A5-0056/2001 8 februari 2001Dovnload 60.59 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte60.59 Kb.


EUROPEES PARLEMENT

19992004

Zittingsdocument

<RefStatus>DEFINITIEVE VERSIERefStatus>

A5-0056/2001

8 februari 2001*

VERSLAG

over de ontwerpverordening van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen vrijgesteld zijn van deze plicht

(14191/2000 - C5 0714/2000 – 2000/0030(CNS))

{LIBE}Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken

(Hernieuwde raadpleging)


Rapporteur: Klaus-Heiner LehneVerklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)


Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)


Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt

Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming


Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)


Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)


Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)


Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring van de gemeenschappelijke ontwerptekst
(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag.)

INHOUD


Blz.

PROCEDUREVERLOOP 4

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE 12TOELICHTING 13

PROCEDUREVERLOOP

Op 5 juli 2000 bepaalde het Parlement zijn standpunt betreffende het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen vrijgesteld zijn van deze plicht (COM(2000) 27 –2000/0030(CNS))


Op zijn vergadering van 30 november/1 december 2000 besloot de Raad het Parlement opnieuw te raadplegen over de substantiële wijzigingen in het Commissievoorstel.
Bij schrijven van {11-12-2000}11 december 2000 verzocht de Raad, overeenkomstig artikel 62, lid 2, sub b) onder i) van het EG Verdrag, het Parlement om een nieuw advies inzake de ontwerpverordening van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen vrijgesteld zijn van deze plicht (14191/2000 – 2000/0030(CNS)).

Op {15-01-2001}15 januari 2001 gaf de Voorzitter van het Parlement kennis van de verwijzing van deze ontwerptekst van de Raad naar de {LIBE}Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken als commissie ten principale en naar de {JURI}Commissie juridische zaken en interne markt en de Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid als medeadviserende commissies (C5 0714/2000).

De {LIBE}Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken benoemde op haar vergadering van {11-04-2000}11 april 2000 Klaus-Heiner Lehne tot rapporteur.

De commissie behandelde de ontwerptekst van de Raad en het ontwerpverslag op haar vergaderingen van 24 januari en 6 februari 2001.

Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met algemene stemmen haar goedkeuring aan de ontwerpwetgevingsresolutie en besloot zij de procedure zonder debat overeenkomstig artikel 114, lid 1 van het Reglement toe te passen.

Bij de stemming waren aanwezig: Graham R. Watson (voorzitter), Bernd Posselt (ondervoorzitter), Klaus-Heiner Lehne (rapporteur), Alima Boumediene-Thiery, Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carmen Cerdeira Morterero (verving Adeline Hazan), Carlos Coelho, Thierry Cornillet, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Pernille Frahm, Jorge Salvador Hernández Mollar, Anna Karamanou, Timothy Kirkhope, Eva Klamt, Baroness Sarah Ludford, Elena Ornella Paciotti, Hubert Pirker, Patsy Sörensen, Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Anne E.M. Van Lancker (verving Margot Keßler) en Jan-Kees Wiebenga.

De Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid en de Commissie Commissie juridische zaken en interne markt hebben op respectievelijk 23 januari 2001 en 25 mei 2000 besloten geen advies uit te brengen.

Het verslag werd ingediend op 8 februari 2001.

De termijn voor de indiening van amendementen wordt bekendgemaakt in de ontwerpagenda voor de vergaderperiode waarin het verslag wordt behandeld.


WETGEVINGSVOORSTEL

Ontwerpverordening van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen vrijgesteld zijn van deze plicht (14191/2000 - C5 0714/2000 – 2000/0030(CNS))

De ontwerptekst van de Raad wordt als volgt gewijzigd:

Ontwerptekst van de Raad1
Amendementen van het Parlement

(Amendement 1)

Overweging 9

(9) Teneinde voor de transparantie van het stelsel en de voorlichting van de betrokkenen zorg te dragen dienen de lidstaten de overige lidstaten en de Commissie in kennis te stellen van de maatregelen die zij in het kader van deze verordening hebben genomen. Om dezelfde redenen dienen deze inlichtingen tevens in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen te worden bekendgemaakt.

(9) Teneinde voor de transparantie van het stelsel en de voorlichting van de betrokkenen zorg te dragen dienen de lidstaten de overige lidstaten en de Commissie in kennis te stellen van de maatregelen die zij in het kader van deze verordening hebben genomen. Om de beperkingen van het vrije verkeer te minimaliseren is het van essentieel belang dat de procedure en de voorwaarden voor de afgifte van visa door de lidstaten zo soepel en eenvoudig mogelijk zijn en geen buitensporige kosten voor de aanvragers met zich meebrengen. Om dezelfde redenen dienen deze inlichtingen tevens in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen te worden bekendgemaakt.

MotiveringRegionale grensoverschrijdende contacten (bijv. tussen de stad Narva en de enclave Kaliningrad) moeten door de verordening zo weinig mogelijk worden beperkt. Om geen extra hindernissen op te werpen is het van belang de procedures voor de afgifte van visa te vereenvoudigen.
(Amendement 2)

Artikel 1, lid 2

2. Onverminderd artikel 8, lid 2, zijn de onderdanen van de in de lijst van bijlage II opgenomen derde landen van de in lid 1 bedoelde visumplicht vrijgesteld voor een verblijf van in totaal maximaal drie maanden.

2. Onverminderd artikel 8, lid 2 zijn de onderdanen van de in de lijst van bijlage II opgenomen derde landen van de in lid 1 bedoelde visumplicht vrijgesteld voor een verblijf van maximaal drie maanden binnen een periode van 12 maanden.

Motivering

De tekst van de Raad is niet duidelijk.

(Amendement 3)

Artikel 1, lid 4, sub b)

b) in geval van een dergelijke kennisgeving voeren de lidstaten 30 dagen na de kennisgeving de visumplicht voor de onderdanen van het betrokken derde land voorlopig in, tenzij de Raad tevoren met gekwalificeerde meerderheid van stemmen anders besluit;

b) in geval van een dergelijke kennisgeving zijn alle lidstaten waarvoor de verordening geldt verplicht om 30 dagen na de kennisgeving de visumplicht voor de onderdanen van het betrokken derde land voorlopig in te voeren, tenzij de Raad tevoren met gekwalificeerde meerderheid van stemmen anders besluit; de voorlopige toepassing van de visumplicht blijft beperkt tot zes maanden;

Motivering

De voorlopige toepassing van de visumplicht moet tot een bepaalde tijd worden beperkt en het moet duidelijk zijn dat deze verplichting geldt voor alle lidstaten die onder de verordening vallen.

(Amendement 4)

Artikel 1, lid 4, sub d)

d) de Commissie bestudeert elk verzoek van de Raad of van een lidstaat waarin zij verzocht wordt een voorstel bij de Raad in te dienen tot wijziging van de bijlagen bij deze verordening, teneinde het betrokken derde land in bijlage I op te nemen en uit bijlage II te schrappen;

d) de Commissie bestudeert elk verzoek van de Raad of van een lidstaat waarin zij verzocht wordt een volgens de in de desbetreffende Verdragsbepaling vastgestelde procedure goed te keuren voorstel bij de Raad in te dienen tot wijziging van de bijlagen bij deze verordening, teneinde het betrokken derde land in bijlage I op te nemen en uit bijlage II te schrappen

Motivering

Het dient duidelijk te zijn dat de bijlagen slechts gewijzigd kunnen worden volgens de procedure van het Verdrag, met inbegrip van raadpleging van het Parlement.

(Amendement 5)

Artikel 2, inleiding

In deze verordening wordt onder “visum” verstaan een door een lidstaat verleende machtiging of genomen besluit, vereist met het oog op:

In deze verordening wordt onder “visum” verstaan een door een lidstaat verleende machtiging of genomen besluit, met het oog op:

Motivering

Hiermee wordt bereikt dat de bepalingen consistent zijn met de bestaande Schengen-regels.

(Amendement 6)

Artikel 2, tweede streepje

- binnenkomst voor een doorreis over het grondgebied van die lidstaat of van verscheidene lidstaten, met uitzondering van luchthaventransit.

- binnenkomst voor een doorreis over het grondgebied van die lidstaat of van verscheidene lidstaten, met uitzondering van doorreisvisa voor luchtreizigers.

Motivering

Hiermee wordt bereikt dat de bepalingen consistent zijn met de bestaande Schengen-regels.

(Amendement 7)

Artikel 3

1. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de op 20 april 1959 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Overeenkomst inzake de afschaffing van visa voor vluchtelingen, worden staatlozen en personen met een vluchtelingenstatus visumplichtig indien het derde land waar zij verblijven en dat hun een reisdocument heeft verstrekt op de lijst van bijlage I staat.


Staatlozen in de zin van het Verdrag van New York van 28 september 1954 en erkende vluchtelingen in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 worden onder dezelfde voorwaarden aan de visumplicht onderworpen of daarvan vrijgesteld als de onderdanen van het derde land waar zij verblijven en dat hun reisdocument heeft verstrekt.

2. Staatlozen en personen met een vluchtelingenstatus kunnen evenwel van de visumplicht worden vrijgesteld, indien het derde land waar zij verblijven en dat hun een reisdocument heeft verstrekt op de lijst van bijlage II staat.
Motivering

Het mag de lidstaten niet toegestaan worden verdere uitzonderingen bij de behandeling van vluchtelingen op te nemen.

(Amendement 8)

Artikel 4, lid 2 bis (nieuw)
2 bis. Een lidstaat kan vrijstelling van de visumplicht verlenen aan jongeren die deelnemen aan jeugdprogramma's van de EU.

Motivering

Het organiseren van gemeenschappelijke seminars en kampen zou gemakkelijker zijn en het zou het imago van de EU opvijzelen. De EU dient alles in het werk te stellen om deze grensoverschrijdende contacten te bevorderen.

(Amendement 9)

Artikel 5, lid 1

1. Binnen een termijn van tien werkdagen na de inwerkingtreding van deze verordening delen de lidstaten de overige lidstaten en de Commissie de uitzonderingsmaatregelen mede die zij krachtens artikel 4 hebben getroffen. Latere wijzigingen van deze maatregelen worden medegedeeld binnen een termijn van vijf werkdagen.

1. Binnen een termijn van tien werkdagen na de inwerkingtreding van deze verordening delen de lidstaten de overige lidstaten en de Commissie de uitzonderingsmaatregelen mede die zij krachtens artikel 4 hebben getroffen, alsmede de visumbepalingen die zij krachtens artikel 3 hebben ingesteld voor staatlozen en erkende vluchtelingen. Latere wijzigingen van deze maatregelen worden medegedeeld binnen een termijn van vijf werkdagen.

Motivering

De visumbepalingen die worden ingesteld voor staatlozen en vluchtelingen, moeten worden gepubliceerd.

(Amendement 10)

Artikel 7 bis (nieuw)
7 bis. Onverminderd artikel 7, lid 2 heeft de onderhavige verordening geen invloed op de verplichtingen van de lidstaten die voortvloeien uit de overeenkomsten van Schengen en de aanverwante overeenkomsten en de op basis van deze overeenkomsten goedgekeurde regelingen welke zijn opgenomen in bijlage A van besluit 1999/435/EG van de Raad tot vaststelling in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende de Europese Unie, van de rechtsgrondslag van elk van de bepalingen of besluiten die het Schengen-acquis vormen.

Motivering

De terreinen waarop deze verordening geen invloed heeft, moeten worden vastgelegd.

(Amendement 11)

Artikel 8, lid 2

2. Aangaande toepassing van artikel 1, lid 2, voor onderdanen van het in de lijst van bijlage II met een asterisk aangegeven land besluit de Raad evenwel later overeenkomstig artikel 67, lid 3, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap op basis van het in de volgende alinea bedoelde verslag.

Schrappen


Te dien einde verzoekt de Commissie het betrokken land aan te geven tot welke verbintenissen het bereid is op het gebied van illegale immigratie en verblijf, met inbegrip van de repatriëring van uit dat land afkomstige illegaal verblijvende personen, en brengt zij daarvan verslag uit aan de Raad. De Commissie legt de Raad uiterlijk 30 juni 2001 een eerste verslag voor, vergezeld van eventuele aanbevelingen die zij dienstig acht.


In afwachting van de vaststelling van de akte houdende bovenbedoeld besluit door de Raad is de in artikel 1, lid 1, vastgestelde visumplicht van toepassing op de onderdanen van dat land. De artikelen 2 tot en met 6 van deze verordening zijn onverkort van toepassing.

Motivering

Het is niet terecht dat Roemenië een speciale behandeling krijgt.

(Amendement 12)

Bijlage II

Roemenië*

Roemenië

Motivering

Het is niet terecht dat Roemenië een speciale behandeling krijgt.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIEWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de ontwerpverordening van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen vrijgesteld zijn van deze plicht (14191/2000 - C5 0714/2000 – 2000/0030(CNS))


(Raadplegingsprocedure - hernieuwde raadpleging)


Het Europees Parlement,

– gezien de ontwerptekst van de Raad (14191/20001),

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2000) 272),

– gezien het standpunt van het Parlement van 5 juli 20003,

– gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2000) 5774),

- opnieuw geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 62, lid 2, sub b) onder i) van het EG Verdrag (C5 0714/2000),

– gelet op de artikelen 67 en 71, lid 2 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de {LIBE}Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken (A5 0056/2001),1. hecht zijn goedkeuring aan de aldus gewijzigde Raadstekst;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen in de ontwerptekst aan te brengen of deze wil vervangen door een andere tekst;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.TOELICHTING

Het Europees Parlement dient vast te houden aan het standpunt dat het in eerste lezing innam (A5-0179/2000).1 PB C nog niet gepubliceerd.

1 PB C nog niet gepubliceerd.MFN

2 PB C 177E van 27.6.2000, blz. 66-69.

3 PB C nog niet gepubliceerd.

4 PB C nog niet gepubliceerd.

RR\431896NL.doc PE 294.262

NL NL
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina