Aan het college van B&W van de gemeente Groningen t a. V de heer R. Dalstra, Hoofd cms van de dienst ocswDovnload 34.17 Kb.
Datum28.08.2016
Grootte34.17 Kb.
Aan het college van B&W van de gemeente Groningen

t.a.v. de heer R. Dalstra, Hoofd CMS van de dienst OCSW

Postbus 268

9700 AG Groningen


onderwerp: uw brief d.d. 3 juni 2009 met kenmerk 20090083.6: Advies Groningse Nieuwe

ons kenmerk: KR09.1942783

telefoon: (050) 3600637


datum: 23 juni 2009

Geacht college,


Per brief van 3 juni 2009 vroeg u de Kunstraad Groningen advies uit te brengen over een zestal subsidieverzoeken dat was ingediend in het kader van het budget Groningse Nieuwe. Kort daarvoor waren wij reeds ambtelijk van dit voornemen op de hoogte gebracht.
Gemeentelijke procedure

In de cultuurnota van de gemeente Groningen staat dat “Instellingen en ook werkmaatschappijen die zich met talentontwikkeling willen profileren daarvoor een projectsubsidie kunnen aanvragen. Wij (de gemeente) verbinden daaraan voorwaarden.” Op 26 februari 2009 is door de gemeente een brief aan de kunstinstellingen verzonden, waarin werd gewezen op deze mogelijkheid, waarbij zowel in de brief als in de bijgevoegde paragraaf van de subsidieverordening de voorwaarden werden vermeld. Een zestal instellingen maakte van de mogelijkheid per 1 mei een verzoek in te dienen gebruik. Het totaal aangevraagde bedrag was hoger dan het beschikbare budget. Daarmee trad een bepaling uit de cultuurnota in werking waarin was vastgelegd dat in dat geval advies gevraagd zou worden aan de Kunstraad Groningen.


Werkwijze Kunstraad

Er is een commissie ad hoc ingesteld bestaande uit vier adviseurs van de Kunstraad. Deze commissie is twee keer bijeen geweest. In de periode daartussen is aan de aanvragers aanvullende informatie gevraagd. Het advies is vervolgens ter toetsing schriftelijk aan het bestuur van de Kunstraad voorgelegd. Dit hele traject moest binnen drie weken worden afgelegd.Overeenkomstig uw verzoek heeft de Kunstraad met name gelet op de artistiek inhoudelijke aspecten. Daarnaast is gekeken naar de financiën en zijn de subsidieverzoeken getoetst op de volgende (gemeentelijke) criteria:


 • Het plan omvat een vorm van coaching of begeleiding van talent;

 • Het concrete coachingstraject/stappenplan wordt beschreven;

 • De kunstenaar is niet langer dan vijf jaar geleden afgestudeerd aan een kunstvakopleiding of heeft niet langer dan vijf jaar geleden het niveau vergelijkbaar met het afronden van een kunstvakopleiding bereikt;

 • Het project is eindig en rondt af met een zichtbare presentatie in de gemeente Groningen;

 • Met elkaar samenwerkende instellingen hebben de voorkeur;

 • Het betrekken van nieuwe media of e-culture in het project strekt tot aanbeveling;

 • De aanvrager moet een redelijke eigen bijdrage leveren.

(uit de brief aan de instellingen d.d. 26 februari 2009)
Algemeen

 • Het is een goede zaak dat de gemeente Groningen extra aandacht wil besteden aan talentontwikkeling en daartoe een aanvullend budget ter beschikking stelt. De instellingen die er een beroep op doen, doen dat op heel verschillende manieren en dat is op zich goed.

 • Er wordt echter in vrijwel geen enkel geval ten volle aan de criteria voldaan. Dat zegt zowel iets over de criteria als over de aanvragen. Het plaatst ons voor een dilemma. Een overheid (of een kunstfonds- of adviesorgaan) moet zijn eigen criteria serieus nemen. Criteria sluiten zowel in als uit en er zijn dus instellingen die op voorhand niet aanvragen omdat de plannen niet in de regels passen. Het is dan een kwestie van ongelijke behandeling als instellingen die tóch aanvragen maar niet passen binnen de richtlijnen wel worden gehonoreerd. Anderzijds betreft het soms op zichzelf wel degelijk interessante plannen. Hier wreekt zich het feit dat er schotten staan tussen de diverse subsidiemogelijkheden en er dus niet geschoven kan worden.

 • Concreet valt ten aanzien van de subsidieverzoeken in relatie tot de criteria en voorwaarden, zoals die in de brief van de gemeente en de ASV staan, op:

 • Bij enkele aanvragers was de meerderheid van de kunstenaars langer dan 5 jaar afgestudeerd;

 • Bij veel aanvragers was het coachingstraject niet of nauwelijks omschreven en in vrijwel geen van de gevallen voorzien van een stappenplan;

 • In een aantal gevallen was het onduidelijk wat de zichtbare presentatie zal gaan inhouden;

 • Bij enkele aanvragers gaat het meer om een structuur dan om een concreet inhoudelijk project.

 • Het budget Groningse Nieuwe is bedoeld voor het stimuleren van veelbelovende talenten. Dan moet er ter beoordeling van de aanvragen zowel goede informatie zijn over die talenten als over de coaches én het te realiseren werk. Dat was lang niet in alle aanvragen het geval. Een zinvolle inhoudelijke beoordeling wordt dan erg lastig.

 • Het ontbreekt aan een format waarbinnen de aanvragen moeten worden ingediend. De mate van volledigheid is dan ook sterk wisselend. Sommige verzoeken zijn zéér summier terwijl bij andere uitgebreid wordt toegelicht. Het was nogal zoeken om de diverse elementen waarop getoetst moet worden en die meer zeggen over de inhoudelijke visie uit de verzoeken te destilleren.

 • Het gaat in feite om aanvullende budgetten voor instellingen. Het is niet bij alle aanvragen goed mogelijk om te bezien in hoeverre hier sprake is van een reguliere taak (binnen het reguliere budget) of dat het een duidelijke aanvulling betreft.

 • De uitnodiging van de kant van de gemeente is aan een beperkt aantal instellingen gezonden, en wel aan de instellingen die een gemeentelijke subsidie ontvangen. Dat levert een beperking op en maakt deze subsidieprocedure minder ‘openbaar’. Dat vinden we geen goede zaak.

Samenvattend:

Het geven van een advies over de besteding van het budget Groningse Nieuwe kan alleen door de grenzen van de gestelde criteria en voorwaarden op te rekken of te doorbreken. Procedureel levert dat het gevaar van ongelijke behandeling en inhoudelijk het gevaar van een verschuiving van de normen. De Groningse kunstwereld moet weten waar men aan toe is en dat is nu in onvoldoende mate het geval.

Daar komt nog bij dat de Kunstraad zijn advies in een zeer kort tijdsbestek moest opstellen. Dit is niet zoals het zou moeten gaan.

We hebben uiteindelijk gekozen voor een ruime interpretatie, omdat we menen dat dat voor dít moment het beste resultaat voor Groningen kan opleveren. Maar we houden zowel inhoudelijk als procedureel een wat dubbel gevoel over aan deze Groningse Nieuwe. Dit moet anders.

De aanvragen

Tschumi paviljoen: Atelier Waanzin

Totaal gevraagd: € 5.533,50 op een totaal van € 6.533,50

Inhoudelijk is hier sprake van een interessant project van twee recent aan de Academie Minerva afgestudeerde kunstenaars. Het gaat om een interactieve installatie waarbij gebruik gemaakt wordt van sensortechniek, moderne media en e-cultuur. In 2008 hebben de kunstenaars al eerder een project in het Tschumipaviljoen gedaan.

Deze aanvraag had ook ingediend kunnen worden voor het incidentenbudget. Het coachingsaspect is zeker aanwezig, maar is in feite een deugdelijke en professionele begeleiding door de coördinator van het Tschumipaviljoen, zoals die voor elk project zou moeten gelden. In het kader van de Groningse Nieuwe zou hier met een, professionele, externe coach gewerkt moeten worden.Die laatste kanttekening zien we als een voorwaarde, en daarmee vinden we voldoende interessante elementen om u te adviseren dit verzoek te honoreren met het gevraagde budget aangevuld met een bedrag van € 2.000,-- voor een externe coach.
Productiehuis Popcultuur: Scenery door het kunstenaarscollectief Owsum

Totaal gevraagd: € 26.240,-- op een totaal van € 27.990,--

Het gaat hier om een project van een kunstenaarscollectief (Owsum) dat in 2007 is opgericht. De kunstenaars komen van de academie Minerva en richten zich op de beeldende kant van de hedendaagse underground popcultuur. Men legt de verbinding tussen kunst en live concerten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van projecties, stellages en ruimtelijk werk. Scenery wordt één groot driedimensionaal werk. Er zal vijf keer een band in het landschap opdoemen.

Dit komt over als een inhoudelijk zeer interessant project, waarbij nieuwe wegen worden bewandeld en dat nieuwsgierig maakt naar het resultaat. Peter te Bos tekent zowel voor de inhoudelijke als de technische begeleiding.

Hoewel drie van de vijf leden van het collectief langer dan vijf jaar zijn afgestudeerd, beschouwen we in dit geval de groep als ‘collectief jong talent’. Bovendien is sprake van een interessante nieuwe wending in het kunstenaarschap van de leden, die de overgang van twee- naar driedimensionaal maken.

Het is wel opvallend dat de instellingen die deelnemen in het Productiehuis Popcultuur geen in de begroting zichtbare financiële eigen bijdrage aan het project leveren.De inhoud, de samenwerking, de coach en het collectief (als ‘gezamenlijk talent’) maken dat we dit een zeer interessant project vinden, waarbij we u adviseren het subsidieverzoek te honoreren.
NP3: Young GRUN Artists

Gevraagd bedrag: € 30.000,-- op een totaal van € 45.000,--

Het project behelst de intensieve begeleiding van drie jonge beeldend kunstenaars. Het is nog niet bekend wie omdat zij in een soort wedstrijd geselecteerd zullen gaan worden. Op brede schaal worden oproepen geplaatst. Men moet documentatiemateriaal en een motivatie inzenden. Er is een selectiecommissie, waarin zowel deskundigen van binnen als van buiten NP3 deelnemen. Als de selectie heeft plaatsgevonden, kunnen coaches en gecoachten aan elkaar gekoppeld worden. Er zal buiten de ruimte van NP3 worden gewerkt.

Het hele project is eigenlijk een ‘Groningse Nieuwe’ in het klein. Er is een open inschrijving en de inhoudelijke invulling volgt later.

De beschrijving betreft in feite vooral de organisatorische opzet. De inhoudelijke doelstellingen zijn breed en kunnen vele kanten op. De beoordeling hangt daarom vooral op de mate waarin we er vertrouwen in hebben dat NP3 via deze procedure en organisatie er in zal slagen om goede mensen te selecteren, goede coaches te vinden en tot een interessant resultaat te komen. Daarbij zal goede aandacht en budget moeten zijn voor een publicatie.

De pretentie dat via dit traject gekomen kan worden tot de keuze van ‘de’ Young GRUN Artist gaat te ver.Hoewel we twijfels hebben bij de zowel organisatorisch als inhoudelijk ingewikkelde selectieprocedure hebben we voldoende vertrouwen in de coördinatoren van NP3 dat hier sprake kan gaan zijn van een inspirerend project voor jonge kunstenaars. Het uiteindelijk komen tot de verkiezing van de ‘Jonge Groningse Kunstenaar 2010’ vinden we echter op geen enkele manier een zinvol element in dit plan. We adviseren u dit subsidieverzoek te honoreren mits alle aandacht uitgaat naar de coaching en niet naar het wedstrijdelement. Daarbij adviseren we om de post ‘Vergoeding kunstenaars’ in zijn geheel toe te voegen aan de post ‘publicatie’.
Station Noord: 2010

Gevraagd bedrag: € 34.500,-- op een totaal van € 167.140,--

De aanvraag betreft de invulling van het coachingtraject van het samenwerkingsverband van acht noordelijke theatergezelschappen. De aanvraag is inhoudelijk erg summier. De coaching wordt gecoördineerd door Jan Stelma. De invulling van de coaching is mede afhankelijk van de wensen en de ontwikkeling van de deelnemers.

Het subsidieverzoek gaat uit van vier deelnemers. Nadere informatie leert dat er nog geen zicht is op deelname van een danser in het traject. Van de overige drie voldoen er twee precies aan het Groningse Nieuwe-profiel. In één geval is sprake van een weliswaar heel interessante, maar ook al ervaren kunstenaar. Zijn aanwezigheid in Groningen betreft, zoals ook in de aanvraag gemeld, een ‘artist in residence’ en valt dan ook buiten het kader van de Groningse Nieuwe.We hebben vertrouwen in een goede begeleiding en een goed resultaat van de twee jonge theatermakers. Er zal geen danser deelnemer en de vierde deelnemer staat los van de Gronings Nieuwe.

Wij adviseren u om het subsidieverzoek gedeeltelijk (ten behoeve van de twee genoemde deelnemers) te honoreren voor een bedrag van € 20.000,--.
Noord Nederlands Toneel: Garageproject

Gevraagd bedrag: € 9.000,-- op een totaalbedrag van € 19.620,--

Het NNT biedt in zijn ‘garage’ een mogelijkheid aan jonge Groningse kunstenaars om hun ideeën in kleinschalige presentaties uit te werken waarbij zij door professionele theatermakers worden ondersteund. Er moet ook sprake zijn van cross-overs tussen verschillende disciplines. Men wil werken met musici, dansers, acteurs, vormgevers.

Het project is op zichzelf sympathiek. Het is echter vooral een organisatorisch concept. Het gaat steeds om korte, kleine producties. In feite is hier sprake van een voorselectie. Dat blijkt ook uit de nadere toelichting die op het proces is gegeven. De feitelijke coaching en begeleiding vindt plaats ná de presentatie in de Garage. In het kader van Groningse Nieuwe kan dat vervolgproces, eventueel in het verband met Station Noord, interessant zijn. Maar dat geldt niet voor deze voorselectie, ook al is die degelijk opgezet.

Overigens blijkt uit de CV’s van de deelnemers dat slechts vijf van de dertien voldoen aan de criteria van de Groningse Nieuwe.

De Garage is primair een structuur. Het zijn de mensen van het NNT die er, met de deelnemers, inhoud aan moeten geven. Hoewel de Garage-avonden een interessante vorm bieden, passen ze niet binnen de intensieve coaching die van belang is voor de Groningse Nieuwe; het betreft meer een voorselectie. Om die reden adviseren wij u het subsidieverzoek af te wijzen.
CBK: Masterclass in kader van Kunst Op Maat

Gevraagd bedrag: € 9.950,-- op een totaalbedrag van € 12.850,--

Het CBK wil een lezing met Masterclass organiseren. Er is een lijst met zes recent aan de academie Minerva afgestudeerden die hieraan zullen deelnemen. In de masterclass wordt teruggeblikt op hun Kunst Op Maat – opdracht. Vervolgens werken ze aan een nieuw project, enkele dagdelen begeleid door de master. Dit alles leidt tot een expositie in het CBK.

Het is nog niet bekend wie dit jaar de master zal zijn. Dat is jammer omdat dat voor deze opzet erg belangrijk is. De inhoudelijke sturing en inspiratie moet daar immers vandaan komen. Zeker omdat het volgens de begroting slechts om in totaal drie dagen voor € 6.000,-- zal gaan. Ons inziens moet voor dat bedrag voor veel meer dagen een begeleider kunnen worden ingehuurd.De combinatie van gegevens: afgestudeerden van Minerva, CBK, Kunst Op Maat, masterclass, begeleiding, expositie is zowel een gedegen als een veilige opzet. Het past binnen de Groningse Nieuwe maar de mate van gespannenheid van de verwachting hangt toch sterk af van de master. Zowel op inhoudelijke als op financiële gronden moet die veel langer dan drie dagen worden ingezet. We weten niet in hoeverre deze Masterclass feitelijk al een (financieel) onderdeel uitmaakt van Kunst Op Maat. Als dat niet het geval is, adviseren wij u dit subsidieverzoek te honoreren.

Procedure

We ontkomen er niet aan tot slot nog iets over de procedurele en de inhoudelijke gang van zaken te zeggen. De toekenning van de subsidies in het kader van de Groningse Nieuwe was enkele jaren een verantwoordelijkheid van de Kunstraad Groningen. Dat was geen eenvoudige opdracht, omdat er een serie criteria was waaraan de aanvragen op basis van de gemeentelijke subsidieverordening getoetst moesten worden en vrijwel geen enkel verzoek daar aan voldeed. Het voordeel was wel dat de Kunstraad in een aantal gevallen wél tot besteding van de middelen kon komen door overheveling van een deel van het budget naar de incidentenpot. In het kader van de cultuurnota 2009/2012 werd besloten tot een ambtelijke afhandeling van de Groningse Nieuwe binnen de dienst OCSW. Waarbij, zoals gezegd, wel was bepaald dat bij overvraging van het budget de Kunstraad om advies gevraagd zou worden. En dat gebeurde bij deze. Bij de behandeling van de subsidieverzoeken lopen we opnieuw aan tegen de formele bepalingen. We zijn daar in dit advies op ingegaan. Als we ons aan de letter van de ASV hadden gehouden, dan had vrijwel geen van de verzoeken gehonoreerd mogen worden.

We stellen vast dat gekozen moet worden om ofwel de besteding van het budget Groningse Nieuwe binnen strikte criteria te houden, maar die moeten dan ook gehandhaafd worden, ofwel om opnieuw te kijken naar doel en werkwijze. Er zit nu te veel ambivalentie in het geheel, waardoor de indruk kan ontstaan dat subsidieverzoeken worden toegeschreven naar een budget in plaats van dat het budget een inhoudelijke oplossing biedt voor knelpunten bij het stimuleren van jong Gronings talent.

De Kunstraad biedt aan om met u mee te denken over een goede opzet opdat de besteding van dit budget het best aansluit bij de bedoeling van uw cultuurnota. We worden door dit alles overigens bevestigd in ons standpunt dat het zowel om inhoudelijke als praktische redenen het meest voor de hand liggend is om de afhandeling van dit budget (opnieuw) in handen te geven van de Kunstraad.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de Kunstraad Groningen,
Marco Bentz van den Berg,

directeur.
Bezoek- en postadres St. Jansstraat 2g, 9712 JN Groningen Telefoon 050 3600637

E-mail info@kunstraadgroningen.nl Website www.kunstraadgroningen.nl
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina