Aan de Zaan Verkiezingsprogramma GroenLinksZaanstad 2010-2014Dovnload 113.58 Kb.
Pagina4/6
Datum07.10.2016
Grootte113.58 Kb.
1   2   3   4   5   6

2.6Dierenwelzijn

2.6.1Een diervriendelijke gemeente


Niet alleen mensen wonen in Zaanstad. Er leven ook nog duizenden kippen, koeien, kat­ten, honden en vele andere dieren die niet voor hun eigen belang kunnen opkomen. De laatste jaren hebben zich in Zaanstad diverse problemen voorgedaan rond het dierenwel­zijn. De mus en de gierzwaluw zijn bijna verdwenen uit onze gemeente. Het ‘probleem’ van de ganzen groeit nog steeds. En af en toe moeten er nog steeds voor het ver­maak tijgers door brandende hoepels springen in onze gemeente. Gelukkig is er nu de dierenwelzijnsnota. Niettemin blijven er wensen om het dierenleed binnen de ge­meentegrenzen zoveel mogelijk te beperken.

2.6.2Programmapunten dierenwelzijn


 • Uitbreiding budget dierenwelzijn

 • Werkzaamheden die dieren kunnen verstoren, vinden niet plaats in het voorjaar en in het broedseizoen (1 maart – 1 juli). Dit wordt streng gehandhaafd

 • Het politiekorps Zaanstreek-Waterland stelt een ‘dierenagent’ aan

 • Voortzetting nestbeleid van gierzwaluwen en mussen

 • Diervriendelijke oplossing overlast van dieren

 • Dierenleed moet worden voorkomen en mag niet worden gefaciliteerd. Beter is om circussen uit te nodigen die geen wilde dieren laten optreden

 • Het gemeentelijk beleid stimuleert biologische veehouderij, onder meer door voorlich­ting over de smaak, herkomst en meerwaarde van biologische producten. De ge­meentelijke catering serveert biologische producten

 • In stand houden en uitbreiden van de biologische markt

 • Plezierjacht wordt verboden. Jachtvergunningen worden niet verleend zolang schade aan landbouwgewassen of gevaar voor de volksgezondheid ook op andere manieren kunnen worden voorkomen of hersteld

 • Goede vogelopvang in stand houden, bij voorkeur in regionaal verband

 • Scholen betrekken bij educatie dierenwelzijn

3Samen Werken aan de Zaan

3.1 Inleiding


Met meer dan duizend windmolens en een intensieve scheepsbouw was de Zaanstreek het eerste industriegebied van Europa en misschien wel van de hele wereld. Kleine on­dernemingen gebruikten de wind als natuurlijke energiebron. In de traditie van de boe­ren schilderde men de huizen groen. Een rijke boer mocht zijn boerderij groen schilde­ren, een minder rijke boer grijs en een arme boer had geen verf. Groen was de kleur van welvaart en rijkdom. Het goede leven aan de Zaan. De kinderen leerden de vaardigheden van de ouderen en namen het werk over. Deze traditie vervloog met de industrialisatie, maar de Zaanse huizen bleven groen. Stoom en elektriciteit kwamen, de kleine bedrijfjes groeiden en zijn nu eigendom van wereldconcerns. De welvaart werd ongelijk verdeeld en de arbeiders werden links. Groen en Links zijn dus onlosmakelijk verbonden met de Zaanstreek. Laten we proberen deze Zaanse traditie hoog te houden door te streven naar welvaart (Groen) waarin solidariteit (Links) met onze omgeving (Groen) en onze medemensen (Links) centraal staat.
  1. Werken en ondernemen in de Zaanstreek

3.2.1 Creatieve stad aan de Zaan


De economie in Zaanstad verkeerde in een ongunstige situatie. De laatste jaren was er echter een opwaartse trend. Met name de creatieve bedrijven wisten Zaanstad te vinden. Door de economische crisis daalt de werkgelegenheid nu weer, met name in de industrie en transportsector. Vanouds staan er in Zaanstad veel bedrijven die met voedselverwerking te maken hebben. Dat is een relatief gunstige sector in economisch slechtere tijden. De leuze Zaanstad: First in Food wordt steeds bekender. GroenLinks zou dit graag uitgebreid zien naar First in Fair Food, of te wel duurzame productie van gezond (streek)voedsel. Wij zijn blij met het project de Zaanse Proeftuin, waarin het Rijk, de Provincie, Amsterdam en Zaanstad samenwerken om biologisch streekvoedsel te propageren. Ook in de haven is nog veel milieuwinst te maken. GroenLinks blijft zich inzetten voor een creatieve economie met kleine en grote bedrijven: kennis- en ad­viessector, toerisme, dienstverlening en schone industrie.

3.1.1Programmapunten werken en ondernemen in de Zaanstreek


 • Bevorderen van productie Fair Food in Zaanstad

 • Naast First in Food ook Gaan voor Groen: groene bedrijvigheid in sectoren als eurometaal en machinebouw, ook in technische opleidingscentra

 • Nieuw kenniscentrum opzetten voor energie uit zon, wind en biomassa

 • Project Zaanse Proeftuin uitbreiden

 • Biologische markt in stand houden

 • Streven naar duurzame havenactiviteiten

 • Kleine bedrijvigheid en detailhandel moet in de wijken blijven

 • Meer creatieve vrijplaatsen voor (alternatieve) kunstbeoefenaars creëren

 • Bevorderen schone, arbeidsintensieve en creatieve bedrijvigheid

 • Betere aansluiting van de beroepsopleidingen (mbo en hbo) op de behoefte van (startende) Zaanse bedrijven

 • Geen uitbreiding van de zondagsopenstelling van winkels

3.1.2Toerisme

 • Toeristen langer laten verblijven in Zaanstad

 • Zaanse Schans aantrekkelijker maken met behoud van het oorspronkelijke idee

 • Realiseren van een historische scheepshelling

 • VVV-kantoor terug in het centrum van Zaandam

 • Overnachtingsplaatsen uitbreiden

 • Stimuleren fietsverhuur

 • Verbinding tussen Zaanse Schans en centrum Zaandam verbeteren

 • Meer fiets- en wandelroutes uitzetten

 • Meer promenades en terrassen aan de Zaan

3.2Onderwijs en jeugd

3.2.1Kansen vergroten in de onderwijsketen


Onderwijs krijgen is een recht maar onderwijs volgen is een plicht. Onderwijs is van groot belang voor de bestrijding van achterstanden. GroenLinks is voorstander van een sluitende ketenaanpak. Dit betekent enerzijds de zorg voor een goede aansluiting tussen de verschillende opleidingsfasen. Anderzijds gaat het om de zorg voor het binnenboord houden van alle leerlingen tot ze een diploma behalen.

Het blijkt steeds belangrijker om (lees)achterstanden zo vroeg mogelijk weg te werken, omdat zij anders niet meer in te halen zijn. Belangrijke bouwstenen bij deze aanpak zijn: voorschoolse educatie, professioneel geleide peuterspeelzalen, goed geoutilleerde schoolgebouwen, een goed leerling-volg-systeem, vroegtijdige signalering van gedrags- en leerproblemen, schakelklassen om achterstanden weg te werken, anti-spijbel maatregelen en een stevig opvangnetwerk voor vroegtijdige schoolverlaters. De brede school is een concept dat hierin uitstekend past, evenals een krachtige voortzetting van het integrale jeugd- en onderwijsbeleid. De nieuwe instantie Centrum Jong kan daarbij ook meer betrokken worden evenals de jongerennetwerkers en het Jongerenloket. Per 1 oktober 2009 is de nieuwe Wet Investeren Jongeren (WIJ) in werking getreden Middels deze wet kan stevig geïnvesteerd worden om jongeren in de Zaanstreek weerbaar te maken voor toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen.

Tweede kans onderwijs moet beschikbaar blijven in Zaanstad en niet geprivatiseerd worden.

3.2.2Programmapunten onderwijs


 • Inzet voor de brede school

 • De gemeente blijft zich inzetten voor de voorschoolse opvang

 • Prioriteit geven aan achterstand bij leesonderwijs

 • Opzetten van schakelklassen voor vmbo scholen

 • Iedere jongere behaalt bij voorkeur voor zijn 27ste een startkwalificatie. Er is een stevig vangnetbeleid voor opvang schoolverlaters

 • Hogeschool naar Zaanstad halen, liefst op het gebied van de voedselindustrie

 • Meer schooltuinen op bereikbare afstand

 • De gemeente stimuleert het creëren van stage- en leerplekken en geeft zelf daarbij het voorbeeld

 • Via “Contract compliance” afdwingen dat bedrijven die werken voor de gemeente stagiaires in dienst nemen

 • Samenwerking Onderwijs en Centrum Jong verbeteren

 • Inschakeling van alle ouders als vrijwilligers

 • Openbare veiligheid rond scholen verbeteren

 • Blijven gaan voor goed onderhouden en adequate schoolgebouwen

 • Bestrijding van segregatie in het onderwijs

 • Vergroten van de ontwikkelingskansen van leerlingen

3.2.3 Programmapunten jeugd


 • Verbetering van speelvoorzieningen en creatieve ontmoetingsplekken

 • Jongerencultuur krijgt de ruimte, bijvoorbeeld via het poppodium De Kade, Fluxus en het MUZ-theater

 • Reguliere peuterspeelzalen moeten betaalbaar blijven

 • Budgetvoorlichting aan jongeren toevoegen aan Jongerenloket

 • Jongerenparticipatie op wijk- en gemeenteniveau stimuleren en ondersteunen

 • Begeleiden van werkzoekende jongeren

 • Jeugd meer inschakelen bij vrijwilligerswerk

 • Jongeren mede verantwoordelijk maken voor eigen omgeving

 • Opvang zwerfjongeren goed regelen

 • Jongerenhuisvesting mogelijk maken in leegstaande bedrijfspanden

 • Verslavingspreventie; overlast ven verslaving tegengaan

 • Buurthuizen en wijkcentra open houden in de zomervakantie

 • Jeugdzorg minder afhankelijk maken van de Stadsregio

3.4 Sociale ondersteuning

3.2.4Samen werken aan werk


Voor een aantal inwoners van onze stad zit het leven financieel al jaren in de knel. Het minimumloon gaat vaak op aan vaste lasten en iets extra’s zit er nooit in. De voedselbank blijft een wrang symptoom van toenemende ar­moede in onze stad.

Zaanstad heeft een sociaal gezicht en GroenLinks wil dat dit zo blijft. Soms kiezen alleenstaande ouders er voor om niet (volledig) beschikbaar te zijn voor betaald werk, omdat de opvoeding van hun jonge kinderen belangrijker is. Wij vinden dat die keuzemogelijkheid er moet zijn en blijven. Mensen die kunnen werken,. moeten niet afhankelijk blijven van een uitkering. Begeleiding op maat en op de persoon toegesneden reïntegratieprocessen bieden steun bij het zoeken naar geschikt werk. Een adviserende rol is hierbij weggelegd voor cliëntenraden. Maar we moeten ook realistisch zijn. Er moet wel werk zijn en niet iedereen kan mee in het soms moordende tempo van de betaalde arbeid.

Een toenemend probleem is het gemak waarmee mensen schulden maken. Juist in deze financieel wat mindere tijd is de schuldhulpverlening bitter noodzakelijk, waarbij GroenLinks ook wil inzetten op de preventie daarvan. Op initiatief van GroenLinks is door Zaanstad in 2007 een Armoedemonitor ingevoerd, die eens in de twee jaar wordt toegepast. Deze monitor geeft een goed inzicht in het gemeentelijke armoedebeleid en heeft geleid tot een aantal verbeteringen. Zo is de inkomensgrens van de doelgroep naar 110% van de bijstandsnorm gegaan, zijn door gericht beleid veel meer huishoudens bereikt die in aanmerking komen voor aanvullende voorzieningen en is het aantal huishoudens met een minimuminkomen met bijna 600 gedaald.

GroenLinks stelt ook voor om in de komende tijd naar het voorbeeld van Breda een gratis budgetadvies aan te bieden voor aanvragers van een bijstandsuitkering. Met behulp van een financiële quickscan kunnen we mensen helpen bij het voorkomen van problematische schulden en in elk geval deze vroegtijdig te signaleren.3.2.5Programmapunten sociale ondersteuning


 • Weerbaarheid van bewoners verhogen, denk aan kennis en spreiding van inkomen en macht

 • Gemeentelijke voorzieningen optrekken tot 120% van het minimumloon

 • Het woord allochtoon vervangen door nieuwe Nederlander

 • Sportsubsidie voor kinderen uit minima gezinnen, even als aanschaf computer, internet verbinding en culturele activiteiten

 • Preventie bij schuldhulpverlening bevorderen

 • Betere aansturing en efficiëntie bij Baanstede bewerkstelligen

 • Reïntegratie beter afstemmen op de cliënten en meer begeleiden

 • Anti-discriminatiebeleid controleren en indien nodig aanscherpen

 • Integratie en inburgering bevorderen

 • De Armoedemonitor tweejaarlijks uitvoeren en op basis van de uitkomsten het armoedebeleid verbeteren

 • Aanvragers van een bijstandsuitkering krijgen gratis een financiële quickscan aangeboden om problematische schulden te voorkomen


1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina