Aadres. ItsClean is geintegreerd met het relatiebeheersysteem AaRelatieDovnload 0.76 Mb.
Pagina4/11
Datum20.08.2016
Grootte0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Facturering


De facturering van ItsClean verloopt semi-automatisch. De primaire selectie bestaat uit het jaar en het weeknummer, welke door het programma automatisch bepaald worden maar door de gebruiker alsnog aangepast kunnen worden met de knop "Instellen jaar en week". Werkopdrachten zonder de indicatie “in facturering”, reeds gefactuurde en geannuleerde opdrachten worden uitgesloten van selectie. De lijst wordt gepresenteerd op volgorde van de sleutel van het relatierecord van de klant.
De sortering van de lijst (en de factuur) wordt bepaald door de inhoud van parameter "cf20". Bij “cf20=0” wordt de volgende sortering gehanteerd:

relmain.relkey,clnproject.jobid,clnjob.projectnr,detailid,jaar,week

m.a.w.: klantsleutel, werkadres, projectnummer, regelnummer, jaar, week. Bij “cf20=1” worden regelnummer en jaar/week omgedraaid. Deze sortering zal in het algemeen langere facturen opleveren, tekst-optimalisatie kan alleen worden uitgevoerd bij de eerste sortering. Met “cf20=9” kan via parameter “cf37” een afwijkende sortering worden afgedwongen.


In de kolom "project" wordt normaliter het projectnummer getoond. Hieraan kan het detailregel­nummer worden toegevoegd via de parameter "cf23". In deze parameter wordt de fontsize vastgelegd, hierdoor kan de combinatie van project- en regelnummer "passend" gemaakt worden ("cf23=6" is een redelijke waarde).


Via een dubbelklik in kolom 1 worden de relatiegegevens getoond, met een dubbelklik (of rechtermuisklik) in de kolommen 2, 3, 5, 6 of 7 de projectgegevens.


Indien er geen werkopdrachten zijn die aan het jaar- en week-criterium voldoen wordt een foutmelding gegeven:
Indien gekozen wordt voor "Start selecteren/bewerken" wordt de gehele lijst in de wijzigingsmodus geplaatst en kunnen desgewenst alle gemaakte wijzigingen met één klik ongedaan gemaakt worden: "Annuleer bewerkingen".

Indien één van de geselecteerde projecten door een andere gebruiker of functie voor wijziging geopend is volgt een foutmelding (onder vermelding van het projectnummer) en wordt de opdracht tot bewerken geweigerd:
Bij het openen voor wijziging kan het programma de werkopdrachten met code "werkbon" = "uit" automatisch afmelden. De gedachte hierachter is dat dit vaste werkzaamheden betreft welke niet expliciet afgemeld behoeven te worden. Of deze automatische afmelding moet plaatsvinden wordt door het programma gevraagd middels de dialoog:
Met "OK" worden de hiervoor in aanmerking komende jobs afgemeld, met "Cancel" niet.


Hierna kunnen de volgende kolommen worden gemuteerd: • de dag van uitvoering, op voorwaarde dat parameter "cf22=1"

 • job afgemeld (kolom OK) (indien parameter “cf38=1” dan wordt de rubriek “hoeveelheid nacalculatie” automatisch gevuld vanuit de voorcalculatie)

 • factuurweek

 • eenheidsprijs

 • factuurtekst (edit via popup)

 • bontekst (edit via popup)

 • hoeveelheid nacalculatie

Bij het daadwerkelijk factureren geldt niet alleen de selectie in de lijst en de code "afgemeld" als criterium, maar ook het nummer van de factuurweek. Te factureren opdrachten komen pas in aanmerking voor facturering indien dit weeknummer bereikt is of indien dit weeknummer nul is.


Het afmelden van werkopdrachten kan ook op individuele basis gedaan worden met het invoerveld "Barcode voor afmelden". De barcode-reader moet op dusdanige wijze worden ingesteld dat na het invoeren van de code een gegenereerd wordt. De barcode kan op twee manieren gelezen worden. Bij parameter “cf43=0” wordt de code gelezen als combinatie van projectnummer, regelnummer en weeknummer. Bij parameter “cf43=1” als identificatie van de werkopdracht (“clnjob|Id”).


De invoer kan "met de hand" getest worden door het intoetsen van de rubrieken "project­nummer", "regelnummer" en "weeknummer", gescheiden door een "/" en afgesloten met . De wijziging wordt in de database aangebracht en tevens zichtbaar gemaakt in de lijst tenzij de werkopdracht buiten de selectie valt:

Met de -toets kan een geselecteerde job worden verwijderd op voorwaarde dat de bij de job behorende eenheidsprijs nul is, de hoeveelheid nacalculatie nul is en er vanuit AaPersoneel geen urenregistratie op de job actief is. Eventueel wordt een foutmelding gegeven:Indien er geen bezwaren zijn wordt voor de zekerheid nog om een bevestiging gevraagd. Bij bevestiging wordt het jobrecord niet alleen uit de selectiegrid verwijderd maar ook uit de database.

Met de opdracht "extra selecties" (button rechtsonder) wordt een alternatieve wijze van selecteren mogelijk gemaakt. Het venster ziet er als volgt uit:

Er kan gekozen worden voor een individuele klant óf een of meerdere projectgroepen óf een individueel project. Bovendien kan gekozen worden voor een exacte datumreeks, b.v. een maand.

Bij gebruik van deze manier van selecteren wordt bij de keuze van de te factureren werkopdrachten de inhoud van de rubriek "factuurweek" genegeerd !


De velden “jaar” en “week” zijn dezelfde als in het basisvenster. Indien de datumselectie wordt gebruikt kunnen alleen daadwerkelijke geplande werkopdrachten worden gefactureeerd, d.w.z. werkopdrachten waarbij de werkdag is ingevuld (er behoeft geen medewerker gepland te zijn).


De rubriek "factuurperiode" is bedoeld om vermeld te worden op de factuur. Indien bij de datumselectie de eerste dag van de maand gekozen wordt dan zal het systeem de maand vertolken in deze rubriek.


Bij de keuze “werkopdrachtenlijst” zal na voltooing van de facturering per klant (dus niet per factuur) een overzicht van de gefactureerde werkopdrachten worden vervaardigd. De lijst wordt gearchiveerd bij de klant en zal per Email verzonden worden als dat ook bij de factuur het geval is.


Na accoordverklaring wordt de standaardgrid gevuld aan de hand van de selecties. Vanaf dat moment geldt weer de standaard procedure (m.u.v. de factuurweek) voor muteren en afwerken. Na annuleren wordt de grid op de gebruikelijke wijze gevuld.


Indien deze wijze van selecteren de voorkeur geniet boven de standaard methode dan kan met de parameter "cf21=1" het extra selectievenster als startscherm worden ingesteld.

De functie kan op 4 manieren worden vervolgd:


 1. "Annuleer bewerkingen", zie hierboven

 2. "Bewaar bewerkingen", de mutaties worden geaccepteerd en in de database opgeslagen, het afdrukken van de facturen kan later worden uitgevoerd

 3. "Maak proeffacturen", de facturen worden opgemaakt zonder factuurnummer en zonder mutaties in de database, en kunnen via de ADF Reader bekeken worden

 4. "Start facturering", de facturen worden opgemaakt en aangeboden aan de ADF Reader en de mutaties worden in de database doorgevoerd

Bij keuze 3 en 4 wordt nog een extra controle uitgevoerd. Bij werkopdrachten met factuurcode "prijs per eenheid, nacalculatie" moet de hoeveelheid nacalculatie worden ingevuld. Eventueel volgt de foutmelding:Bovendien kan een mededeling m.b.t. tot factureringswijze 99 volgen:
Deze melding behoeft alleen bevestigd worden en wordt gegeven als waarschuwing voor het feit dat bij daadwerkelijke facturering een aantal jobs uit de database verwijderd zullen worden welke niet op factuur verschijnen. Hetzelfde effect kan bereikt worden via het handmatig verwijderen van jobs (zie vorige bladzijde), factureringswijze 99 biedt een hogere automatiseringsgraad.

Zowel bij bovenstaande actie als bij de afwerking van de facturering worden normaliter de bij de run behorende werkopdrachten uit de database verwijderd. Indien dit gedrag ongewenst is kan de parameter "cf24=0" worden ingesteld.

Keuze 4, "Start facturering", wordt begeleid door een laatste keuzemogelijkheid:


De positieve keuze is onherroepelijk, behoudens de hieronder geschetste uitzondering.


De definitieve factureringsfunctie mag slechts éénmaal gelijktijdig actief zijn in het netwerk, hierop wordt gecontroleerd. Vandaar dat eventueel de volgende foutmelding wordt gepresenteerd:


In het parameter-record met code "#fac" wordt de doorlopende factuur-numerator bijge-houden. Het bij de programmafunctie "Onderhoud tabellen" getoonde nummer betreft het laatste door het systeem uitgereikte nummer. Bij het handmatig wijzigen van dit nummer (b.v. een nieuwe reeks vanwege de jaarwisseling) is de gebruiker verantwoordelijk voor het vermijden van dubbele nummers !

Als alternatief kan de overeenkomstige numerator van AaFinancieel gebruikt worden. Daarvoor moet de parameter “cf40=1” worden gezet.


Met de parameter “cf31=1” kan opdracht worden gegeven om de urenadministratie van
AaPersoneel automatisch bij te werken. Per werkopdracht worden de datum, de uren, de starttijd en de calculatieprijs vastgelegd (of aangepast als er reeds een boeking aanwezig is). De standaard activiteitcode moet worden geregistreerd in parameter “cf32”. Ingeval van een ontbrekende calculatieprijs (per medewerker) wordt de waarde van parameter “cf33” toegepast. Een werkopdracht zonder ingevulde dag kan niet worden doorgeboekt, er kan geen datum worden samengesteld.

Via de parameter “cf34=1” (consumentenafronding) kan opdracht worden gegeven om de eindbedragen op de facturen af te ronden op 5 centen. De eventuele verschillen worden verrekend via de BTW-bedragen.


Met de parameter “cf35=1” wordt opdracht gegeven om aan het eind van de factuur de actuele openstaande posten van de debiteur te tellen, de som kan dan op de factuur vermeld worden (zie verder bij de document-definitie).

Tijdens de facturering wordt informatie aangemaakt t.b.v. de financiële administratie. Het debiteurnummer dat in de openstaande post wordt opgenomen komt in principe uit het relatierecord van de klant. Indien er sprake is van een werkadres en indien de parameter "cf25=1" dan wordt de bij het werkadres geregisteerde "Debiteur Id" gebruikt (indien aanwezig). In de openstaande post wordt de inhoud van de rubriek “interne referentie” opgenomen.
Indien de parameter "gr01" gevuld is met het nummer van het dagboek verkopen wordt tevens een boekstuk per factuur aangemaakt.

Bij het aanmaken van het boekstuk worden de volgende gegevens gebruikt:

 • het boekstuknummer is gelijk aan het factuurnummer

 • de boekdatum is gelijk aan de factuurdatum

 • de boekstukomschrijving wordt samengesteld uit de gegevens van de relatie

 • het totale factuurbedrag wordt debet geboekt (ook bij creditfacturen)

 • bij de tegenboekingen worden de grootboekrekeningnummers uit de tabel "projectsoort" gebruikt, de projectsoort is gekoppeld via de detailregel van het project

 • in principe wordt per werkopdracht één tegenboeking geregistreerd

 • per boekstuk worden posten met gelijke rekeningnummers samengevoegd

 • voor de BTW worden de grootboekrekeningnummers uit de tabel "BTW" gebruikt

 • per boekstuk wordt gecontroleerd of de rekeningnummers in het grootboekrekening­schema aanwezig zijn, zoniet dan wordt teruggevallen op de standaard "verschillen­rekening"

Ingeval van contante betaling zal een extra journaalpost worden aangemaakt op voorwaarde dat via de parameter "cf26" een correct dagboek voor contante betalingen is ingesteld:
 • het boekstuknummer is gelijk aan het factuurnummer

 • de boekdatum is gelijk aan de factuurdatum

 • de boekstukomschrijving wordt samengesteld uit de gegevens van de relatie

 • het totale factuurbedrag wordt debet geboekt bij het dagboek

 • het totale factuurbedrag wordt credit geboekt bij het dagboek verkopen

 • de openstaande post wordt volledig afgeboekt onder vermelding van "contant voldaan"

Indien parameter “cf42=1” kunnen contante deelbetalingen verwerkt worden. E.e.a. wordt voorbewerkt door de programmafuncties “Werkopdrachten op afroep” en “Werkopdrachten afrekenen”. Hierbij worden de contante ontvangsten in de werkopdrachten vastgelegd en tijdens de facturering op factuurnivo verzameld. Als betaalwijze 2 bij het project of projectdetail is geactiveerd dan wordt de ontvangst via groep “ft2a” in het document verwerkt, wordt de openstaande post van de factuur aangevuld met de contante (deel)betaling en wordt de journaalpost daarmee gevuld. Op deze wijze kan niet alleen de actuele factuur “betaald” worden maar kunnen ook andere openstaande posten per saldo afgeboekt worden en vooruitbetalingen per saldo geboekt worden. Bovendien kunnen op de factuur het voorafgaand saldo (documentgroep “fop4”) en het saldo na betaling vermeld worden (documentgroep “fop5” voor een positief saldo en “fop5a” voor een negatief saldo).


Indien parameter “cf48=1” kunnen factuurdatum en boekdatum van elkaar gescheiden worden. Indien de financiële periodes van elkaar afwijken zullen automatisch transitoria worden aangemaakt. Boekingsregels zullen zoveel mogelijk worden samengevoegd.


Bij toepassing van deze faciliteit zal gecontroleerd worden of de perioderegistratie aanwezig is en of de grootboekrekening transitoria gedefinieerd is. Voorafgaand aan de definitieve facturering zal bovendien gevraagd worden:Het opmaken van de facturen wordt uitgevoerd via de standaard Aadres-faciliteit "Flexibele Documenten". In de parameter "cf18" kan de toegangssleutel tot een document-definitie worden vastgelegd. In de parameter "cf17" wordt de toegangssleutel tot een record uit de relatie-tabel vastgelegd waarin een logo is geregistreerd dat als logo van het eigen bedrijf afgedrukt kan worden (zie "Systeemdocumentatie AaRelatie").

Alle velden uit de tabellen "relmain" (relatierecord klant), "relmainclone" (relatierecord werkadres en contactpersoon), "clnbtwinfo" (BTW informatie), "clnproject" (projectheader), "clnprojdetail" (detailregel) en "clnjob" (werkopdracht) zijn beschikbaar voor opmaak.

De volgende extra velden zijn beschikbaar:

w_cln|logo (voor de adressering van het eigen logo)

w_cln|facdatum (de factuurdatum)

w_cln|facblad (bladnummer)

w_cln|facadres (samengesteld adres van de klant)

w_cln|contactstr (samengestelde naam van contactpersoon)

w_cln|facnummer (factuurnummer met eventueel de debiteur-ID)

w_cln|facperiode (tekst zoals ingevoerd bij extra selecties)

w_cln|bonfactekst (vaste projecttekst indien bon- of factuurtekst ontbreekt)

w_cln|jobdate (datum gecomponeerd uit jaar, week en dag)

w_cln|subtotaal (subtotaal over alles, exclusief BTW)

w_cln|subtotaal0...9 (subtotaal voor BTW-code 0 t/m 9)

w_cln|btwbedrag (totaal bedrag BTW)

w_cln|btwbedrag0...9 (bedrag BTW voor BTW-code 0 t/m 9)

w_cln|totaal (totaal over alles, inclusief BTW)

w_cln|bedraggrek (deel van factuurbedrag naar G-rekening)

w_cln|bedragnrek (deel van factuurbedrag naar gewone rekening)

__work1|facnr (factuurnummer zonder debiteur-ID)

__work1|bedrag1 (eenheidsprijs bij factuurcode "prijs per eenheid")

__work1|bedrag2 (gecumuleerde hoeveelheid nacalculatie bij samenvoegen)

__work1|bedrag3 (regelbedrag bij samenvoegen)

__work1|bedrag4 (som van de openstaande posten excl. de huidige factuur)

__work1|bedrag5 (som van de openstaande posten incl. de huidige factuur)

__work1|bedrag6 (bedrag deelbetaling)

__work1|count1 (aantal openstaande posten)

__work1|sel3 (aantal maal eenheidsprijs bij samenvoegen)

__work1|sel4 (weeknummer bij samenvoegen)

__work1|str1 (eenheid bij samenvoegen)

__work1|str2 (projectsoortsleutel bij samenvoegen)

In de parameter "cf19" moet een tekst worden vastgelegd welke bij automatische incasso's gehanteerd moet worden; in de tekst kunnen ook variabelen worden geparametriseerd (zoals bij de definitie van flexibele documenten) zoals in het onderstaande voorbeeld:Betreft factuur <> dd. <>

Toelichting op de mogelijkheden van verzamelfacturering en samenvoegen: • indien in het relatierecord van de klant de "Code factuur" gevuld is met de waarde 1 worden meerdere projecten op één factuur verzameld; bij waarde 2 worden alleen projecten met hetzelfde werkadres samengevoegd; bij parameter “cf46=1” wordt het werkadres op de verzamelfactuur herhaald, bij “cf46=0” wordt het werkadres slechts éénmaal vermeld

 • bij elk tweede of volgend project wordt de documentgroep "dnpr" geactiveerd zodat projectgegevens zoals het projectnummer afgedrukt kunnen worden (normaliter worden deze gegevens in de kop van de factuur opgenomen)

 • indien er een incidentele uitzondering ontstaat voor de verzamelfacturering van een speciek project van een klant kan dit omzeild worden door het project individueel voor facturering te selecteren via extra selecties

 • binnen een project kunnen werkopdrachten samengevoegd worden op detailnivo ongeacht het weeknummer, code samenvoegen = 1, op projectnivo ongeacht het weeknummer, code samenvoegen = 2, op detailnivo per week, code samenvoegen = 3 of op projectnivo per week, code samenvoegen = 4

 • bij het samenvoegen op detailnivo wordt de documentgroep "d2m1tx" geactiveerd zodat detailgegevens (b.v. de factuurtekst) afgedrukt kunnen worden

 • werkopdrachten kunnen worden samengevoegd bij gelijke factuurcode, eenheid, projectsoort en eenheidsprijs; de werkopdrachten worden op deze kenmerken gesorteerd

 • bij een onderbreking van deze gelijkheid van kenmerken wordt een factuurregel gegenereerd met de tot dat punt verzamelde hoeveelheid

 • bij factuurcode 0 en 1 wordt de documentgroep "d2m1" (ongeacht de week) of “d2m3” (verzameling per week) geactiveerd

 • bij factuurcode 2 en 3 wordt de documentgroep "d2m1a" (ongeacht de week) of “d2m3a” (verzameling per week) geactiveerd

 • bij samengevoegde gegevens wordt het regelbedrag weergegeven in het veld "__work1|bedrag3"

 • bij factuurcode 0 en 1 wordt het aantal maal weergegeven in het veld "__work1|sel3"

 • bij factuurcode 2 en 3 wordt de gecumuleerde hoeveelheid weergegeven in het veld "__work1|bedrag2"

 • de gehanteerde eenheid wordt weergegeven in het veld "__work1|str1"

 • het samengevoegde weeknummer wordt weergegeven in “__work1|sel4”

 • de sleutel van de projectsoort wordt weergegeven in het veld "__work1|str2"; met standaard technieken van Flexibele Documenten kan deze code desgewenst vertolkt worden naar een omschrijving

De adressering van de factuur komt tot stand via de standaardmethode van AaRelatie zoals hieronder beschreven.

De werkwijze bij het opmaken van het adres is de volgende: 1. bij personen (relsoort=1) wordt de naam samengesteld (zie verderop) vanuit de gegevens van tab 2 van de relatie of komt uit de basisnaam van tab 1

 2. bij bedrijven (relsoort=2) komt de naam uit de basisnaam van tab 1

 3. de naam wordt aangevuld met NaamExtra, indien aanwezig

 4. bij bedrijven wordt daarna aangevuld met de samengestelde naam vanuit de gegevens van tab 2

 5. bij bedrijven fungeert de naamgeving op de tweede tab dus als eerste contactpersoon

 6. het adres wordt aangevuld met het standaard adres, postcode, plaats en land

 7. als het algemene postadres bekend is wordt dit gebruikt

 8. indien het factuuradres bij de relatie bekend is wordt dit gebruikt (voorafgegaan door "p/a")

 9. indien bij het project een specifiek factuuradres is opgegeven wordt dit gebruikt (voor­afgegaan door "p/a")

Bij het samenstellen van de persoonsnaam geldt de volgende werkwijze: 1. indien de achternaam (tab 2) niet is ingevuld wordt bij personen de basisnaam gehanteerd

 2. afhankelijk van een code (zie verderop) wordt de aanhef samengesteld a.d.h.v. sexe/aanspreektitel/titulatuur

 3. de naam wordt opgemaakt met initialen, tussenvoegsel en achternaam

 4. de naam wordt voorafgegaan door "tav." indien de relatie geen particulier (persoon) maar een bedrijf (zakelijke relatie) is

Afhankelijk van de parameter "ahcd" wordt de aanhef samengesteld:

0 = titulatuur

1 = aanspreektitel

2 = aanspreektitel, titulatuur

3 = "dhr." bij sekse "m" en "mevr." bij sekse "v"

4 = "dhr." bij sekse "m" en "mevr." bij sekse "v", titulatuur

5 = geen speciale aanhef

NB. De contactpersoon welke expliciet bij het project vastgelegd kan worden is bedoeld als "projectleider of projectbegeleider van de klant", niet als afdeling financiële administratie of iets dergelijks. Bij gebruik van het factuuradres (zowel impliciet via de relatie als expliciet via het project) kan de administratieve contactpersoon bij de relatie worden gedefineerd.

Ten behoeve van het afdrukken van de facturen zijn de volgende groepen gedefinieerd:Groep

Omschrijving en bijzonderheden

h

Header algemeen, elk blad

h1a

Header voor adresblok zonder afwijkend factuuradres (blad 1)

h1b

Header voor adresblok met afwijkend factuuradres (blad 1)

h2

Header voor contactpersoon (blad 1)

h3

Header referentie klant (blad 1)

h4

Header restant incl. margins (factuurnummer e.d.) (blad 1)

hv

Header vervolgblad incl. margins

t1

Transporteren

t2

Transport

dw

Detail met werkadres

dref

Detail voor projectgegevens

doms

Detail voor omschrijving project indien code tekst = 1

dper

Detail voor factuurperiode

dnpr

Detail voor volgend project bij verzamelfactuur

d

Detail algemeen

d1a

Detail met factuurtekst

d1b

Detail met bontekst

d1c

Detail zonder factuur- of bontekst (vervangende tekst)

d2

Detail specificatie weeknummer (factuurcode 0)

d2a

Detail t.b.v. prijs per eenheid (factuurcode 2)

d2b

Detail t.b.v. prijs per eenheid, geen weeknummer (factuurcode 3)

d2m1tx

Detail voor factuurtekst bij samenvoegen op detailnivo (code 1 en 3)

d2m1

Detail samengevoeging (code 1 en 2) factuurcode = 0 en 1

d2m1a

Detail samengevoeging (code 1 en 2) factuurcode = 2 en 3 (PPE)

d2m3

Detail samengevoeging (code 3 en 4) factuurcode = 0 en 1

d2m3a

Detail samengevoeging (code 3 en 4) factuurcode = 2 en 3 (PPE)

d3

Detail bedrag (bij factuurcode 1 [geen weeknummer op factuur] wordt deze groep met de voorafgaande tekstregels samengevoegd op voorwaarde dat parameter “cf45=1”; e.e.a. om zoveel mogelijk lege regels te vermijden)

d9

Detail t.b.v. extra wit o.i.d.

f

Footer algemeen (laatste blad)

fb0...9

Footer BTW code 0 t/m 9

fbt

Footer BTW totaal

ft

Footer totaal factuur

ft0

Footer voor betaalwijze 0

ft1

Footer voor betaalwijze 1 (automatische incasso)

ft2

Footer voor betaalwijze 2 (contante betaling)

ft2a

Footer voor betaalwijze 2 (contante deelbetaling)

fg

Footer voor G-rekening

ftc

Footer totaal indien credit

fop4

Footer voor vermelding openstaande posten exclusief

fop5

Footer voor vermelding openstaande posten inclusief

fop5a

Footer voor vermelding openstaande posten inclusief, negatief saldo

De factuurindeling behorende bij het onderstaande voorbeeld wordt standaard geleverd bij de installatie van Aadres en ItsClean.


Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie:
Vervolg Document Definitie:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina