A kohier van de 1e 200e penning van RijnlandDovnload 448.99 Kb.
Pagina6/6
Datum22.07.2016
Grootte448.99 Kb.
1   2   3   4   5   6

1682 Kohier van de 400e penning van Rijnland (GAL, S.A. II inv nr 4580)

-----------

1682 006 Leiderdorp: de weduwe van Louris Jacobsz van Teylingen uit 's-Gravenzande

1682 007 Zoeterwoude: de weduwe van Mees Willemsz Bloemendael

1682 007 Angnietgen Roelen, huisvrouw van Pieter Jansz van der Clauw overleden

1682 014 -Weypoort: de kinderen van Jan Wallichsz zijn Willem Willemsz Outshoorn x

Maertie Jan Walingen; Willem Cornelisz Onderwater x Trijntie Jan Walingen

en Ary Cornelisz van der Stock x Neeltie Jan Walingen te Valkenburg

1682 021 Oegstgeest: Pieter Woutersz Hogergeest overleden. Erven de kinderen van

Pieter Dircksz Elstgeest x Ermpie Pieters Hogergeest tot Amsterdam ten

huyse van Pieter Dircksz Elstgeest op de Appelmarct op 't hoeckie van de

Raemsteech

1682 022 Maertie Pieters Verdel x Maerten Lucasz van Culenburgh wonende op 't

hoeckie van de Vismarckt tot Leyden

1682 023 Pieter Verbalcke, volmolenaar, woont te Leiderdorp

1682 024 Johan Frederick Mannuschet de Honderinge, Isabella, zijn zuster, kinderen

van Maria de Vogelaer, erve van Jacob de Wilt uit Amsterdam

1682 024 Jacob Willemsz Swil erve van Cornelis Poulsz Tettrode en ook voogd van het

minderjarige kind van Annetje Willems Swil, wonen tot Voorburg op de

plaets van de Heer Visser

1682 031 Noordwijk: Leendert Willemsz van Steenvoorden is in 1680 overleden; hij

had meer dan 20 erfgenamen

1682 033 Dammas Cornelisz van Grieken overleden

1682 034 -Noort- ende Suytsijde: Cornelis Gerritsz van Nierop overleden. Erven zijn

weduwe

1682 035 Noordwijk aan Zee: Jan Puyck van Velsen overleden. Erven Pieter Jansz vanVelsen 1/4

1682 037 Noordwijkerhout: de weduwe van Jacob Cornelisz aen 't Duyndam overleden.

Erven haar 2 dochters en Jacob Leendertsz Soetermeer nom ux te Sassenheim

1682 037 Ds Daniel van Peenen overleden. Erven zijn kinderen te Leiden, waarvan

voogd is Michiel van Peenen

1682 041 Wassenaar: Jan Leendertsz Ruychrock en Neeltgen Leenderts overleden

1682 043 Huybert Hammerlaen overleden

1682 048 Lysbet Robberts overleden

1682 056 Voorschoten-Dorp: Dirck Cornelisz Overdevest overleden. Erven de weduwe

van Claes van Roon en Jochim Reynen Outshoorn

1682 074 Stompwijk: Pieter Cornelisz Bent overleden. Erve zijn weduwe

1682 075 Ary Jansz van der Meer erve van Tryntje Claes, laast huisvrouw van Jan

Cornelisz Hensbroeck uit Delft

1682 076 Cornelis Dircksz Backer en het weeskind van Leentgen Cornelis erven van

Tryntje Claes, laast huisvrouw van Jan Cornelisz Hensbroeck uit Delft

1682 077 Rijnsburg: de weduwe van Jacob Willemsz van Veen erve van de weduwe van

Gerrit Aelbertsz van Rijn uit Leiden

1682 080 de 2 kinderen van Cornelis Dircksz Keth en de kinderen van Jacob Dircksz

Keth erven van de weduwe van Gerrit Aelbertsz van Rijn uit Leiden

1682 080 het kind van Adriaen Paeuw woont in Voorburg

1682 080 Mr Florens van Kuyl met sijn vrou woont tot Gorinchem in de Molestraet

1682 081 Warmond: Jkr Jan van Alckemade woont in Utrecht

1682 082 Claes Jansz Lutsenburgh overleden. Erven Ary Bruynen cum sociis 1/2;

Willem Cornelisz van Egmont; Philp Cornelisz van Egmont; Jan Dircksz

Entepoel x Maertje Cornelis van Egmont en Aeltge Dircks, weduwe van Symon

Philpsz Achthoven elk 1/8

1682 082 Ary Bruynen cum sociis zou kunnen staan voor Joost Bruynen; Maria Bruynen;

de kinderen van Geertie Jans; Maertie Jans en de kinderen van Thonis

Jansz; deze laatste versie is echter doorgehaald

1682 082 Ary Claesz Entepoel erve van Claes Tijsz overleden. Erven Willem Cornelisz

van Egmont 3/4 en Machtelt Jacobs van Sijp 1/4

1682 083 de weduwe van Dirck Cornelisz Entepoel overleden. Erve Jan Dircksz

Entepoel

1682 083 Willem Cornelisz Coeswart overleden. Erven Jacob Jacobsz Rous en Cornelis

van der Codde

1682 085 Pieter Willemsz Schoenmaecker overleden. Erve Willem Cornelisz van 't

Veer, glasemaker wonende op de Oude Wetering

1682 088 Gerrit Dircksz Voet overleden

1682 088 Claes Engelsz van Leeuwen x Maertgen Cornelis Hollants 1/5 erve van haar

moeder uit Overschie en 1/6 erve van de weduwe van Maerten Cornelisz

Excellent uit Schiebroek

1682 089 -'t Lage Lant: de weduwe van Cornelis Willemsz Scheepmaecker overleden.

Erven Willem Cornelisz Scheepmaecker; Philp Cornelisz van Egmont en Jan

Dircksz Entepoel

1682 092 Voorhout: Maria Schuyl overleden, sijnde die haer cost gekoct hadde in 't

Leprooshuys in 's-Gravenhage, die oock niets heeft naergelaten waeraen den

400en penningh soude cunnen werden verhaelt

1682 092 Cornelis Cornelisz Elstgeest overleden. Erven zijn weduwe

1682 095 Tryntie Louris weduwe van Vechter Keth uit Leiden

1682 096 Sassenheim: Grietje Anxems, weduwe van Jacob Gerritsz Langevelt overleden.

Erve haar zoon wiens voogd is Symon Danielsz te Voorschoten

1682 096 Jan Pietersz Naerdenburgh overleden. Erven Huybert Gerritsz Swietersluys x

Haesge Jans Naerdenburgh te Voorhout; Louris Jansz Naerdenburgh; Jannetje

Jans Naerdenburgh; de weduwe Aeffge Jans Naerdenburgh; Jan Jansz

Naerdenburgh; Aeghtgen Jans Naerdenburgh en Pieter Jansz Naerdenburgh

1682 099 Jannetje Willems Moerkercke x Pieter Cornelisz Backer op de Clip tot

Heemstede

1682 099 Jan Huybertsz van Moeyekint woont in Veur

1682 101 Lisse: Alphertie Crijnen, weduwe van Adriaen Jansz Pijll woont in Warmond

1682 101 Jan Jacobsz van der Voort overleden. Erven Leendert Jacobsz; Floris

Cornelisz; Dirck Pietersz; Dammes Jacobsz van der Voort en Jan Pietersz

Kraen x Marytgen Jacobs van der Voort te Warmond

1682 104 Vroutje Mourits overleden

1682 104 Cornelis Keyser overleden. Erven zijn weduwe 1/2; zijn zoon Jan Cornelisz

Keyser 1/4 en zijn zoon Cornelis Cornelisz Keyser op de Rijpwetering 1/4

1682 107 Claes Pietersz van 's-Gravendijk erve van Niesgen Pieters van

's-Gravendijk overleden

1682 107 Neeltje Joosten, weduwe van Jan Pietersz Heemstede en Marytgen Joosten,

weduwe van Cornelis Claesz Duyndam, erven van Jacob Joosten Decker, beiden

overleden. Erven Gerrit Cornelisz Wassenaer x Joosie Cornelis Duyndam;

Aechie Cornelis Duyndam, weduwe van Floris Maertensz Warmont en Jannetgen

Cornelis Duyndam, weduwe van Willem Arisz

1682 107 Pieter Willemsz Heemskerk, erve van Jan Dircksz Bruynswijck overleden

1682 115 Zoetermeer-Delfse Walle: ds Adriaen Quacq overleden

1682 116 Claes Jansz Swack, erve van Tryntje Claes, laatst huisvrouw van Jan

Cornelisz Hensbroeck 1/16 + 1/22, uit Delft

1682 122 Zegwaard-Catwijck en Veur: Leendert Cornelisz Versijden erve van Cornelis

Cornelisz Versijden uit Hillegersberg

1682 124 -Segwaertse Wegh: Jacob Ariensz Leeuw x Maertje Willems Bogard 1/4 erve

van Jacob Willemsz Bregman en van Jacob Isbrantsz Delft uit Maasland

1682 129 -Achter Segwaert: Maertgen Cornelis weduwe van Arent de Bruyn

1682 130 dr Lorenburgh overleden. Erven Cornelis Dusselburgh x de weduwe

1682 136 Benthuizen: Joris Pietersz van Leeuwen erve van Tryntje Claes, huisvrouw

van Jan Cornelisz Hensbroeck uit Delft

1682 155 Hazerswoude-Rijndijk: Cornelis Corsz Loos en Ary Dircksz van der Chijs,

erven van Tryntje Claes, huisvrouw van Jan Cornelisz Hensbroeck uit Delft

1682 156 Alphen: Jochim Reynen is de voogd van de kinderen van Krijn Sybrantsz

1682 157 ‚‚n van de 4 kinderen van Willem Oostenrijck is Arent Jansz Verhoogh x

Grietie Willems Oostenrijck te Leiderdorp

1682 157 erven van Hendrick Symonsz van Rijn zijn Joris Symonsz van Rijn; de

kinderen van Cornelis Symonsz van Rijn en Annetje Symons van Rijn, weduwe

van Cornelis Cornelisz Victory

1682 158 Willem Jansz van Velsen woont te Oudshoorn

1682 159 Jan Jansz van der Sluys woont in Aarlanderveen

1682 160 Jannetje Thonis woont in Aarlanderveen

1682 160 de kinderen van Jacob Lambertsz Spaeckenburgh zijn Ermia Jacobs

Spaeckenburgh en Francoys Jacobsz Spaeckenburgh elk 1/6; Anna Jacobs

Spaeckenburgh, weduwe van Aelbert Craens, woonende op de Nieuwe

Princegracht, scheuyns over de Amstelkerck; Jan de Neu de jonge x Maria

Jacobs Spaeckenburgh op de Nieuwe Botermarck en Nicolaes Wildelant x

Barbara Jacobs Spaeckenburgh op de Rozegracht in "'t Wilte Fortuyn", allen

tot Amsterdam en Anthony Lachtropius x Christina Jacobs Spaeckenburgh te

Bleiswijk

1682 161 de erven van Gerrit Pietersz van der Sluys zijn Christiaen van der Aar

1/3; Annetje Cornelis van der Sluys, weduwe van Harpert de Jager 1/6;

Neeltje Gijsberts van der Sluys, weduwe van Cornelis Pietersz van Diemen

1/6, allen te Aarlanderveen; Jan Pietersz Starrevelt weduwnaar van Eemsgen

Cornelis van der Sluys 1/6 en Jan Dircksz van Diemen nom ux te Oudshoorn

1/6

1682 165 de kinderen van Floris Eymbertsz zijn Annitgen Floris; Machtelt Floris;Annitgen Jans Keth, weduwe van Eymbert Florisz en Cornelis Claesz Kraen x

Neeltgen Floris te Boskoop

1682 165 de erven van Gerrit Cornelisz Mantgen zijn Aeltgen Jacobs Tibbe, weduwe

van Dirck Cornelisz Mantgen 1/3; Leendert Marcelisz x Maertie Aerts

Huysvader 1/3; Isbrant Willemsz Maes 1/6 en het weeskind van Jan Roelen

van Swieten 1/6

1682 166 Mr Nicolaes Braseranus woont op de Oude Wetering

1682 174 Oudshoorn: Tryntie Wouters van Poelgeest weduwe van Cornelis Jansz Borst

1682 179 Zwammerdam: Claes Werboutsz erve van Lysbet Willems van Leeuwen uit

Reeuwijk


1682 187 Leimuiden: de weduwe van Cornelis Baertsz Casteleyn overleden. Erven Cors

Pietersz van Swanenburgh x Neeltgen Cornelis Casteleyn; Jan Jaspersz de

Goede x Anna Cornelis Casteleyn en de kinderen van Baert Cornelisz

Casteleyn

1682 199 Aalsmeer: Diert Dircksz overleden

1682 205 -Uytterwegh: Willem Jonghkeesz overleden. Meer dan 35 erven

1682 213 Zevenhoven: Ermbout Dircksz overleden

1682 220 Nieuwkoop: de weduwe van Jan de Rijck overleden. Erven Ary Jansz van

Leeuwen en de weduwe van Wyt Stouthandel

1682 221 de weduwe van Jan Hendricksz van Swieten overleden. Erven o a Aechie

Pieters Pabeljaeu 1/3; de weduwe van Hendrick van Halteren 1/6; Dirck

Roelen Verwel nom ux 1/6

1682 223 Jan Aryensz Goetknecht over lange jaren overleden, naerlatende niet eene

erffgenaem, die iets konne contribueren

1682 226 Bouwen Willemsz overleden

1682 233 Korteraar: Pieter Gerritsz Timmerman overleden. Erven Gerrit Pietersz van

der Aer te Aarlanderveen

1682 256 Alkemade: Dr Johannes Neranus overleden. Erven zijn 2 kinderen, dairvan 1

in Oost-Indien ende d'ander tot Kampen woonachtich sijnde

1682 260 -Roelofarendsveen: Jacob Symonsz van Kints overleden

1682 262 -De Rijt: Jan Pancrasz Duycker overleden

1682 266 -Caagh: de weduwe van Dirck Ponsz overleden. Erven 5 kinderen

1682 266 -Rijpwetering: Jan Jacobsz Knoltiger zijn weduwe Leentje Heymans 1/2; Huyg

Jansz Knoltiger te Lisse 1/4 en Jacob Jansz Knoltiger te Lisse 1/4

1682 269 Dirck Cornelisz Wermerdam en Jacob Jansz Janmaet overleden

1682 270 -Sevenhuysen, Oude Ade en 't Lage Lant: Cornelis Jansz van Zijp overleden

1682 271 Michiel Jacobsz Verkade overleden

1682 280 Koudekerk: Claes Jorisz overleden

1682 280 de kinderen van Neeltgen Joris

1682 280 Claes Jansz van Staveren en Cornelis Yperlaen den ouden zijn voogden van

de erven van Floris Cornelisz Yperlaen

1682 281 Jan van Groenendijck is voogd van de kinderen van Pieter Willemsz

1682 282 Symon Florisz is overleden, naerlatende eene dochter die gaet bedelen

1682 283 Mr Adriaen Maet overlange overleden. Erve Jan Dircksz Maet, zijn broer die

insolvent is overleden

1682 283 Thyman de Haes overleden

1682 284 Jan van Groenendijck voogd van de erven van de weduwe van Matthijs

Cornelisz Poelwijck===========

1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina