Aangenomen moties over afgelopen parlementaire jaarDovnload 238.74 Kb.
Pagina1/3
Datum19.08.2016
Grootte238.74 Kb.
  1   2   3
Aangenomen moties over afgelopen parlementaire jaar

Indiener

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

Van Gerven/Arib

Verzoekt de regering, met de LTO, dierenartsen en dierenbescherming afspraken te maken over preventieve gezondheidsmaatregelen teneinde diergezondheid te bevorderen en antibioticagebruik volgens voorbeeld van de «best practices» zeer substantieel te verminderen en hier in oktober dit jaar de Kamer over te informeren;

verzoekt de regering, verplicht periodiek preventief bedrijfsbezoek een centraal onderdeel van dit plan te laten zijn.29 683, nr. 74 

Afgedaan, zie TK-brief antibiotica d.d. 25 november 2011.

Van Gerven/Arib

Verzoekt de regering, verplichte openbare registratie in te stellen voor antibioticum uitgifte door dierenartsen.

29 683, nr. 77 

Afgedaan, zie TK-brief antibiotica d.d. 25 november 2011.

Arib/van Gerven

Verzoekt de regering, dit register uit te breiden tot farmaceutische bedrijven in de diergeneeskunde. 

29 683, nr. 81

Afgedaan, zie TK-brief antibiotica d.d. 25 november 2011.

Van Bemmel

Verzoekt de regering, op zeer korte termijn in overleg te treden met de werkgroep om helderheid te verschaffen over de status en voortgang van de lopende dialoog en in het komende jaar een traject in te zetten met als doel om tot een door de sector gedragen oplossing te komen;

verzoekt de regering, in samenspraak met andere stakeholders te onderzoeken wat de haalbaarheid en de wenselijkheid zijn van, en de mogelijke alternatieven zijn voor het invoeren van een uitgebreide kwekersvrijstelling op Europees niveau.27 428, nr. 197 

Afgedaan, zie brief aan TK van 16 augustus 2011 (TK 27 428, nr. 202).

De schriftelijke fase van de consultatie van stakeholders is inmiddels afgerond.
Jacobi/Braakhuis

Verzoekt de regering een grondgebonden erkenning van streekproducten te regelen en het keurmerk Erkend Streekproduct leidend te maken voor het programma Streekproducten van de Taskforce Multifunctionele Landbouw

32 500 XIII, nr. 80 

Zie brief aan TK (31 532 nr. 64) d.d. 7 juli 2011.

Van Dekken/Koopmans

Verzoekt de regering om in contact te komen met de indieners van de provinciale burgerinitiatieven en deze volwaardig te betrekken bij het huidige en nog komende proces;

verzoekt de regering, de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek van Royal Haskoning, gedaan in Brabant en in Overijssel, zijnde een kwalitatieve evaluatie van het in Brabant en Overijssel gevoerde reconstructieproces, te betrekken bij de maatschappelijke dialoog.28 973, nr. 65 

Afgedaan, zie TK-brief d.d. 23 november 2011.

Dijkgraaf c.s.

Verzoekt de regering, het fokverbod voor jaarlingen op die bedrijven die in 2010 besmet zijn verklaard, maar aantoonbaar tijdig en volledig gevaccineerd hadden, op te heffen.

28 286, nr. 431

Afgedaan, zie TK-brief (28 286, nr. 444) d.d. 22 november 2010.

Dijkgraaf c.s.

Verzoekt de regering, op korte termijn te inventariseren wat de totale financiële schade is van het vangstverbod voor de getroffen beroepsvissers, met inbegrip van:

– de totale omzet van paling, wolhandkrab en de bijvangst aan snoekbaars;.

– inkomensverlies doordat geen vergunningen aan derden uitgegeven kunnen worden;.

– de waardedaling van visrechten.29 675, nr. 124 

De motie wordt uitgevoerd.

Wiegman-van Meppelen Scheppink/Dijkgraaf

Verzoekt de regering, onderzoek te verrichten naar de mate, vormen en mogelijke maatschappelijke gevolgen van verdere monopolisering in de Nederlandse veredelingssector en de Kamer hierover te informeren.

27 428, nr. 195 

Onderzoekopdracht is in voorbereiding. Overleg wordt gestart met potentiële uitvoerders.

Dijkgraaf/ Jacobi

Verzoekt de regering, in overleg met de genoemde actoren een commissie in te stellen die zich op korte termijn buigt over de toekomst van de gehele binnenvisserij en een breed gedragen toekomstvisie opstelt.

29 675, nr. 125 

Zie TK-brief (TK 29675, nr. 133) d.d. 13 september 2011.

Dijkgraaf/Koopmans

Verzoekt de regering, de investeringsregeling jonge boeren in ieder geval tot 2015 te handhaven;

verzoekt de regering, ten aanzien van de investeringsregeling jonge boeren als uitgangspunt te nemen dat jaarlijks alle goedgekeurde aanvragen gehonoreerd worden en dat hier bij de jaarlijkse najaarsnota, binnen de begroting EL&I, rekening mee gehouden wordt.32 500 XIII, 123 

Zie brief aan TK (32 500 XIII, nr. 199) d.d. 7 juli 2011.

Wiegman-van Meppelen Scheppink/Dikkers

Verzoekt de regering, de wenselijkheid en uitvoerbaarheid van de in het rapport van het Platform Landbouw, Innovatie & Samenleving genoemde aanbevelingen voor de risicospreiding van soja-import en eventuele andere maatregelen te onderzoeken, en de kamer hierover te informeren.

31 532, nr. 62 

Motie is onderhanden. Zie ook brief aan TK d.d. 14 juni (TK 28 625, nr. 129). Kamer wordt nader geïnformeerd.

Ouwehand/El Fassed

Verzoekt de regering, met regelmatige rapportages te komen over de handhaving van het verbod op het verhandelen en verkopen van paling die te hoge gehaltes dioxines bevat en daarmee niet voldoet aan de voedselveiligheidsnormen die voor paling zijn vastgesteld.

26 991, nr. 291

Afgedaan. Per 1 april 2011 is de aalvisserij en wolhandkrabvisserij in sterk met dioxine vervuilde gebieden verboden. Daarmee is uitvoering van deze motie niet meer van toepassing.

Ouwehand/El Fassed

Verzoekt de regering, parallel aan de uitwerking van de handhavingsplannen, voorbereidende stappen te nemen om over te kunnen gaan tot een wettelijk visverbod voor paling in de vervuilde gebieden als de nieuwe handhavingsinzet niet effectief en doelmatig genoeg blijkt te zijn.

26 991, nr. 284 

Afgedaan met de Tijdelijke wijziging van de Visserijwet 1963 (32 658).

El Fassed/Van Veldhoven

Verzoekt de regering, in de Visserijraad te pleiten voor een verkoopverbod van blauwvintonijn, en als dit niet haalbaar blijkt, zich aan te sluiten bij het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zweden door steun uit te spreken voor een harde maximumgrens en het afsluiten voor visserij van paaigebieden in de Mediterraanse Zee.

32 500 XIII, nr. 60 

Afgedaan. Zie beantwoording Kamervragen van het lid Van Veldhoven (aanhangsel van de Handelingen, 2010-2011, 1011).

Gerbrands c.s.

Verzoekt de regering te bewerkstelligen dat de voormalige EHS-gronden van agrarische bestemming worden voorzien en de bescherming daarop aan te passen; verzoekt voorts bij voorrang, dit te bewerkstellingen voor de ondernemers in het Oostvaarderswold.

32 563, nr. 22 

De TK wordt hierover voor het kerstreces geïnformeerd.

Van Gerven

Verzoekt de regering ten minste door te gaan met de Recreatie om de Stad daar waar al beloftes aan bewoners zijn gedaan over recreatiegebieden en groen, en daar waar huizenprijzen substantieel dreigen te dalen bij het niet doorgaan van geplande recreatiegebieden.

32 500 XIII, nr. 24 

Afgedaan. Zoals eerder per brief (32500 XIII, nr. 66) aan de Kamer gecommuniceerd is, zijn er geen Rijksmiddelen voor RodS meer beschikbaar. Met de ondertekening van het decentralisatie akkoord wordt recreatie de verantwoordelijkheid van de provincies.

Van Gerven

Verzoekt de regering voor eind 2011 het aantal langeafstandveetransporten dat niet voldoet aan de eis van maximaal 500 kilometer of 8 uur, substantieel te laten afnemen;

verzoekt de regering tevens voor transport de transportcondities trapsgewijs op te schroeven naarmate het transport langer duurt;

verzoekt de regering voorts voor eind 2011 het aantal misstanden bij diertransport substantieel te laten afnemen en daarover de Kamer jaarlijks te rapporteren.


26 991, nr. 296 

Zie brief aan TK (26 991, nr. 322) d.d. 9 november 2011.

Van Gerven

Verzoekt de regering, in te zetten op moderne hulpmiddelen bij de controle en daarbij binnen afzienbare tijd te streven naar 100% GPS op diertransport en een brede toepassing van moderne hulpmiddelen als permanente webcams bij slachterijen.

26 991, nr. 299 

Afgedaan, zie TK-brief (26 991, nr. 315) d.d. 20 april 2011

Van Gerven

Verzoekt de regering met een voorstel te komen voor een verbod op doorfok die resulteert in dierenwelzijnsproblemen;

verzoekt de regering dit van toepassing te laten zijn op zowel gezelschapsdieren als dieren die voor productie worden gehouden;

verzoekt de regering hierbij fokkers een populatiebeheersplan te laten opstellen en voor te laten leggen aan een toetsingscommissie van onafhankelijke deskundigen;

verzoekt de regering hierbij in te zetten op biologisch normale percentages die lijden aan erfelijke defecten;

verzoekt de regering overselectie en inteelt hierbij aan te pakken en dus de inzet van fokdieren te beperken naar biologisch gezonde percentages;

verzoekt de regering hierbij de mogelijkheid van een tentoonstellings-, keurings- en fokverbod voor doorgefokte dieren te bezien.28 286, nr. 480 

Zie brief aan TK (28 286, nr. 532 ) d.d. 27 september 2011.

Van Gerven

Verzoekt de regering binnen een half jaar te komen met een voorstel voor een tentoonstellingsverbod voor paarden met gecoupeerde staarten.

28 286, nr. 481 

Zie brief aan TK (28 286, nr. 494) d.d. 15 maart 2011.

Van Gerven

Verzoekt de regering, in overleg te treden met (boeren)organisaties en eventueel wetenschappers over de problemen en mogelijke oplossingen rond prijsvorming en prijsvolatiliteit,

verzoekt de regering, tevens de Kamer hierover te informeren voor de herfst 201121 501-32, nr. 458 

Motie is onderhanden, TK wordt geïnformeerd.

Van Gerven

Verzoekt de regering de door de Dierenbescherming aangedragen alternatieven voor afschot van ganzen te bestuderen en door te laten rekenen;

verzoekt de regering de veelbelovende innovatie alternatieven om ganzenschade te voorkomen zoals het draad op zonne-energie van cabwim en de laserstralen en ultrasoon geluid van Safe Mills project te accommoderen;

verzoekt de regering de Kamer over dit onderzoek en de ontwikkeling en ondersteuning van alternatieven te informeren in de herfst van 2011.


32 710 XIV, nr. 11 

Op het doden van ganzen met behulp van CO2 wordt ingegaan in mijn brief over de toekomst van het ganzenbeleid, die ik voor het algemeen overleg van 22 december 2011 aan uw Kamer zal sturen.

Van Gerven

Verzoekt de regering de kantelbox in slachterijen zo snel mogelijk te verbieden.

31 571, nr, 13 

Motie wordt uitgevoerd zodra er in Nederland een reëel en haalbaar alternatief beschikbaar is voor de slachterijen.

Van Gerven/Jacobi

Verzoekt de regering voor 2012 een onafhankelijke commissie onderzoek te laten doen in hoeverre de indertijd geconstateerde problemen al zijn opgelost, welke maatregelen zijn genomen, wat de effectiviteit hiervan is en waar eventuele vervolgactie nodig is.

31 532, nr. 49 

Afgedaan, zie TK-brief (TK 26991, nr. 321) d.d. 30 augustus 2011.

Smits/Van Gerven

Verzoekt de regering tevens, de toepassing en ontwikkeling van alternatieve, minder dieronvriendelijke dodingsmethoden te bevorderen.

26 991, nr. 287 

Zie brief aan TK d.d. 10 februari 2011 (TK 29 675, nr. 107).

Grashoff c.s.

Verzoekt de regering, het aspect van versterking van de marktmacht van boeren mede tot inzet te kiezen in de verdere onderhandelingen over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid van de EU.

21 501-32, nr. 443 

Afgedaan, zie TK-brief (28625, nr. 137) d.d. 28 oktober 2011.

Ouwehand/Grashoff

Verzoekt de regering de Sectorraad Paarden op te dragen hun welzijnsplan voor 1 mei 2011 te presenteren;

verzoekt de regering de Kamer uiterlijk op 14 mei 2011 te informeren over de (vervolg)stappen die zij zal zetten om het welzijn van paarden en pony's te waarborgen.28 286, nr. 473 

Afgedaan, zie TK-brief (TK 28286, nr. 508) d.d. 20 mei 2011.

Ouwehand c.s.

Verzoekt de regering de door de RDA geformuleerde kaders voor de fok van honden en andere dieren op te nemen in de aangekondigde AMvB gezelschapsdieren die het bestaande Honden- en kattenbesluit zal vervangen.

28 286, nr. 474 

Afgedaan, zie TK-brief (28286, nr. 525) d.d. 27 september 2011.

Grashoff/Jacobi

Verzoekt de regering te komen met een plan van aanpak voor de verduurzaming van voedsel, met duidelijk omschreven doelen en in te zetten middelen, en dit voor 1 juli 2011 aan de Kamer toe te zenden.

31 532, nr. 46 

Afgedaan. Zie de beleidsagenda in Begroting 2012 (TK 33000 XIII, nr. 2) d.d. 20 september 2011.

Grashoff/Van Veldhoven

Verzoekt de regering in overleg te treden met provincies en gemeenten om gedurende de maatschappelijke discussie die staatssecretaris Bleker organiseert, niet mee te werken aan bestemmingsplanwijzigingen voor stallen groter dan 300 NGE (Nederlandse Grootte Eenheid, maat voor de economische omvang van een agrarisch bedrijf) en één bouwlaag.

28 286, nr. 488 

Afgedaan, zie TK-brief d.d. 23 november 2011.

Graus

Verzoekt de regering, tot het opstellen van een stalbrandpreventieplan in samenwerking met brandweer, veehouders en verzekeringsmaatschappijen

32 500 XIII, 110 

Zie brief aan TK (32 500 XIII, nr. 174) d.d. 4 februari 2011 en brief aan TK (32 500 XIII, nr. 197) d.d. 20 juni 2011. De Kamer wordt op korte termijn nader geïnformeerd.

Graus 

Verzoekt de regering, tot verplichte etikettering van halalvlees opdat consumenten een vrije keuze kunnen maken en niet onwetend dieronvriendelijk geslacht vlees eten.

32 500 XIII, 111 

Zie brief aan TK (32 500 XIII, nr.197) d.d. 20 juni 2011.

Graus c.s.

Verzoekt de regering, zwaardere bestraffing mogelijk te maken voor daders van mishandeling van politiedieren

32 500 XIII, 113

Afgedaan, zie TK-brief (29628, nr. 275) d.d. 24 oktober 2011.

Graus c.s.

Verzoekt de regering om onbevoegden actief op te sporen via hun websites, aanwijzingen van dierenartsen en/of de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde om het onbevoegd uitoefenen van een veterinaire taak te stoppen en te bestraffen, daar het gaat om een overtreding op de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde.

28 973, nr. 58 

Motie is onderhanden, zie ook brief aan TK (28 286, nr. 517) d.d. 22 juni 2011.

Graus/Helder

Verzoekt de regering, zwaardere straffen in te stellen voor daders van dierenmishandeling en/of -verwaarlozing.

32 500 XIII, 108 

Afgedaan, zie TK-brief (29628, nr. 275) d.d. 24 oktober 2011.

Graus/Koopmans

Verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat de Zeehondencrèche een afvaardiging krijgt in de Trilateral Seal Expert Group (TSEG), naast het reeds door het ministerie van EL&I aangewezen IMARES, ter vertegenwoordiging van het Nederlandse aandeel in deze trilaterale overeenkomst.

28 973, nr. 59

De motie wordt uitgevoerd.

Graus/Ouwehand

Verzoekt de regering de procedures en opvangtermijnen van de levende have op Schiphol tot een minimum te beperken en de dieren indien nodig van veterinaire zorg te voorzien;

verzoekt de regering voorts om dieren, welke in bovengenoemde levende have zijn opgevangen en niet geëuthanaseerd hoeven worden, zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken te (her)plaatsen.28 286, nr. 485 

Afgedaan. Zie TK-brief (28 286, 504) d.d. 2 mei 2011.

Jacobi

Verzoekt de regering, ook veevoer toe te voegen aan de pilots naming-and- shaming.

21 501-32, nr. 432 

Afgedaan, zie TK-brief (26 991, nr. 314) d.d. 14 april 2011.

Jacobi

Verzoekt de regering, in de toekomst enkel toeslagen te verstrekken waar een inspanning/prestatie tegenover staat

28 625, nr. 123 

Afgedaan, zie TK-brief (28625, nr. 137) d.d. 28 oktober 2011.

Jacobi

Verzoekt de regering, een samenhangend pakket van maatregelen te treffen voor voldoende handhaving op visstroperij en daarover de Kamer te informeren.

32 574, nr. 8 

De Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Jacobi c.s.

Verzoekt de regering, de ontwikkeling van het ASC-keurmerk op soortgelijke wijze als het MSC-keurmerk te steunen en te faciliteren op het moment dat deze voldoet aan de VN-richtlijnen voor ecolabels voor visserij en aquacultuur.

32 500 XIII, nr. 48 

Afgedaan, zie TK-brief (32 201, nr. 11) d.d. 4 februari 2011.

Jacobi c.s.

Verzoekt de regering, de aanvragen en financiering van kleine vismarkten voor dagverse vis onder te brengen bij het VisserijInnovatie Platform.

32 500 XIII, nr. 49

Afgedaan, zie TK-brief (32 500 XIII, nr. 197) d.d. 20 juni 2011.

Jacobi c.s.

Verzoekt de regering, te onderzoeken of het instellen van een dergelijke omgekeerde bewijslast een adequaat instrument zou kunnen zijn in het tegengaan van stroperij.

32 500 XIII, nr. 50 

Zie brief aan TK d.d. 1 februari 2011 (TK 32 500 XIII, nr. 173) en de Tijdelijke wijziging van de Visserijwet 1963 (TK 32 658).

Jacobi c.s.

Verzoekt de regering, bij de volgende Landbouw- en Visserijraad het voortouw te nemen en de effecten van het aankomende GLB voor boeren in ontwikkelingslanden te agenderen en de kamer hierover te rapporteren.

21 501-32, nr. 457

Afgedaan, zie brief aan TK d.d. 1 april 2011 (TK 21 501-32, nr. 471).

Ouwehand/Jacobi

Verzoekt de regering, de Kamer per brief te informeren over haar inzet voor het nieuwe EU dierenwelzijnsactieplan.

21 501-32, nr. 453 

Afgedaan, zie TK-brief (28 286, nr. 514) d.d. 31 mei 2011 en TK-brief (28 286, nr. 526) d.d. 3 oktober 2011.


  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina