A. W. Musschenga Formatie, functiebeschrijvingen en overige facta Het bpi ontvangt een personele toewijzing voor 15 fte. Uit die toewijzing worden de volgende medewerkers gefinancierdDovnload 47.97 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte47.97 Kb.
Jaarverslag Blaise Pascal Instituut

2006
Inhoudsopgave


1. Inleiding p. 3

2. Formatie, functiebeschrijvingen en overige facta p. 4

3. Verslag activiteiten stafmedewerkers BPI p. 5

4. Publieksactiviteiten p. 10

5. Publicaties Stafmedewerkers p. 12

6. Overzicht publieksactiviteiten p. 141. Inleiding
In september 2005 heeft het BPI zijn beleid en plannen voor de komende vijf jaar vastgelegd in een ‘vijfjarenplan’. Het plan is door de adviesraad besproken en na uitwerking van enkele onderdelen aan het College van Bestuur voorgelegd. Eind mei vond het eerste gesprek plaats met het CvB over het plan. Na dat gesprek heeft het BPI op verzoek van het CvB in juli 2006 een aanvullende notitie geschreven In een gesprek op xxxxx bleek dat het CvB niet positief stond tegenover de in de aanvullende notitie vervatte voorstellen o.a. over de uitbreiding van het aantal bijzondere leerstoelen.

Volgens het CvB is het BPI onvoldoende zichtbaar. Dit heeft o.a. te maken met de ‘core business’ van het BPI: Onderzoek draagt niet automatisch aan een grote zichtbaarheid bij, evenmin als de meeste wetenschappelijke activiteiten dat doen. Wat de publieksactiviteiten van het BPI betreft is het CvB voorstander van een prominentere rol van VU-podium daarbij.

Het CvB suggereerde dat het onderzoek van het BPI ondergebracht zou kunnen worden bij het nieuwe instituut voor godsdienstonderzoek waartoe de decanen van Godgeleerdheid en Sociale Wetenschappen het initiatief hebben genomen. De opstelling van het CvB leidde ertoe dat het BPI zich opnieuw moest gaan bezinnen op missie, takenpakket en organisatiestructuur De discussie en de gesprekken daarover waren eind 2006 nog maar net begonnen.

juni 2007


A.W. Musschenga


2. Formatie, functiebeschrijvingen en overige facta
Het BPI ontvangt een personele toewijzing voor 4.15 fte. Uit die toewijzing worden de volgende medewerkers gefinancierd.

Prof.dr. A.W. (Bert) Musschenga is directeur van het BPI, en in die hoedanigheid belast met de algemene leiding van het instituut. Hij is binnen het BPI verder verantwoordelijk voor het aandachtsgebied ethiek en levensbeschouwing. Daarnaast is hij deeltijd hoogleraar Wijsgerige Ethiek aan de Faculteit der Wijsbegeerte.

Prof.dr. A. (Anton) van Harskamp is plaatsvervangend directeur en senior-stafmedewerker voor het aandachtsgebied levensbeschouwing en sociale wetenschappen. Tevens is hij als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Zijn leeropdracht is daar Religie, identiteit en civil society in multidisciplinair perspectief.

Prof.dr. J.J. (Jan) Boersema is senior-stafmedewerker bij het BPI voor het aandachtsgebied natuurwetenschappen en levensbeschouwing. Hij is tevens bijzonder hoogleraar aan de Faculteit Aard en Levenswetenschappen met als leeropdracht de Culturele en levensbeschouwelijke dimensies van de relatie mens - natuur.

Drs. G.J. (Bettine) Siertsema is stafmedewerker bij het BPI op het aandachtsgebied levensbeschouwing en humaniora.

W.T.G. (Wim) Haan is belast met de bedrijfsvoering van het instituut. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de coördinatie van de automatisering en de website-ontwikkeling van het instituut. Hij is zakelijk leider van het tijdschrift In de Marge. Voor een deel van zijn werktijd is hij ambtelijk secretaris van het Studium Generale van de VU. Sinds mei 2006 is hij als secretaris van de Regiegroep Diversiteit verantwoordelijk voor de coördinatie van het thema ‘culturele en levensbeschouwelijke diversiteit’ binnen de VU.

Drs. N. (Nienke) Eikelboom is secretaresse van het instituut. Zij is verantwoordelijk voor de secretariële taken van het instituut en functioneert als contactpersoon voor de diensten van de VU. Bij wetenschappelijke en publieksactiviteiten verzorgt zij de logistieke organisatie. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de administratie van het tijdschrift In de Marge. Tenslotte zorgt zij voor de secretariële ondersteuning van de universiteitspastor.
De aan de leerstoelen toegevoegde promovendi zijn: drs. A. (Anders) Schinkel (Ethiek en Levensbeschouwing; Faculteit der Wijsbegeerte), drs. J. (Johan) Roeland (Levensbeschouwing en Sociale Wetenschappen; Faculteit der Sociale Wetenschappen) en drs. M. (Martine) Vonk (Levensbeschouwing en Natuurwetenschappen; Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen).
Het Blaise Pascal heeft een Adviesraad die in 2006 als volgt was samengesteld:

dr. B.L.G. Bakker (WP; Faculteit der Exacte Wetenschappen)

drs. F. Boer (OBP; Dienst Communicatie)

dr. G.H. van der Bom (OBP; Universiteits- en Studentenpastor)

dr. G.E. Buijs (WP; Faculteit Wijsbegeerte

prof.dr. A.F. Droogers (WP; Faculteit Sociale Wetenschappen)

drs. J. Greven (buitenlid)

prof.dr. P.G.W. Jansen (WP; Faculteit der Economische Wetenschappen)

dr. A. Lanser (WP; Faculteit der Godgeleerdheid)

mw. J. Ploegman (studenten; student Wijsbegeerte)

prof. D.J. de Ruyter (WP; Faculteit der Psychologie en Pedagogische Wetenschappen)

drs. A. Schinkel (WP; aio Faculteit Wijsbegeerte)

prof.mr. A. Soeteman (WP; Faculteit der Rechtsgeleerdheid)

prof.dr. N.M. van Straalen (WP; Faculteit Aard en Levenswetenschappen)3. Verslag activiteiten stafmedewerkers BPI

3.1. Bert Musschenga
Onderzoek

De belangrijkste onderzoekslijn van Musschenga als hoogleraar Wijsgerige Ethiek aan de Faculteit der Wijsbegeerte is ‘Empirisch geïnformeerde ethische theorie’. Dat onderzoek mondde uit in het artikel: ‘Moral Judgement and Moral Reasoning: A critique of Jonathan Haidt’. Dat artikel gaat over de vraag hoe filosofische theorieën over morele oordeelsvorming sociaalpsychologische inzichten over het onbewuste, intuïtieve en automatische karakter van alledaagse morele oordelen kunnen incorporeren. Een nieuwe poging om subsidie van NWO te krijgen ten behoeve van deze onderzoekslijn strandde in de fase van de vooraanmelding. Zijn onderzoekslijn bij het BPI bouwt voort op zijn boek Integriteit: Over de eenheid en heelheid van de persoon (2004). Sommige publicaties passen bij beide lijnen, zoals het artikel ‘Immorality and types of moral personality’. Daarin geeft hij een schets van de persoonlijkheid van mensen die de meer alledaagse immorele handelingen verrichten en van de invloed daarop van de morele kwaliteit van de sociale omgeving en de cultuur waarin ze leven.

Naast enkele gelegenheidspublicaties verscheen een publicatie (met meerdere auteurs) op het terrein van de medische ethiek. Deze is nog een vrucht van een al lange beëindigd NW)-project dat handelde over de vraag hoe medisch-ethische commissie bij de beoordeling van klinisch-wetenschappelijke studies op het terrein van de oncologie bepalen of de verhouding tussen de (kans op) baten en de (kans op) nadelen zoals neveneffecten redelijk is. Veel tijd heeft hij besteed aan een laatste publicatie over dat project dat de resultaten van de deelpublicaties terugkoppelt naar de oorspronkelijke vraagstelling
Onderwijs en begeleiding

In het eerste semester van het cursusjaar 2006/7 gaf Musschenga aan de faculteit Wijsbegeerte het college ‘Ethiek en Morele Argumentatie. Hij begeleidde twee promovendi in de eindfase van project: BPI-aio drs. Anders Schinkels met zijn proefschrift getiteld Conscience and Conscientious Objections en drs. Simone van der Burg met haar proefschrift In kritisch gezelschap. Richtlijnen voor een contextsensitieve ethiek. Drs. Ton van der Valk is (al jaren) bezig met de afronding van de laatste versie van een proefschrift over de filosoof Hans Jonas. Daarnaast heeft Musschenga gesprekken gevoerd met twee mogelijke buitenpromovendi. Uitzicht op een nieuwe aio is er voorlopig niet.


Overige activiteiten

Musschenga is sinds 1998 hoofdredacteur van het internationale tijdschrift Ethical Theory and Moral Practice (5 nummers per jaar), lid van het dagelijks bestuur van de programmacommisie van het NWO-programma Ethiek, Onderzoek en Bestuur, en vormt samen met prof.dr. P.J. van Tongeren de redactie van de serie Morality and the Meaning of Life.


Eruit gelicht

Een gelegenheidspublicatie was een commentaar op de bouwfraude casus voor het boek Bedrijfsgevallen onder redactie van Wim Dubbink en Henk van Luijk. De bouwfraude ging over het (voor-)vooroverleg van bouwondernemers over de verdeling van opdrachten en over prijsafspraken. De casus illustreert eigenlijk het betoog in het al genoemde artikel over ‘Immorality and types of moral personality’ en eerdere publicaties over integriteit. De frauderende bouwondernemers waren beslist geen amorele persoonlijkheden maar ‘ordinary moral persons’ die zich beriepen op het feit dat de bouwsector een apart soort markt was, dat bijna iedereen meedeed, dat niet meedoen het eigen bedrijf de kop zou kosten. Deze bouwondernemers hadden een te zwakke innerlijke morele motivatie om tegen de stroom in te gaan. Hun immorele gedrag was de resultante van verkeerde feedback van de sociale omgeving, van een cultuur die immoraliteit vergoelijkte en van gebrek aan karakter.3.2. Anton van Harskamp
Onderzoek

Van Harskamp hield zich bezig met de opkomst van nieuwe spiritualiteit in Nederland en West Europa, en met Amerikaans, christelijk fundamentalisme, in het bijzonder met de politieke en maatschappelijke betekenis van fundamentalisme. Over het laatste thema hield hij twee academische voordrachten, gaf hij gastcolleges aan de Vrije Universiteit en schreef hij wetenschappelijke artikelen. Verder verzamelde hij materiaal en schreef een enkele tekst voor een in 2007 te schrijven Nederlandstalige studie over de groeiende populariteit van spiritualiteit in West Europa en de V.S. Voorts maakte hij twee Engelstalige artikelen drukklaar voor in 2007 te verschijnen publicaties, te weten een artikel over de betekenis van het begrip ‘kwaad’ in de sociale wetenschappen en in de theologie en een artikel over ‘religion-making characteristics’ van de huidige ‘postmoderne’ cultuur. Ten behoeve van het onderzoek begeleidde hij drie externe promovendi (over evangelicalisme en civil society, over antroposofie en civil society en over pragmatheïsme) en één interne promovendus (over evangelicalisme en identiteit van jongeren). Voorts was hij een van de redacteuren van (en medeschrijvers aan) een afscheidsbundel voor de VU-antropoloog prof.dr. André Droogers (zie hieronder: Eruit gelicht).


Onderwijs

In de maanden november en december gaf Van Harskamp voor 3e-jaars studenten culturele antropologie en 2e-jaars studenten Religie en Levensbeschouwing een cursusblok Colloquium Antropologie: Civil society en religie. In de cursus wordt na een inleiding op het begrip civil society eerst nagegaan hoe kerken in Nederland en in de V.S. zich in de civil society manifesteren waarna het blok besloten wordt met een inleiding op civil society en Islam. Verder begeleidde hij 2 FSW-studenten bij het schrijven van hun bachelorthesis en 6 FSW-studenten bij het schrijven van hun doctoraalscriptie en masterthesis.


Eruit gelicht

Van Harskamp is hoofdredacteur van In de Marge. Voorts is hij lid van het bestuur van VU-Podium. Hij werkte in het verslagjaar verder met dr. Govert Buijs, dr. Frans Kamsteeg en drs. C. van Beuningen (Socires) aan de instelling aan de VU van een Master ‘Management, Cultuur en Levensbeschouwing’. Hij is lid van de kernredactie van het Nederlands-Vlaamse Tijdschrift voor Theologie en lid van het algemeen bestuur van de Stichting ter Bevordering van de Christelijke Pers in Nederland. In een samenwerkingsproject van het Blaise Pascal Instituut en de afdeling Sociale en Culturele Antropologie van de VU was hij een van de organsiatoren van een afscheidssymposium voor VU-antropoloog prof.dr. André Droogers (‘Strangers in the Sanctuary’, over de invloed van onderzoek naar religie op de eigen levensbeschouwing van onderzoekers). Tevens redigeerde hij en schreef hij aan een bundel die ter gelegenheid van het afscheid van Droogers werd uitgebracht (Playful Religion: Challenges for the Study of Religion). Het symposium werd goed bezocht; de lezingen zijn gepubliceerd in In de Marge. De bundel heeft een behoorlijke aandacht getrokken, ook internationaal.3.3. Jan Boersema
Onderzoek

Het langlopend onderzoek heeft als werktitel “How Green is Progress”. Centraal staat hierbij de vraag naar de rol van levensbeschouwing in het streven naar een meer duurzame relatie met het natuurlijk milieu. Dit algemene thema wordt uitgewerkt in drie richtingen.

In de eerste plaats de cultuurhistorische richting, waarbij vragen centraal staan over de lineaire tijdsopvatting, over de aard en herkomst van het vooruitgangsdenken in onze westerse cultuur. Deze vragen worden ondermeer besproken in het cluster Mindful Modernisation dat sinds begin 2005 officieel deel uitmaakt van de IVM organisatie, maar waarin ook niet IVM-ers participeren.

In de tweede plaats gaat het om de samenhang tussen cultuur, levensbeschouwing en gedrag. Dit wordt momenteel in twee aio projecten (Vonk en een nieuwe aio gefinancierd uit BSIK gelden) uitgewerkt.

Tenslotte wordt, bij wijze van casestudy, voor een bepaalde samenleving (die op Paaseiland) getracht tot een historisch betrouwbare en modelmatig kloppende reconstructie te komen. Dit onderzoek spits zich toe op de ecologische en maatschappelijke gevolgen van ontbossing in de periode vóór het eerste contact met de West Europese bezoekers. Samen met Karel Davids (geschiedenis) werden de mogelijkheden verkend om een promotietraject te formuleren voor een buitenpromovendus die al de nodige ervaring heeft op het punt van grote grazers (de ecologische en cultuurhistorische aspecten).
Onderwijs

In het verslagjaar werd voor de vierde keer de eenjarige Engelstalige Master “Environment and Resource Management” gegeven. Deze Engelstalige opleiding trekt veel studenten (2006: 55) waarvan ongeveer 2/3 uit het buitenland. Boersema coördineert de eerste module in dit programma (6 ECTS).

Veel onderzoekstijd is ook dit verslagjaar besteed aan de begeleiding van de twee interne promovendi Martine Vonk en Carolien Hoogland beide werkzaam op het IVM (FALW). Carolien is op 11 december 2006 gepromoveerd en Martine hoopt eind 2007 klaar te zijn. De buitenpromovendus Giuseppe Ferrari, sinds 2004 verbonden aan de universiteit van Modena (Italië) heeft eind 2006 zijn Italiaanse proefschrift over vredeseducatie voltooid en gaat de komende jaren werken aan zijn VU promotie over de filosofische grondslagen van de milieueducatie.

Gastcolleges werden verzorgd in het post-HBO onderwijs; De Master opleiding Environmental Science van de IVEM-RuG, Industrial Ecology en Sustainability and Biodiversity, beide van het CML te leiden.Overige activiteiten


Door de studiegroep Theologie en Natuurwetenschap is op 23 November een studiedag gehouden over Fast & Slow, met 10 lezingen uit zowel alpha en beta als gamma disciplines terwijl ook de praktijk aan bod kwam.

Het hoofdredacteurschap van wetenschappelijke tijdschrift Environmental Sciences vraagt onverminderd veel tijd. Van Volume 3 werden 4 issues uitgebracht.

Gedurende het verslagjaar werden ongeveer 15 lezingen gehouden

Eruit gelicht

In juni 2006 verscheen een advertentie waarin om onderzoeksvoorstellen werd gevraagd binnen het onderzoeksprogramma "Zivilgesellschaftliche Verständigungsprozesse vom 19 Jahrhundert bis zur Gegenwart" dat in het kader van een samenwerkingsproject Nederland Duitsland bij de universiteit van Münster wordt uitgevoerd. Bij Boersema ontstond het idee om samen met historici aan de VU (oa. James Kennedy en Chris Lorenz) en wetenschapshistorici in Göttingen (m.n.Nicolaas Rupke) een vergelijkend onderzoek op te zetten naar de receptie van de evolutie theorieën in Nederland en Duitsland in de periode, ruwweg 1775 - 1950 (met uiteraard de nadruk op de 19e eeuw) en daarbij vooral te letten op de institutionele aspecten en de maatschappelijke context en niet alleen op teksten en personen. De hypothese die hij meer in het bijzonder zou willen onderzoeken is dat de receptie in Duitsland minder controversieel is verlopen omdat daar al langere tijd een historisch kritische bijbelkritiek (o.a door Eichhorn in Göttingen verwoord eind 18de eeuw) de geesten rijp had gemaakt voor andere dan 'letterlijke' opvattingen van de bijbelverhalen. Deze hypothese is ontstaan tijdens de vele debatten die in de afgelopen jaren zijn gevoerd rond de thema’s schepping, evolutie en intelligent design. De kern van de hypothese is, dat het hier in wezen niet om een wetenschappelijke controverse gaat maar om een intern religieus debat over het gezag en de interpretatie van eigen traditie en bronnen.

Voor 2006 kon helaas geen geschikte kandidaat worden gevonden; in 2007 zal opnieuw gezocht worden.

3.4. Bettine Siertsema
Onderzoek

In 2006 concentreerde Siertsema zich op de laatste twee hoofdstukken van haar proefschrift. Het betreft het hoofdstuk over de memoires van niet-christelijke politieke gevangenen en het slothoofdstuk waarin de bevindingen over de Nederlandse ego-documenten naast elkaar gelegd worden en naast de internationale secundaire literatuur over kamp- en Holocaust-literatuur.

In het najaar nam Siertsema het initiatief voor een project in het kader van ‘De Vrolijke School’, een samenwerkingsverband van het Onderwijscentrum van de VU met het Sint Ignatius Gymnasium te Amsterdam, waarin het principe van onderzoekend leren ook in het middelbaar onderwijs wordt toegepast. Voor het vak Godsdienst bedacht Siertsema een project waarin leerlingen van de derde klas groepsgewijs vier boeken van de Franse schrijver Eric-Emmanuel Schmitt lezen, waarin steeds een jongere via een volwassene die optreedt als leermeester op een niet-dogmatische manier kennismaakt met een van de wereldgodsdiensten (i.c. jodendom, christendom, islam en boeddhisme). Het is de bedoeling van het project dat de leerlingen door middel van tekstanalyse onderzoeken hoe de auteur de lezers stuurt en hun oordeel beïnvloedt. De opzet van het project gebeurde in samenspraak met drs. Pim de Haas van het Onderwijscentrum VU en drs. Marcel Elsenaar, godsdienstleraar van het Ignatius. Het project wordt uitgevoerd in het voorjaar van 2007.
Onderwijs

Siertsema heeft in 2006 geen onderwijs gegeven.


Eruit gelicht

Eind januari vond een studiedag over Maria Magdalena plaats als afsluiting van het project Leerhuis en Viering dat zo’n vijftien jaar gelopen heeft. De lezingen overspanden twintig eeuwen (receptie-)geschiedenis, van haar optreden in het evangelie van Maria en in de canonieke evangeliën, haar afbeeldingen in de middeleeuwse kunst tot de hedendaagse belangstelling en het beeld dat van haar in de bestseller De Da Vinci Code van Dan Brown wordt gegeven. In de muzisch-liturgische uitwerking van het thema waren zowel popmuziek als moderne kerkmuziek uit verschillende tradities als poëzie als dans vertegenwoordigd. Het aantal deelnemers lag boven de 200, en de reacties waren bijzonder lovend en enthousiast. De lezingen zijn gepubliceerd in Interpretatie, tijdschrift voor bijbelse theologie en één in Theologisch Debat.4. Publieksactiviteiten

In het verslagjaar zijn diverse studiedagen georganiseerd. Allereerst op het werkterrein van wat traditioneel genoemd wordt ‘Leerhuis en Viering’, een activiteit van het BPI die zich op liturgievernieuwing richt. Voorts zijn studiedagen en expertseminars georganiseerd vanuit de aandachtsgebieden van de senior-stafmedewerkers van het BPI. (Zie paragraaf 3)


In samenwerking met studentengroepen en –verenigingen is een aantal activiteiten georganiseerd rond actuele maatschappelijke thema’s. Te noemen valt bijv. de debatavond rond radicalisering van Marokkaanse jongeren, en de activiteit rond het bezoek van een Iraakse studentactiviste in Nederland (in nauwe samenwerking met Lifelines).

Aan de website van het BPI is veel aandacht besteed. In 2006 is de nieuwe portal is met name hard gewerkt aan www.girard.nl. De in 2007 te organiseren Conference on Religion and Violence heeft een zeer prominente plek gevonden op de website. Ook de transgenderlinks portal www.genderlinks.nl is uitgebreid. Nieuwe onderdelen zijn in de steigers gezet.

De corporatie website www.blaisepascal.nl/www.bezinningscentrum.nl had in 2006 circa 6 miljoen hits en 260 duizend unieke bezoeken, daarbij zijn nog niet geteld de hits/bezoeken aan de mirror site: www.bezinnen.nl. De website van het BPI wordt dagelijks vernieuwd en bijgehouden. Mede om die reden scoort de site hoog bij de zoekmachines. Bij Google staan de online-teksten van www.bezinningscentrum.nl in de regel bij de eerste tien vindplaatsen.


5. Publicaties Stafmedewerkers

J.J. Boersema, Trots op Uilkens, Gronings protestantisme en Leidse kaas. De Gids juni/juli 2006, p. 440-445.


J.J. Boersema, Om de kwaliteit van het geluk. Commentaar op en opgenomen in: I. Robeyns & R. van der Veen Duurzame kwaliteit van leven MNP, Bilthoven.2006, p.

W.T.G. Haan, ‘Diversiteit aan de Vrije Universiteit. Ontwikkelingen en perspectieven’, in: In de Marge 15 (2006), nr. 4, p. 3-6.


W.T.G. Haan, ‘Transgender en religie. Een problematische relatie’, in: In de Marge 15 (2006), nr. 2, p. 24-32.
Wim Haan, ‘Transgender en religie’, in: GAMMA 13 (2006) nr. 3, p. 21-29.
A. van Harskamp, ‘Met God aan hun kant: Angst en agressie in de politisering van het amerikaans fundamentalisme’, in: Tijdschrift voor Theologie 46 (2006) nr. 3, p. 265-289.
A. van Harskamp, ‘Religieuze ruis: Over de wedergeboorte van het religieuze’, in: Annemie Dillen/Didier Pollefeyt red., God overal en nergens? Theologie, pastoraal en onderwijs uitgedaagd door ‘sacraal reveil’, Leuven/Voorburg: Acco 2006, p. 25-50.
A. van Harskamp, ‘Geloof in de school? Zekerheden en onzekerheden over religieuze vorming’, in: S. Miedema red., Religie in het onderwijs: Zekerheden en onzekerheden van levensbeschouwelijke vorming, Zoetermeer: Meinema 2006.p. 81-110.
A. van Harskamp. ‘On Play, Imagination, and the Study of Religion’, in: Droogers, André a.o., Playful Religion: Challenges for the Study of Religion, Delft: Eburon 2006, p. 1-8.
A. van Harskamp A./Klaver, M./Roeland, J./Versteeg P., ‘Afterwords: An Interview with André Droogers on play and religion’, in: Droogers, André a.o., Playful Religion: Challenges for the Study of Religion, Delft: Eburon 2006, p. 151-161.
A. van Harskamp A./Klaver, M./Roeland, J./Versteeg P. eds., Droogers, André a.o., Playful Religion: Challenges for the Study of Religion, Delft: Eburon 2006.
A. van Harskamp, Bespreking van: Hempelmann, R. u.a., Panorama der neuen Religiosität, in: Tijdschrift voor Theologie 46 (2006) nr. 2, p. 204.
A. van Harskamp, Bespreking van: Fechtner, K. u.a., Handbuch Religion und populäre Kultur, in: Tijdschrift voor Theologie 46 (2006) nr. 2, p. 204-205.
A. van Harskamp, Bespreking van: Oropeza, B.J. a.o., The Gospel according to superheroes, in: Tijdschrift voor Theologie 46 (2006) nr. 3, p. 316-317.
Bert Musschenga ,Belangenconflicten en belangeloosheid in de biomedische wetenschappen, In de Marge 15(2006), pp. 4-13.
Luijn, H. van, N. Aaronson, R. Keus & A.W. Musschenga. The assessment of the risk - benefit ratio of phase II cancer clinical trials by Institutional Review Board members, Journal of Medical Ethics 32(2006), p. 170-176.
Bert Musschenga, In: Jean-Pierre Wils & Christoph Hubenthal (eds.), Lexicon der Ethik, Paderborn etc. (Ferdinand Schöningh) 2006, lemmata ‚deskriptive Ethik’ (pp. 49-52) and ‚Moral im engeren und weiteren Sinn’ (p. 248-252).
Redactie van Van rechtsstaat naar veiligheidsstaat? Special issue of Filosofie en Praktijk 27(2006), nr. 5.
Bert Musschenga, De morele assimilatie van de bouwsector. In: Wim Dubbink & Henk van Luijk (eds.), Bedrijfsgevallen. Morele beslissingen van ondernemingen, Assen (Van Gorcum), 2006, p. 178-184.
B. Siertsema, 'Christus als hovenier' in Interpretatie, tijdschrift voor bijbelse theologie jrg.14 nr.4 (juni 2006) p.12-13.

6. Overzicht van en gegevens over de publieksactiviteiten

28 januari: studiedag Leerhuis en Viering

thema: Maria Magdalena

i.s.m:


aantal deelnemers:
10 maart: college/debat

thema: ‘Radicalisering marokkaanse jongeren’,

i.s.m.: Studium Generale en Marokkaanse studentenvereniging Selsabiel

aantal deelnemers:


10 maart: lezing prof. Andrew Linzey, Oxford University:

thema: Why Animal Suffering Matters

i.s.m. Stichting Varkens in Nood

aantal deelnemers: 40


24 april: lunchdebat over

thema: Mogelijke aanval op Iran

sprekers:

aantal deelnemers:


23 juni: afscheidssymposium André Droogers

thema: ‘Strangers in the Sanctuary’ (over het effect van de studie van religie op de onderzoekers)

i.sm. Faculteit Sociale Wetenschappen

sprekers Birgit Meyer, Marjo de Theije, Jojada Verrips (en meerdere anderen) prof.

aantal deelnemers: ruim 150

:
24 oktober: lezing prof. Wesley Kort, Duke University

thema: Autobiography and Religious Identity

aantal deelnemers: 20


23 november: symposium

thema: Fast en Slow

sprekers:

aantal deelnemers: 30?

7. Jaaroverzicht tijdschrift In de Marge

Nummer 1:

Bert Musschenga, Wetenschappelijke integriteit: een introductie

Bert Musschenga, Belangenconflicten en belangeloosheid in de biomedische wetenschappen

Wim J. van der Steen, Pillen of diëten? Een actueel probleem voor ethici

Harry Aiking, Multidisciplinair milieu-onderzoek

Hans Boutellier, Tussen waarheid en werkelijkheid: de nuances van beleidsonderzoek

Leo Huberts, Integriteit in de wetenschappelijke wereld: Probleem en perspectief van de groepscode

Wouter Beekers, Dienstbare geschiedenisNummer 2:

Mient Jan Faber, Iran op ramkoers? Containment!

Alex de Jong en Marc Schuilenburg, Virtuele oorlogvoering: Oorlog en verzet in videogames

Jan van Dijk, Op Verhaal Komen

Wim Haan, Transgender en religie

Bart Voorsluis, Toergenjev en het nihilisme: Engagement of distantie

Loes Derksen, Daniel Dennett over de aard van de filosofie

Nummer 3:

Marc Schuilenburg, De codes van de openbare ruimte

Marten van der Meulen, Lessen uit een Vinex-wijk

Jojada Verrips, Ottolandse onderzoekservaringen

Birgit Meyer, Religie en autobiografie

Marjo de Theije, Het belang van de onderzoeker

Evert van Olst, Homo Respondens

Nummer 4:

Wim Haan, Diversiteit aan de Vrije Universiteit

Lucy Kortram, Multiculturele competentieontwikkeling

Daniëlle Koning, Religieuze opvattingen en de universiteit

Bart Voorsluis, Identiteit, erkenning en dialoog

Kirstin de Boer-van Rhenen, Nel Velthorst, De grondslag in het laboratorium

Ab Flipse, Natuurkunde en geloof

Hans Radder, De Vrije Universiteit en het wij-zij-denkenMaarten Aalders, Tweemaal de twee kanten van Kuyper

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina