Aan de Staatssecretaris voor CultuurDovnload 37.26 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte37.26 Kb.

Aan de Staatssecretaris voor Cultuur

Mevrouw M. van der Laan

Ministerie van OCenW

Postbus 25000

2700 LZ Zoetermeer

Amsterdam, 26 mei 2003

Geachte Mevrouw Van der Laan,
Wij feliciteren u met uw benoeming tot Staatssecretaris voor Cultuur.

Voor de sector staan, vanwege de mogelijke bezuinigingen zoals opgenomen in het Regeerakkoord, magere jaren voor de deur. Overleg tussen u en de kunstensector is daarom urgent en noodzakelijk. Als zeer brede vertegenwoordiging uit het kunstenveld, willen wij u zo spoedig mogelijk uitnodigen om de cultuur-politieke agenda voor de komende periode te bespreken.Kansen voor de sector cultuur

De waardering voor kunst in de maatschappij is toegenomen. Kunst kan een aanjagende rol spelen bij sociale integratie en onderwijs en ook de betekenis van kunst in economische zin neemt toe. Evenwel dreigt het aanbod van kunst in Nederland op vele terreinen snel te verschralen en mogelijkheden om (nieuw) publiek te bereiken staan ernstig onder druk. Kunstenaars en kunstinstellingen willen graag het spanningsveld tussen de verwachtingen en mogelijkheden en de verschraling verkleinen.

Uitvoering van het regeerakkoord zal, naar het eruit ziet, niet alleen leiden tot een afname van het kunstenaanbod, diversiteit en innovatieve kunstvormen maar ook tot het afkalven van de maatschappelijke betrokkenheid.
Zoet en (veel) zuur in het regeerakkoord

Dat het akkoord een culturele paragraaf bevat waarderen wij en de inhoud daarvan vinden wij sympathiek. Het zal inderdaad gaan om het stimuleren van een sterke culturele infrastructuur. Bij de beoordeling van subsidieaanvragen zal kwaliteit de maatstaf moeten blijven. Minder regels en meer aandacht voor de positie van de Nederlandse taal en cultuur in een internationale context onderschrijven wij. Maar de doelstelling van deze goede culturele paragraaf dreigt door andere onderdelen van het regeerakkoord onderuit te worden gehaald.Wij begrijpen dat, gezien de omvang van de bezuinigingsvoorstellen van dit kabinet, de kunstensector bij de invulling daarvan niet geheel buiten schot kan blijven.

Onze inschatting is dat de combinatie van de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen zal zorgen voor onherstelbare schade aan de kunstensector in de volle breedte. Dan wordt het stimuleren van een sterke culturele infrastructuur, ondanks de goede bedoelingen, een onhaalbare kaart. Belangrijk blijft een helder beleid te formuleren, waarbij de maatregelen elkaar ondersteunen in het halen van de doelstellingen.

Een globale som leert dat het budget dat van rijkswege jaarlijks beschikbaar komt voor cultuur afneemt met meer dan honderd miljoen euro. Cultuur moet een bijdrage leveren (vijf procent) aan de totale korting van 190 miljoen op het subsidievolume van een aantal ministeries. De korting van tachtig miljoen bij de Publieke Omroep komt mogelijk voor een groot deel terecht bij de zelfstandige film- en televisieproducenten. Naast een mogelijke afname van de subsidie, wordt de sector onverbiddelijk geconfronteerd met autonome kostenstijgingen. De sector kan de combinatie van deze twee factoren onmogelijk opvangen. Regelgeving afkomstig van andere ministeries, zoals aanpassingen in de sociale wetgeving, draagt nog eens in negatieve zin bij. De aanpassing in de sociale wetgeving en het verdwijnen van gesubsidieerde arbeidsplaatsen maken het er niet makkelijker op. Tevens staan op gemeentelijk niveau bezuinigingen ten aanzien van kunst op stapel. Ook nemen de fricties in het kunstbestel tussen productie, afname en publieksbereik toe.


Investeren in kunst blijft nodig

Voorop staat dat verbeteringen in de kunstensector, net als bij onderwijs, innovatie en maatschappelijke vernieuwing, slechts mogelijk zijn met goed gerichte investeringen. Een reductie in de uitgavensfeer zou dan ook wellicht ondervangen kunnen worden door een uitbreiding van de fiscale maatregelen die maatschappelijke participatie bij de kunsten stimuleren. Het samenwerken aan deze stimulering door diverse ministeries is van het grootste belang. Het stimuleringsbeleid ten

aanzien van de film dient dan ook voor tenminste twee jaar te worden voortgezet door de drie verantwoordelijke bewindslieden.

De inrichting en taakstelling van de Publieke Omroep speelt een belangrijke rol bij het uiten en openbaar maken van kunst en cultuur. Wij pleiten voor extra aandacht voor cultuur bij de beleidsaanpassingen voor de Publieke Omroep die op basis van de Cultuurnota en de aanbevelingen van de visitatiecommissie zullen worden geformuleerd.Het terugdringen van regelgeving bij de Cultuurnota en de fondsen is welkom. Maar de kunsten hebben meer last van de toenemende regelgeving van buiten de sector die onder meer de podia treft. Juist die moet in samenhang met ontwikkelingen binnen de sector worden herzien.

De sterke nadruk die het kabinet legt op onderwijs en innovatie schept kansen: het is nodig kunst en kunstenaars te integreren in het onderwijs zodat de betekenis van goed onderwijs niet alleen vanuit de economische invalshoek wordt ingevuld.
Trek er op uit!

U staat voor moeilijke beslissingen. Wij willen u graag informeren over de gevolgen van mogelijke keuzes. Overleg met het kunstenveld kan er aan bijdragen dat u, als relatief onbekende in de kunstensector, weet welke zorgen en ambities er leven bij de mensen die kunst maken, toepassen en vertonen.


Wij vertrouwen erop dat u deze positie hebt geaccepteerd, omdat u de kunstensector een warm hart toedraagt. Wij willen u helpen een beleid te formuleren ten aanzien van de kunstensector, waarin de besparingsnoodzaak en investeringen in evenwicht zijn en het beleid van andere departementen is betrokken. Een bewuste keuze dient te worden gemaakt uit de vele politieke instrumenten die de Regering ten dienste staan.
Wij moedigen u aan in deze moeilijke tijden durf te tonen op uw eigen portefeuille maar ook buiten de directe reikwijdte van uw portefeuille te kijken. Betrek uw collega’s, verantwoordelijk voor belasting, sociale wet- en regelgeving, buitenlandse zaken en VROM, bij het maken van cultuurbeleid. Trek erop uit, ook naar lagere overheden, zodat de landelijke overheid de regie voert bij het stimuleren van een goede culturele infrastructuur.
Uitziend naar uw reactie,
Hoogachtend,
CNV Kunstenbond Federatie Filmbelangen

Federatie van Kunstenaarsverenigingen Federatie van werkgeversverenigingen in de Cultuur

FNV Kunsten Informatie Media Kunsten ‘92

Nederlandse toonkunstenaarsbond Vereniging Nederlandse Muziek Ensembles

Vereniging Nederlandse Poppodia
Voor een overzicht van de bij de ondertekenaars aangesloten organisaties verwijzen wij naar de bijlagen


Bijlagen:
Aangesloten bij de Federatie Filmbelangen zijn:
ACT, Gilde van film- en televisie acteurs

DDG, Dutch Directors Guild

DIFA, Dutch Documentary and Independent Film Association

NAL, Nederlandse Associatie van Locatiescouts en –managers

NBF, Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers

Netwerk Scenarioschrijvers

NLS, Netherlands Lighting Society

NSC, Netherlands Society of Cinematographers

NVS, Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten

SKOP, Stichting Samenwerkende Onafhankelijke film en televisie Producenten

VAP, Vereniging van Audiovisuele Communicatiebureaus en Professionals

VCP, Vereniging van Commercial Producenten

VFF, Vereniging van Facilitaire Filmbedrijven


Aangesloten bij de Federatie van Kunstenaarsverenigingen zijn:
ACA/CNV-Kunstenbond

AKKV, Algemeen Kristelijk Kunstenaarsverbond

Associatie van Theaterinitiatieven

BBK, Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars

BIM, Beroepsvereniging van Improviserende Musici

Componisten 96

FNV Kiem, Vakgroep Beeldend

GBK, Gemeenschap Beeldende Kunstenaars

GeNeCo, Genootschap van Nederlandse Componisten

GKf, Beroepsvereniging van fotografen

NBDK, Nederlandse Beroepsvereniging van Danskunstenaars

NKvB, Nederlandse Kring van Beeldhouwers

Ntb, Nederlandse toonkunstenaarsbond

NVK, Nederlandse Vakgroep Keramisten

NVMM, Nederlandse Vereniging van Muziekinstrumenten-makers

VBBK ZN, Vereniging van Beroeps Beeldende Kunstenaars Zuid Nederland

VDK, Vereniging van Docenten in het Kunstvakonderwijs

VES, Beroepsvereniging Vrije Vormgevers

VKI, Vereniging van Kunstenaarsinitiatieven

VsenV, Vereniging van Schrijvers en Vertalers

BNI, Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten

BNO, Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers


Aangesloten bij de Federatie van werkgeversverenigingen in de Cultuur zijn:
Directie Overleg Dans

Contactorgaan Nederlandse Orkesten

Vereniging Nederlandse Theatergezelschappen en -producenten

Koepel Opera

Vereniging Nederlandse Muziekensembles

Vereniging Vrije Theater Producenten

Vereniging Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Werkgeversvereniging Schouwburgen en Concert-gebouwen

Vereniging Nederlandse Poppodia

Werkgeversoverleg Bibliotheken

Vereniging Werkgevers Amateurkunst

Vereniging Rijksgesubsidieerde Musea

Federatie Kunstuitleen

Rijksgesubsidieerde FilminstellingenWerkgevers in de KunstenAangesloten bij Kunsten ‘92 zijn:
St. Actuele Muziek Brabant (STAMB), Akademie voor Kunst en Vormgeving 's-Hertogenbosch, AKI – Akademie voor Beeldende Kunst en Vormgeving, Alex d'Electrique, Stichting The Amsterdam Baroque Orchestra andChoir, Amsterdam­se Bach Solisten, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Amsterdam­se Hoge­school voor de Kunsten, Amster­dams Kamer­muziekcen­trum De Suite, Amsterdams Uit Buro, The Amster­dam Summer University, De Appel, ARCAM, Archined, Architec­tuur Lokaal, Maatschappij Arti et Amicitiae, Stichting Arti­sjok/Nul­twintig, ASKO Ensemble, Associatie van Theaterinitiatieven, Associatie van Nederlandse Filmtheaters, Stichting Atelier Delphine, Aurelia Saxofoon­kwartet, De Balie, ‘t Barre Land, Stichting Beeldende Amateurkunst, Stichting Beeld­recht, Bewegingsthea­ter BEWTH, De Beyerd, BIM, Bimhuis, Stichting Buitenkunst, Camerata Trajectina, Cappella Amster­dam, Het Brabants Orkest, Centraal Museum Utrecht­, Centrum Beelden­de Kunst Leiden, Centrum voor Elektronische Muziek, Cello Octet Conjunto Iberico, Het Koor Nieuwe Muziek, Chabot Museum, Stichting Cinekid, Cinemien, Circomundo, Cococon, The CODA Consul­tan­cy & CodArts, Stichting Het Collectief, Combattimento Consort Amsterdam, Het Concert­ge­bouw, Conny Janssen Danst, Conservatori­um van Amsterdam, Contactorgaan van Neder­landse Orkesten, Cosmic, CREA, Culture Coalition, Stichting Filmtheater 't Hoogt, Culturele Raad Papendrecht, Culturele Raad Vlissingen, Cultuurnetwerk Nederland, Dance Works Rotter­­dam, Dansgroep Krisztina de Châtel­, Danswerk­plaats Amsterdam, Stichting DasArts, Stichting Date, De la Mar Poppentheater, Delta Ensemble, Dansateliers, Dansers Studio, Concertgebouw De Doelen, DIFA, Direktie Overleg Dansgezelschap­pen, Stichting dOek, Dog­troep, Dr. Anton Philipszaal, Ebony Band, De Ere­prijs, Stichting Europan Nederland, Europese Stichting Joris Ivens, Federatie Filmbelangen, Federatie Kunstuitleen, Federatie van Kunstenaarsvereni­gingen, Felix Meritis, Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, ­Fonds voor Beeldende Kunsten Vormgeving en Bouw­kunst, Fonds voor de Letteren, Fonds voor de Podiumkun­sten, Fonds voor de Scheppende Toonkunst, Fontys Hogescholen voor de Kunsten, Fra Fra Sound/Fra Fra Big Band­, Galeriebond Nederland, Gasthuis -werkplaats & theater, Gaudea­mus, Geert Overdam – Adviesbureau voor Podiumkunsten en Kunsteducatie, Het Gelders Orkest, Gemeente Amersfoort - Sectie Cultuur, Gemeente Haarlemmermeer - dienst W.O.C. - sector Cultuur, Gemeentear­chief Amsterdam, Gemeentemu­sea Arnhem, Geneco, Genoot­schap voor Reclame Sectie Sponsors voor Kunst, Goudse Schouw­burg, Stichting Grachtenfestival, Stichting Grand Theatre Groningen, Groninger Museum, Vereni­ging Haagse Kunstkring, Gemeentemu­seum Den Haag, Stichting Handtheater, Hanzehogeschool Groningen, Faculteit der Kunsten/Conservatorium, ­­­Stichting Het Filiaal, Hogeschool Maastricht, Hogeschool Rotter­dam/Willem de Kooning Academie­, Hogeschool voor de Kunsten Utrec­ht, Holland Dance Festival, Holland Festival­, Holland Symfonia, Huis aan de Amstel, Het Huis van Bourgondië, ICP Orkest, Stichting Ins Blau, Het Internationaal Danstheater, Internati­onal Documentary Filmfestival Amsterdam, Stichting International Folkfestival, Stichting Intro, Internationaal Film Festival Rotterdam, Jan van Eijck Akademie, Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Stichting Jeugdtheater Amsterdam/de Krakeling, Stichting Jeugdtheater­school Zuid-Holland, Stichting Jeugdorkest Nederland, Stichting De Kamervraag, KIK Productions­, De Kleine Komedie, Koninklijk Conservatorium, Koninklijk Concertgebouworkest, Koninklijke Nederlandse Toonkun­stenaars­vereniging, Stichting Kontrans, Organisatie Koor Nieuwe Muziek, Koorenhuis centrum voor kunst en cultuur, Korzo Theater, Kröller-Müller Museum, Stichting Kunstcentrum Delft, Kunstconnectie, Kunst en Cultuur Drenthe, Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland, Stichting Kunst en Jeugd in Europa/ EuNetart, Stichting Kunst en Openbare Ruimte, Kunstgebouw, Kunstka­naal, Stichting Kunstzinni­ge Vorming Rotterdam, Landelijk Centrum Amateurdans, Letterkundig Museum, Stichting Lezen, Limburgs Symphonie Orkest, Los Bewegingstheater­werkplaats, Lux Nijmegen, Luxor Theater, Stichting M97, Maarten Altena Ensemble, Maas­trichts Theateren­semble Het Vervolg, Maatschappij tot Bevorde­ring der Toon­kunst, Makadam Theater, Stichting Materiaalfonds voor Beeldende Kunst en Vormgeving, Mauritsbinger Instituut, Het Mauritshuis, Stichting MediaMatic, ­Het Mondriaan Kwartet, Mondriaan Stichting­, ­Museum Catharijn­econvent, Museum Jan Cunen, Museum het Kruithuis, Museum Suriname, Museum Waterland, Muzenis, Muziek­cen­trum Frits Philips,Stichting Muziekcentrum van de Omroep, Muziekcentrum Vredenburg, MuziekGroep Nederland, Vereni­ging Muziekscholen Overleg Noord-Holland, Stichting Muziektheater Festival, Muziekschool Amster­dam, Muziek­school Waterland, Het Muziektheater, Nationaal Jeugd Orkest, Nationaal Pop Instituut, Het Nationale Ballet, Nationale Reisopera, Het Nationale Toneel, Neder­lands Architectuur Instituut, De Nederlandse Bachvereniging, Nederlands Blazers Ensemble, Neder­lands Danstheater, Stichting Nederlands Filmfestival, Stichting Nederlands Filmmuseum, ­Nederlands Fonds voor de Film, Nederlandse Jazz Archief, Nederlands Kamerkoor, Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest, Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds,­­ Nederlandse Instituut voor Animatiefilm , De Nederlandse Jazzdienst, Vereniging Neder­landse Muziek Ensem­bles, Vereni­ging voor Nederland­se Muziekge­schiedenis, Stichting Nedart, De Nederlandse Opera, Vereni­ging Neder­landse Poppodia, Nederlands Promenade Orkest, Nederlandse Vakgroep Keramis­ten, Nexus Instituut, Theatergroep De Nieuw Amsterdam, Stichting Nieuwe Muziek Zeeland, Stichting Nieuw Ensemble, Nieuw Sinfonietta Amsterdam, Noord Nederlands Toneel, Stichting Noorderzon Festival, Opera Studio Nederland, Stichting Opera Zuid, Orgacom, Organisatie Oude Muziek, Orkater, Orkest De Volharding, Orkest van de Achttiende Eeuw, Stichting Overstekend Wild, De Paardenka­thedraal, St. Paradiso, Parkstad Limburg Theaters, Persmuseum, Stichting Unisono/Platform voor Ama­teurkunst, Stichting Poetry Internatio­nal, Projectbureau Konings Kunst, Stichting Proma/Rumbata, Raduga-Ensemble, Stichting Raras Buduya, Raz/Hans Tuerlings, Riciotti Ensemble, Firma RieksSwarte, Stichting Rotterdam Festivals, Rotterdamse Kunststichting, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Rotterdamse Schouwburg, Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Stichting het Rijksmuseum, Sandberg Instituut, Scapino Rotterdam, Scheepvaart­mu­seum, Stichting SIC, Schönberg Ensemble, Schönberg Kwartet, Stichting Schreeuw, Slagwerk­groep Den Haag, Stichting Splendor, Springdance Festival, Stadsschouwburg Amsterdam, Stadsschouwburg Utrecht, Stamina, Stedelijk Museum Amsterdam, Stedelijk Museum De Lakenhal, Stedelijk Van Abbemuseum, STEIM, Stichting de Rode Hoed, Stichting Internationale Culturele Activiteiten, De Stilte, Stimule­rings­fonds Neder­landse Culture­le Omroep­producties, Stimuleringsfonds voor Architec­tuur, STIP-Produk­ties, STOA – Raadgevend bureau van de Kunsten, Stroom HCBK, Studio's Onafhan­kelijk Toneel, Stut Theater, SVP-Kunst, Het Syndicaat, Stichting Tamar-Muziektheater, Stichting Terschellings Oerol Festival, Theater aan het Spui, Theater Benjamin­­, De Theatercompagnie, Theater De Engelenbak, Theaterbureau Slot, Theaterbu­reau Zimihc, Theater De Citadel, Theater­combinatie Bellevu­e/Nieuwe de la Mar, Theaterfestival Amsterdam, Theater festival Boulevard, Theater­groep Carver, Theatergroep De Cameleon, Theatergroep Delta, Theater Diligentia & PePijn, Theatergroep Dood Paard, Theater­groep Suver Nuver, Theater­groep Vis à Vis, Theater Instituut Nederland, Theater Lanta­ren/Venster, Theater ´t Speelhuis, Het Toneelgezelschap Beumer & Drost, Theaterproduktie Rotterdam/RO-Theater, Theater Zeebelt, Toneelacademie Maastricht, Toneelgroep Amster­dam, Toneelgroep Oostpool, Stichting Toneelschuur Producties, Stichting Totaal/de Kazerne, Virtueel Platform, F.T.S. Tryater, Utrechts Centrum voor de Kunsten, Van Gogh Museum, Het Veem Theater, Vereniging van Openbare Bibliotheken, Stichting Vrienden van Wereld en Europse Historische Musea, Vrienden van het Filmarchief, De Vrije Academie, Vrije Academie voor Kunsthistorisch Onderwijs, Stichting Vrouw en Muziek, Waag Society/Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media , Walter Maas Huis, Warner en Consorten, Stichting De Wassen Neus, Wereldculturencentrum RASA , Westergasfabriek B.V., De Wetten van Kepler, Stichting Wig Henneman Strijkkwartet/Tentet Ab Baars Trio, Willem Breuker Collectief, Xenakis Ensemble, Muziekcentrum De Ysbreker, Het Zuidelijk Toneel Hollandia.
Nieuwe leden 2003: Made in da Shade, Orkest van het Oosten, St. Fotografie NoorderlichtDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina