Aadres. ItsClean is geintegreerd met het relatiebeheersysteem AaRelatieDovnload 0.76 Mb.
Pagina6/11
Datum20.08.2016
Grootte0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Flexibele grids

De grid op tab 1 wordt gevuld met gegevens betreffende projecten en relaties.


Basetable: “clnprojdetail”

Overige tabellen:


relmain relatierecord klant

relmainclone relatierecord werkadres

clnproject projectrecord

clnprojsoort projectsoort

clnbtwinfo BTW informatie

clnjob werkopdracht

permain medewerker


Samengestelde en speciale velden:


__grid|t1 omschrijving klant (via parameter “ap03”)

__grid|t2 omschrijving project (via parameter “ap04”)

__grid|i1 geselecteerd voor uitvoeren

__grid|c1 openstaand bedrag

__grid|c2 totaal te incasseren bedrag

__grid|c3 prijs van de werkopdracht

De grid op tab 2 wordt gevuld met gegevens betreffende projectgroepen.


Basetable: “clnprojgroep”

Samengestelde en speciale velden:


Geen
Prijswijzigingen

Met deze programmafunctie kunnen de aan de hand van de aanwezige projecten en de tabel "projectsoort" (semi-) automatische prijswijzigingen worden uitgevoerd. De lijst wordt gesorteerd op relatiesleutel en daarbinnen op projectnummer en regelnummer.


De detailregels worden initieel geselecteerd a.d.h.v. de inhoud van de parameter “pw01” met als standaard waarde “infacturering=1 and clnprojdetail.factuurwijze<>99”. Met de lookup-editboxes “klant” of “projectgroep” kan een alternatieve selectie gemaakt worden.

Bij keuze voor selecteren/bewerken wordt gecontroleerd of één van de geselecteerde projecten door een andere gebruiker of functie voor wijziging geopend is; eventueel volgt een foutmelding (onder vermelding van het projectnummer) en wordt de opdracht geweigerd:Aan de hand van de projectsoort wordt het wijzigingspercentage bepaald en wordt de nieuwe prijs berekend en gepresenteerd.

De kolom met percentages en nieuwe prijzen kan daarna handmatig worden gewijzigd; bij handmatige wijziging van de nieuwe prijs wordt het percentage voor de desbetreffende detailregel verwijderd. Handmatig gewijzigde percentages en prijzen worden in de grid met een gele achtergrond gemarkeerd.

Een dubbelklik in een van de eerste 8 kolommen activeert de projectenfunctie met daarin de aangeklikte detailregel.

De functie kan op 3 manieren worden vervolgd: 1. "Annuleer selecteren/bewerken"

 2. "Wijzig en maak verslag" voor een overzicht van de stand van zaken

 3. "Maak wijzigingen definitief", de wijzigingen worden definitief in de database doorgevoerd en het programma wordt afgesloten

Als parameter “pw03=1” dan worden nog niet gefactureerde werkopdrachten, behorende bij de geselecteerde projectdetails, bijgewerkt met de prijs, eenheid, projectsoort, grootboek­rekeningnummer en code BTW.


Vanwege het ingrijpende karakter van de programmafunctie wordt geadviseerd om deze functie uit het standaard menu te verwijderen zodat alleen de systeembeheerder ("sysman") deze functie kan activeren !


Bij de voorbereidingen voor een nieuw kalenderjaar moeten eerst de prijswijzigingen ingevoerd worden en daarna de nieuwe planning, dit om de prijswijzigingen in de werkopdrachten achteraf te vermijden.
Het opmaken van het verslag wordt uitgevoerd via
de standaard Aadres-faciliteit "Flexibele Documenten". In de parameter "pw02" kan de sleutel van de document-definitie worden vastgelegd. De programmatuur verwijst initieel automatisch naar het document "cleanprijswijzigingen”.

Alle velden uit de tabellen "relmain" (relatierecord klant), "relmainclone" (relatierecord werkadres), ”clnproject" (projectheader) en "clnprojdetail" (detailregel) zijn beschikbaar voor opmaken.


De volgende extra velden zijn beschikbaar:__work1|count1 (totaal aantal bijgewerkte werkopdrachten)

__w_cln|vanrel (geselecteerde relatie)

__w_cln|vangroep (geselecteerde projectgroep)

Ten behoeve van het opmaken van het overzicht zijn de volgende groepen gedefinieerd:Groep

Omschrijving en bijzonderheden

h

Header

r

Klant

w

Werkadres

p

Project

d

Projectdetail

j

Werkopdracht

De lijstindeling behorende bij het onderstaande voorbeeld wordt standaard geleverd bij de installatie van Aadres en ItsClean.


Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie:

Bezettingsoverzicht

Met deze programmafunctie kan aan de hand van de aanwezige werkopdrachten een grafisch overzicht van de bezetting worden gemaakt.

De bezetting wordt berekend aan de hand van de ingevoerde uren per project-detailregel, de aanwezige jobrecords en de eventuele mutaties daarop. De capaciteit wordt per jaar vastgelegd in een separate tabel welke per jaar aangemaakt moet worden. Indien zich een nieuw jaar aandient zal het programma vragen:Deze normuren worden in de capaciteits-tabel vastgelegd, variaties daarop kunnen per week worden vastgelegd (tabblad 2).

De detailregels worden geselecteerd a.d.h.v. de inhoud van de parameter “bo01” met als standaard waarde “inplanning=1”.Planning projecten

Het planningsysteem van ItsClean voorziet in een koppeling tussen projecten en in te zetten medewerkers zoals geregistreerd in AaPersoneel. De planning wordt gepresenteerd in een grafisch opgezette agenda.


Het scherm voorziet in een agenda per projectgroep, elke projectgroep wordt in een separaat tabblad gepresenteerd (de projectgroep "......" is de restgroep).

De agenda bestaat uit vier delen:


 1. een header met daarin de vermelding van de planningsperiode

 2. een verticale as met daarin de projecten waarvoor werkopdrachten bestaan

 3. een horizontale as voor de tijdschaal

 4. een body met daarin de geplande werkopdrachten

De planningsperiode in de agenda wordt bepaald aan de hand van de dagdatum en de volgende parameters:

 1. plfh : de hoogte van het venster in pixels (standaard 600)

 2. plfw : de breedte van het venster in pixels (standaard 800)

 3. plsc : de scope, ofwel het aantal weken in de planner (standaard 6)

 4. pllb : lookback: aantal weken "terugkijken" (standaard 2)

De commando-knoppen en bijbehorende functietoetsen welke normaliter gebruikt worden voor de navigatie in de database worden in de planning gebruikt om de planningsperiode te verschuiven:

: 13 weken terug

: 4 weken terug

: 4 weken vooruit

: 13 weken vooruit

De "refresh"-knop () kan worden gebruikt om de gegevens van de agenda te verversen.

Aangezien het opbouwen van de agenda, zeker indien er sprake is van enkele honderden werkopdrachten, enige tijd in beslag zal nemen, wordt gedurende de opbouw een voortgangsvenster getoond. Indien dit gedrag niet gewenst is en het resultaat van de agenda tijdens de opbouw direct in beeld gebracht moet worden kan de parameter "plpr=0" worden gezet.

Een klik op het tabblad "Alles" levert het volgende venster:

In het separate venster worden alle werkzaamheden van alle projectgroepen gepresenteerd, gesorteerd op sleutel van de werkadressen,De agenda kan in een viertal uitvoeringen worden gepresenteerd via zogenaamde configuratie-profielen welke in de parameters "plc1" t/m "plc4" vastgelegd kunnen worden. Per configuratie kan het volgende worden ingesteld (voor font- en kleur-coderingen zie systeemdocumentatie Aadres):

 • height: hoogte van de verticale labels (projecten)

 • width: breedte van de verticale labels

 • ctlfont, ctlsize, ctlcolor, ctlbold, ctlitalic, cltunderline: font-kenmerken van de tijdschaal

 • font, size, color, bold, italic, underline, bgcolor: font-kenmerken van de verticale as

 • special : reeks sub-parameters:

 • scale: breedte van een tijdseenheid (in pixels)

 • cols: aantal tijdseenheden per dag

 • colnames: kolomlabels, gescheiden door "|" (vertical bar), b.v. "vm|nm"

 • height: hoogte van de tijdschaal

 • rotate: 1 = labels in de tijdschaal worden verticaal getoond

 • week: 0 = geen weekvermelding, 1 = korte vermelding, 2 = lange vermelding

 • date: datumnotatie-masker, b.v. "ddd_dd-mm-yyyy" voor "do 04-10-2007"

 • overlap: 1 = overlap van activiteiten toegestaan, 0 = niet toegestaan

Het programma wordt gestart met configuratie 2 (plc2); met de "delete"-knop () wordt een lagere configuratie geactiveerd, met de "new"-knop () een hogere configuratie. Bij het wijzigen van de configuratie worden alle gegevens ververst.

Met een muisklik op een project wordt de hoogte van de desbetreffende regel verdrievoudigd zodat er meer informatie in de body van de agenda zichtbaar wordt, een volgende muisklik op hetzelfde project herstelt de oorspronkelijk regelhoogte.

Met een dubbelklik in een werkopdracht wordt de functie "Onderhoud projecten" opgestart en wordt gepositioneerd naar de desbetreffende werkopdracht op tabblad 4.

De werkopdrachten worden geselecteerd a.d.h.v. de inhoud van de parameter “plxf” met als standaard waarde “clnjob.inplanning=1”.

De al dan niet geplande werkzaamheden worden in de body weergegeven met:


 • een trackbar (bovenste balk van een werkopdracht) in de kleur zoals aangegeven bij de projectsoort; een suggestie is om hiervoor "harde" kleuren te kiezen

 • een label bestaande uit de roepnaam van de geplande medewerker, gevolgd door de start- en eindtijd van de werkzaamheden met een achtergrondkleur zoals aangegeven bij "Onderhoud medewerkers"; een suggestie is om hiervoor "zachte" kleuren te kiezen; indien de job nog niet gepland is worden vraagtekens getoond

 • het label wordt voorafgegaan door de rubriek "Planvlag" van het project voor een optimale herkenning

 • de omschrijving van het project wordt getoond in de box onder het label

 • indien de muisaanwijzer in het label geplaatst wordt, worden enkele gegevens op een zo compact mogelijke wijze in tooltip weergegeven:


Met een druk op de knop met het "flash"-pictogram in knoppenbalk wordt opdracht gegeven om de nog niet geplande werkopdrachten te laten "knipperen" (met een rode tint). Met dezelfde knop kan het knipperen weer uitgezet worden.Uitgebreid overzicht werkzaamheden


Met deze programmafunctie kan een overzicht van de werkzaamheden van een bepaald tijdvak op basis van diverse selectiecriteria worden vervaardigd. Het selectiescherm ziet er als volgt uit:
Het overzicht kan worden gesorteerd op basis van de toegangssleutel van het klantadres of het werkadres of op basis van de sleutel van een van de 12 vrije keuzetabellen van AaRelatie.

De gekozen datumreeks wordt gecorrigeerd naar gehele weken tenzij de keuze “Datumselectie betreft één gehele week” is aangevinkt. Het overzicht wordt vervaardigd op volgorde van de projectgroepen en daarbinnen op volgorde van de relatie­sleutels van de werkadressen of klantgegevens. Bij de parameterwaarde "jl03=1" wordt gesorteerd op achternaam van de relatie en bij “jl03=2” wordt gesorteerd op het veld zoals vastgelegd in parameter “jl06” (default “coderoute”). Er kan opdracht worden gegeven om expliciet te selecteren op de indicaties “in planning” en “in facturering”. Tevens bestaat de mogelijkheid om uitsluitend roosterconflicten te rapporteren.


Een belangrijke functie tijdens het opmaken van de lijst is het opsporen van hiaten (niet geplande werkzaamheden) en conflicten van werktijden:
 • werkopdracht niet gepland (geen medewerker)

 • medewerker wel gepland maar (waarschijnlijk) niet beschikbaar vanwege:

 • collectieve vrije dag (waaronder feestdagen)

 • verzuim (verlof, ziek enz.)

 • niet ingeroosterd op betreffende datum

 • niet ingeroosterd in betreffend tijdvak

 • op betreffende datum en tijdvak ingepland op ander project


Meer informatie betreffende vrije dagen, verzuim en roosters kan verkregen worden bij de documentatie van
AaPersoneel.

Indien gesorteerd moet worden op basis van de vrije keuzetabellen zijn twee extra faciliteiten beschikbaar: 1. er kan gekozen worden voor één element uit de betreffende keuzetabel of voor alle elementen

 2. de gegenereerde verslaglegging kan automatisch verzonden worden per Email


Bij automatische verzending per Email wordt de lijst opgeknipt in zoveel delen als er sorteergroepen zijn en moeten de Email-adressen vastgelegd worden bij attributen van de keuzelijsten van
AaRelatie met de parameter “email” (b.v. “email=jan@firmwhere.nl). De verzending van de email wordt rechtstreeks via SMTP uitgevoerd (MS Outlook is hiervoor dus niet benodigd).

Bij de standaard programmafunctie “Historie afgedrukte documenten” kan het resultaat van de verzending worden gezien:
Er zijn drie resultaten mogelijk: 1. lijst is verzonden: “Werkzaamheden sorteergroep xxxxx” met daarachter tussen haakjes het Email-adres

 2. lijst is niet verzonden want er was geen Email-adres beschikbaar: “No Email: Werkzaamheden sorteergroep xxxxx”

 3. lijst is niet verzonden vanwege een ander probleem: “Error Email: Werkzaamheden sorteergroep xxxxx” met daarachter de omschrijving van het probleem dat ook reeds via een dialoogvenster gemeld is

Via de parameter “jl04” kan een tekst t.b.v. het Email onderwerp worden vastgelegd, via de parameter “jl05” een tekst voor de body van de Email.Het opmaken van het overzicht wordt uitgevoerd via de standaard Aadres-faciliteit "Flexibele Documenten". In de parameter "jl02" kan een reeks sleutels van document definities worden vastgelegd (van elkaar gescheiden door komma's). De programmatuur verwijst initieel automatisch naar de documenten "cleanjoblist", en "cleanjoblist2".

In de parameter "jl01" wordt de toegangssleutel tot een record uit de relatie-tabel vastgelegd waarin een logo is geregistreerd dat als logo van het eigen bedrijf afgedrukt kan worden (zie "Systeemdocumentatie AaRelatie").


Alle velden uit de tabellen "relmain" (relatierecord klant), "relmainclone" (relatierecord werkadres), “reltabledef” (keuzelijsten gestuurd vanuit relatie), ”clnproject" (projectheader), "clnprojdetail" (detailregel), "clnjob" (werkopdracht), "clnprojsoort" (projectsoort), "clnprojgroep" (projectgroep), "permain" (medewerker) en "peractiviteit" (activiteitcodes medewerkers) zijn beschikbaar voor opmaken.


De volgende extra velden zijn beschikbaar:w_cln|logo (voor de adressering van het eigen logo)

__work1|date1 (datum van)

__work1|date2 (datum t/m)

__work1|check1 (keuze niet geplande werkzaamheden)

__work1|check2 (keuze geplande werkzaamheden)

__work1|check3 (keuze melding roosterconflicten)

__work1|str10 (week van - t/m)

s10 (week van - t/m)

s20 (datum van de job)

s21 (weeknummer van de job)

s30 (hiaten en conflicten)

Ten behoeve van het opmaken van het overzicht zijn de volgende groepen gedefinieerd:Groep

Omschrijving en bijzonderheden

h

Header algemeen

hp

Header voor projectgroep

hx

Header afsluiting (met setmargins)

d1

Details met projectgegevens

d2

Details met gegevens werkopdracht (job) en hiaten en conflicten

t1

Groep t.b.v. tellingen per sorteergroep

t2

Groep t.b.v. tellingen per project

De lijstindeling behorende bij het onderstaande voorbeeld wordt standaard geleverd bij de installatie van Aadres en ItsClean.
Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie:Afdrukken dag- en weekplanning

Met deze programmafunctie kan een lijst van de geplande werkzaamheden per medewerker van een bepaalde week worden vervaardigd. Het selectiescherm ziet er als volgt uit:


Er kunnen lijsten voor alle medewerkers van een bepaalde afdeling of van alle afdelingen worden vervaardigd. Ook kan de lijst voor één specifieke medewerker worden vervaardigd. De planningslijsten worden per medewerker gearchiveerd in AaPersoneel.

Het selecteren van de week gebeurt op basis van een datumselectie, het programma bepaalt automatisch het bijbehorende weeknummer.

De sortering van de lijst wordt ingesteld met de parameter “jp03” en is standaard: afdeling, achternaam en voornaam van de medewerker en vervolgens dag van de week en tijdstip van de werkopdracht.

Bij de instelling “jp04=1” is geen sprake van de planning van een gehele week maar van een enkele dag. Deze instelling kan ook in het scherm worden aangepast.De opschoonfaciliteit heeft betrekking op het documentenarchief en de roosterinformatie van AaPersoneel en is uitsluitend toegankelijk voor de systeembeheerder “sysman”.

Het opmaken van het overzicht wordt uitgevoerd via de standaard Aadres-faciliteit "Flexibele Documenten". In de parameter "jp02" kan een reeks sleutels van document definities worden vastgelegd (van elkaar gescheiden door komma's). De programmatuur verwijst initieel automatisch naar het document "cleanweekplan".

In de parameter "jp01" wordt de toegangssleutel tot een record uit de relatie-tabel vastgelegd waarin een logo is geregistreerd dat als logo van het eigen bedrijf afgedrukt kan worden (zie "Systeemdocumentatie AaRelatie").

Alle velden uit de tabellen "relmain" (relatierecord klant), "relmainclone" (relatierecord werkadres en contactpersoon), "clnproject" (projectheader), "clnprojdetail" (detailregel), "clnjob" (werkopdracht), "clnprojsoort" (projectsoort), "clnprojgroep" (projectgroep), "permain" (medewerker), “perverzuim” (verzuimregistratie) en “peractiviteit” (activiteit bij verzuim) zijn beschikbaar voor opmaken.

De volgende extra velden zijn beschikbaar:w_cln|logo (voor de adressering van het eigen logo)

__work1|date1 (datum van)

__work1|date2 (datum t/m)

w_cln|barcode (samenstelling van medewerker-ID, jaar en weeknummer)

s1 (weeknummer)

s10 (samengestelde naam van de medewerker)s11 (tekst "vervolg" bij vervolgblad medewerker)

s20 (naam van de opdrachtgever)

s21 (weekdag van de datum van de werkopdracht)

s22 (datum van de werkopdracht, formaat dd-mm-yyyy)

s23 (werktijd van - t/m)

s24 (naam van het werkadres)

s25 (naam van de contactpersoon)

Ten behoeve van het opmaken van het overzicht zijn de volgende groepen gedefinieerd:Groep

Omschrijving en bijzonderheden

h

Header

d

Detail algemeen

d2

Detail met werkadres

d3

Detail met contactpersoon

De lijstindeling behorende bij het onderstaande voorbeeld wordt standaard geleverd bij de installatie van Aadres en ItsClean.
Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie:1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina