Aan de raad van de gemeente Deventer Van wethouder G. Hiemstra, namens het college van B&WDovnload 43.9 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte43.9 Kb.
CONCEPT
Memo
Aan de raad van de gemeente Deventer

Van wethouder G. Hiemstra, namens het college van B&W

Datum 28 oktober 2005

Betreft voortgang centrumplan Bathmen

Met dit memo wordt voldaan aan uw verzoek om op de hoogte gesteld te worden van de voortgang van de verdere ontwikkeling en uitvoering van het centrumplan Bathmen. Sinds 1 januari 2005 berust deze taak bij de nieuw gevormde gemeente Deventer. In het bestuurlijke convenant tussen de gemeenten Bathmen en Deventer zijn afspraken opgenomen met betrekking tot het centrumplan. In het collegeprogramma zijn deze afspraken als volgt samengevat:


De in gang gezette ontwikkeling en uitvoering van het centrumplan continueren wij mits de exploitatie rond kan worden gemaakt.
De voormalige gemeente Bathmen heeft een aantal besluiten genomen m.b.t. het centrumplan waar de gemeente Deventer zich d.m.v. het convenant aan verbonden heeft. Materieel komt het er op neer dat een verbouw resp. nieuwbouw plaats zal vinden van de Dorpsschool met bijbehorende gymzaal, het dorpshuis Braakhekke en de openbare bibliotheek in het centrum van Bathmen. Het voormalige gemeentehuis van Bathmen zal in deze planvorming worden betrokken, waarbij de publieke functie voor dit gebouw in acht genomen zal worden. Het door de raad van de gemeente Bathmen gereserveerde budget is en blijft onverkort beschikbaar voor de ontwikkeling en realisatie van het centrumplan.
Eind 2004 heeft de gemeente Bathmen het projectbureau Kulturhus opdracht gegeven om de realisatie van het centrumplan te begeleiden. Daarbij zijn 2 concrete opdrachten meegegeven:


  • Realiseer een overeenkomst met de beoogde gebruikers van het centrumplan, als basis voor een toekomstige samenwerking en exploitatie van het geheel;

  • Stel voor 1 mei 2005 een subsidieaanvraag op voor het centrumplan, in te dienen bij de provincie Overijssel.

Per onderdeel volgt hierna een stand van zaken:


Dorpsschool

De huidige Dorpsschool wordt uitgebreid tot een school met 12 lokalen. In januari 2005 is gestart met deze uitbreiding. De oplevering van deze uitbreiding staat gepland in december 2005. Vervolgens wordt in januari 2006 gestart met de renovatie van de bestaande oudbouw. De verwachting is dat dit in het voorjaar van 2006 wordt afgerond. In de oudbouw wordt tevens peuterspeelzaal De Klimbim geïntegreerd. Deze peuterspeelzaal zit nu nog op een eigen locatie aan de Arkelsteinlaan in Bathmen. Totale complex zal na realisatie bestaan uit een school met 12 lokalen voor ca. 300 kinderen en een 1 groepsruimte peuterspeelzaal voor ca. 15 kinderen per dagdeel. De verbouwing van de Dorpsschool ligt op schema en zal naar verwachting conform planning en budget worden opgeleverd.


Gymzaal

Voor de gymzaal is in 2006 conform de huidige plannen een stevige face-lift gepland. Hierbij zal met name de gevel aan de kerkzijde een nieuw uiterlijk krijgen, passend bij de nieuwe architectuur van de school van Albers en Van Huut. Binnen zullen verkeersruimtes, kleedkamers en het sanitair onder handen worden genomen. De belangrijkste gebruikers van de gymzaal (de vereniging ABS en de Dorpsschool) hebben aangegeven de buitenkant van minder belang te vinden en een veel hogere prioriteit toe te kennen aan het opknappen van de inwendige functionele voorzieningen van de gymzaal. Daarbij wordt gedacht aan de verlichting in de zaal, de ventilatie (ontbreekt nu geheel) en het voorzien van de ramen van (dubbel) veiligheidsglas. Bovendien levert de voorgenomen sloop van de in 2000 gerealiseerde toestelberging problemen op. Het is in het huidig ontwerp niet duidelijk waar de toestellen straks allemaal heen moeten. Vanuit de gemeente Deventer wordt tevens belang gehecht aan het verwijderen van asbesthoudende materialen, hetgeen in de huidige plannen niet is voorzien. In het budget is geen ruimte om zowel de buitenkant als de voorzieningen in het gebouw op te waarderen. Begin 2006 zal een afweging gemaakt moeten worden wat het zwaarst moet wegen, zodat uitvoering van dit onderdeel in de zomermaanden van 2006 kan plaats vinden. Wellicht dat nog additionele financiële ruimte gevonden kan worden, bijv. d.m.v. subsidies.


Dorpshuis Braakhekke

Voor het dorpshuis is in het centrumplan een ingrijpende inwendige en uitwendige verbouwing gepland. Volgens de huidige plannen zal een uitbouw aan de voorzijde worden gerealiseerd, waarmee de voorgevel ruim 8 meter richting Dorpsstraat opschuift. Hierbij zijn wij op een aantal problemen gestuit die een uitvoering in deze vorm op korte termijn ernstig belemmeren. Naast bestemmingsplantechnische zijn dit vooral privaatrechterlijke beperkingen op de te bebouwen percelen. Op de ruimte aan de voorzijde van het dorpshuis rusten erfdienstbaarheden richting een aanpalend perceel dat hen het recht verschaft die ruimte als parkeerruimte te gebruiken. Bovendien wordt door het terrein voor Braakhekke vol te bouwen de aanvoerroute van leveranciers van een aanpalend bedrijf praktisch gezien onbruikbaar. Hoewel met betrokken rechthebbenden constructief overleg mogelijk lijkt over alternatieve uitwerkingen van het plan voor Braakhekke, schatten wij in dat het onverkort realiseren van de huidige plannen hierdoor ernstig vertraagd zal worden, en mogelijk zelfs volledig gedwarsboomd zal worden.


Het is voorts gebleken dat de uitwerking van de plannen voor Braakhekke in functioneel opzicht nog onvoldoende lijken te zijn uitgekristalliseerd. Er is nu binnen Braakhekke sprake van afzonderlijke entiteiten. Het voorste deel wordt onder andere gebruikt door muziekvereniging Orpheus, bridgers en de toneelvereniging. Deze voorzijde wordt geëxploiteerd door Boode. Aan de achterzijde is een jeugdhonk, een aantal activiteitenruimte waar koersbal wordt gespeeld, geschilderd en getekend, etc. Deze achterzijde is in beheer bij de stichting Sociaal Kultureel Werk Bathmen/Landstede. Door deze strikte scheiding in beheer en exploitatie op te heffen lijkt het mogelijk het veronderstelde ruimtetekort al voor een groot deel op te heffen. Daarvoor moet er echter in het pand het nodige worden aangepast en op een gelijkmatig kwaliteitsniveau worden gebracht. Ook dient een integraal beheer- en exploitatieconcept uitgewerkt te worden, mogelijk zelfs in combinatie met de cluster bibliotheek/informatie. E.e.a. zou kunnen resulteren in een minder grootschalige aanpassing van de voorgevel van het dorpshuis, waardoor mogelijk het geheel ook binnen een contour zou kunnen blijven welke aanvaardbaar is voor de rechthebbenden van de erfdienstbaarheden.
Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat de komende maanden intensief overleg over de uitwerking van het plan m.b.t. Braakhekke gevoerd zal moeten worden met gebruikers, exploitanten en rechthebbenden. Daarbij zullen ook onderwerpen aan de orde komen m.b.t. de grootte van het toneel (waardoor de zaal onaanvaardbaar klein dreigt te worden), de al dan niet noodzakelijke toneeltechnische installatie en de door betrokkenen als onwenselijk getypeerde verplaatsing en inrichting van de keuken. Aanpassing van de in opdracht van de gemeente Bathmen reeds uitgewerkte detailontwerpen lijkt echter onvermijdelijk. Afhankelijk van de snelheid waarmee met de gebruikers en de rechthebbenden overeenstemming kan worden bereikt is realisatie per eind 2006 mogelijk nog haalbaar.

Bibliotheek/gemeentehuis

De nieuwbouw van de bibliotheek, in combinatie met mogelijk andere publieke of private dienstverlenende functies vormt het sluitstuk van het centrumplan. In de huidige plannen wordt hiertoe een gebouw gerealiseerd tussen het voormalige gemeentehuis, de school en de (straks) voormalige kleuterschool. In het laatste ontwerp is het gebouw verbonden met het voormalige gemeentehuis d.m.v. een corridor. Gebleken is dat realisatie op gedachte locatie in elk geval op bestemmingsplantechnische bezwaren stuit. De huidige bestemming laat bebouwing niet toe en de voormalige gemeenten Bathmen noch Deventer hebben tot nog toe voorbereidingen gestart om dit gebouw op die plek mogelijk te maken. Dit veroorzaakt een flinke vertraging in de realisatie van dit gebouw op deze plek. Tevens is gebleken dat de beoogde gebruikers van het gebouw, m.n. het bestuur van de bibliotheek, ernstige bedenkingen hebben tegen de locatie van de beoogde nieuwbouw. Men prefereert een locatie “in de loop” zoals men die nu heeft aan de Schoolstraat of op een vergelijkbare locatie. Teneinde het plan exploitabel te krijgen is het wenselijk dat ook andere instellingen of commerciële dienstverleners zich in het gebouw vestigen. Zo heeft de Rabobank aangegeven interesse te hebben, mits men voldoende “zichtbaar” is. De locatie aan de achterzijde van het voormalige gemeentehuis blijkt weinig tot geen steun te ondervinden bij de beoogde of potentiele gebruikers. Er worden door betrokken wel andere locaties aangedragen, die op brede steun blijken te kunnen rekenen. Zo is bijv. de huidige locatie van de bibliotheek aangedragen, mogelijk in combinatie met de voormalige vestiging van de ABN-AMRO aan de Schoolstraat. Deze en ook andere locaties genieten de voorkeur van de toekomstige gebruikers van de nieuw te bouwen bibliotheek c.s.


Overwogen wordt om in de eerste helft van 2006 een herijking te doen van dit onderdeel van het centrumplan, waarin ook betrokken zal worden de functie van het voormalig gemeentehuis van Bathmen. Dat dit pand ook een publieke functie dient te behouden is voor de gemeente Deventer een uitgangspunt. Anderzijds is het voornemen de ruimte te bieden om met beoogde gebruikers en stedenbouwkundigen de locatie van dit onderdeel van het centrumplan te heroverwegen. Mogelijk dat ook dit zal leiden tot het geheel of gedeeltelijk opnieuw moeten maken van de schetsontwerpen van dit onderdeel van het centrumplan.
Stedenbouwkundige visie

Parallel aan het proces van uitwerken en realiseren van het centrumplan Bathmen wordt een integrale stedenbouwkundige visie voor het gehele centrum van Bathmen opgesteld. Om echter bij de uitvoering van het plan geen verdere vertraging op te lopen, kiezen wij er voor om de uitkomsten van de afwegingen zoals boven genoemd te hanteren als input voor deze visie. In dat proces zullen stedenbouwkundige afwegingen mede een rol spelen, zodat kwaliteit in dat opzicht geborgd is. De visie is vooral van belang om nader te kunnen bepalen welke bestemming de vrijkomende gebouwen en locaties kunnen verkrijgen.


Financiën/subsidies

Het door de raad van Bathmen gevoteerde voorbereidingskrediet van afgerond € 450.000,- is nu voor iets meer dan de helft uitgeput. Het merendeel van deze kosten is opgegaan aan kosten voor de architect. Indien onderdelen van het plan geheel of gedeeltelijk moeten worden herontworpen zal dit waarschijnlijk tot een overschrijding leiden. Daarnaast zal rekening gehouden moeten worden met extra kosten voor projectleiding wegens onvermijdelijke uitloop van het project. Deze tegenvallers worden waarschijnlijk gecompenseerd door de redelijkerwijs te verwachten ontvangst van subsidies voor het centrumplan. Eind oktober 2005 is een aanvraag ingediend voor een Europese subsidie voor de realisatie van het centrumplan, onderdeel Dorpsschool/Braakhekke. Voor half november 2005 wordt nog een aanvraag voor een Kulturhus-subsidie ingediend bij de provincie Overijssel.


Exploitatie

In het convenant en ook het collegeprogramma is een voorbehoud opgenomen met betrekking tot de exploitatie. De openbare bibliotheek Deventer heeft al sinds eind 2004 aangegeven haar twijfels te hebben over de haalbaarheid van het onderdeel bibliotheek in het centrumplan. In het overleg met de instellingen in Bathmen is het onderwerp exploitatiekosten nog onvoldoende gedetailleerd aan de orde geweest om nu al uitspraken te kunnen doen over de haalbaarheid. Dit geldt zowel voor het onderdeel bibliotheek als voor het geheel van het centrumplan. Zodra besluitvorming over het eerstvolgende onderdeel van het centrumplan aan de orde is (begin 2006), zal hier voor het geheel van het centrumplan meer inzicht in moeten bestaan.


Draagvlak

Opmerkelijk is dat er voor het centrumplan in Bathmen in algemene zin veel draagvlak is, maar dat de huidige uitwerking veel weerstand oproept. Deze wordt vooral aangetroffen onder huidige en toekomstige gebruikers en exploitanten, maar ook bij de BelangenVereniging Bathmen. Ook vanuit het bestuur van deze vereniging wordt aangedrongen op het herijken van het plan als hierboven aangegeven. Om het draagvlak voor de al dan niet bijgestelde plannen veilig te stellen zullen gebruikers, exploitanten en andere belanghebbenden vanuit Bathmen in de toekomst intensiever dan voorheen betrokken worden bij het ontwikkelingsproces.


Planning

Herijking van de verbouwing van Braakhekke heeft nu de hoogste prioriteit. Indien er snel met de gebruikers/exploitanten en rechthebbenden overeenstemming bereikt kan worden, kan begin 2006 zonodig worden herontworpen en een vergunningtraject worden gestart. Verbouwing kan dan plaatsvinden in het midden van het jaar 2006, waarbij gestreefd wordt naar oplevering voor eind 2006.Ten aanzien van het onderdeel Bibliotheek is meer tijd benodigd. Gestreefd wordt naar het afronden van de herijking van de locatie en het zonodig uitwerken van het bijbehorende ontwerp voor medio 2006. Afhankelijk van de gekozen locatie kan op zijn vroegst eind 2007, uiterlijk in de loop van 2008 het gebouw gereed zijn.


Globale planning centrumplan

2005

2006


2007


20084e kw

1e kw

2e kw

3e kw

4e kw

1e kw

2e kw

3e kw

4e kw

1e kw

2e kw

Bouw Dorpsschool

 

 
Herijking gymzaal

 

 
Voorbereiding gymzaal 

Verbouw gymzaal


 


Herijking Braakhekke

 

 
Bouwplanaanvraag 

Verbouw Braakhekke


 

 

???
Herijking bibliotheek

 

 

 

Bouwplanaanvraag


 

 Nieuwbouw bibliotheek
 

 

 

 

???

 


Opdracht projectbureau Kulturhus
Het is gezien het bovenstaande niet verwonderlijk dat het projectbureau Kulturhus er niet in geslaagd is haar opdracht conform planning te vervullen. Vanwege het gebrek aan draagvlak voor de huidige plannen is er geen samenwerkingsovereenkomst gesloten kunnen worden. Daarmee ontviel ook de grondslag voor een subsidieaanvraag. Inmiddels is er bij de betrokken instellingen weer een gemeenschappelijke basis gevonden, maar dan nu om met elkaar te zoeken naar een optimale invulling en uitwerking van het centrumplan. Op grond daarvan heeft het college geoordeeld dat een door het projectbureau Kulturhus opgestelde Europese subsidieaanvraag nu alsnog ingediend kon worden.
Conclusie

De gemeente Deventer wil met de beschikbare middelen het maximaal haalbare resultaat bereiken voor de Bathmense gemeenschap. De huidige plannen lijken op grond van de rapportage van het projectbureau Kulturhus en de terugkoppeling van de gebruikers nog voor verbetering vatbaar. De gemeente Deventer moet nu kiezen tussen het met grote vaart forceren en realiseren van de eerder uitgewerkte plannen of met iets minder vaart maar met iets meer zorgvuldigheid en draagvlak zonodig bijstellen van de plannen, gevolgd door een voortvarende realisatie. Het college heeft voor het laatste gekozen.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina