Aanbidding pater Jan LaanDovnload 10.36 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte10.36 Kb.
Aanbidding - pater Jan Laan - Feest van Dominicus 8 augustus 2011
Binnenkort start in de kathedraal van onze stad Rotterdam een bijzonder gebeuren, namelijk een aanbidding van en voor het allerheiligste, Jezus, aanwezig in het heilig brood, uitgestald in een prachtige monstrans of bewaard in het tabernakel. Bijna altijddurend zal het gebeuren van de aanbidding zijn. Een grote groep personen heeft zich bereid verklaard om aan het slagen van dit gebeuren haar/zijn medewerking te verlenen. Ik hoorde een aantal van 300 personen. Dat is verbazingwekkend. Deze bereidheid van zo veel personen en het gebeuren van de aanbidding op zich geeft te denken en te overwegen. 

Allereerst wil de personen, die hun medewerking aan deze 'aanbidding' geven,  bedanken dat zij aan datgene en diegene aan wie zij hun hart en aandacht verpand hebben, zoveel tijd beschikbaar stellen. Het is niet niks om je agenda te veranderen en tot jezelf te zeggen: ik wil rust en aandacht inruimen voor 'aanbidding'. Zo’n concentratie op de Heilige, die Zich in Jezus geopenbaard heeft, is goed en waardevol.De concentratie op en aanbidding van de Heilige, die Zich in Jezus geopenbaard heeft, brengt je ertoe om tevens te verwijlen bij en in verwondering te herkennen: hier in deze concrete persoon – en dat kunnen zeer veel personen zijn – openbaart zich de Heilige. Niet voor niets wijst onze geloofsgemeenschap  allerlei personen aan als 'heilig'. Met Allerheiligen wordt de gemeenschap van de heiligen in het zonnetje gezet en dat is niet voor niets. Jezus zelf heeft in zijn eerste redevoering - de Bergrede - volgens het evangelie van Matteüs 5:1-16 een aantal kwaliteiten en gaven bij personen heilig genoemd. Zij openbaren in hun handelen iets van de gaven van de Heilige, Onze God. Zij handelen op een opmerkelijke manier en reageren op iets wat een mens of vele mensen getroffen heeft of wordt aangedaan.

Is er verdriet en pijn dan handelen en reageren velen als trooster.  Is er oorlog en honger dan handelen en reageren velen als vredebrenger. Is er wreedheid en wordt onrecht gedaan dan handelen en reageren velen als rechtvaardigen.  Is er een machtshonger naar rijkdom ten koste van anderen, dan reageren velen als armen van geest. Is er onzuiverheid, onbeschoftheid, onverschilligheid dan reageren en handelen velen als zuiver van hart.

Deze personen benoemt Jezus in zijn Bergrede en hij voegt er in een bijzin aan toe, waarin de Naam van de Heilige zijn/haar aanwezigheid openbaart. Jezus geeft de volgende bijzinnen. 'Zij zullen het land bezitten; zij zullen kinderen van God genoemd worden; want aan hen behoort het Rijk der Hemelen, enz.'

Aanbidding en concentratie op al diegenen die Jezus 'zalig' noemt kan je inspireren om zelf ook een van de zalig gesprokene te worden en om een bekering of ommekeer door te maken.  Door wat iemand of velen wordt aangedaan of wat hen getroffen heeft, word ik geraakt en bewogen? Waardoor kom ik in beweging en erken en herken de nood van de mens naast mij of ergens ver weg? Ga ik in mijn aanbidding van de Heilige, Die Zich in Jezus geopenbaard heeft dit gebeuren bij mijzelf na, overdenk ik het en  mediteer ik ook daarover?   

Concentratie op en aanbidding van de Heilige, Onze God, die Zich in Jezus geopenbaard heeft, richt zich evenzeer op de aarde, op de dieren en planten, de vogels en de zeedieren, de bergen en meren, op heel de aarde, die door onze God geschapen zijn. Zij zijn aan de zorgen van ons mensen toevertrouwd. Ons is de aarde geschonken opdat we er met eerbied en zorgvuldigheid mee om gaan. Zij zijn van ons afhankelijk en toch zij behoren ons niet toe. Zij behoren toe aan Degene, de Heilige, die Zich in Jezus geopenbaard heeft.

In aanbidding aanwezig zijn voor het tabernakel, waar het heilig brood van Jezus bewaard wordt  of in de prachtige monstrans getoond wordt, doet je uiteindelijk ook beseffen, dat Jezus zelf weg wijst, ergens anders heen wijst. Jezus is niet het middelpunt. Ik vermoed zelfs dat hij bij zo’n aanbidding vragen heeft. Hij verwijst steeds naar een Ander met een hoofdletter en naar de ander, de mens, naast je.

Op de eerste plaats verwijst Jezus steeds naar Zijn en Onze Vader. Het gaat Jezus om het Koninkrijk der Hemelen. Tussen haakjes: als een echte jood spreek je de Naam van de Heilige niet uit. Je omschrijft het met beelden als Het Koninkrijk der Hemelen. Al de parabels die Jezus vertelt, zijn pogingen om ons gevoelig te maken voor  de aanwezigheid van de Heilige.

Op de tweede plaats verwijst Jezus steeds naar concrete mensen, mensen die naar Hem toekomen met hun lasten en kwalen. Om hen gaat het Jezus. Uiteindelijk aanbid je Jezus niet, maar in ieder waarin Hij aanwezig is. Kernachtig laat Matteüs op het einde van zijn evangelie Jezus zeggen. 'Ik was ziek en jij hebt Mij bezocht. Ik had honger en jij hebt Mij gevoed. Ik was gevangen en jij hebt Mij bezocht. Ik was naakt en jij hebt Mij gekleed. Ik had dorst en jij hebt Mij te drinken gegeven.'Tenslotte waar je nu bent - voor het tabernakel, voor de monstrans - is niet de enige 'heilige' plek, waar je in aanbidding aanwezig kunt zijn. Ga naar een buurt, een andere plek en doe daar hetzelfde wat je nu doet. Ook die plaats, die buurt is heilig. Ga en wees daar even aandachtig en stil en erken ook hier openbaart zich de Heilige, die we in Jezus aanbidden.

Ik wil al degenen die meedoen aan de 'aanbidding' een raad geven. Besteed evenveel tijd die je aan de aanbidding in de kathedraal geeft aan de aanbidding van je buurt en straat. Open je voor de Heilige, die zich daar, in die en die persoon, in die of die activiteit laat herkennen. Loop eens een uur, evenveel tijd als aan de aanbidding gegeven, door je straat of buurt. Waardoor en door wie word je geraakt en bewogen.

Ik wil je nog een concretere raad geven. Je hebt je verplicht om wekelijks, maandelijks aanwezig te zijn voor de aanbidding in de kathedraal, verplicht je nu ook wekelijks of maandelijks aan een groep of organisatie die zich inzet voor het welzijn van je wijk en je straat. Zo’n engagement en bewogenheid maakt je aanbidding nog waardevoller.

Ik wens jullie veel inspiratie en bewogenheid toe bij dit initiatief.(gevonden op Nieuwsbrief Dominicanen – Nederland)
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina