Aandachtspunten aangifte productiejaar 2013 vlm aangifteDovnload 51.08 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte51.08 Kb.
AANDACHTSPUNTEN AANGIFTE - PRODUCTIEJAAR 2013
1. VLM AANGIFTE

Aangifteplicht geldt op landbouwerniveau (300 kg P2O5, 2 ha, 50 are).


Indien niet meer aangifteplichtig  toch aangifte ondertekenen en indienen, wel noteren in aanvullende inlichtingen.

Indien afdrukken deel 1, deel 2 en deel 3 van mestbankprogramma originele mestbankaangifteformulieren ook meesturen.


Indienen ten laatste op 17/2, na 17/2 tot 17/3 enkel via Mestbanking.

Vorig jaar ingediend via Mestbanking  geen formulieren, enkel brief.


Papieren aangifte of Mestbanking voor aanvraag 2014 wordt niet meer gevraagd, in principe enkel via mestbanking.
DEEL 1

Identifikatiegegevens aanpassen, wordt doorgegegeven aan ALV.

Indien niet meer aangifteplichtig: vermelden bij aanvullende inlichtingen van deel 1, deel 1 ondertekenen en terugsturen. Stopzetting/overname melden aan ALV.
Keuze voor systeem van totale stikstof of werkzame N (punt 2)

Indien vorig jaar gekozen of nu keuze voor werkzame N :

tot en met 2014

op Mestbanking reeds aangeduid

invullen van vraag 9, Deel 2

geen voordeel dierlijke mest, enkel kunstmest of andere meststoffen

niveau landbouwer
Opslag van dierlijke mest op de exploitatie of op de kopakker (punt 3 en 4)

Algemeen, maar zeker voor rundvee: • mestopslag moet overeenstemmen met staltypes

 • indien geen mest van bepaalde soort aanwezig is, toch soort vermelden, vergunde opslagcapaciteit en 0 m3 in stock steken

Analyse mest meesturen indien geen forfait.Men mag werken met berekende samenstelling (N forfait vast en P2O5 berekenen of N analyse vast en P2O5 berekenen).

Geen opslag meer van stalmest op de kopakker!
Opslag van andere meststoffen op de exploitatie of op de kopakker (punt 5 en 6)

Gebruik andere meststoffen op eigen grond wordt niet aangegeven. Gebruik is verschil mesttransport en opslag.


Digestaat is andere meststof, indien niet puur plantaardig van oorsprong dan dierlijke mest.

Schuimaarde geleverd na 15/11 in stock steken (tenzij attest).Samenstelling in kg/ton. Standaard samenstelling schuimaarde 4,5 kg N en 8 kg P2O5

Spuiwater biologische wasser is andere meststof. Opslag hier aangeven.


Gebruik van kunstmeststoffen in het Vlaamse Gewest in 2013 (punten 7 en 8)

Spuiwater van zure wasser is kunstmest.Afzet van spuiwater van eigen zure wasser op eigen grond hier niet meer aangeven! Enkel spuiwater van zure wasser afkomstig van een andere landbouwer hier aangeven. Het gebruik van eigen geproduceerd ammoniumsulfaat wordt berekend aan de hand van gegevens ingevuld in deel 3.
 ter info spuiwater wassers

spuiwater zure wasser: • Afzet eigen grond: vanaf 1 mei 2010 geen grondstofverklaring OVAM nodig

 • Afzet bij derden: vanaf 1 mei 2010 geen grondstofverklaring OVAM nodig + ontheffing FOD

 • Afzet als kunstmest (gebruik eigen spuiwater niet aangeven in deel 1, enkel van derden)

 • MVC mogelijk

 • twee analyses

spuiwater biologische wasser: • Afzet eigen grond: grondstofverklaring OVAM nodig

 • Afzet bij derden: grondstofverklaring OVAM + ontheffing FOD

 • Afzet als andere meststof (geen punt voorzien voor gebruik in deel 1, indien niet in stock (punt 6) genomen wordt het als afgezet beschouwd)

 • MVC enkel indien nabehandeling spuiwater

 • 6 stalen van spuiwater voor en na nabehandeling (= 12 stalen)  gemiddelde waarde gebruiken in Deel 3

Gebruik in serre aankruisen


Gebruik van dierlijke meststoffen op eigen landbouwgronden buiten het Vlaamse Gewest (punt 9 tem 12)

Enkel gebruik dierlijke mest aangeven, geen aangifte kunstmestgebruik.

Spreiden buiten Vlaamse gewest = gronden Frankrijk of Wallonië, niet Nederland

Bewijs registratie gronden bijvoegen (perceelsregistratie, bemestingsnormen SPW).

Richtwaarden VL mest gebruiken, bemestingsnormen van regio.

Begrazing: begrazing van uw eigen dieren op uw eigen grond in Nederland ook aangeven, geen bewijsstuk indien grensboer. Begrazing als mestafzet beschouwen of vermindering NERs aanvragen (enkel begrazing op eigen gronden punt 12). Aanpassing van rundveebezetting gebeurt automatisch op Mestbanking.


Landbouwers met exploitaties buiten en gronden binnen Vlaamse Gewest (punten 13, 14 en 15)

Enkel invullen voor exploitaties buiten en gronden binnen Vlaamse Gewest.

Opslag dierlijke en andere meststoffen invullen (punt 3 tem 6), gebruik kunstmest aangeven (punt 7 tem 8).

Indien mestafzet via transportdocumenten of inscharingscontracten : niet vermelden!
Verklaring door de aangever (punt 18)

Ik verklaar op erewoord dat alle gegevens in deze aangifte volledig en juist zijn ingevuld. Ik voeg bij dit formulier alle bijlagen die noodzakelijk zijn voor mijn aangifte. Ik neem er akte van dat iedere verklaring die na controle geheel of gedeeltelijk vals blijkt te zijn, aanleiding kan geven tot een administratieve geldboete.

De Mestbank kan aanvullende inlichtingen inwinnen over alle gegevens in deze aangifte.
DEEL 2

Rundvee

Beslagnummer controleren op deel 1.


Staltype aangeven aan de hand van % vloeibare mest en % vaste mest

Nooit op stallen = 0% en 0% + uitleg


Staltype (behalve voor mestkalveren)

90% vloeibare mest en meer = 10% stikstofverlies = amper stalmest

meer dan 10% vloeibare mest, maar minder dan 90% = 15% stikstofverlies = deels stalmest

10% vloeibare mest en minder = 20% stikstofverlies = bijna uitsluitend stalmest


Standplaatsen niet meer ingevuld (wel op Mestbanking)
Rundveebezetting aanpassen via wijzigingsformulier ‘aanvraag wijziging rundveebezetting”

 • Verschuiving tussen de melkkoe-zoogkoe naar ander rund

melkkoe of zoogkoe tot 12 maanden na de laatste kalving, bij eerder afmesten melkkoe of zoogkoe vanaf de laatste kalving verschuiven naar ander rund

+ lijst van de te verschuiven runderen! • Verschuiven binnen zelfde leeftijd

 • Opsplitsen over verschillende exploitaties

 • Overname van een exploitatie in de loop van het jaar 2013

Pocketvergisting (vraag 2)?


Op Mestbanking: oplading van dierbezetting op vraag bij 1ste opening (OK klikken).
Varkens

Staltype (vraag 3)  dierbezetting, geen procentuele verdeling!

V –nummers emissiearme stallen  te vinden in milieuvergunning.
Mee te sturen documenten

Convenant = attest

Regressie= register, attest geleverde voeders, berekening regressie

Wassers = verliescijfer gewone stal


Forfait enkel indien < 200 andere varkens (24+25) op bedrijfsniveau
Voederhoeveelheden convenant + 7 % maximaal

Diercategorie Max. voeder (kg/dier /per jaar)

biggen van 7 tot 20 kg 206

beren 1050

zeugen, incl. biggen van minder dan 7 kg 1050

andere varkens van minder dan 110 kg 700

andere varkens van meer dan 110 kg 1050
Pluimvee gemiddelde veebezetting en staltype (punt 5 en 6)

Voederhoeveelheden convenant

Diercategorie Max. voeder (kg/dier /per jaar)

slachtkuikens 34,7


Paarden en pony’s (punt 7)

Percentage vloeibare en vaste mest niet meer aangeven


Andere diersoorten (punt 8)

Percentage vloeibare en vaste mest


Bepaling aandeel beweiding bij graasdieren (vraag 9)

Percentage beweiding en percentage op stal

Enkel indien gekozen voor werkzame N
DEEL 3

Zure (vragen 1,2,3) en biologische wasser (vragen 4,5,6,7) apart onderdeel

Indien meer dan 1 zure of biologische wasser bijkomend formulier deel 3 gebruiken

Zure wasser: afzet bij derden en opslag hier aangeven, gebruik spuiwater van derden in deel 1.

Biologische wasser: opslag in deel 1 aangeven. Processchema bijvoegen.
2 analyses wassers bijvoegen, voor nabehandeling biologische wasser (verkrijgen MVC’s) 12 analyses of 2 (geen nabehandeling).

2. VMM AANGIFTE PRODUCTIEJAAR 2013

Wie?

Aangifteplichtig als men grootverbruiker is:


  • 500 m3 of meer leidingwater afneemt

  • een eigen waterwinning 5 m3/uur of meer

  • een grondwaterwinning heeft van ten minste 500 m³ (uitgezonderd handpompen)


Heffingsplichtig als men

heffing waterverontreiniging


heffing grondwaterwinning  • grondwaterwinning van ten minste 500 m³ (uitzondering voor handpompen)

 Besluit

Indien minder 500 m³ leidingwater of over een eigen waterwinning minder dan 5 m³/u toch VMM aangifte doen omdat dit financieel voordeliger is.
Wanneer?

Indienen vóór 15 maart 2014 bij de provinciale dienst van de Mestbank.


Leidingwater en grijswater

 • punt 7: verbruik zelf opgeven of VMM laten opvragen (voorkeur) of geen facturen ontvangen

indien toestemming naam maatschappij, abonneenummer en factuurgegevens of kopie facturen leidingwater met facturatiedatum 2013, vraag 9 niet invullen.

 • punt 8 : Abonneenummer

Antwerpse Waterwerken (AWW), Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der provincie Antwerpen (PIDPA), Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW/Waterlink), Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW/De Wtaregroep): abonneenummer = contractnummer
Gemeentelijke Waterdienst Hoeilaart: abonneenummer = klantnummer
Intercommunale Watermaatschappij (IWM): abonneenummer = abonneenummer/klantnummer
Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht (IWVA), Gemeentelijk Waterbedrijf Knokke-Heist: abonneenummer = abonnee(nummer)
Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant (IWVB): abonneenummer = eerste 7 cijfers van het factuurnummer
Vivaqua (vroeger BIWM, CIBE): abonneenummer = factuurnummer.


Grondwater

 • Sinds 1 januari 2010 moet elke grondwaterwinning (ook grondwaterwinningen voor de irrigatie in open lucht in de land- en tuinbouw) debietmeter hebben uitgezonder:

  • grondwaterwinningen uitgerust met een handpomp;

  • grondwaterwinningen voor huishoudelijke doeleinden tot max. 500m³ /jaar;

  • irrigatie in open lucht van land- en tuinbouw

Uitzondering handpompen/neuspompen (schrappen uit grondwatervergunning)
 • Verzegeling van de debietmeter


Debietmeters in gebruik na 1 januari 2004 moeten verzegeld zijn door leverancier, installateur, MER-deskundige. Oudere debietmeters verzegelt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
Bij verbreking van de verzegeling  onmiddellijk schriftelijk melden aan de VMM buitendienst:

 • dossiernummer van VMM

 • naam en voornaam

 • adres van de winning

 • merk en serienummer van de debietmeter

 • tellerstand op het moment van de verbreking

 • reden van verbreking

 • voorstel datum nieuwe afspraak verzegeling

Verzegeling verbreken zonder te melden aan de VMM  boete van 150 euro.

Verzegelaar toegang weigeren tot de bedrijfsgebouwen  boete 500 euro.


 • Randvoorwaarde MTR


Afdekken van verlaten winning + vergunningsprocedure voor het gebruik van water voor irrigatiedoeleinden

 • Punt 10: excelbestand ‘identificatie grondwaterputten aangifte 2012’’ te downloaden op

http://www.heffingen.be/documenten/identificatiegegevens_grondwaterputten.xls/view

(27 MB!)


 Op basis daarvan is aangepast bestand met enkel relevante kolommen en met filter op www.invebelgie.be  beschikbaar.

 • Punt 11 : indien op verschillende putten slechts één debietmeter staat (enkel uit zelfde watervoerende laag), alle putnummers vermelden; indien grondwaterwinning maar geen gebruik: ook meterstanden opgegeven (begin=eind) anders wordt vergund debiet aangerekend

 • Wijzigingen aangeven (vervanging, herstelling)


Oppervlaktewater

 • Zonder debietmeter gebeurt de berekening van het verbruik op basis van de pompcapaciteit


Gegevens hoofdactiviteit

 • punt 22 en 23: VMM toestemming geven om waterverbruik te verdelen (kruis voor sector 28 de subsectoren aan (geen waterverbruik opgeven), vul voor sector 56 het aantal personen in gedomicilieerd op 1/1/2014), kruis evt sector 28 e aan indien teveel waterverbuik.


Gegevens lozingsplaats afvalwater

 • punt 24 lozingsplaats = andere (bijvoorbeeld sanitair op riolering, bedrijfsafvalwater via mestkelder, besproeiingen van teelten).


Uitgebreide berekeningsmethode


VMM-aangiftewizard

 • Inloggen met dossiernummer, postcode én bedrijfsnaam op http://aangiftewizard.heffingen.be/

Ingevulde aangifte opslaan als pdf en opladen in Mestbanking.

 • Indien geen dossiernummer bij VMM  aanvragen via aangifte@vmm.be. Vervolgens op 'nieuwe gebruiker' klikken, uw dossiernummer en identificatiegegevens invullen en op 'volgende' klikken. Vanaf dit moment kan men inloggen via het inlogscherm.

 • Enkele gebruikstips:

  • Velden met rood sterretje  verplicht in te vullen.

  • Voor het toevoegen van een lijn  de aparte tekstvakjes invullen en op de knop toevoegen klikken.

  • Voor het wijzigen van een lijn  de te wijzigen tekst aanpassen door te dubbelklikken op de tekst in de lijst.

  • Voor het verwijderen van een lijn uit de lijst  op het X icoontje klikken.

3. Derogatie

Aanvragen voor 15/2 via Mestbanking (vanaf 6/1) of aanvraagformulierRespecteren indieningsdatum VA (21 april 2014)

26-8-2016De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina