Aan de Zaan Verkiezingsprogramma GroenLinksZaanstad 2010-2014Dovnload 113.58 Kb.
Pagina2/6
Datum07.10.2016
Grootte113.58 Kb.
1   2   3   4   5   6

2Onze Zaanse Leefomgeving

2.1Inleiding


Zaanstad werkt op velerlei gebieden al aan een duurzame ontwikkeling. Deze duurzame ontwikkeling kan de leefbaarheid sterk verbeteren. Daarbij denken we in de eerste plaats aan vermindering van overlast door herrie, stank, uitlaatgassen en dergelijke. Een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving creëren ligt aan de basis van een duurzame samenleving.

2.2Een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving

2.2.1 Zaanstad klimaatneutraal in 2020

Gelukkig is er dankzij films met een waarschuwende boodschap zoals “The inconvenient truth” van AL Gore steeds meer bewustwording ontstaan over de veranderingen in ons milieu en ons klimaat. Milieu wordt niet meer enkel gezien als remmende factor voor de economie en allerlei bouwprojecten. De mensen willen er zelf ook aan bijdragen om een leefbaarder wereld voor hun kinderen achter te laten. De bereidheid is er, nu nog de concrete uitvoering. GroenLinks heeft er mede aan bijgedragen dat Zaanstad nu de doelstelling heeft om in 2020 klimaatneutraal te zijn en op dat gebied tot de top tien van Nederland te horen. Dat is ambitieus en daar is nog veel voorlichting voor nodig. En natuurlijk ook geld. Het huidige college heeft het milieu als een van de speerpunten verklaard en daarbij de nodige fondsen voor beschikbaar gesteld. GroenLinks zou er ook in de volgende periode graag aan meewerken deze doelstelling dichterbij te brengen.


Een heel belangrijk punt daarbij is voor ons de “Green Deal”: schone energie uit wind, zon en biomassa. Het levert ons niet alleen een schoon milieu op, maar ook werkgelegenheid. Met de verkoop van de Nuon aandelen kan er een regionale energiecentrale mogelijk gemaakt worden, die een duurzaam rendement oplevert.

   1. Programmapunten milieu


 • Biomassa energie centrale op Hoogtij

 • Grote windmolens (landschappelijk ingepast) lokaal of op zee.

 • Klimaatneutraal bouwen, zowel in nieuwbouw als in renovatie van oudbouw

 • 1.000 kleine windmolens in Zaanstad

 • Nieuwe windmolen Z(aanse) E(nergie) K(oöperatie)

 • Energiebesparing en gebruik van duurzame energie in alle overheidsgebouwen

 • Restwarmte (beter) benutten

 • Klimaatbewust inkoopbeleid

 • Vuil vrachtverkeer weren uit Zaanstad

 • Elektrisch rijden stimuleren (lokaal 90 oplaadpunten),

 • Dubbel ruimtegebruik voor auto’s

 • Bevorderen scheepvaart met elektrische bootjes

 • Meer milieu controle

 • Bevorderen ecologische oevers

 • Bevorderen biodiversiteit

 • Milieu educatie uitbreiden

 • Voor ieder huis een Energie Prestatieadvies

 • Doorgaan sanering vervuilde grond
   1. Schiphol en de wet van behoud van ellende


De afgelopen jaren is er veel gebeurd in het Schipholdossier. Het rijk heeft geëvalueerd en bepaald dat ondanks de vele klachten uit de omgeving Schiphol een zogenaamde mainport moet blijven maar wel met afspraken met de regio. Dat overleg werd de Alders-tafel, die afsprak dat de luchthaven mag doorgroeien tot maximaal 510.000 bewegingen per jaar in 2020, echter met daarop nog het uitplaatsen van 70.000 vluchten naar Lelystad en elders. Er zijn met de regio 23 afspraken gemaakt om de overlast in totaal te verminderen.

Daarnaast hebben Schiphol (klimaatneutraal in 2020) en zijn voornaamste gebruiker de KLM milieudoelstellingen geformuleerd. Aan de uitvoering van beide wordt gewerkt. Blijft dat het vliegverkeer grote overlast in onze regio veroorzaakt. De vliegtuigen worden minder lawaaiig maar het zijn er steeds meer.

Het systeem van Schiphol lokt extra vluchten uit. Nog steeds wordt voor korte vluchten het vliegtuig gebruikt en worden mensen met bodemprijzen verleid extra tripjes te boeken. GroenLinks vindt tot 750 km de trein een prima alternatief. Dat is de afstand waarbinnen Brussel, Parijs, Londen, Hamburg, Berlijn en Frankfurt vallen. Daarmee zou het aantal vluchten beperkt kunnen worden. De resterende vliegtuigen zouden preciezer moeten vliegen en moeten dalen in glijvlucht. De overlastbeperkende maatregelen moeten zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

2.2.1Programmapunten Schiphol


. Drastische beperking van de geluidshinder en slaapverstoring door beperking starts en

landingen in de nachtelijke uren. Uitbreiding van het nachtregime van 23 tot 7 uur

. Verhoging aanvliegroute voor landende vliegtuigen en optimalisering glijvluchten

. Vergroting transparantie CROS

. Financiële compensatie van geleden milieuschade door de boetes van Schiphol

uit te betalen aan omliggende gemeenten


2.3 Gebouwen om in te wonen, werken en winkelen

2.3.1 Wonen in Zaanstad


Iedereen heeft recht op een betaalbare, goede woning in een prettige leefomgeving. In de regio en dus ook in Zaanstad is de woningnood helaas nog steeds veel te hoog. De prijzen van koop­woningen zijn nu aan het stabiliseren maar zeker voor starters vaak veel te hoog. Met een modaal inkomen is het nauwelijks meer mogelijk een woning te kopen. Daarnaast is er een lange wachtlijst voor huurwoningen. Zeven jaar wachten op een huurwoning is eerder regel dan uitzondering. Bovendien veroorzaakt de broodnodige stadsvernieuwing in Zaanstad extra druk op de wachtlijsten, doordat een groot aantal bewoners tijdelijk elders in de stad gehuisvest moet worden. Vooral jongeren, studenten, alleenstaanden, starters, ouderen en mensen met een handicap hebben veel last van de krapte op de woningmarkt. Tegen deze ach­tergrond is GroenLinks voorstander van een forse uitbreiding van het aanbod aan betaal­bare en goede woningen in Zaanstad.

Tegelijkertijd zijn wij tegen bebouwing van buitengebieden en voor behoud en uitbreiding van stedelijk groen en ruimte voor kinde­ren, jongeren en ouderen. Het recht op een betaalbare en goede woning in een prettige leefomgeving voor iedereen vraagt dus om forse én creatieve maatregelen, zeker gezien de economische crisis van dit moment. Het is zeer zorgelijk dat thans de opbouw en herbouw van hele wijken uitgesteld worden. GroenLinks zal zijn uiterste best doen om daarin mee te denken om nieuwbouwprojecten toch van de grond te krijgen. Daarbij komt nog dat er in Zaanstad ook in een flink aantal wijken problemen met funderingen spelen. Voor de eigenaren die dat treft is dat een grote financiële zorg. De gemeente dient daar in elk geval goede voorlichting over te geven en waar nodig bemiddelen om tot een oplossing te komen. Daarbij valt ook te denken aan het herinvoeren van erfpacht, waar GroenLinks altijd al een voorstander van is geweest.

De ruimtelijke ontwikkelingen binnen Zaanstad worden bepaald door bestemmings-plannen, projectbesluiten en bouwvergunningen. Aangezien bouwvergunningen moeten passen binnen bestemmingsplannen of bij afwijking daarvan binnen projectbesluiten richt de aandacht zich vooral op de andere twee zaken.

Zaanstad is bestuurlijk verdeeld in 18 wijken, waarbij de grenzen vaak deels samenvallen met de grenzen van de stad en dorpen. GroenLinks wil de bestemmingsplannen samen laten vallen met de door de Zaanse burgers als logisch ervaren wijkgrenzen zodat er 18 bestemmingsplannen overblijven. Basis bij de opstelling van nieuwe bestemmingsplannen vormen integrale wijkvisies. In de wijkvisies wordt enerzijds rekening gehouden met voor de hele gemeente geldend beleid, anderzijds legt de gemeente in wijkvisies vast hoe de wijk er uit moet zien in ruimtelijk opzicht, rekening houdend met de geschiedenis, de aanwezigheid van economische, sociale, en culturele voorzieningen en de meest gewenste ontwikkelingen voor de nieuwe periode van 10 jaar. Projectbesluiten die per definitie afwijken van het bestemmingsplan, zijn voorzien van een onderbouwing, waarin de elementen van de wijkvisie terugkeren, en worden aan de gemeenteraad ter visie voorgelegd met de genoemde onderbouwing. Projectbesluiten vinden alleen doorgang bij een positieve visie vanuit de gemeenteraad.   1. Programmapunten wonen


 • Binnenstedelijk bouwen, hoogbouw, dubbel grondgebruik (bijvoorbeeld dubbele parkeergarages)

 • Geen bebouwing van buitengebieden

 • 100% klimaatneutraal bouwen

 • Isolatie stimuleren (bijv. door lagere BTW)

 • Scheefwonen (=wonen in een huis met een te lage huur t.o.v. inkomen) tegengaan

 • Leegstaande panden benutten bijvoorbeeld voor jongeren

 • Startersleningen faciliteren

 • Woningcorporaties blijven aanspreken op hun sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid

 • Groepshuisvesting ouderen bevorderen naar behoefte (bijvoorbeeld HUZUR)

 • Woningbouw gevarieerder (hoog- en laagbouw, woningen voor starters, alleenstaanden, senioren, zorgbehoevenden, drie generaties) maken zodat gemengde wijken ontstaan

 • Focus ook op bestaande bouw betreffende woon- en energiekosten

 • Aanleg van groene daken

 • Percentage 30% maatschappelijke nieuwbouw handhaven

 • Aandringen bij de regering voor ondersteuning bij de aanpak van funderingsherstel

 • Waar mogelijk herinvoering erfpacht

 • Controle op verkrotting met opknapverplichting

 • Niet gebruikte bouwvergunningen laten vervallen na maximaal 1 jaar

 • Lintbebouwing in de dorpen in stand houden

 • Bestemmingsplannen samen laten vallen met de 18 Zaanse wijken

 • Opstellen van integrale wijkvisies

 • Bewoners in een vroeg stadium betrekken bij bouwplannen

 • Bestemmingsplannen niet ter inzage leggen in de vakantie

2.3.1Inverdan


Het centrum van Zaandam had al langere tijd weinig aantrekkingskracht meer. Inverdan,

Het nieuwe centrum van Zaandam dat we nu dagelijks zien groeien zal daar zeker verandering in brengen. Het nieuwe stadhuis en hotel Inntel in Zaanse stijl en de megabioscoop zijn al bijna klaar. Andere projecten zoals de overbouwing over het spoor, Figaro en de Overtuinen lopen vertraging op, mede door de economische crisis. Het voorlopig ontwerp van de gracht is dankzij een intercommunicatief proces tot stand gekomen en ziet er fantastisch uit. Hier treedt vertraging op omdat de riolering op de Gedempte Gracht ook vernieuwd dient te worden. Wij blijven een voorstander van Inverdan, maar zullen het hele project kritisch blijven volgen, ook wat betreft de financiële overschrijdingen. Onze eerdere kritische opstelling heeft er toe geleid dat de peperdure T-splitsing uit de plannen is verdwenen. Wij volgen nauwlettend of er voldoende fietsvoorzieningen in Inverdan komen.


2.3.2Programmapunten Inverdan


 • Meer fietsenstallingen realiseren

 • Inzet op meer variatie aan winkelaanbod in de stad

 • Zorgen voor adequate schoolvoorzieningen

 • Meer groen

 • Tweede ontsluiting van Westerwatering door aansluiting Houtveldweg op de Zuidelijke Randweg

 • Centrum autoluw maken

 • Shopstapper invoeren2.3.3Noorderwelf: wonen in het groen


Saendelft Oost is gereed en Saendelft West nadert zijn voltooiing. Samen met Kreekrijk en Omzoom ontstaat een aantrekkelijke woonwijk in het groen. Met gevarieerde woningbouw voor de diverse doelgroepen, scholen, winkelvoorzieningen, sport en recreatie. Belangrijk is dat de voorzieningen centraal in de wijk komen. GroenLinks is voorstander van een voortvarende voltooiing van deze laatste nieuwbouwwijk van Zaanstad. Kreekrijk wordt daarbij geheel klimaatneutraal gebouwd. Bij de invulling van de Omzoom staan de groenvoorzieningen en het ecologisch oeverbe­heer voorop en staan ook sportvoorzieningen gepland.
2.3.6 Programmapunten Noorderwelf


 • Realisering van de klimaatneutrale wijk Kreekrijk

 • De Omzoom voor recreatie en sport wordt zoveel mogelijk groen ingevuld en het waterbeheer voorzien van ecologische oevers.

 • Spoedige realisatie van de brede school in het park

 • Bevordering opzetten wijkoverleg

2.3.7 Duurzame bedrijventerreinen


Vroeger zijn er in Zaanstad veel bedrijventerreinen aangelegd die sterk va­riëren in opzet, ouderdom, aard en omvang. Mede hierdoor ontbreekt het nu aan een logische, efficiënte en economisch aantrekkelijke samenhang tussen de bedrijventerrei­nen. Deze situatie, samen met veel leegstand en een achterblijvende werkgelegenheid, is weinig bevorderlijk voor de aantrekkelijkheid van Zaanstad als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven. Desondanks werd er stevig gepleit voor aanleg van nieuwe bedrijventerrei­nen in de groene ruimte. GroenLinks vindt dit om twee redenen onaanvaardbaar. In de eerste plaats omdat dat ten koste gaat van de ecologische, cultuurhistorische en/of land­bouwkundige waarde van het open landschap. In de tweede plaats omdat er op de be­staande bedrijventerreinen nog ruim voldoende ruimte en mogelijkheden zijn voor her­structurering tot meer duurzame locaties. Nieuwe bedrijven kunnen zich dan vestigen in een aantrekkelijke en economisch interessante omgeving. Dat vereist de ontwikkeling van een integrale visie. Gelukkig komt deze zienswijze nu ook tot uiting in het Zaans Proeflokaal, waarbij bestaande bedrijventerreinen worden geherstructureerd en gerevitaliseerd zoals in de Achtersluispolder en Molletjesveer. Ook al zorgt bedrijvigheid soms voor overlast in de oude kernen, wij willen deze bedrijven graag daar houden. Maar wel in nauw overleg met de bewoners van de wijk om waar mogelijk de hinder te beperken.

2.3.8 Programmapunten bedrijventerreinen


Ter bevordering van een meer duurzame inrichting en exploitatie van bedrijventerreinen in Zaanstad bepleit GroenLinks:

 • Voortzetting van het project Zaans Proeflokaal voor behoud van de Zaanse mix van wonen en werken

 • Geen nieuwe bedrijventerreinen

 • Het groen en open houden van de Wijkermeerpolder als een waardevolle agrarische en groene buffer

 • Stimulering en facilitering van samenwerking tussen bedrijven op de terreinen, mede door het bevorderen van parkmanagement, het aanstellen van parkmanagers en duurzame gezamenlijke afvalverwerking


1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina