A. P. Reijer Is van mening datDovnload 14.69 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte14.69 Kb.
ADVIES

Aan de oproep in Groot-Hellevoet van 20 december jl. om te reageren op de tekst van de concept-profielschets burgemeester is door 7 personen gehoor gegeven.


De reacties treft u hierbij aan en worden als volgt samengevat:


1. Isabella Douma, namens Museumplatform Hellevoetsluis.

Wil aangevuld hebben met:

Hij/zij steunt ontwikkeling van de Hellevoetse musea en de plannen die hiertoe ontwikkeld zijn.

Hij/zij ziet het als een uitdaging om de potentie van het cultureel erfgoed/maritiem verleden van Hellevoetsluis ten volle te benutten c.q. uit te diepen.

Dit i.k.v. verhechting van de eigen bevolking, maar zeker ook voor het bevorderen van het toerisme. Van daaruit is het ook van belang goede contacten te onderhouden met regionale instanties en aangrenzende gemeenten.


2. B.J. Been.

Wil toevoegen/wijzigen:

Algemeen.

Burgemeester heeft geen persoonlijke voorkeur tot ingrijpende wijzigingen van de gemeente in zijn huidige opzet. Met name de huidige grootte en opzet schept een prettige leefomgeving.

Etc.

Persoonlijk.

Positieve discriminatie van de een heeft secundair tot gevolg dat de ander negatief gediscrimineerd wordt. Aangezien geen mens gelijk is aan de ander kan ook de gelijke geschiktheid niet bestaan. Derhalve dit criterium niet hanteren.
3. A.P. Reijer

Is van mening dat:opzet van de profielschets simpeler moet; een schaap met vijf poten is niet te vinden;

geen behoefte bestaat aan iemand die Hellevoetsluis een leuke stad vindt etc.;

kandidaat zich degelijk op de hoogte moet hebben gesteld van de problemen waarmee de stad te maken heeft;

het creeeren van oplossingen de uitdaging moet zijn;

kandidaat bureaucratie moet kunnen terugdringen;

kandidaat moet tussen de burgers staan en niet er boven;

kandidaat moet beschikken over zeer goede communicatieve vaardigheden, sociaal zijn in de omgang;

kandidaat moet beschikken over managementcapaciteiten;

kandidaat moet remmende factor zijn op inschakeling externe bureaus;

kandidaat behoeft niet politiek georganiseerd te zijn;

Tenslotte:

Voorstel om een aantal respectabele burgers mee te laten denken/participeren.

4. Renee Koopman.

Wil dat de burgemeester hoe dan ook geen commerciele functies vervuld.
5. Jaap van der Kooy.

Vindt dat niemand aan de schets kan voldoen.

Stelt dan ook: zoek gewoon een sympatieke persoon.

6. Marc Rademakers.

Mist enkele zaken:

Kandidaat moet intentie hebben goede verbindingen(ontsluiting) te verwezenlijken.Politieke kleur moet worden aangegeven.

Affiniteit met Hellevoetsluis als watersportgemeente en mogelijk andere specifieke zaken dient te worden vermeld.

Voorkeur voor vrouwelijke burgemeester bij gelijke geschiktheid wordt opgevat als discriminatie. In zo’n geval het lot laten beslissen.
7. C.J. Moers

Vindt dat er gezocht wordt naar schaap met 5 poten.
Commentaarad 1.

Impliciet wordt dit al onder de volgende zin (onder Algemeen) vermeld:

“Dat betekent dat de burgemeester gevoelsmatig moet passen in de open sfeer en de cultuur van de gemeente en haar inwoners, maar ook affiniteit moet hebben met de fysieke en maatschappelijke kenmerken van de gemeenten” wordt aangevuld met:

Niettemin kan de zin worden aangevuld met een toevoeging:

“ w.o. de culturele waarden en het culturele erfgoed van de gemeente”.
ad 2.

Algemeen.

De burgemeester heeft terecht nauwelijks invloed op het politieke standpunt ten aanzien van groei en ontwikkeling. De suggestie kan derhalve niet worden overgenomen.

Persoonlijk.

De mening ten aanzien van discriminatie ware niet te onderschrijven.
Ad 3.

Praktisch alle aanbevelingen zijn impliciet of zelfs woordelijk al in het concept opgenomen.

(affiniteit, creatief, inwonergericht, helder en doortastend leiding kunnen geven)

Beschikken over zeer goede communicatieve vaardigheden staat niet met zoveel woorden in het concept. De schets bevat echter veel elementen die als vanzelfsprekend een grote commu-nicatieve vaardigheid vereisen.

Niettemin het voorstel dit toe te voegen onder Algemeen bij het rijtje “Hij/zij” …………..
Remmend actief zijn ten aanzien van externe bureaus is niet een punt dat thuishoort in een profielschets en heeft te maken met de organisatie en het management van de gemeente.

Optie:


Aan uw college wordt voorgelegd al dan niet nog op te nemen of een kandidaat niet persé politiek georganiseerd behoeft te zijn
Aan het voorstel een aantal respectabele burgers mee te laten denken/participeren kan op basis van de regelgeving hieromtrent niet worden voldaan.
ad 4.

In de commissie AZF is hierover gesproken. De politiek is van mening dat onder de gestelde voorwaarden commerciele functies mogelijk moeten zijn.

Aan de suggestie kan worden tegemoet gekomen door aan de zin onder Nevenfuncties toe te voegen: De burgemeester legt ten aanzien van dit laatste aspect regelmatig verantwoording af aan de gemeenteraad.
Ad 5.

Voor kennisgeving aan te nemen.


Ad 6.

Ten aanzien van verbinding/ontsluiting moet worden opgemerkt dat dit in principe niet tot een competentie van de burgemeester behoort en derhalve ook niet kan worden opgenomen.


“Affinitieit hebben met” is al in voldoende mate in algemene zin gesteld. Suggestie derhalve niet volgen.
Voorkeur voor vrouwelijke burgemeester bij gelijke geschiktheid in de concept-schets ware te handhaven.
Ad 7.

Kan voor kennisgeving worden aangenomen.Voorstel/samenvatting.

Samenvattend stel ik u voor:  1. toe te voegen bij Algemeen achter tweede zin: “w.o. de culturele waarden en het culturele erfgoed van de gemeente”;

  2. toe te voegen onder Algemeen bij het rijtje “Hij, zij”: “Hij/zij beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden”;

  3. een besluit te nemen over de toevoeging of de kandidaat al dan niet politiek geor-

ganiseerd dient te zijn;

  1. toe te voegen bij Nevenfuncties: “De burgemeester legt ten aanzien van dit laatste

aspect regelmatig verantwoording af aan de gemeenteraad”;

  1. het aan te passen concept van de schets ter definitieve vaststelling voor te leggen

aan de commissie AZF in haar vergadering van 18 januari a.s.

F de inzenders schriftelijk – door uw college – te bedanken voor de geleverde bijdrage.
burg0301.1De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina