Aan de Zaan Verkiezingsprogramma GroenLinksZaanstad 2010-2014Dovnload 113.58 Kb.
Pagina3/6
Datum07.10.2016
Grootte113.58 Kb.
1   2   3   4   5   6

2.4Verkeer en vervoer

2.4.1Zaanstad bereikbaar en leefbaar


De rol van de overheid in relatie tot verkeer en vervoer is tweeledig. Enerzijds verkeer en vervoer mogelijk maken, onder andere door de aanleg van (spoor)wegen en de ontslui­ting van stadsdelen. Hierbij hoort de overheid er ook zorg voor te dragen dat de ge­wenste mobiliteit op lange termijn mogelijk blijft. Anderzijds is het de taak van de over­heid de verkeersoverlast te beperken en voldoende ruimte te bieden voor andere voor­zieningen zoals groen in de wijk en speel- en hangplaatsen voor kinderen, jongeren en ouderen. De overheid vervult deze laatste taak onder meer door het opstellen van ver­keerscirculatieplannen, het instellen van snelheidsbeperkingen en het afwegen van uit­eenlopende belangen (onder meer van autobezitters, kinderen, jongeren, ouderen en buurtbewoners die groen in de wijk wensen) bij de invulling van bestemmingsplannen.

2.4.2Programmapunten verkeer en vervoer


GroenLinks wil daarbij voorrang geven aan die vormen van verkeer en vervoer die zo veel mogelijk tegelijkertijd het milieu en de openbare ruimte sparen en de leefbaarheid verbeteren. Dit is in de afgelopen bestuursperiode het door de raad aangenomen

ZVVP (= Zaans Verkeers- en VervoersPlan) vastgesteld. GroenLinks kiest daarom voor facilitering en stimulering van langzaam verkeer (onder andere wandelen en fietsen), openbaar vervoer per trein en bus, deelautosystemen, (vracht)auto’s op elektriciteit, stadsdistributie en taxiverkeer. De veiligheid van verkeersdeelnemers dient daarbij gewaarborgd te blijven. Ook moet er kritisch gekeken worden naar het ruimtebeslag dat het omvangrijke wagenpark inneemt en daarbij het lopen op de stoep belet.

GroenLinks streeft naar een samenhangend verkeers- en vervoersbeleid in de regio met Amsterdam en Almere.
Ter ondersteuning en stimulering van het langzaam verkeer in Zaanstad bepleit GroenLinks:


 • Meer fietsenstallingen, bewaakt en onbewaakt, bij publieke voorzieningen

 • Meer doorgaande fietsroutes

 • Voorrang voor fietsers en wandelaars, bijvoorbeeld bij stoplichtafstelling en vrije paden

 • Het handhaven of creëren van voldoende ruimte voor wandelaars: op trottoirs dient genoeg ruimte te zijn voor invaliden, kinderen en kinderwagens, ook bij winkelgebieden en horecagelegenheden

 • Veilige inrichting bij schoolomgeving

 • Permanente aandacht voor goede voorzieningen voor gehandicapten

 • Goede voetgangersvoorziening bij de Den Uijlbrug

 • Pilot autovrije koopzaterdag in diverse centra

 • Autoluw maken van alle centra in Zaanstad

 • Jaarlijkse autoloze zondag invoeren

 • Facilitering deelautoprogramma’s in wijken

 • Invoering maximum snelheid van 80 km op de A8 rond Zaanstad

 • Alle openbare parkeerterreinen in Zaanstad voorzien van systeem van betaald parkeren

 • Goedkoper parkeren voor schonere auto’s

 • Duurdere parkeervergunningen voor tweede en derde auto

 • (Auto)parkeren bij voorkeur onder de bebouwing

 • Shopstapper rond centrum, vanaf parkeerterreinen aan de rand van de stad

Ter ondersteuning en stimulering van veilig, efficiënt en milieuvriendelijk (open­baar) vervoer in en rond Zaanstad pleit GroenLinks voor: • Hoogwaardige Openbaar Vervoersontsluiting vanaf Zaandam-Zuid naar Amsterdam, mogelijkheden als lightrail/tram

 • Streven naar inhaalspoor op de Zaanlijn, studie verbreding Zaanlijn.

 • Openbaar vervoer over water bevorderen

 • Locatiestudies laten maken naar meer OV-overstappunten in onze streek Verbinding van nieuw station Kogerveld via locatie ZMC naar Amsterdam-Noord

 • Onderdoorgang spoor bij de Wezelstraat (i.p.v. spoorwegovergang Guisweg)

 • Doortrekking A8/A9 mits deze landschappelijk kan worden ingepast

2.5Vitale natuur

2.5.1Vitale natuur aan de Zaan


Het leefklimaat in de bebouwde omgeving wordt mede bepaald door de uitstra­ling van de openbare ruimte. Een schone om­geving met vol­doende groen voelt niet alleen prettiger, maar het is ook beter voor de gezondheid. De aanwezigheid van groen stimuleert kinderen tot bewegen. Het percentage kinderen met overgewicht is in wijken met groen circa 15% lagere dan in vergelijkbare wijken zonder groen. Mensen in een groene omgeving bezoeken minder vaak de huisarts. De helaas schaarse groene ruimte in de stad kan vaak gebruikt worden voor meer doelen. Goed beheer van de openbare ruimte vergroot de betrok­kenheid van mensen bij hun omgeving. Groen in de openbare ruimte is ook belangrijk voor het vesti­gingsklimaat; bedrijven vestigen zich graag in een groene omge­ving. GroenLinks wil daarom medebe­heer van groen in de stad door bewoners en onder­nemers stimuleren.

GroenLinks blijft voor binnenstedelijk bouwen zodat de buitengebieden groen blijven, maar wil daarbij groen binnenstedelijk behouden en mogelijk zelfs uitbreiden. Dat is de uitdaging waar wij voor staan. Dubbel grondgebruik kan daarbij behulpzaam zijn evenals slimmer omgaan met de bestaande groene ruimte. Zo kunnen functies gestapeld worden: parken en/of pleinen op parkeergarages of parkeerterreinen (bijvoorbeeld de Burcht in Zaandam leent zich voor een nadere studie), groen op bedrijfspanden, meer bomen en struiken langs doorgaande wegen en op bedrijfsterreinen. Randen van sportterreinen en volkstuincomplexen kunnen meer bij de openbare ruimte worden betrokken. Kleine sportveldjes/trapveldjes in de wijken, delen van openbare groen/plantsoenen in beheer van scholen geven die dat kunnen gebruiken voor praktisch natuuronderwijs. Bij nieuwbouw en herstructurering van wijken kan gedacht worden aan het planten van volwassen bomen en bij de planning van groot onderhoud aan wegen de mogelijkheid van het planten van extra bomen meenemen. Bijvoorbeeld door het opstellen van een groenstructuurplan. Financiering hiervoor kan vooraf geregeld worden door het instellen van een groenfonds en door er in de grondexploitatie rekening mee te houdenZaanstad ligt in een uniek landschap dat sinds kort behoort tot het nationale land­schap Laag Holland. Wij zijn daar trots op. Om voluit te kunnen ge­nieten van het prachtige landschap in onze omgeving is het van belang dat be­schermde en waardevolle natuurgebieden op een ecologisch verantwoorde wijze worden ontsloten. Toegang tot natuur en landschap stimuleert ook een zorgvuldig gebruik ervan. Het is het belangrijk dat boeren in staat worden gesteld de natuur en schoonheid van het veenweidelandschap in Laag Holland te behouden en te versterken. Beheersubsidies en stimulering van streekproducten kunnen daarbij behulpzaam zijn.

2.5.2Programmapunten natuur


 • Geen nieuwe bouwlocaties voor woningen, industrie en/of kantoren aanwijzen ten koste van de waardevolle buitengebieden in de Zaanstreek, zoals het Guisveld, de Kalverpolder en het Westzijderveld

 • Zaanstad onderschrijft de uitgangspunten en de visie uit het rapport Toekomst Veenweidengebieden Noord-Hollands Midden

 • Natuurgebieden zoveel mogelijk natuurvriendelijk ontsluiten voor recreatie. Te den­ken valt aan routes voor kano’s, roeiboten en elektrische bootjes en fiets- en wandelpaden langs de randen

 • Burgers en ondernemers de kans bieden via een aanvraagprocedure gemeentegroen voor hun deur zelf te beheren. De grond blijft wel in eigendom van de gemeente

 • Parken en groenstroken in de stad worden zoveel moge­lijk met elkaar verbonden. De bestaande verbindingen, die ecologisch belangrijk zijn voor een vitale natuur, worden niet onderbroken door nieuwbouw

 • Bevorderen ecologische oevers

 • De gemeente bewaakt een strikte naleving van de habitatrichtlijn1

 • Verplichting tot herbeplanting van groen als groen is verwijderd

 • Bij kap van bomen en struiken wordt het verwijderd hout bij voorkeur gebruikt voor de aanleg van houtwallen ter bevordering van de biodiversiteit

 • Lawaairecreatie en grootschalige commerciële activiteiten passen zeker niet in het veenweidenlandschap. Controle en handhaving van snelheidslimieten op vaarwegen moeten worden geïntensiveerd

 • Doorgaande verbindingen door sportparken en volkstuincomplexen

 • Bomenbestand uitbreiden en met name meer bomen langs doorgaande wegen

 • Instellen van een groenfonds


1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina