Aadres. ItsClean is geintegreerd met het relatiebeheersysteem AaRelatieDovnload 0.76 Mb.
Pagina11/11
Datum20.08.2016
Grootte0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Exporteren financiële gegevens projecten

Met deze programmafunctie kunnen geselecteerde projectgegevens in een viertal grids gepresenteerd worden en vervolgens via de standaard grid-faciliteiten voor externe verwerking gexporteerd worden. Het scherm ziet er als volgt uit:
De volgende vier grids worden van informatie voorzien: • projectdetails: per projectdetail (“clnprojdetail”) worden de gegevens van het project (“clnproject”), de klant (“relmain”), de projectgroep (“clnprojgroep”) en de projectsoort (“clnprojsoort”) verzameld; de gegevens kunnen naar eigen inzicht van de gebruiker in deze grid geplaatst worden (flexibele grid); een project wordt geskipt indien er geen werkopdrachten zijn gefactureerd, geen uren zijn geboekt en geen grootboekmutaties op het project geregistreerd zijn

 • werkopdrachten: per gefactureerde werkopdracht worden de volgende gegevens gepresenteerd: projectnummer, regelnummer, relatiesleutel klant, factuurnummer, regelbedrag, code BTW, factuurdatum; in een separate regel worden de eventuele kosten op basis van de urenregistratie gerecapituleerd en in een eventuele volgende regel de recapitulatie van de grootboekmutaties

 • urenregistratie: projectnummer, regelnummer, roepnaam medewerker, datum, omschrijving activiteit, aantal uren, verkoopprijs per uur, kosten per uur (uit AaPersoneel); de kosten worden gecumuleerd in de tweede grid gepresenteerd

 • klantgegevens: recapitulatie van de gefactureerde klanten: relatiesleutel, naam adres, plaats; deze grid kan naar eigen inzicht van de gebruiker gevuld worden met voorbehoud van de eerste kolom waarin de relatiesleutel getoond moet worden; de beschikbare gegevens zijn gelijk aan die van de eerste grid met projectdetails

Speciale facturering (thuiszorg)

Met deze programmafunctie kunnen de uitgevoerde en gefiatteerde werkopdrachten op een speciale wijze gefactureerd en aan de opdrachtgever gerapporteerd worden. De functie is bedoeld voor gebruik in de thuiszorg.
De werking van de programmafunctie is als volgt: aan de hand van een aantal selectiecriteria worden één of meerdere werkopdrachten verzameld, gegroepeerd naar projectsoort en gefactureerd met het per projectsoort verzamelde aantal uren vermenigvuldigd met een uniform uurtarief dat wordt vastgelegd in de kolom “parameters” bij de projectsoorten, subparameter “uur” (b.v. “uur=17.75”, punt i.p.v. comma !).


Één selectie resulteert in één factuur. De bij de selectie benoemde klant (debiteur) hoeft geen technische relatie te hebben met de bij de projecten gedefinieerde relaties (klanten en werkadressen).
Als bijlage wordt een CSV-bestand aangemaakt waarin
alle geselecteerde werkopdrachten individueel of samengevoegd worden opgesomd, de kolommen in het bestand kunnen vrij geselecteerd worden. Het CSV-bestand kan van een header worden voorzien.

Als controle vooraf kan een checklist met de gewenste selectie worden vervaardigd. Als alternatieve controle kan een proeffactuur en proefbijlage gemaakt worden.


De definitieve facturen worden in een archief opgenomen, een lijst daarvan wordt in de rechterbovenhoek van de tabcontrol getoond. De gemaakte facturen, met daarin opgenomen de CSV-bijlage, worden per selectieprofiel gegroepeerd. Met een enkelvoudige klik wordt de bijlage op het tweede tabblad getoond, een dubbelklik activeert de ADF Reader met de opgemaakte factuur.


Voor een klant (debiteur) kunnen één of meerdere selectieprofielen vastgelegd worden. Het onderhoud van de selectieprofielen kan op de gebruikelijke wijze geschieden, een dubbelklik in de lijst met selectieprofielen (rechtsonder) opent een profiel voor wijziging.


Bij het daadwerkelijk selecteren (buttons “Checklist”, “Proef” of “Factuur”) van de te factureren werkopdrachten worden de project- en werkadres-gegevens met de werkopdrachten samengevoegd op basis van de volgende selectiecriteria: • niet gefactureerd

 • niet geannuleerd

 • wel afgemeld

 • van week en t/m week (periode is hulpmiddel voor weekselectie)

 • aanvullende selectie

De aanvullende selectie moet bij het selectieprofiel worden vastgelegd en kan zo eenvoudig of complex als nodig worden gedefinieerd. De aanvullende selectie wordt met “and” aan de standaard selectie toegevoegd.


De kolommen voor de bijlage kunnen gekozen worden uit de velden van de tabellen “clnjob”, “clnproject” en “relmain” (de laatste wordt weergegeven als “relmainclone”). Bovendien kunnen een aantal pseudovelden gekozen worden: • $jobdatum: datum samengesteld uit het jaar, de week en de dag van de werkopdacht

 • $jobminuten: de uren nacalculatie, omgerekend naar gehele minuten

 • $jobtotaaluren: totaaluren per client (alleen bij keuze “Totaal per client”)

 • $jobtotaalbedrag: totaalbedrag per client (alleen bij keuze “Totaal per client”)

 • $relstraat: straatnaam zonder huisnummer en toeveoeging

 • $relhuisnr: huisnummer met toevoeging

 • $relhuisnrex: huisnummer zonder toevoeging

 • $relhuisnrtoev: toevoeging huisnummer

 • $relpc4: de eerste 4 tekens (cijfers) van de postcode van het werkadres (client)

 • $relpc2: de laatste 2 tekens (letters) van de postcode

 • $prc1 t/m $prc9: coderingen zoals vastgelegd in de kolom “parameters” bij de projectsoorten met als subparameters “prc1” t/m “prc9”

 • $gws1: bijlage volgens GWS, zie volgende pagina

 • $wmo1: bijlage volgens voorschriften WMO-kantoor, zie verderop


Bij het onderhoud van de velden van de bijlage kunnen de gewenste velden uit de grid met mogelijke velden worden toegevoegd d.m.v. een dubbelklik op het gewenste veld. De positie in de grid met geselecteerde velden bepaalt de volgorde. De grid met de geselecteerde velden kan met en gemanipuleerd worden.

De facturering is een afgeleide van de standaard facturering van ItsClean. De koppeling met de financiële administratie v.w.b. de openstaande posten en de journaalpost zijn gelijk behalve de afwikkeling van contante verkopen en automatische incasso's welke niet geimplementeerd zijn.


Indien de factuurdatum niet binnen de geselecteerde periode valt en de parameter “sf14=1” dan wordt automatisch een transitorische boeking aangemaakt.Indien gefactureerd moet worden volgens het GWS (Geïntegreerde Welzijns Systeem) dan hoeft bij de specificatie van de velden voor de bijlage alleen “$gws1” opgegeven te worden met de 6-cijferige WZA-code en de 4-cijferige gemeentecode in de attributen van het veld (bv. “690740,0597”). Bij de opmaak van de bijlage worden dan automatisch de volgende velden in het CSV-bestand opgenomen:
 • recordsoort “D”

 • volgnummer

 • WZA-code

 • factuurnummer

 • soort factuurregel “P”

 • BSN client

 • geboortedatum client

 • startdatum (start geselecteerde periode)

 • einddatum (einde geselecteerde periode)

 • hoofdcategorie hulpmiddel “HV”

 • categoriecode hulpmiddel “HH1” of “HH2” (via projectsoort)

 • totaal aantal geleverde minuten

 • factuurregelbedrag excl. BTW

 • bedrag BTW

 • factuurregelbedrag incl. BTW

 • debet of credit (normaliter “D”)

Bovendien worden automatisch een voorlooprecord (recordsoort “V”, WZA-code, gemeentecode, soort bestand “F”, periode, factuurnummer) en een sluitrecord (soort bestand “S”, WZA-code, gemeentecode, soort bestand “F”, periode, factuurnummer, aantal detailrecords, totaal factuurbedrag, indicatie debet/credit) aangemaakt.

De bestandsnaam van het CSV-bestand heeft de volgende opbouw:
 • “Fact”

 • 6 cijfers WZA-code

 • 4 cijfers gemeentecode

 • “F”

 • 14 cijfers factuurnummer

De standaard fieldseparator voor het CSV-bestand is een comma. Desgewenst kan een afwijkend teken worden vastgelegd in parameter “sf10”.


Factureren volgens het GWS houdt ook in dat retourbestanden, in de vorm van aangepaste CSV's verwerkt kunnen worden. Het vierde tabblad biedt een aantal mogelijkheden:
Een rechtermuisklik in de grid reageert met het volgende popupmenu:Bij “Inlezen retourgegevens” volgt een dialoog om het bestand aan te geven. Het pad van het laatst gekozen bestand wordt vastgelegd in parameter “sf11”. Het inlezen houdt niet meer in dan het vullen van de grid.

De keuzes “Info client” en “Info project” zijn uitsluitend actief als een bij de retourinfo behorende werkopdracht in het systeem gevonden kan worden.

Voorafgaand aan het verwerken van de gegevens (zowel proef als definitief) worden een aantal controles op de gegevens van het CSV-bestand uitgevoerd. E.e.a. kan resulteren in de volgende foutmeldingen:


 • onjuiste bestandsindeling (recordsoort)

 • onjuiste bestandsindeling (aantal records)

 • onjuiste bestandsindeling (soort bestand)

 • onjuiste bestandsindeling (factuurnummer niet consistent)

 • onjuiste bestandsindeling (totaal factuurbedrag)

 • onjuiste bestandsindeling (totaal verwerkt bedrag)

 • onjuiste bestandsindeling (volgnummer)

 • onjuiste bestandsindeling (code verwerking)

 • onbekend factuurnummer

 • alle records verwerkt, geen crediteringen

 • onbekende werkopdracht

 • factuurbedrag foutief

 • verwerkt bedrag foutief

 • werkopdracht niet gefactureerd of reeds gecrediteerd

 • geen GWS-indeling geselecteerd

 • fotieve WZA-code

 • foutieve gemeentecode

 • onbekende periode

In alle gevallen is sprake van een CSV-bestand met foutieve indeling of is sprake van een systeemfout. De systeembeheerder zal geraadpleegd moeten worden !

Indien er geen problemen in de aangeleverde data zijn geconstateerd kan een creditfactuur worden geproduceerd welke als verwerkingsverslag gebruikt kan worden t.b.v. het correctieproces. Bovendien wordt automatisch een journaalpost aangemaakt.


Alle gecrediteerde werkopdrachten komen daarna weer in aanmerking om gefactureerd te worden.Indien gefactureerd moet worden volgens de voorschriften van het WMO-kantoor dan hoeft bij de specificatie van de velden voor de bijlage alleen “$wmo1” opgegeven te worden.

Bij de opmaak van de bijlage worden automatisch de volgende velden in een XLS-bestand opgenomen: • clientnummer

 • BSN

 • achternaam

 • voorvoegsels

 • voorletters

 • geboortedatum

 • geslacht

 • postcode

 • huisnummer

 • huisnummertoevoeging

 • jaar

 • week

 • product

 • minuten

 • medewerkersnummer

Volgens de voorschriften van het WMO-kantoor wordt de productie (in minuten) verzameld per client, product, week en medewerker.


De header van het bestand moet worden ingevoerd bij de bijzonderheden, letterlijk:

“Clientnummer,BSN,Achternaam,Voorvoegsels,Voorletters,Geboortedatum,Geslacht,Postcode,Huisnummer,Huisnummertoevoeging,Jaar,Week,Product,Minuten,Medewerker”

Desgewenst kan voorafgaand aan het opmaken van de factuur een controle zoals bij de CAK-aanlevering worden uitgevoerd. Bovendien wordt het BSN gevalideerd. Eventuele fouten worden gerapporteerd via de grid op tabblad 5. Vanuit deze grid kan doorgeklikt worden (dubbelklik) naar het relatiebeheer om fouten te herstellen.


De bijlage wordt gepresenteerd op tabblad 2 en afgeleverd in XLS-formaat (niet CSV). In parameter “sf15” wordt de 6-cijferige WZA-code plus de laatste 2 cijfers van het jaar vastgelegd (opnieuw instellen bij een volgend boekjaar). In parameter “sf16” het volgnummer van het WMO-bestand.


Het formaat van de resulterende bestandsnaam zal zijn: CCCCCCJJ.VVV.XLS b.v. 69074011.004.XLS.
Het opmaken van de facturen wordt uitgevoerd via de standaard Aadres-faciliteit "Flexibele Documenten" en is een afgeslankte versie van de standaard facturering. In de parameter "sf02" kan de toegangssleutel tot een document-definitie worden vastgelegd (standaardwaarde “cleanspecialfactuur”). In de parameter "sf01" wordt de toegangssleutel tot een record uit de relatie-tabel vastgelegd waarin een logo is geregistreerd dat als logo van het eigen bedrijf afgedrukt kan worden (zie "Systeem­documentatie AaRelatie"). In “sf03” wordt een inleidende tekst van de factuur ingesteld waarin normaliter de periode wordt weergegeven.

Alle velden uit de tabellen “perperiode”, "relmain" (relatierecord klant), “clnprojsoort”­ (projectsoort) en "clnbtwinfo" (BTW informatie) zijn beschikbaar voor opmaak. Bij de creditfactuur voor het GWS zijn ook “clnproject” (project), “clnjob” (werkopdracht) en “relmainclone”­ (relatierecord client) beschikbaar.

De volgende extra velden zijn beschikbaar:

w_cln|logo (voor de adressering van het eigen logo)

w_cln|facdatum (de factuurdatum)

w_cln|facblad (bladnummer)

w_cln|facadres (samengesteld adres van de klant)

w_cln|facnummer (factuurnummer met eventueel de debiteur-ID)

w_cln|facperiode (tekst zoals gegenereerd via parameter “sf03”)

w_cln|toturen (totaal uren per projectsoort, uren werkopdracht bij credit)

w_cln|tarief (tarief per projectsoort, regelbedrag werkopdracht bij credit)

w_cln|bedrag (bedrag per projectsoort, uren werkopdracht bij credit)

w_cln|subtotaal (subtotaal over alles, exclusief BTW)

w_cln|subtotaal0...4 (subtotaal voor BTW-code 0 t/m 4)

w_cln|btwbedrag (totaal bedrag BTW)

w_cln|btwbedrag0...4 (bedrag BTW voor BTW-code 0 t/m 4)

w_cln|totaal (totaal over alles, inclusief BTW)

__work1|date1 (begindatum van de periode)

__work1|date2 (einddatum van de periode)

__work1|sel1 (beginweek van de periode)

__work1|sel2 (eindweek van de periode)

Verder zijn nog een aantal parameters van toepassing: • “sf04”: map (directory) voor CSV-bestanden

 • “sf05”: uitsluitend gehele weken selecteren als “sf05=1” (standaardwaarde)

 • “sf12”: documentdefinitie creditfactuur (mag gelijk zijn aan “sf02”)

 • “sf13”: indleidende tekst creditfactuur

Ten behoeve van het opmaken van de facturen zijn de volgende groepen gedefinieerd:


Groep

Omschrijving en bijzonderheden

h

Header algemeen, elk blad

h1

Header voor adresblok

h4

Header restant incl. margins (factuurnummer e.d.) (blad 1)

hv

Header vervolgblad incl. margins

t1

Transporteren

t2

Transport

d

Detail met totalen per projectsoort

dcr

Detail het creditgegevens werkopdracht

dper

Detail met periodevermelding

dpercr

Detail met periodevermelding credit

f

Footer algemeen (laatste blad)

fb0

Footer BTW code 0

fb1

Footer BTW code 1

fb2

Footer BTW code 2

fb3

Footer BTW code 3

fb4

Footer BTW code 4

fbt

Footer BTW totaal

ft

Footer totaal factuur

ft0

Footer voor betaalwijze

ftc

Footer totaal indien credit

De factuurindeling behorende bij het onderstaande voorbeeld wordt standaard geleverd bij de installatie van Aadres en ItsClean.


Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie:
Met de checklistfunctie kan een controle worden uitgeoefend op de te selecteren werkopdrachten ten behoeve van de facturering. De selectie van de facturering gebruikt primair de tabel met werkopdrachten. De checklist gebruikt op de eerste plaats de tabel met klanten welke gekenmerkt worden door een specifiek gecodeerd soort relatie in de tabel met relaties. Binnen die selectie worden alle projecten geselecteerd en daarbinnen alle werkopdrachten welke voldoen aan de gekozen periode en de aanvullende selectie zoals gedefineerd bij het profiel. De uren nacalculatie worden getotaliseerd. Indien gewenst kan een controle op gelijkheid van één veld uit de relatierecords van klant en werkadres worden uitgevoerd. Er worden totalen per klant en totalen voor de gehele selectie gegenereerd.


De volgende parameters zijn op de checklist van toepassing: • “sf06”: documentdefinitie (standaardwaarde “cleanspecialchecklist”)

 • “sf07”: code primair soort relatie (standaardwaarde “7”)

 • “sf08”: sortering projecten (standaardwaarde “relkey”)

 • “sf09”: te controleren rubriek in relatierecord (standaardwaarde “div01”)

Alle velden uit de tabellen “clnfactspec” (selectieprofiel), "relmain" (relatierecord klant), “relmainclone” (relatierecord werkadres) en “clnproject” (project) zijn beschikbaar voor opmaak.

De volgende extra velden zijn beschikbaar:__work1|date1 (begindatum van de periode)

__work1|date2 (einddatum van de periode)

__work1|sel1 (beginweek van de periode)

__work1|sel2 (eindweek van de periode)

w_cln|toturen (uren nacalculatie per project, geteld vanuit werkopdrachten)

__work1|tot1 (totale hoeveelheid uren per klant)

__work1|tot2 (totale hoeveelheid uren gehele selectie)

__work1|count1 (aantal minuten per project)

__work1|str1 (idem, aangevuld met “***” bij ongelijke velden volgens “sf09”)

__work1|count9 (aantal werkopdrachten per klant)

Ten behoeve van het opmaken van de checklist zijn de volgende groepen gedefinieerd:Groep

Omschrijving en bijzonderheden

h

Header klant

d

Detail project

t

Totaal klant

tg

Totaal generaal

De indeling van de checklist behorende bij het onderstaande voorbeeld wordt standaard geleverd bij de installatie van Aadres en ItsClean.


Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie:
Op het derde tabblad wordt een grid gepresenteerd waarin de in de werkopdrachten geregisteerde uren getotaliseerd kunnen worden:

De selectie van de werkopdrachten vindt primair plaats binnen de selectie zoals gedefinieerd op tab 1. Vervolgens kan via een popupmenu het soort uren geselecteerd worden:De uren worden per periode van 4 weken en in totaal gepresenteerd per projectsoort, per regio (zoals gespecificeerd bij de clienten) en in totaal.

Indien een bedrijfsbrede telling gewenst is moet een selectie gedefinieerd worden waarbij alle werkopdrachten geselecteerd worden.Periodieke aanlevering CAK (thuiszorg)

Met deze programmafunctie kunnen de uitgevoerde en gefiatteerde werkopdrachten periodiek (per 4 weken) aan het CAK (Centraal Administratiekantoor) aangeleverd worden zodat de eigen bijdrage aan de clienten (werkadressen in ItsClean) gefactureerd kan worden.

Per periode kunnen één of meerdere leveringen plaatsvinden. Een levering bevat een aantal records in ASCII-formaat met vaste indeling. In totaal zijn 8 recordsoorten gedefinieerd, deze programmafunctie gebruikt daarvan de soorten 01 (hoofdrecord), 90 (sluitrecord), 10 (client stamrecord), 12 (client aanvullend record) en 51 (client zorgrecord). De leveringen worden weergegeven op tabblad 1 en de details met alle geleverde clienten en zorgrecords op tabbblad 2.
In de linkergrid worden de leveringen weergegeven en daarnaast de letterlijke inhoud van de actueel geselecteerde levering. Eventueel kan de inhoud met kopiëren en plakken naar een tekstverwerker worden overgebracht voor nader technisch onderzoek ingeval van problemen met de aanlevering.

Met de button “Verzamelen gegevens” kunnen een nieuwe levering worden voorbereid:


Het verzamelen vindt plaats in twee fases. Tijdens de eerste fase worden vanuit de projectadministratie van ItsClean de gegevens van alle nieuwe klanten (ten opzichte van alle voorgaande leveringen) op juistheid beoordeeld. Eventuele fouten worden via de grid met clienten op het tweede tabblad gerapporteerd (foutmelding in de kolom “opmerking”). Indien er fouten zijn geconstateerd wordt de tweede fase niet gestart. Vanuit de kolom met de opmerking kan worden gedubbelklikt om het project te tonen en desgewenst te bewerken.

De volgende fouten kunnen optreden: • Niet numerieke tekens in clientnummer (sleutel)

 • Geen achternaam ingevoerd

 • Cijfers niet toegestaan in achternaam

 • Fout in adres

 • Fout in postcode

 • Geboortedatum niet ingevuld

 • Initialen niet ingevuld

Indien er geen fouten zijn dan worden vanuit de projectadministratie alle nog niet gerapporteerde werkopdrachten (ook uit eerdere dan de geselecteerde periode) verzameld en in de nieuwe levering opgenomen. Hierbij worden de projectsoorten vertaald naar de CAK-productcodes. De vertolking wordt bij de parameters van de projectsoorten vastgelegd via de subparameter “cak”. Bij voltooiing van het verzamelproces wordt om een bevestiging van de transactie gevraagd:


Tijdens het verzamelen worden alle projecten voor exclusief gebruik vergrendeld. Indien een andere werkplek of proces een project reeds in gebruik heeft volgt er een foutmelding:

Bij een negatieve keuze wordt de gehele actie, welke als één transactie is geinitieerd, geannuleerd.

Als het verzamelen is voltooid zal de cliententabel op het tweede tabblad opnieuw worden opgebouwd:

De nieuw aan te leveren clienten worden gekenmerkt met een afgevinkte kolom “Lev”en een niet afgevinkte kolom “Gel” (de kolommen “Vza” en “Gel” zijn nog niet in gebruik). De nieuw aan te leveren zorginfo wordt ook gekenmerkt met een afgevinkte kolom “Lev”en een niet afgevinkte kolom “Gel”.

De systeembeheerder “sysman” is bevoegd om de kolommen “leveren” en “geleverd” zowel bij de clienten- als bij de zorg-info alsmede het aantal uren te modificeren. Dit kan soms nodig zijn voor correcties n.a.v. gerapporteerde fouten door het CAK. Bij de correcties van de clienten worden de stamgegevens bijgewerkt naar de actuele stand van zaken.


Na het voorbereiden van een nieuwe zending kan de zending aangemaakt en daarna verzonden worden. Daarbij worden de volgende parameters gebruikt: • “sp01”: de WZA-code, van belang voor de strikt voorgeschreven bestandsnaamgeving

 • “sp02”: map (directory) voor de bestanden

 • “sp03”: automatische email gewenst (0 = niet, 1 = via Outlook, 2 = via AaRelatie)

 • “sp04”: mailbox van het CAK

 • “sp05”: startwaarde volgnummer bij begin jaar (standaard 1)

 • “sp06”: klantgegevens worden altijd aangeleverd als “sp06=1”

NB. Vanaf september 2012 moet de zorginfo altijd begeleid worden door de klantgegevens, ook als deze gegevens reeds eerder zijn aangeleverd.

Bij het activeren van de button “Aanmaken bestand” wordt de volgende dialoog gestart:
Aan het eind van het proces wordt gevraagd:In de clienten- en zorggrids op tabblad 2 zijn hierna alle “Geleverd”-kolommen afgevinkt indien de “Leveren”-kolommen ook afgevinkt zijn.

Daarna kan de informatie verzonden worden met “Verzenden bestand” waarna een dialoog volgt om het bestand op te slaan. Afhankelijk van de inhoud van de parameter “sp04” wordt daarna al dan niet een mailfunctie gestart en wordt de levering gekenmerkt als zijnde verzonden. Dit is zichtbaar d.m.v. de datum in de grid met leveringen.

In overleg met het CAK kan een levering altijd opnieuw aangemaakt worden, de inhoud van het verzonden bestand wordt in de database van ItsClean opgeslagen.

Status projecten 1 (thuiszorg)

Met deze programmafunctie kan op selectieve basis de administratieve voortgang van de projecten in een grid worden gepresenteerd:

De standaard selectie betreft de projectgroep, de startdatum en het aantal weken. De periode is toegevoegd als snelkeuze voor de datum en het aantal weken. Via de parameter “ps01” en met “Extra SQL” kan de selectie verder verfijnd worden.

Het percentage van de geplande uren is t.o.v. de indicatie (parametriseren met “ps02=1”), het percentage gefiatteerde uren t.o.v. de geplande uren en het percentage gefactureerd t.o.v. gefiatteerd. Naarmate de percentages meer afwijken van 100 % wordt een meer rode tint getoond. Percentages boven de 100 % worden paars ingekleurd. De grid is volledig sorteerbaar, de kolommen met uren worden getotaliseerd.


Via een popupmenu in de grid kan client- en projectinformatie worden opgevraagd. Dit kan ook via een dubbelklik (projectinfo in kolom met projectnummer).


De opbouw van de grid is flexibel met “relmain” als basetable. Verder zijn alle velden van “clnproject” adresseerbaar. In “__grid|c1” t/m “__grid|c4” worden de uren geteld (indicatie, gepland, gefiatteerd, gefactureerd), in “__grid|t2” t/m “__grid|t4” de percentages zoals boven vermeld.Status projecten 2 (thuiszorg)

Met dit programma kan een analyse vervaardigd worden van de relatie tussen medewerkers en clienten en vice versa. Op de eerste tab de relatie tussen medewerkers en clienten.
De selectie wordt uitgevoerd op basis van de projectdetails waarbij uitgegaan wordt van een geactiveerde medewerker. Projectdetails zonder geactiveerde medewerker worden geskipt. De primaire selectie betreft alle afdelingen of één afdeling. Clienten met een indicatiestelling (relmain|Txt02) en clienten met een datum eind indicatie (relmain|Txt05), datum overlijden (relmain|Txt08) of datum stopzetting (relmain|Txt09) kleiner dan de peildatum worden geskipt. Vervolgens worden de geplande uren (werkopdrachten) van de betreffende medewerker van de laatste vier weken t.o.v. de peildatum gemiddeld. Indien dit aantal nul is wordt het projectdetail geskipt. Indien een postcodereeks is ingevoerd wordt deze getoetst aan de hand van de postcode van de client en worden de uren gepresenteerd in de kolom “verv” (vervallen) als de postcode voldoet aan de toets of anders in de kolom “uren”.


Per medewerker worden de niet vervallen uren getotaliseerd in de kolom “plan”, naast de kolom “cntr” (contracturen).


Indien de niet vervallen uren minder zijn dan de contracturen wordet de cell rood gemarkeerd. Vervallen uren worden geel gemarkeerd en indicatieuren worden rood gemarkeerd als ze niet gelijk zijn aan de geplande uren. Contracturen met waarde nul worden groen gemarkeerd.


De sortering is op basis van code afdeling, toegangssleutel medewerker, projectnummer en regelnummer.


Via een popupmenu kunnen kan informatie van het project, de client (relatie) de medewerker en de werknemer worden opgevraagd via de gebruikelijke programmafuncties.

Op de tweede tab de relatie tussen clienten en medewerkers.


Dit betreft een vereenvoudige uitvoering van de eerste selectie. De basis is gelijk, de primaire selectie vindt plaats op basis van alle projectgroepn of één projectgroep. De geplande uren worden eveneens op basis van de werkopdrachten in de kolom “uren” gepresenteerd en met rood gemarkeerd als dit aantal nul is.


De kolommen medewerkersleutel en roepnaam worden geel gemarkeerd als de postcodetoets voldoet aan de ingevoerde reeks.NB. De peildatum mag niet gekozen worden in de eerste 3 weken van een jaar.

Systeemdocumentatie ItsClean, versie 1.95


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina