Aanbeveling betreffende het gebruik van grafische symbolen op milieu-etiketten en in milieureclameboodschappenDovnload 19.18 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte19.18 Kb.

Aanbeveling betreffende het gebruik van grafische symbolen op milieu-etiketten en in milieureclameboodschappen


  • Memorie van toelichting

  • Herinneringen en definities

  • Doelstelling

  • Toepassingsgebied

  • Aanbeveling

Memorie van toelichting


Met het oog op duurzame ontwikkeling, moet de consument ertoe worden aangezet milieuvriendelijkere producten en diensten te kiezen. Om dergelijke keuzes te kunnen maken, zoud de consument over nuttige en betrouwbare informatie moeten beschikken over de milieu-eigenschappen van producten en diensten, met name via de etikettering.

De huidige milieu-etikettering is voor de consumenten eerder een bron van verwarring dan een degelijke hulp bij de keuze die hij moet maken. Die verwarring is met name te wijten aan de wildgroei van informaties die in grafische vorm (pictogram, logo, label) worden gegeven en die niet goed gekend zijn en vaak verkeerd worden geïnterpreteerd door de consument. Deze situatie kan worden verklaard zowel door de wildgroei van informatie die gegeven wordt in de vorm van grafische symbolen op de etiketteringen inzake milieu en ook inzake andere materies (veiligheid, kwaliteit,…), als door het gebrek aan informatie over de juiste betekenis van die symbolen.

Voor een duidelijke en betrouwbare informatie aan de consument over de milieu-eigenschappen van producten en diensten, moeten er aanbevelingen worden opgesteld voor de ontwikkeling van een echte informatieve etikettering. Hierbij zou rekening moeten worden gehouden met de werkzaamheden die ter zake op internationaal en Europees niveau worden uitgevoerd (ontwikkeling van normen, met name reeks ISO 14000, en herziening van de richtlijn over misleidende publiciteit).

Maar tevens is het aangewezen om maatregelen aan te bevelen voor de beperking van informatie die de consument kan misleiden, rekening houdend evenwel met de specifieke problemen gesteld door de ingevoerde producten. Dat is met name het geval met bepaalde pictogrammen en andere informatie die exclusief in grafische vorm wordt gegeven.

Een eerste stap in die richting werd genomen tijdens de uitwerking van de Code voor milieureclame. Wat de grafische informatie betreft, wordt in artikel 13 van die Code het volgende vermeld: "Tekens of symbolen betreffende milieu-effecten mogen niet misleiden noch verwarring stichten aangaande hun betekenis. Deze tekens of symbolen mogen niet valselijk een officiële goedkeuring voorwenden".

Niettemin blijft dat artikel te vaag om de betwiste gevallen van gebruik van pictogrammen of van andere grafische informatie te kunnen evalueren, met name als de consument de grafische informatie slecht interpreteert of er een veel ruimer toepassingsgebied aan geeft dan het toepassingsgebied in kwestie. Bovendien is de Code van toepassing op het gebied van de reclame en etikettering met promotionele doeleinden en niet op de informatieve etikettering.

Om die verschillende redenen is het enerzijds aangewezen om artikel 13 van de Code voor milieureclame te preciseren en anderzijds aanbevelingen te doen opdat de informatie over de milieu-eigenschappen van producten, die gegeven wordt in grafische vorm, zo zou worden gegeven dat de consument ze niet verkeerd kan interpreteren.

De hierop volgende aanbeveling handelt over de problematiek i.v.m. het gebruik van pictogrammen op etiketten en in reclameboodschappen. Het onderzoeksterrein werd bewust beperkt gehouden. Dit voorstel is echter de eerste fase van veel uitgebreider werkzaamheden die zouden moeten leiden tot de uitwerking van voorschriften inzake milieu-etikettering, zoals bedoeld in het federale plan voor duurzame ontwikkeling 2000-2004 (punt 121, blz. 26).
Herinneringen en definities


Milieu: zoals omschreven in de Milieureclamecode.

Etikettering ( Wet op de handelspraktijken, artikel 1): "de vermeldingen, aanwijzingen, gebruiksaanwijzingen, warenmerken, afbeeldingen of tekens die betrekking hebben op een product of op een homogene dienst en die voorkomen op het product zelf of op enig verpakkingsmiddel, document, bordje, etiket, band of label dat bij dit product of bij deze dienst is gevoegd of daarop betrekking heeft".

Informatieve etikettering: bij wet voorgeschreven etiketteringselementen.

Reclame ( Wet op de handelspraktijken, artikel 22): "elke mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de verkoop van producten of diensten te bevorderen, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen".

Milieu-etikettering (norm ISO 14021.2): Etikettering met betrekking tot de milieu-aspecten van het product en/of van de verpakking ervan.

Ecologische zelfbevestiging (norm ISO 14021.2): Milieu-etikettering, verleend door de fabrikant, de invoerder, de handelaar of eender wie van een dergelijke bevestiging kan profiteren, zonder echtverklaring door een onafhankelijk derde organisme.

Gekwalificeerde milieu-etikettering (norm ISO 14021.2): Milieu-etikettering met bijgaande toelichting voor de koper om de betekenis van de etikettering en de beperkingen ervan te begrijpen.

Pictogram: eenvoudige, schematische afbeelding waarmee een verbod of inlichting wordt aangegeven (van Dale, Groot woordenboek hedendaags Nederlands).

Logo : Geheel van grafische elementen, dat op constante en specifieke wijze een merk, een naam van een ondernemer, een firma of een organisatie kenmerkt (vertaling van de definitie uit de dictionnaire commercial, Conseil international de la langue française/PUF, 1994).

Label : etiket dat aangebracht wordt op producten of benaming die toegekend wordt aan diensten met als doel de waarborg te geven dat die producten en/of diensten bepaalde kenmerken of kwaliteiten hebben (Vertaling dictionnaire commercial, Conseil international de la langue française/PUF, 1994).


Doelstelling


Deze aanbeveling heeft een dubbele doelstelling: preciseren van artikel 13 van de milieureclamecode én aanbevelingen doen aan de actoren die de consumenten moeten informeren over de milieu-eigenschappen van producten en diensten opdat de door hen verstrekte informatie door zoveel mogelijk consumenten correct geïnterpreteerd zou kunnen worden.


Toepassingsgebied


Deze aanbeveling beoogt de informatie in grafische vorm, die in reclameboodschappen en op milieu-etiketten gegeven wordt.

Merken en het logo ervan vallen niet onder deze aanbeveling. Toch vestigt de Comissie voor Milieu-etikettering en Milieureclame (hierna CMER genoemd) de aandacht van de regering op de bestaande knelpunten m.b.t. bepaalden productenmerken die bij de consument verwarring stichten over de milieu-eigenschappen van de desbetreffende producten.
Aanbeveling


De CMER wijst erop dat het overeenkomstig de wet betreffende de handelspraktijken verboden is ecologische zelfbevestigingen te doen, die ten onrechte doen geloven dat het product op onafhankelijke basis voor echt werd verklaard of officieel werd goedgekeurd.

Bijvoorbeeld: het gebruik van een stempel, zegel, het gebruik van een pictogram waarvan de grafische vormgeving doet denken aan een officieel label… (Zie artikel 13 van de wet betreffende de handelspraktijken: "In geen geval mag de etikettering aldus worden voorgesteld dat verwarring met een kwaliteitscertificaat mogelijk is").De CMER beveelt aan het gebruik van milieu-informatie in uitsluitend grafische vorm (d.w.z. zonder enige tekstuele informatie) te beperken. Ze beveelt aan:

  • ervoor te zorgen dat de milieu-informatie, in grafische vorm, door de vormgeving of de plaats van publicatie ervan de consument niet misleidt over wat ze werkelijk betekent of waarop ze betrekking heeft. De Commissie beveelt daarom aan om een gedachtewisseling te houden om de problemen inzake verwarring op te lossen, die verband houden met de pictogrammen waarin recyclage wordt gesuggereerd, terwijl het product in kwestie of de verpakking ervan niet eens selectief wordt opgehaald.

  • bij alle informatie in grafische vorm tekstuele informatie te vermelden die de consument helpt om de betekenis en het toepassingsgebied ervan te begrijpen alsook de betrokken etappe van de levenscyclus.

De consument moet vooral gemakkelijk het onderscheid kunnen maken tussen enerzijds informatie die betrekking heeft op het product of een deel ervan en anderzijds informatie die betrekking heeft op de verpakking of een deel ervan. Zo moet hij ook het onderscheid kunnen maken tussen de informatie over het milieubeheer van de onderneming en de informatie over het product of de verpakking ervan.

  • de milieu-informatie die in grafische vorm gegeven wordt over de milieu-effecten van het product of de verpakking enkel te gebruiken als deze effecten duidelijk aangetoond kunnen worden, met toepassing van artikel 14 van de Milieureclamecode.

  • voldoende informatie onder de consumenten te verspreiden opdat zij de betekenis en het toepassingsgebied van de gegeven informatie (folders, website, …) zouden kunnen begrijpen, wanneer een economische marktspeler (producent, verdeler, overheidsinstantie) ervoor kiest informatie over de milieu-eigenschappen van een product of de verpakking ervan in grafische vorm te verstrekken.

Privacy

Disclaimer

© FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina