Aadres. ItsClean is geintegreerd met het relatiebeheersysteem AaRelatieDovnload 0.76 Mb.
Pagina8/11
Datum20.08.2016
Grootte0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Weekoverzicht projecten

Met deze programmafunctie kan een overzicht op weekbasis van de projecten vervaardigd worden. Het overzicht is bedoeld als invulformulier voor de werkopdrachten, gegroepeerd per project en medewerker. Het selectiescherm ziet er als volgt uit:

De selecties "van" - "t/m" werken gecombineerd met elkaar. Gezien de aard van de lijst kan slechts voor één week gekozen worden. Indien de selectie geen resultaat oplevert wordt de lijst niet daadwerkelijk gestart (lege selectie !).

De volgorde van presenteren is op basis van sleutel van de controleur en sleutel van de relatie en daarbinnen op volgorde van projectnummer. Per project wordt een nieuwe bladzijde geopend.

Via parameter “lp53” kan een extra selectie worden vastgelegd welke met een “ and “ aan het SQL-filter wordt toegevoegd.Het opmaken van het overzicht wordt uitgevoerd via de standaard Aadres-faciliteit "Flexibele Documenten". In de parameter "lp52" kan een reeks sleutels van document definities worden vastgelegd (van elkaar gescheiden door komma's). De programmatuur verwijst initieel automatisch naar het document "cleanweekprolist".

Alle velden uit de tabellen "relmain" (relatierecord klant), "relmainclone" (relatierecord werkadres en contactpersoon), "clnproject" (projectheader), "clnprojdetail" (detailregel), "clnjob" (werkopdracht), "clnprojsoort" (projectsoort), "clnprojgroep" (projectgroep) en "permain" (medewerker) zijn beschikbaar voor opmaken.

De volgende extra velden zijn beschikbaar:

__work1|date1 (datum van)

__work1|date2 (datum t/m)

w_cln|week (weeknummer)

w_cln|dag0 t/m 7 (dagaanduiding onbekende dag en maandag t/m zondag)

w_cln|subtotaal0 t/m 7 (uren onbekende dag en maandag t/m zondag)

Ten behoeve van het opmaken van het overzicht zijn de volgende groepen gedefinieerd:Groep

Omschrijving en bijzonderheden

h

Header algemeen

hz

Header afsluiting (met setmargins)

dh

Detailheader medewerker

d1

Detailregel met uren

d2

Detailregel zonder uren (voor ziekte, verlof en onbekend)

dspace

Detailregel lege ruimte

dlines

Detailregel voor belijning invulformulierDe lijstindeling behorende bij het onderstaande voorbeeld wordt standaard geleverd bij de installatie van Aadres en ItsClean.
Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie:Projectinfo

Deze programmafunctie is bedoeld om op compacte wijze op projectbasis informatie te vergaren en op diverse manieren te presenteren. In de huidige implementatie zijn er twee presentaties beschikbaar, de eerste betreft de theoretische jaaromzet:
De lijst wordt gesorteerd en gegroepeerd per projectgroep en per klantsleutel en projectnummer. De omzetten worden berekend per projectdetail en getotaliseerd per project, per klant, per projectgroep en totaal generaal.


De functie wordt tevens geactiveerd vanuit “Onderhoud projecten”. De gepresenteerde data betreffen dan uitsluitend de gegevens van de geselecteerde klant.


Na gebruik van de resfresh-button () wordt de lijst opnieuw opgebouwd.


De projectdetails kunnen worden gefilterd a.d.h.v. de inhoud van de parameter “ch02” met als standaard waarde “inplanning=1 and infacturering=1”.


Een dubbelklik op een project of een projectdetail activeert de projectenfunctie met daarin het aangeklikte project of de aangeklikte detailregel.

De tweede presentatie betreft een projectcontrole, met name bedoeld voor de thuiszorg. Deze presentatie is beschikbaar als de parameter “ch03” een waarde bevat.In de parameter “ch03” kunnen één of meerdere velden uit het relatierecord worden vastgelegd welke bij de controle met elkaar moeten worden vergeleken. De functie selecteert alle actieve projecten en voegt daarbij de relatiegegevens van de klant en van het werkadres. De velden welke met elkaar vergeleken moeten worden zijn zichtbaar in de derde en vijfde kolom. Bij ongelijkheid wordt het project in de grid getoond.


In dezelfde procesgang kunnen nog twee andere vergelijkingen gedaan worden: de projectgroep van het project versus een veld in het werkadres zoals geparametriseerd in “ch04” en de projectsoort van het eerste projectdetail versus een veld in het werkadres zoals geparametriseerd in “ch05”. In de praktijk van de thuiszorg zal de projectgroep met de regio worden vergeleken en de projectsoort met de productcode.

Bij een afwijking zullen in de kolommen projectgroep resp. projectsoort de verschillende coderingen vergezeld worden van “(c)” voor de waarde bij de client (werkadres) en van “(p)” voor de waarde bij het project resp. projectdetail. Indien er geen afwijking is worden uitsluitend de eenduidige waardes getoond.

Indien één of meerdere vergelijkingen een afwijking opleveren wordt het project in de grid opgenomen.

Een dubbelklik in een projectregel toont via “Onderhoud projecten ItsClean” het geselecteerde project.

Lijst alle projecten

Met deze programmafunctie kunnen in een grid met gefixeerde indeling een aantal gegevens van alle projecten worden getoond.
Het betreft de volgende gegevens: • info projectgroep

 • code projectgroep

 • info relatie

 • sleutel opdrachtgever, naam, plaats

 • sleutel werkadres, naam, plaats

 • info projectdetail

 • regelnummer (id), soort, jaar, looptijd, frequentie, interval, startweek

 • prijs/bedrag, omschrijving, factuurtekst, bontekst

 • info werkrooster

 • weekdag (nummer en naam)

 • aantal uren en begintijd

 • bijzonderheden

Het venster met de grid heeft een variabele omvang, de grid kan gesorteerd worden.
Dag- en weekplanning

Deze programmafunctie presenteert op compacte wijze de planning per week en biedt de mogelijkheid om de planning direct te wijzigen zonder de functie “Onderhoud projecten” te activeren.
De volgende parameters beinvloeden enkele kenmerken van het venster:

 1. dp01: breedte van het venster (standaard 800)

 2. dp02: hoogte van het venster (standaard 600)

 3. dp03: breedte van de geplande opdrachtenkolom (standaard 100)

 4. dp04: sorteerveld(en) van de medewerkers (standaard “uitdienst ASC,achternaam”)

 5. dp05: breedte van de kolom met de naam van de medewerkers (standaard 70)

 6. dp09: breedte van de grid met niet geplande opdrachten (standaard 200)

 7. dp12: initiële presentatie compact (waarde 1) of “uitgeklapt” (waarde 0)

In het paneel linksboven kan een datum geselecteerd worden welke automatisch vertolkt wordt naar een gehele week. Ook kan er op weekbasis voor- en achteruit gebladerd worden met de knoppen:
of via het toetsenbord met resp. of resp. .
Verder kan er een selectie gemaakt worden op basis van de rubriek “afdeling” uit
AaPersoneel. Met de parameter “dp10” kan een extra filter op medewerkers worden aangebracht. In het paneel linksonder kunnen projectgroepen voor de niet geplande opdrachten worden geselecteerd. Indien deze selectie geheel leeg is worden alle groepen gekozen.

Met de “refresh”-knop () kunnen alle gegevens van de actuele selectie ververst worden (op voorwaarde dat er geen transactie actief is).


De detailgegevens van de werkopdrachten worden gepresenteerd in twee grids, één voor de ongeplande en één voor de geplande opdrachten. In deze context wordt met ongepland bedoeld die opdrachten waarvoor wel een weeknummer bekend is maar geen dag en/of medewerker.


Met de parameter “dp07” kan een extra filter op de selectie van de ongeplande werkopdrachten worden aangebracht, de standaard waarde is “inplanning=1”.


De lijst met ongeplande werkopdrachten kan aangevuld worden met werkopdrachten met achterstand. Hiermee worden opdrachten bedoeld welke nog niet gereed zijn gemeld in de week welke gepresenteerd wordt. Met de parameter “dp14” kan het maximum aantal weken achterstand dat moet worden ingezien worden ingesteld (met “dp14=0” wordt deze faciliteit niet geactiveerd).


De geplande opdrachten worden gegroepeerd per medewerker en gepresenteerd in de rechter grid als treeview. Dit heeft als voordeel dat de boom ingeklapt kan worden en aldoende een compacter inzicht wordt verkregen.


Per werkopdracht wordt standaard de begintijd, het werkadres en het bijbehorende telefoonnummer getoond. Indien het project van een vlag is voorzien wordt deze ook gepresenteerd. Deze faciliteit kan gebruikt worden om projecten te markeren welke extra aandacht nodig hebben. De tekst welke standaard gepresenteerd wordt na de begintijd kan gewijzigd worden met de parameter “dp08”.


Indien voor een werkopdracht een opmerking is geplaatst dan wordt deze zichtbaar gemaakt via een tooltip bij de uren.


De tekst van een werkopdracht welke gereed is gemeld kan geaccentueerd worden via de parameter “dp13”; standaard heeft deze de waarde “dp13=color=gray12,italic”. De tekst van een geannuleerde werkopdracht kan geaccentueerd worden via de parameter “dp15”; standaard heeft deze de waarde “dp15=strikeout”.


De uren van een werkopdracht worden aan de hand van de activiteitcode ingekleurd op voorwaarde dat parameter “dp17=1”.


Een enkelvoudige klik in een werkopdracht zorgt voor de presentatie van additionele projectgegevens in het paneel rechtsboven: • dag van de week en begin- en eind-tijd

 • werkadres en bijbehorend telefoonnummer

 • soort werk, projectnummer en regelnummer

 • omschrijving van het project en van het detail

 • roepnaam van de meewerker met telefoonnummer(s)

 • naam, adres, plaats en telefoonnummer van de opdrachtgever

Met een dubbelklik wordt de programmafunctie “Onderhoud projecten” gestart en wordt gepositioneerd in de aangewezen werkopdracht.
Per medewerker wordt de roepnaam getoond en per dag de beschikbare uren en geplande uren. De beschikbare uren worden afgeleid uit het werkrooster zoals vastgelegd in AaPersoneel. De som van de geplande uren wordt in vet rood weergegeven indien de hoeveelheid groter is dan de beschikbare hoeveelheid.

De beschikbare uren kunnen overruled worden door in het werkrooster bij de bijzonderheden de parameter “uren” te registeren, b.v. “uren=24”. Deze faciliteit kan bijvoorbeeld van nut zijn als een geregistreerde medewerker als “ploeg” gebruikt wordt.


Indien er verzuim op de betreffende dag geregisteerd is wordt dit kenbaar gemaakt door een “tooltip”, welke aangeduid wordt met een rood driehoekje in de rechterbovenhoek van de cell. Bovendien wordt de achtergrond van de cell gekleurd zoals vastgelegd in de activiteitentabel.
Een (collectieve) vrije dag, zoals vastgelegd in
AaPersoneel, wordt getoond achter de dagaanduiding in de header van de grid.

Een enkelvoudige klik in de cell met beschikbare uren vult de header van de grid met enkele aanvullende gegevens van de medewerker: naam, plaats en telefoonnummers, de datum en het eventuele verzuim en de beschikbare werktijden.


Met een dubbelklik wordt de programmafunctie “Onderhoud medewerkers” gestart en wordt gepositioneerd in het “quickview” rooster van de desbetreffende medewerker.

De snelste manier om een werkopdracht te verplaatsen van niet gepland naar gepland (of te verplaatsen binnen de geplande werkzaamheden) is door een opdracht aan te klikken met een normale enkelvoudige klik en vervolgens in de gewenste lege cell van de grid met geplande werkzaamheden te klikken met ingedrukte -toets. Deze actie kan ook uitgevoerd worden met “drag-and-drop”.

Bij de eerste plaatsing of wijziging wordt automatisch een transactie geopend indien de parameter “dp06=1”. Zoniet dan moet het planbord expliciet voor wijziging geopend worden () en moet het afsluiten van de transactie expliciet bevestigd worden ().


Geplaatste of gewijzigde werkopdrachten worden vet paars gemarkeerd om aan te geven dat er buiten deze programmafunctie (Dag- en weekplanning) inconsistenties gedurende de transactie kunnen optreden.

Via het linker tabblad “Extra filters” kunnen twee soorten filters ingesteld worden, één voor het soort activiteit (met name verlof/vakantie en ziekte) en één voor het opsporen van werkopdrachten op een specifieke lokatie.


Het filter op soort activiteit heeft betrekking op de selectie van de geplande opdrachten, het lokatie-filter heeft betrekking op het rechter tabblad “Gefilterde lokaties”.


Vanuit de lijst met gefilterde lokaties kan doorgeklikt worden (dubbelklik) naar het eerste tabblad met geplande werkopdachten. Met een rechtermuisklik kan ook een popupmenu worden geactiveerd waarvan de mogelijke functies voor zich spreken:

Normaliter wordt het lokatiefilter gebruikt in combinatie met de standaard week- en afdelingsfilters. Het lokatiefilter kan ook “standalone” gebruikt worden door gebruik te maken van de zoek-knop () in de toolbar. Het doorklikken naar het eerste tabblad is dan niet altijd mogelijk.

Met een rechtermuisklik in de grid met de geplande werkopdrachten wordt het volgende popupmenu geactiveerd:De functies welke een mutatie in de werkopdracht veroorzaken kunnen geblokkeerd worden indien er een dagstaatboeking uit
AaPersoneel naar verwijst. Daarvoor wordt de parameter “dp11=1” gezet. Bij het activeren van een muterende functie volgt dan de foutmelding:
Info medewerkerDe programmafunctie “Onderhoud medewerkers” van AaPersoneel wordt gestart en wordt gepositioneerd in het “quickview” rooster van de desbetreffende medewerker.


Planbord medewerker

De programmafunctie “Onderhoud medewerkers” van AaPersoneel wordt gestart en de persoonlijke planning met week- en kwartaal-weergave van de medewerker wordt geactiveerd.


Info werkopdracht

De programmafunctie “Onderhoud projecten” wordt gestart en wordt gepositioneerd in de aangewezen werkopdracht.


Plaats werkopdracht

De eerder aangewezen opdracht (zoals zichtbaar in het paneel rechtsboven) wordt in de aangeklikte cell geplaatst of verplaatst.
Kopieer werkopdracht

Van de eerder aangewezen opdracht (zoals zichtbaar in het paneel rechtsboven) wordt in de aangeklikte cell een duplicaat gemaakt (eventueel met aanpassing van tijd en medewerker).
Wijzig werkopdracht

Enkele gegevens van de aangewezen opdracht kunnen in het volgende dialoogvenster aangepast worden:
Bij het verplaatsen naar één of meerdere weken vroeger of later verdwijnt de opdracht van het scherm. Het verplaatsen van latere werkopdrachten is beperkt tot het geselecteerde kalenderjaar.

De opmerkingen welke bij de werkopdracht geplaatst kunnen worden zijn uitgevoerd als richtext; met een dubbelklik in het invoervenster wordt een uitgebreid dialoogvenster geopend met meer opmaakmogelijkheden.
Verwijder werkopdracht

De werkopdracht wordt geheel uit het systeem verwijderd (dus niet alleen uit het zichtbare planbord).


Verplaats naar niet gepland

De werkopdracht wordt uit de planning verwijderd en toegevoegd aan de grid met niet geplande opdrachten. Het deactiveren geschiedt door de medewerker uit de werkopdracht te verwijderen.
Voeg regel toe

Indien er visueel geen vrije plaats meer is bij een medewerker kan hiermee een regel worden toegevoegd na de aangewezen regel.
Compacte lijst

Hiermee wordt een al dan niet “ingeklapte” lijst ingesteld. Deze instelling wordt gerespecteerd tijdens het bladeren door de weken of het anderszins opnieuw opbouwen van de planningslijst.
Fiatteren weekstaat (standaard)

Op basis van de geselecteerde medewerker en week wordt de programmafunctie “Fiatteren weekstaat” geactiveerd.
Urenregistratie

Op basis van de geselecteerde medewerker en week wordt de programmafunctie “Urenregistratie” vaan AaPersoneel geactiveerd.


Kopieer selectie (naar gelijke dagen)

De geselecteerde werkopdrachten (multiselect) worden naar de gelijkluidende kalenderdagen van de geselecteerde werknemer gekopieerd.
Kopieer selectie (naar één dag)

De geselecteerde werkopdrachten (multiselect) worden naar de geselecteerde dag van de geselecteerde werknemer gekopieerd.
Wijzig werkopdracht


Via een separaat venster kunnen diverse bewerkingen op de geselecteerde werkopdracht worden uitgevoerd. Zie verder bij “Planning medewerkers”, AaPersoneel.


Automatisch fiatteren werkopdracht

De geselecteerde werkopdracht(en) word(t)(en) afgemeld en de uren worden geboekt met de activiteitcode zoals vastgelegd in parameter “dp18”. Als er op de betreffende dag verzuim in AaPersoneel is geregistreerd wordt de daar gehanteerde activiteitcode gebruikt.


Splits werkopdracht

Van de eerder aangewezen opdracht (zoals zichtbaar in het paneel rechtsboven) wordt in de aangeklikte cell een duplicaat gemaakt, de uren moeten direct worden ingevoerd en worden van de oorspronkelijke opdracht afgeboekt. Als er sprake is van een detail met een prijs (bedrag) per handeling dan wordt deze, samen met de code “infacturering”, in de afgesplitste opdracht op nul gesteld.


Projecturenregistratie

Op basis van de geselecteerde werkopdracht wordt de projecturenregistratie gestart en worden het project en de week geselecteerd. Indien de dag- en weekplanning reeds een transactie open heeft staan zal dit ook in de projecturenregistratie het geval zijn. Bij het afsluiten van de projecturenregistratie worden de wijzigingen teruggekoppeld naar de dag- en weekplanning en wordt het venster ververst. Indien er feitelijk geen wijzigingen zijn geweest wordt het venster niet ververst.

NB. Als parameter “dp16=1” kunnen werkopdrachten groepsgewijs opgevraagd, verwijderd, gefiatteerd en “ontpland” worden. De parameter maakt multiselect via toetsenbord () en muis mogelijk.

Weekplanning en productie

Deze programmafunctie is bedoeld ter ondersteuning van de gegevensverwerking van projecten welke op dag- en weekbasis een relatief regelmatig karakter hebben v.w.b. de werkzaamheden en de personele bezetting en waarbij de urenregistratie en de facturering van de productie grotendeels van elkaar is losgekoppeld. In “Weekplanning en productie” is de volgende functionaliteit opgenomen: 1. het beheer van de basis weekplanning van het project

 2. idem van de dagplanning, afgeleid van de weekplanning

 3. het boeken van de dagstaten in de projectadministratie en doorboeken in de urenregistratie

 4. het controleren van de status van de projecten

Deze functionaliteit is bedoeld om te gebruiken op managersnivo, alle functies en alle projecten zijn toegankelijk. Door het instellen van credential (bevoegdheid) “cln6” bij de gebruikersgegevens worden de mogelijkheden beperkt tot één project (projectnummer wordt ingesteld met “cln6”) en slechts die functies die nodig zijn voor het beheren van dat project. Met name de checklistfunctie (4e tab) en het doorboeken van de dagstaat zijn dan niet toegankelijk. Met credential “cln7=1” wordt aangegeven dat alle medewerkers bij elk project kunnen worden geselecteerd.


De gedachte hierachter is dat de gedelegeerde medewerker welke het project beheert, op een zo efficiënt mogelijke wijze de plannings- en productiegegevens kan benaderen en bewerken.Het gebruikelijke userinterface van ItsClean is van toepassing (met name het gebruik van de knoppenbalk) maar t.b.v. de gedelegeerde medewerker zijn in de header van het venster enkele knoppen toegevoegd. De functie van de toegevoegde knoppen “beweegt mee” met de keuze van het tabblad en de functionaliteit daarvan.

Ook wordt benadrukt of er al dan niet een transactie geopend is:Het afdrukken van de diverse documenten kan zoals te doen gebruikelijk indirect via de ADF Reader gedaan worden. Door het instellen van parameter “wp06=1” wordt aangegeven dat direct geprint moet worden op de printer met de naam zoals ingesteld via parameter “wp07” met de opties zoals aangegeven via parameter “wp08” (zie ook “Afdrukken werkbonnen” en systeemdocumentatie
Aadres).

De eerste stap is het vastleggen van de basis weekplanning van het project welke uniek aan een project gekoppeld is (de week en datum zijn hier niet van belang):


Met de knop “Wijzig basisplanning” of de standaard onderhoudsknop () kan het onderhoud gestart worden. Alleen die medewerkers welke dezelfde afdelingscodering hebben als de codering van de projectgroep kunnen aan het basisplan gekoppeld worden (code afdeling of multiselect afdelingen in AaPersoneel). Alleen medewerkers welke in dienst zijn (t.o.v. de in de header vermelde datum) kunnen geselecteerd worden. Bij het vullen van de grid worden de planningskleur en sortering van de medewerker toegepast.

Per dag van de week kunnen de indicatieve beschikbare werktijden ingevuld worden en kunnen de bij het project vastgelegde details worden geselecteerd. Per medewerker wordt één detail geselecteerd voor de verwerking in de urenregistratie (kolom “PrUren”) en één of meerdere details waarin de productie wordt vastgelegd (kolom “PrWerk”). In deze twee kolommen worden de details gevisualiseerd door een combinatie van detailnummer (regelnummer), code projectsoort en omschrijving van het detail. Het is de bedoeling dat de meest voorkomende werkzaamheden per medewerker worden vastgelegd. Zowel bij het maken van de dagplanning als bij het invoeren van de dagstaat kan alsnog hiervan worden afgeweken.


Bij de regels met uitsluitend productie (alleen kolom “PrWerk” ingevuld) is het strikt genomen voor een correcte administratieve afhandeling niet nodig om tijden in te vullen. De begin- en eindtijden zijn alleen van belang bij de urenadministratie. Voor het genereren van het dagplan is het echter wel nodig om een tijd in te vullen, bijv. de begintijd van de medewerker; de eindtijd hoeft dan niet ingevuld te worden.


Bij het invoeren van het weekplan worden twee controles uitgevoerd: • bij een nieuwe regel moet eerst een medewerker geselecteerd worden

 • het ingevoerde tijdstip “t/m” mag kleiner zijn dan het begintijdstip om overlopend nachtwerk mogelijk te maken; er wordt wel een waarschuwing gegeven

Vanuit het basis weekplan kan voor een bepaalde dag een dagplan worden vervaardigd:


Het dagplan kan naar keuze worden aangepast, het basis weekplan wordt slechts als sjabloon gebruikt. Regels kunnen worden verwijderd en toegevoegd, tijden en hoeveelheden (voorcalculatie) kunnen worden aangepast en er kunnen opmerkingen worden geplaatst. Reeds via de dagstaat afgemelde opdrachten kunnen hier niet meer worden gewijzigd. Ook hier kan een popupmenu worden geactiveerd.

Bij de regels met eenheid “uur” worden de begin- en eindtijd met geel ingekleurd, bij de overige regels de hoeveelheid-kolom.


Via het popmenu kunnen regels worden verwijderd en toegevoegd en kan informatie worden opgevraagd:
De opvraagfuncties zijn niet toegankelijk voor de gedelegeerde medewerker.

Op basis van het dagplan kan de dagstaat geboekt worden:
De geplande werkopdrachten worden gepresenteerd en kunnen individueel of allemaal (via popupmenu) gereed gemeld worden. Tevens kunnen de begin- en eindtijden worden gewijzigd en kunnen bij de werkoprachten met uren de pauzetijden en activiteitcodes worden vastgelegd. De toegestane activiteitcodes (gerelateerd aan de gegevens van AaPersoneel) worden geparametriseerd in “wp05” (standaardwaardes zijn “auto,ziek,vlof”). Het toegestane verschil tussen eindtijd en begintijd is 16 uur, ook bij nachtelijke overloop.

De activiteit “auto” is bedoeld voor het achteraf automatisch selecteren van de juiste urensoort in de salarisadministratie, e.e.a. volgens de geldende CAO.


Als de eindtijd wordt aangepast wordt de hoeveelheid automatisch gecorrigeerd, omgekeerd wordt de eindtijd gecorrigeerd als de hoeveelheid uren (nacalculatie) wordt aangepast.
Als de dagstaat is doorgeboekt naar de urenadministratie van
AaPersoneel kan de dagstaat niet meer gewijzigd worden (dit geldt ook voor de dagplanning). De regels met doorgeboekte uren worden dan groen ingekleurd.

Het doorboeken van de dagstaat naar de urenadministratie is een separate functie welke uitsluitend op managersnivo uitgevoerd kan worden. In tegensteling tot de gebruikelijke procesgang in ItsClean, waarbij de de urenadministratie direct wordt bijgewerkt, is een tussenstap ingevoerd waarbij de manager de verantwoordelijkheid draagt om de uren te accorderen en door te boeken.

Het systeem controleert of alle werkopdrachten gereed gemeld zijn, zoniet dan volgt de melding:

Als de dagstaat reeds is doorgeboekt volgt de melding:Mutaties kunnen dan alsnog via de gebruikelijke procedures worden uitgevoerd. Als er verder geen problemen worden geconstateerd wordt nog om een bevestging gevraagd:


De urenboekingen waarbij geen activiteitcode is ingevuld worden voorzien van de code “auto”.

Via tabblad 4 kan op managersnivo gecontroleerd worden of de urenadministratie van de diverse projecten geheel is bijgewerkt (althans op het gebied van afmelden en doorboeken):


De werkopdrachten kunnen vanaf een te selecteren datum gecontroleerd worden. De roodgekleurde velden geven een indicatie dat e.e.a. nog niet afgewerkt is.

Vanuit de gepresenteerde grid kan een project voor verdere bewerking geselecteerd worden met een dubbelklik.

Via de standaard Aadres-faciliteit "Flexibele Documenten" kunnen 3 documenten vervaardigd worden: de basisplanning met documentdefinitie “cleanweekprod3” via parameter “wp05”, dagplanning “cleanweekprod2” via parameter “wp04” en dagstaat “cleanweekprod1” via parameter “wp03”. In de parameter "wp01" wordt de toegangssleutel tot een record uit de relatie-tabel vastgelegd waarin een logo is geregistreerd dat als logo van het eigen bedrijf afgedrukt kan worden (zie "Systeemdocumentatie AaRelatie").

Alle velden uit de tabellen "relmain" (relatierecord klant), "relmainclone" (relatierecord werkadres en contactpersoon), "clnproject" (projectheader), "clnprojdetail" (detailregel), "clnjob" (werkopdracht), "permain" (medewerker) en “clnprojweekplan” (bij basisplanning) zijn beschikbaar voor opmaken.


De volgende extra velden zijn beschikbaar:
w_cln|logo (voor de adressering van het eigen logo)

w_cln|facdatum (de dagdatum)

w_cln|facadres (samengesteld adres van de klant)

w_cln|jobadres (samengesteld werkadres)

w_cln|contactstr (samengestelling van naam contactpersoon met telefoonnummers)

w_cln|jobstr (samenstelling van projectnummer, regelnummer en projectsoort)

w_cln|eindtijd (eindtijd van de werkopdracht)

__work1|tot1 (hoeveelheid per projectdetail)


Ten behoeve van het afdrukken van de werkbonnen zijn de volgende groepen gedefinieerd:

Groep

Omschrijving en bijzonderheden

h

Header algemeen

h1

Header werkadres

h2

Header contactpersoon

h9

Header laatste deel met margins

d

Details algemeen

d1

Details werkopdracht met uren of basisplanning detail 1

d2

Details werkopdracht zonder uren of basisplanning detail 2

f

Footer

s1

Separator na werkopdrachten

s2

Totaal per projectdetail

De standaard basis weekplanning:op basis van documentdefinitie “clnweekprod3”:


De standaard dagplanning:

op basis van documentdefinitie “clnweekprod2”:


De standaard dagstaat:op basis van documentdefinitie “clnweekprod1”:1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina