A. programmaDovnload 18.54 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte18.54 Kb.
Bocholt - 21 mei 2016

Bijzonder wedstrijdreglement.

A. PROGRAMMA

TIMING


21.03.2016 Publicatie reglement & opening inschrijvingen via www.sezoensrally.be
11.05.2016 Sluitingsdatum voorinschrijvingen (max. 50 teams)
18.05.2016 Bekendmaking startnummers: per mail naar de deelnemers
21.05.2016 7u30 tot 8u30 Documentencontrole, Parochiehuis, Kerkplein, Bocholt
8u00 tot 9u00 Plaatsing transponder & mogelijkheid ijking tripmaster
Start van de eerste regularity : meteen achter de laatste deelnemer BRC
Aankomst regularity : KP 13 achter de laatste deelnemer Criterium
Prijsuitreiking : aan het finishpodium
B. ORGANISATIE

Deze wedstrijd – georganiseerd door Racing Team Moustache zal betwist worden in overeen-stemming met het VAS-reglement en dit standaardreglement. De 2de Sezoens Regularity komt in aanmerking voor het VAS Regularity kampioenschap en voor diverse provinciale en clubkampioenschappen.1.2. Inrichtende club
RT Moustache - PA Jeff Steensels - Schoolstraat 3B - 3950 Bocholt - +32(0)89 46 44 20
Inlichtingen voor de wedstrijd
Bart Babeliowsky – Kanaalstraat 13 - 3950 Bocholt - +32(0)495 75 64 92 - +32(0)11 44 87 54
www.sezoensrally.be

1.3. Officials van de wedstrijd

Wedstrijdleiding.
Wedstrijdleider Bart Babeliowsky Verg.: 2016/297
Adjunct-wedstrijdleider Gerard Vrijens Verg.: 2016/295
Secretaris Tony Kerkhofs Verg.: 2016/262
Relatie deelnemers Hedi Van de Kimmenade Verg.: 2016/384
Verantw. rekenkamer Karel Destorme
Tijdopname Autostal Hemicuda

College van sportcommissarissen VAS
Voorzitter college Didier Bienstman Verg.: 137

C. BIJZONDERE BEPALINGEN

Art. 2 Beschrijving
De 2de Sezoens Regularity is een regularity wedstrijd en wordt verreden over 215 kilometer. De RT’s - KP’s van de rally - zijn ongeveer 20% onverhard. Deze wedstrijd wordt parallel gereden met de Sezoensrally 2016. Het is de bedoeling om met de 2de Sezoens Regularity een meerwaarde te creëren aan de wedstrijd door mooie oude wagens te laten deelnemen. De organisator behoudt zich het recht om voertuigen te weigeren welke niet overeenkomen met de geest of het aspect van vroeger. De deelnemers van de 2de Sezoens Regularity starten achter de deelnemers van het Belgian Rally Championship. Vanaf het startpodium sluiten ze aan achter de BRC-deelnemers, na KP 3 sluiten ze vanuit regrouppark aan achter de Criterium deelnemers.

Art. 3 Inschrijvingen
Elk team dat wenst deel te nemen aan de 2de Sezoens Regularity dient zich vóór 11 mei 2016 online in te schrijven op www.sezoensrally.be. Een uitgeprint exemplaar (verzonden bij de mail met startnummer en andere info, enkele dagen voor de wedstrijd) dient ondertekend meege-bracht te worden naar de documentencontrole. Maximum 50 teams worden toegelaten voor de 2de Sezoens Regularity.

Art. 4 Inschrijvingsrecht
Het inschrijvingsrecht bedraagt 120 euro per team. In dit inschrijvingsrecht zijn alle wedstrijdbescheiden zoals roadbook, controlekaart, startnummers, verzekering enz inbegrepen. Deze som dient vóór 13 mei 2016 gestort te worden op bankrekening nr: 235-0060222-94 (Code IBAN: BE87235006022294 / Code SWIFT (bic): GEBABEBB) ter attentie van: Racing Team Moustache VZW met vermelding van naam piloot & co-piloot en “Sezoens REGULARITY 2016”. Startnummers voor de 2de Sezoens Regularity worden bepaald op basis van het tijdstip dat de betaling van het ingeschreven team ontvangen is.
Verzekeringsmaatschappij: AXA Industries NV. – Polisnummer : 100.700558685


Art. 5 Toegelaten wagens
Er worden enkel wagens toegestaan ouder dan 25 jaar. De wagens dienen voor de ganse duur van het evenement conform te zijn aan de Belgische wegcode én eveneens geldig verzekerd te zijn. De diepte van de bandgroeven dient minimum 1,6 mm te zijn, en dienen voorzien te zijn van een DOT- of E-kenmerk. Heropgegoten banden zijn verboden, tenzij voorzien van een DOT- of E-kenmerk. Er dient minimum één reservewiel aanwezig te zijn in het voertuig en dit dient degelijk bevestigd te worden. Een tijdelijk hulpreservewiel (babywiel) is verboden. In iedere wagen dient een geldig blusapparaat aanwezig te zijn en dit dient tevens degelijk bevestigd te worden.

Transponder.

In elke wagen zal de organisator een transponder inbouwen, die aan de binnenkant van de rechter achterzijruit zal worden gekleefd. De transponder zorgt voor de tijdsregistratie (tot op 1/10e seconde nauwkeurig) aan de geheime secondecontroles tijdens de Regularity Tests. De transponder is 53 x 37 x 22 mm groot. De transponder is niet voorzien van een batterij, maar wordt door de accu van de deelnemende wagen gevoed. De deelnemer dient er bijgevolg voor te zorgen, dat er ter hoogte van de rechter achterzijruit een stroomvoorziening toekomt:

- Er moet een vrije ruimte zijn op de rechter achterzijruit van minstens 8 x 8 cm. De transponder zendt een infraroodsignaal uit en dient te allen tijde op het raam aanwezig te zijn.
- Het is aan de deelnemer om er voor te zorgen dat het raam ter hoogte van de transponder te allen tijde proper (transparant) blijft.
- De stroomvoorziening dient toe te komen aan de onderkant van de rechter achterzijruit.
- De stroomvoorziening dient rechtstreeks van de 12 Volt (!) batterij te komen en moet geaard zijn. Er zijn dus twee kabels: een rode kabel (+12 Volt) en een zwarte of Bruine kabel (massa).
- De stroomvoorziening dient permanent te zijn "na" contact. Als de motor wordt uitgezet, moet ook de stroomvoorziening naar de transponder worden uitgezet. Op die manier vermijdt men dat de batterij van de wagen leegloopt. De transponder verbruikt 40 mA.
- De voorziening moet beveiligd zijn met een zekering van 1 Ampère.

- De stroomdraden moeten van het type 0,75 mm², 1 mm² of 1,5 mm² zijn en moeten eindigen met een geisoleerde vrouwelijke kabelschoen van 6 mm.


- Het is niet toegelaten om stroom te laten toekomen via een sigarettenaansteker.
- Geen stroom op de transponder betekent geen signaal. Geen signaal betekent geen tijdopname op de Regularity Tests.

- De deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de werking van de transponder- De locatie waar het inbouwen van de transponders gebeurt, zal meegedeeld worden in de mailing naar de deelnemers, enkele dagen voor de wedstrijd.

Art. 6 Toegelaten teams
Een team bestaat uit twee personen. De piloot dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. De co-piloot mag het voertuig enkel besturen indien hij in het bezit is van een geldig rijbewijs. De minimum leeftijd van de co-piloot is 12 jaar (minderjarige co-piloten dienen een schriftelijke toestemming van ouder of voogd voor te leggen). Om deel te nemen aan de 2de Sezoens Regularity dient men in het bezit te zijn van een geldige VAS of ASAF-vergunning – minimum Type R. Men kan op de dag zelf echter ook een VAS-dagtoelating bekomen aan 15 euro. Het dragen van veiligheidsgordels is verplicht voor piloot en co-piloot tijdens de ganse wedstrijd. Het dragen van een wedstrijdoverall en helm is verboden. Gedurende de ganse wedstrijd dienen de deelnemers de voorschriften van de Belgische wegcode strikt te volgen.

Art. 7 Documentencontrole
De documentcontrole vindt plaats op zaterdag 21 mei van 7u30 tot 8u30 in het Parochiehuis (podium grote zaal). Volgende documenten dienen voorgelegd te worden: het inschrijvings-bewijs, het verzekeringsattest en het keuringsattest van het voertuig, de vergunning van piloot en co-piloot en het rijbewijs van de bestuurder.

Art. 8 Roadbook
De organisator bezorgt elke deelnemer een roadbook, waarin het te volgen traject wordt weergegeven. De wegveranderingen en ook de tijdscontroles en de doorgangcontroles enz... zullen genoteerd zijn in het roadbook, uitgezonderd de GSK’s en de plaatsen waar de inrichter een verplichte stop plaatst. Dit kan een bemande stempelcontrole zijn (stempelbord) of een stop and go controle (Stop en Go bord). De start zal om de minuut of om de 30 seconden gegeven worden in functie van het aantal ronden en klassementsproeven. Voor de deelnemers van de 2de Sezoens Regularity is het ten strengste verboden om de RT’s te verkennen, op straf van startweigering.

Art. 9 Gebruikte systemen & regelmatigheidstraject (RT)
Het gebruikte systeem in het roadbook is eenvoudige bol-pijlsituaties met herkenningspunten en afstanden. Het is verboden om stil te staan op een RT en dit op straf van uitsluiting, uitgezonderd bij de plaatsen waar de inrichter een verplichte stop plaatst of bij mechanisch defect. De deelnemer ontvangt bij de documentencontrole de gemiddelde snelheden (maximum 49,9 km/u) van de verschillende RT’s. Het is mogelijk dat de inrichter tijdens het traject van de RT de gemiddelde snelheid wijzigt. Tijdens een RT zijn één of meerdere geheime secondecontroles (GSK) voorzien. Elke Klassementsproef (KP) wordt van de start tot de Flying Finish (FF) beschouwd als een Regelmatigheidstraject (RT). Bij een Geheime Seconde Controle (GSK) wordt de tijd geregistreerd op de seconde. De FF wordt beschouwd als het einde van de RT. Indien de gemiddelde snelheid van het deelnemende voertuig bij een GSK hoger ligt dan 70km/u dan heeft dit een onmiddellijke buiten wedstrijd stelling tot gevolg. De afstand tussen de start van een RT en een GSK of tussen 2 GSK’s onderling zal minstens 1 kilometer bedragen. Het einde van een RT wordt aangeduid door een bord met drie transversalen. Tijdens een RT kunnen stempelcontroles en stop and go controles geplaatst worden.
Art. 10 Controles en controlekaart
Bij een bemande controle dient de controlekaart overhandigd te worden aan de controleur. Bij bemande tijdscontroles (TK) zullen de commissarissen belast met deze controles het aankomstuur, in uren en minuten, noteren op de controlekaart. Tussen het gele controlebord en de controlepost is het verboden om stil te staan. De tijdsregistratie begint als de deelnemer het gele bord aan de tijdscontrole voorbij rijdt. De deelnemer mag de zone van de tijdscontrole dus niet binnenrijden in de lopende minuut die zijn ideale tijd voorafgaat. Op de RT kunnen er ook stempelborden staan. Dit zijn bemande stempelcontroles waar iedere deelnemer dient te stoppen om de controlekaart af te laten stempelen. Bemande stempel-controles kunnen over gans het traject van de RT geplaatst worden en kunnen per ronde verplaatst worden. Bij een stop en go controle moeten de deelnemers stoppen tot stilstand en pas opnieuw vertrekken bij het go-teken. Op het einde van elke RT - na de FF - staat er een STOP bord: dit is ook een bemande controle. De bemanning mag de officiële klok van de dienstdoende controleur raadplegen en is geheel verantwoordelijk voor het noteren van het uur van afstempelen. De controleur mag in geen geval informatie verstrekken over het ideaal uur van inklokken/pointeren. Er zal bij de tijdcontroles geen straf worden gegeven indien de bemanning op zijn ideaal uur de kaart laat stempelen. Zodra de tijdregistratie beëindigd is, moet men de controlezone verlaten.

Art. 12 Bestraffingen
Het klassement wordt opgemaakt op basis van het minste aantal strafpunten die als volgt bepaald worden:
- Per minuut te vroeg aan een (vaste) tijdcontrole 2 punten
- Per minuut te laat aan een (vaste) tijdcontrole 1 punt
- Missen van een bemande stempelcontrole 30 punten
- Missen van een tijdcontrole 30 punten
- Per seconde te vroeg bij een GSK in een RT 0,2 punt per seconde
- Per seconde te laat bij een GSK in een RT 0,1 punt per seconde
- Eerste vastgestelde inbreuk op de wegcode 100 euro
- Tweede vastgestelde inbreuk op de wegcode buiten wedstrijd
- Een gemiddelde hoger dan 70 km/u aan een GSK buiten wedstrijd
- Een ronde te veel rijden op de show-RT buiten wedstrijd
- Stilstaan op RT uitgez. stempelcontrole of defect buiten wedstrijd
- Vooraf verkennen van of rijden op een RT startweigering
Er wordt per team 1 joker toegekend: het slechtste resultaat (enkel bij te laat) op een secondecontrole tijdens een RT wordt geschrapt.

Art. 13 Klassement en officieel uithangbord
Tussenstanden worden uitgehangen op het officiële publicatiebord in het Parochiehuis en zijn online te volgen via www.sezoensrally.be. In geval van ex aequo, zal gekeken worden naar de afwijkingen vanaf RT 1.

Art. 14 Prijzen en bekers
De prijsuitreiking zal plaatsvinden op het eindpodium (na KP 13). Er zijn bekers voorzien voor de eerste drie teams (piloot en co-piloot).

Bijzonder wedstrijdreglement goedgekeurd op 28.03.2016 onder nummer BW. 2016.021.2803
door Jos Goessens voor de VAS Sportcommissie. Aantal blz.: 4.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina