Aadres. ItsClean is geintegreerd met het relatiebeheersysteem AaRelatieDovnload 0.76 Mb.
Pagina9/11
Datum20.08.2016
Grootte0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Toewijzen werkopdrachten medewerker

Met deze programmafunctie kan met barcodescanning een reeks werkopdrachten aan een medewerker worden toegewezen. De barcodes kunnen met andere functionaliteit van ItsClean wordt opgemaakt en afgedrukt (werkbonnen of lijsten).
Zodra een medewerker uit de lijst is geselecteerd en de transactie is geopend (met ) kunnen de barcodes worden gescand. E.e.a. kan leiden tot de volgende fouten:

 • onbekende werkopdracht (op basis van het interne nummer)

 • werkopdracht reeds aan medewerker toegewezen

 • werkopdracht aan andere medewerker toegewezen

 • werkopdracht valt buiten geselecteerde periode

Via een popupmenu in de grid kan informatie worden opgevraagd en kan de werkopdracht van de medewerker worden ontkoppeld:
Calculatie

Deze programmafunctie stelt de calculator van een reinigingsbedrijf in staat om in korte tijd een berekening van een object m.b.t. de oppervlaktes en lengtes en daarmee in samenhang, de kosten te berekenen.
Een calculatie wordt in de database vastgelegd onder vermelding van de objectnaam. De gebruikelijke functies m.b.t. aanmaken, wijzigen, verwijderen en navigeren, inclusief een “save-as”-functie zijn geimplementeerd.


De hierarchie van een calculatie is: 1. Object

 2. Onderdelen

 3. Elementen en kosten

Zowel elementen als kosten zijn aan een onderdeel gekoppeld, tussen elementen en kosten onderling bestaat een “losvast” verband.


De kostenberekening kan ondersteund worden door een artikelbestand waarin omschrijvingen, prijzen en eenheden kunnen worden vastgelegd.


Een calculatie kan afgedrukt worden met de standaard faciliteit “Flexibele Documenten” volgens één of meerdere afdruk/opmaak-modellen. Ten behoeve van de rapportage kan een toelichting met richtext aan de calculatie gekoppeld worden.

In feite is er sprake van een drietal rekenbladen welke onderling automatisch gekoppeld zijn. Bij alle drie de rekenbladen moet per regel eerst een volgnummer ingevoerd worden. Geadviseerd wordt om een ruime nummering te hanteren zodat er gemakkelijk achteraf nog ingevoegd kan worden. Overigens kan het volgnummer gewijzigd worden. Bij alle drie de rekenbladen kunnen regels met tussengevoegd worden en met verwijderd. Dit kan ook met een keuze via een popup-menu (op te roepen met een rechtermuisklik).


Onderdelen

Bij de onderdelen kunnen alleen het volgnummer en de omschrijving van het onderdeel ingevuld worden, het bedrag wordt automatisch ingevuld aan de hand van de overige gegevens. Als een onderdeel van een object verwijderd wordt, worden tevens alle elementen en kosten verwijderd.


Bij het aanmaken van een nieuw onderdeel worden automatisch de regels 1 en 2 bij de elementen aangemaakt en regels 10 ,20, 30 en 40 bij de kosten.
Elementen

De elementen 1 t/m 9 zijn gereserveerd voor het systeem. Een in te voeren element heeft minimaal volgnummer 10.


Een element wordt gekenmerkt door het soort element: • totaal: geeft het totaal van de bruto en netto vierkante meters en de lengtes

 • saldo: geeft het restant van de bruto vierkante meters (dus bruto -/- netto totaal)

 • bruto: bruto specificatie van het gehele onderdeel of een deel daarvan (m2)

 • netto: netto specificatie van delen, eventueel met lengtes

 • tekst: tekst t.b.v. de rapportage

De hoeveelheden van de totaal- en saldo-regels kunnen niet handmatig gewijzigd worden, ze geven het resultaat van de overige regels weer. De omschrijving kan altijd gewijzigd worden.


In één of meerdere bruto-regels wordt een gehele gevel (of vloer) of delen daarvan vastgelegd in de kolommen AE (aantal eenheden) en de X- en Y-coordinaten (breedte/hoogte of breedte/lengte). Het resultaat wordt geplaatst in de kolom “bruto”. Het aantal eenheden mag negatief zijn.


Hetzelfde geldt voor een netto-regel waarin bijvoorbeeld raampartijen kunnen worden geregistreerd. Bovendien kunnen hier in de kolommen AXE (aantal X-eenheden) en AYE (aantal Y-eenheden) ook lengtes (van kozijnen) worden bepaald. Het resultaat wordt geplaatst in de kolommen “netto” en “lengte”.


De kolommen bruto, netto en lengte kunnen ook handmatig ingevuld worden met als gevolg dat alle overige kolommen vanaf AE (aantal eenheden) op nul gezet worden.


De berekende hoeveelheden worden direct doorgeteld in de totaal- en saldo-regels en vervolgens weer doorgerekend in de rekenbladen met kosten en onderdelen, uiteindelijk resulterend in een totaal in de rechterbovenhoek van het venster.Kosten

De kostenregels 10 t/m 40 zijn automatisch aangemaakt door het systeem. Het is toegestaan deze regels te verwijderen.


De hoeveelheid van een kostenregel kan automatisch gevuld worden vanuit de elementen a.d.h.v. de inhoud van de kolom “auto”: • bruto: bruto vierkante meters

 • netto: netto vierkante meters

 • lengte: totaal aantal lengtemeters

 • saldo: saldo vierkante meters (bruto -/- netto)

 • -: geen automatisme

Zodra er bij de elementen iets gewijzigd is wat invloed heeft op de totalen, worden onmiddelijk de kosten opnieuw berekend. Dit functioneert uiteraard uitsluitend indien er prijzen zijn ingevuld.


Bij de kosten kunnen verder ingevuld worden: • artikelcode: met een lookup-venster kunnen de vastgelegde artikelen worden opgeroepen; de omschrijving, prijs en eenheid worden uit het artikelbestand gereproduceerd; de artikelen kunnen via het tweede tabblad onderhouden worden

 • omschrijving: kan altijd gewijzigd worden

 • factor: een vrij toe te passen omrekenfactor

 • prijs: kan altijd gewijzigd worden

 • eenheid: kan altijd gewijzigd worden

 • frequentie: een vrij toe te passen aantal

 • BTW: de code BTW wordt standaard ingesteld op de waarde van de parameter “cc03” en overruled door de code zoals vastgelegd bij een artikel

Het tabblad met artikelonderhoud:De berekende kosten op regelnivo worden direct doorgerekend naar het onderdeel en van daaruit naar het totaal van de calculatie.Overige informatie


Aan elke calculatie kan door de gebruiker in te delen informatie worden gekoppeld:

 • er kunnen maximaal 40 velden toegepast worden

 • alle velden zijn in de database gedefinieerd als zijnde "text" met een maximale lengte van ca. 65.000 tekens

 • bij het opmaken van documenten gelden de veldnamen "Extra01" t/m "Extra40"

 • de definitie van de visuele kenmerken wordt in de parametertabel vastgelegd d.m.v. de parameters "cc01" t/m "cc40"

 • de velden kunnen worden geplaatst in vier panels op tabblad 3, met de parameters "cc91" t/m "cc94" kunnen deze worden voorzien van een titel

 • in de omschrijving van de veldparameters worden de titels van de velden op het scherm vastgelegd

 • in de waarde van de veldparameters worden de plaatsingsattributen vastgelegd:

 • "xpanel" met de waarde 1 t/m 4

 • "xtype" met als waarde 2 voor een editbox, 6 voor een memobox en 9 voor een richtextbox

 • "width" met als standaard waarde 258 en "left" met als standaard waarde 127

 • "height" met als standaard waarde 21 voor een editbox; bij memo- en richtext-boxes wordt geadviseerd gebruik te maken van de standaard waarden 47, 72, 97 etc. (extra eenheden van 25 pixels)

 • "top" met als standaard waarde 5 en verder bij voorkeur 30, 55, 80 etc.

 • een veld kan worden voorzien van veldkenmerken en attributen zoals omschreven in de documentatie van Aadres__Afdrukken_calculatie'>Aadres

Afdrukken calculatie


Met de standaard printbutton kan het opmaken van de calculatie geactiveerd worden. Het opmaken van het document wordt uitgevoerd via de standaard
Aadres-faciliteit "Flexibele Documenten". In de parameter "cc02" wordt de prefix van een reeks definities vastgelegd. De programmatuur verwijst initieel automatisch naar het document "cleancalc1".


In de parameter "cc01" wordt de toegangssleutel tot een record uit de relatie-tabel vastgelegd waarin een logo is geregistreerd dat als logo van het eigen bedrijf afgedrukt kan worden (zie "Systeemdocumentatie AaRelatie"). Bovendien wordt deze relatie gebruikt om de opgemaakte calculaties te archiveren.

Alle velden uit de tabellen “relmain” (relatie), “clnbtwinfo” (BTW informatie), “clncalc1” (calculatie), “clncalc1deel” (calculatie onderdeel), “clncalc1elem” (calculatie element) en “clncalc1kost” (calculatie kosten) zijn beschikbaar voor opmaken.


De volgende extra velden zijn beschikbaar:w_cln|logo (voor de adressering van het eigen logo)

w_cln|facadres (samengesteld adres klant)

w_cln|contactstr (briefaanhef)

w_cln|facdatum (opgemaakte dagdatum)

w_cln|subtotaal (subtotaal per BTW code)

w_cln|btwbedrag (BTW bedrag per BTW code)

w_cln|totaal (totaal van de calculatie)

__work1|str1 (omschrijving bij recapitulatie kosten)

__work1|str2 (eenheid bij recapitulatie kosten)

__work1|bedrag1 (factor bij recapitulatie kosten)

__work1|bedrag2 (prijs bij recapitulatie kosten)

__work1|bedrag3 (hoeveelheid bij recapitulatie kosten)

__work1|bedrag4 (regelbedrag bij recapitulatie kosten)

__work1|bedrag5 (frequentie bij recapitulatie kosten)

Ten behoeve van het opmaken van het document zijn de volgende groepen gedefinieerd:Groep

Omschrijving en bijzonderheden

h

Header algemeen

h1

Header klantadres

h2

Header plaats en datum

h3

Header aanhef

h4

Header vaste inleiding

h5

Header specifieke inleiding

hm

Header marges eerste blad

hv

Header marges vervolgblad

dh1

Header voor recapitulatie onderdelen

d1

Detail onderdelen

dbtw1

Detail BTW specificatie

dt1

Totaal recapitulatie onderdelen

kh1

Header voor specifikatie kosten

kd1

Detail kosten, specifikatie onderdeel

k1

Detail kostenregel

eh1

Header voor specifikatie elementen

ed1

Detail elementen, specifikatie onderdeel

e1

Detail elementenregel

krh1

Header recapitulatie kosten

kr1

Detail recapitulatie kosten

fv

Footer naar vervolgblad

f

Footer tot slot


De lijstindeling behorende bij het onderstaande voorbeeld wordt standaard geleverd bij de installatie van Aadres en ItsClean.Vervolgblad:
Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie:

Importeren projecten

Met deze programmafunctie kunnen via externe bestanden in XML-formaat semi-automatisch relaties en projecten aangemaakt worden.
De map voor import fungeert als een brievenbus voor inkomende bestanden (berichten). Per bericht kan één relatie met eventueel één project met één projectdetail aangemaakt worden. Met de “Scan”-button wordt de map in zijn geheel gescand op aanwezigheid van bestanden met als bestandtype “XML”. Per scan kunnen meerdere bestanden verwerkt worden.


De gekozen map (via een standaard bestandsdialoog of handmatige invoer van het pad) wordt vastgelegd in parameter “im01”.


Per ingelezen bestand wordt een verslagregel in de grid geplaatst. Als de kolom “Opm” gevuld is, is er sprake van een foutsituatie. Bij selectie van de regel wordt de foutmelding onder in het venster zichtbaar gemaakt. Een bestand dat problemen veroorzaakt wordt in de map gemerkt met “.error”.


In de kolom “B/P” wordt het soort ingelezen relatie getoond, “Persoon” of “Bedrijf”. Indien er naast relatiegegevens ook projectgegevens herkend zijn worden de kolommen “Opdracht” en “Prijs” gevuld. Elk correct ingelezen bestand wordt na opslag in de database uit de map verwijderd.


Met een dubbelklik in de importlijst worden de relatiegegevens of de projectgegevens getoond.


Het XML-bestand heeft een layout zoals in het volgende voorbeeld:
1
1
1
de Goey
Havelt 3

5463PD

Veghel

0413 366733
06 55862117
cdegoey@planet.nl19-12-2008
19-12-2008 09:00
123456789
1
1
verb
1

622,61


10 m2 algemeen, 10 m2 badkamer, 10 m2 keuken
2008
51
5
09:00In “” mogen één “”, één “
” en één “
” worden vastgelegd. In principe mogen alle velden, zoals gedefinieerd in de databasetabellen, gebruikt worden.

De volgende foutmeldingen kunnen voorkomen: • Geen geldige opdracht voor ItsClean

 • Leeg element aangetroffen

 • Probleem bij verwerken relatie

 • Probleem bij verwerken project

 • Probleem bij verwerken projectdetail

 • Onbekend element aangetroffen

 • Geen geldige elementen aangetroffen

 • Geen element “relatie” aangetroffen

De problemen bij het verwerken van de relatie, het project of het projectdetail treden op als een ongeldige veldnaam of een ongeldige veldinhoud wordt aangeboden.Pre-processing

In plaats van XML-bestanden kunnen ook CSV-bestanden met een specifieke naamgeving en specifieke inhoud worden aangeboden. Per CSV-bestand wordt een header en vervolgens één record geregistreerd. De layout is afhankelijk van de prefix van de bestandsnaam:
 1. “smw_intake”, 23 velden

 2. “smw_offerte_b”, 12 velden

 3. “smw_offerte_p”, 14 velden


Layout 1 resulteert in een relatie met soort = 1 (particulier) en type = 1 (klant) en een project en projectdetail met factuurwijze 1 (factuur per gereed werk) en betaalwijze 1 (automatische incasso) indien het banknummer is ingevuld.

Layout 2 resulteert in een relatie met soort = 2 (bedrijf) en type = 6 (prospect zakelijk).

Layout 3 resulteert in een relatie met soort = 1 (particulier) en type = 5 (prospect particulier).

In onderstaande tabel wordt de conversie weergegeven (L = layout).L

Veldnr

Tabel

Veld

Opmerkingen

1

1

relatie

txt01

id van web-applicatie
3
naam4
adres5
postcode6
plaats7
telefoon18
mobiel9
email22
banknummer20

project

ingangsdatum20, 21
omschrijving22
banknummer10

projectdetail

soortid

code soort werk
11, 13-18
bontekst

opsomming van m2 (richtext)
12
bontekst

vuilgraad
20
jaar

“date” in web-applicatie
20
startweek

“date” in web-applicatie
20
dag

“date” in web-applicatie
21
tijd
2

1

relatie

txt01

id van web-applicatie
2
naam3
naamextra

contactpersoon
4
adres5
postcode6
plaats7
telefoon18
email10
txt03

“type” in web-applicatie
12
txt02

“remarks” in web-applicatie

3

1

relatie

txt01

id van web-applicatie
2
naam3
adres4
postcode5
plaats6
telefoon17
mobiel8
email9
mxsel1

“op01” als “pet=ja”
10
mxsel1

“op02” als “ironing=ja”
11
mxsel1

“op04” als “frequency=wekelijks”
11
mxsel1

“op04” als “tweewekelijks”
12
txt03

aantal uren
13
mxsel1

alle combinaties van:

“op07” voor “ma_ochtend“

“op08” voor “ma_middag“

“op09” voor “di_ochtend“

“op10” voor “di_middag“

“op11” voor “wo_ochtend“

“op12” voor “wo_middag“

“op13” voor “do_ochtend“

“op14” voor “do_middag“

“op15” voor “vr_ochtend“

“op16” voor “vr_middag“

14
txt02

“remarks” in web-applicatieNB. De projectsoorten (“soortid”) en multselect-codes (“mxsel1”) moet vooraf in de desbetreffende tabellen van ItsClean resp. AaRelatie zijn vastgelegd !1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina