Aangenomen moties over afgelopen parlementaire jaarDovnload 238.74 Kb.
Pagina2/3
Datum19.08.2016
Grootte238.74 Kb.
1   2   3

Thieme/Jacobi

Verzoekt de regering in afwachting van de uitkomsten van het breed maatschappelijk debat een voorbereidingsbesluit te nemen waarmee een moratorium op de bouw van megastallen wordt afgekondigd en dit besluit zo snel mogelijk kenbaar te maken aan provincies en gemeenten.

28 286, nr. 472 

Afgedaan, zie TK-brief d.d. 23 november 2011.

Van Veldhoven/Jacobi

Verzoekt de regering, in de aanwijzing van gebieden voor vangstverboden rekening te houden met de lengte van de hoofdzakelijk gevangen paling;

verzoekt de regering tevens, de gebieden waarin het vangstverbod geldt, periodiek te herijken op basis van wetenschappelijk advies,32 658, nr. 16 

Zie de Tijdelijke wijziging van de Visserijwet 1963 (TK 32 658) en mijn brief van 22 juni 2011.

Wiegman-van Meppelen Scheppink/Jacobi

Verzoekt de regering om met de provincies en de partners van het Manifest te zoeken naar (financiële) mogelijkheden om de ecologische hoofdstructuur op ecologisch verantwoorde wijze af te maken en met hen uiterlijk in het voorjaar een plan van aanpak (inclusief tijdpad) op te stellen, waarin duidelijk is hoe de EHS in 2018 wordt gerealiseerd en waarbij het nog een aantal jaren daarna mogelijk is grond aan te kopen.

32 500 XIII, nr. 37 

Afgedaan, zie TK-brief (TK 30825, nr. 107) d.d. 21 september 2011.

Wiegman-van Meppelen Scheppink/Jacobi

Verzoekt de regering op korte termijn met de eilandelijke overheden en maatschappelijke organisaties in overleg te treden om te komen tot aanvullende bepalingen voor natuurbescherming op de BES-eilanden en het geld dat beschikbaar is voor natuurbeheer op de BES-eilanden ook als zodanig te labelen, met aandacht voor behoud van biodiversiteit van zowel de maritieme als de terrestrische natuur.

32 500 XIII, nr. 143 

De motie is uitgevoerd. In oktober 2011 is in samenwerking met lokale overheden en maatschappelijke organisaties gestart met de opstelling van een natuurbeleidsplan voor de periode 2012-2017. De afronding van het plan is voorzien in mei 2012. In dit kader wordt gekeken naar de noodzaak voor aanvullende bepalingen voor natuurbescherming en financiering.

Ook is met de vertegenwoordigers van de BES eilanden overleg geweest over de besteding van hun ter beschikking gestelde middelen ten behoeve van natuurbeleid. Het bedrag voor natuur is niet gelabeld maar maakt onderdeel uit van de vrije uitkering voor Caribisch Nederland. De vrije uitkering is een bedrag dat Nederland jaarlijks voor de eilanden beschikbaar stelt en waaruit de drie eilanden, naast de opbrengsten uit de eilandbelasting de eilandskosten dienen te bekostigen. Voor natuur zijn deze kosten geschat op €800.000,-.Wiegman-van Meppelen Scheppink/Jacobi

Verzoekt de regering te bewerkstelligen dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit naast de kortetermijnbelangen van consumenten ook rekening houdt met langetermijnbelangen, gelet op het belang van non trade concerns, met als gevolg dat de NMa markgericht én verantwoord produceren kan toestaan.

31 532, nr. 55 

Afgedaan, zie TK-brief d.d. 22 november 2011.

Jacobi/Grashoff

Verzoekt de regering in het Nationaal Actieplan Gewasbescherming kwantitatieve doelen op te nemen.

32 372, nr. 38 

Motie wordt uitgevoerd, TK wordt in eerste kwartaal 2012 geïnformeerd.

Grashoff/Jacobi

Verzoekt de regering het actieplan Gewasbescherming met prioriteit op te werken en voor eind van het eerste kwartaal 2012 aan de Kamer toe te zenden.

32 372, nr. 43 

Motie wordt uitgevoerd, TK wordt in eerste kwartaal 2012 geïnformeerd.

Jacobi/De Mos

Verzoekt de regering, de Kamer voor 1 maart 2011 aan te geven op welke wijze tot een onafhankelijke en slagvaardige VWA gekomen kan worden.

32 500 XIII, 81 

Afgedaan, zie TK-brief (32 500 XIII, nr. 173) d.d. 1 februari 2011 en TK-brief (32 500 XIII, nr. 197) d.d. 20 juni 2011.

Jacobi/Wolbert

Verzoekt de regering deze benoeming ongedaan te maken en een transparante en zorgvuldige procedure op te stellen

21 501-32, nr. 482 

Afgedaan, zie ook brief aan de TK (28 625, nr. 126) d.d. 27 mei 2011.

Koopmans c.s.

Verzoekt de regering, de nationale dierverzamelregelgeving te herzien en versoepelingen door te voeren met als randvoorwaarde dat bewaking van diergezondheid- en dierenwelzijn voorop dient te staan

32 500 XIII, 97 

Zie brief aan TK (26 991, nr. 322) d.d. 9 november 2011.

Koopmans c.s.

Verzoekt de regering, bij de Europese Commissie aan te dringen op het niet invoeren van een broeikasgas-emissiehandelssysteem voor veehouderijsectoren.

21 501-32, nr. 461

Motie is onderhanden.

Koopmans/Lodders

Verzoekt de regering voorts alle regelgeving zowel op het niveau van het Rijk, provincies als gemeenten voor 1 januari 2012 op dit vlak aan te passen.

32 500 XIII, nr. 17

De TK wordt hierover voor het kerstreces geïnformeerd.

Koopmans/Lodders

Verzoekt de regering bij de integratie natuurwetgeving de te integreren wetten, AMvB's en ministeriële regelingen van nationale koppen te ontdoen en zo spoedig mogelijk in te dienen bij de Tweede Kamer.

32 500 XIII, nr. 29 

Aan deze motie zal uitvoering worden gegeven door het wetsvoorstel natuur. Dit wetsvoorstel is nu in voorbereiding, en zal naar verwachting dit voorjaar bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Koopmans/Lodders

Verzoekt de regering alle ontwerp-aanwijzingsbesluiten Natura 2000 na te lopen of alleen habitats en soorten zoals vermeld op bijlage I en II worden beschermd en ervoor zorg te dragen dat in alle beheerplannen slechts maatregelen staan opgenomen die rechtstreeks verband houden met de bescherming van de op bijlage I en II opgenomen soorten;

verzoekt de regering voorts ervoor zorg te dragen dat in de beheerplannen enkel realistische doelen op het gebied van de Kaderrichtlijn Water (KRW) met gebruikmaking van de maximale derogatiemogelijkheid tot 2027 worden opgenomen;

verzoekt de regering tevens bij de beheerplannen de mogelijkheden van de uitwerking van de PAS en de (V)PAS mee te nemen;

verzoekt de regering vervolgens om inzichtelijk te maken of het tempo van uitvoering van de te nemen maatregelen in verhouding staat tot de sociaaleconomische gevolgen en de daarbij behorende maatschappelijke kosten en zo nodig het tijdpad en de beheerplannen daarop aan te passen;verzoekt de regering ten slotte deze operatie voor 1 december 2011 af te ronden.

32 670, nr. 8 

De motie is onderhanden.

De Mos/Koopmans

Verzoekt de regering te onderzoeken hoe zowel natuur- als schooltuineducatie gestimuleerd kan worden en de Kamer hierover te informeren.

32 500 XIII, nr. 30 

Afgedaan, zie TK-brieven d.d. 1 februari 2011 (TK 32 500 XIII, nr. 66) en d.d. 18 april 2011 (TK 20 487, nr. 38).

Koopmans/De Mos

Verzoekt de regering bij het herijkt realiseren van de EHS onteigening voor natuur niet als instrument in te zetten en dit ook in het bestuursakkoord op te nemen en de wet- en regelgeving daartoe aan te passen.

32 500 XIII, nr. 141 

Afgedaan, zie TK-brief (TK 30825, nr. 107) d.d. 21 september 2011. In de gegeven omstandigheden acht ik het niet opportuun om bij decentralisatie van de taak natuur nog een restrictie op onteigening voor natuur bij de Minister van I&M te bepleiten, bovenop de overeengekomen afspraken en uitgangspunten.

De Mos/Koopmans

Verzoekt de regering, de wens van EU-landbouwcommissaris Ciolos om natuurbeleid na 2013 een grotere rol te laten spelen naast zich neer te leggen en zich in te zetten voor een economisch sterke landbouwsector die zich niet laat kapen door milieugoeroes door voortzetting van gemeenschappelijk landbouwbeleid met gelijkblijvend budget na 2013.

32 500 XIII, 115 

Zie brief aan TK d.d. 20 juni (32 500 XIII, nr. 197).

Ouwehand/Koopmans

Verzoekt de regering, in Brussel te pleiten voor maatregelen om grootschalige export van legbatterijkooien te voorkomen, en gaat over tot de orde van de dag.

21 501-32, nr. 424 

Zie brief aan TK 7 maart 2011 (21 501-32, nr. 440).

Koopmans/Ouwehand

Verzoekt de regering de insectenmonitor gezien het belang voor volks-, dier- en plantgezondheid voort te zetten en daarvoor financiering binnen de EL&I-begroting te vinden.

32 500 XIII, nr. 189 

Motie wordt uitgevoerd, zie ook brief aan TK d.d. 19 april 2011 (32 500 XIII, nr. 192).

Ouwehand/Koopmans

Verzoekt de regering, een grotere ambitie aan de dag te leggen voor het EU Dierenwelzijnsactieplan en binnen twee weken een nieuwe inzet te formuleren waarin in elk geval de eerder gemaakte afspraken met de Kamer in zijn opgenomen.

21 501-32, nr. 497 

Afgedaan, zie TK-brief (28286, nr. 526) d.d. 3 oktober 2011.

Snijder-Hazelhoff/Koopmans

Verzoekt de regering voor 1 juli 2011 met voorstellen te komen die leiden tot een forse reductie van de kosten voor archeologisch onderzoek door de nationale kop te verwijderen.

32 500 XIII, 86 

Afgedaan, zie TK-brief (33053, nr. 1) d.d. 19 oktober 2011.

Koopmans/Snijder-Hazelhoff

Verzoekt de regering, de inspanningen van het kabinet voort te zetten zodat de door de EU toezegde zachte landing kan plaatsvinden.

21 501-32, nr. 425

Motie wordt uitgevoerd.

Snijder-Hazelhoff/Koopmans

Verzoekt de regering om bij de invulling van de diverse AMvB's en regelingen van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden bestaande nationale uitwerkingen, beoordelingsmodellen en nationale uitwerkingen van het Europese toelatingsbeleid die als belastende nationale kop worden ervaren uit de nationale wetgeving te elimineren;

verzoekt de regering tevens geen nieuwe nationale koppen in de toelatingsbeoordeling te introduceren.32 372, nr. 33

Motie wordt uitgevoerd. De gewijzigde uitvoeringsregelgeving zal in december 2011 inwerking treden.

Koopmans/Snijder-Hazelhoff

Verzoekt de regering om in Europees verband voor nieuwe veredelingstechnieken (onder meer cisgenese) een vereenvoudigd toelatingsregime of een vrijstelling onder de huidige regelgeving te bevorderen.

32 372, nr. 37 

De Commissie zal in 2012 de discussie met de lidstaten starten over de status van de nieuwe veredelingstechnieken. NL zal zich actief inzetten voor vrijstelling van deze nieuwe technieken.

Koopmans/Snijder-Hazelhoff

Verzoekt de regering:

– voorrang te geven aan een multilateraal handelsakkoord in het kader van de WTO boven bilaterale handelsakkoorden zoals met de Mercosur;

– ervoor zorg te dragen dat non-trade concerns deel uitmaken van ieder handelsakkoord;

– niet in te stemmen met een bilateraal akkoord met de Mercosur-landen zolang de effecten voor de land- en tuinbouw niet kwantitatief in kaart zijn gebracht;

– bij de onderhandelingen met de Mercosur-landen geen Europese concessies toe te staan die onevenredig negatief uitpakken voor de Europese landbouw en in het bijzonder Nederlandse gezinsbedrijven,


21 501-32, nr. 460 

Zie brief aan TK d.d. 28 maart 2011 (TK 21 501-32, nr. 470).

Koopmans/Snijder-Hazelhoff

Verzoekt de regering, bij indienen oppervlakte 2011 gecertificeerde GPS-meting toe te staan en deze als bewijs voor oppervlakteopgave 2010 te laten dienen;

verzoekt de regering voorts, ten aanzien van de mestwetgeving oppervlakteopgave ondernemer 2010 te doen gelden als mestruimte 2010.28 625, nr. 121 

Afgedaan. De mogelijkheid om GPS toe te staan als bewijs voor bezwaar, ten aanzien van de oppervlakte van het perceelsregister, is aan de ondernemers geboden. Vanaf 2012 biedt DR in de Gecombineerde Opgave (start: 1 april 2012) aan alle ondernemers de mogelijkheid hun gewaspercelen op te geven met behulp van GPS.

Koopmans/Snijder-Hazelhoff

Verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat DR dezelfde, door de staatsecretaris vastgestelde, maatstaven hanteert als DR zelf oplegt aan ondernemers;

verzoekt voorts de regering, ondernemers te allen tijde inzicht te verschaffen waar hun aanvraag zich in het behandelingstraject bevindt.28 625, nr. 120 

Motie wordt uitgevoerd. Naar aanleiding van het rapport ”DR tot uw dienst" is onder meer toegezegd om de bedrijfstoeslag eerder te betalen en sneller te beslissen op bezwaarschriften.

Koopmans/Snijder-Hazelhoff

Roept de regering op om tijdens de Landbouwraad van 28 juni 2011 een aanvullende EU-vergoeding te bewerkstelligen voor telers die hun producten tegen lage prijzen hebben verkocht.

21 501-32, nr. 498 

Afgedaan, zie brief aan TK d.d. 7 juli 2011 (21 501-32, nr. 504).

Van Veldhoven/Koopmans

Verzoekt de regering in de onderhandelingen over het gemeenschappelijk landbouwbeleid waar mogelijk ruimte te bepleiten voor het vergoeden van natuurbeheer, met name in de eerste pijler.

32 563, nr. 17 

Afgedaan, zie TK-brief (28625, nr. 137) d.d. 28 oktober 2011.

Koopmans/Wiegman-van Meppelen Scheppink

Verzoekt de regering, een systeem à la Appellation d'Origine Contrôlée samen met bedrijfsleven te ontwikkelen en ondernemers te ondersteunen bij het opsporen van potentieel te beschermen producten en te begeleiden naar een aanvraag voor bescherming

32 500 XIII, 99 

Zie brief aan TK d.d. 7 juli 2011 (31 532 nr. 64).

Koopmans/Van der Staaij

Verzoekt de regering te regelen dat alle natuurcompensatie(-gelden) zoveel mogelijk binnen de herijkte EHS zijn in te zetten zodat daardoor meer geld beschikbaar komt voor de EHS,

32 500 XIII, nr. 28 

De TK wordt hierover voor het kerstreces geïnformeerd.

Koppejan

Verzoekt de regering, standaard bij het ontwerp van waterstaatkundige werken, in overleg met direct betrokken (lokale overheden, organisaties voor sportvisserij en recreatie) de mogelijkheden voor sportvisserij te betrekken,

32 500 XIII, nr. 76 

Afgedaan met brief van staatssecretaris I&M aan TK d.d. 6 juni 2011 (TK 27 625, nr. 208).

Koppejan c.s.

Verzoekt de regering, versneld onderzoek in te zetten naar het effect van het sluiten van gebieden op de schieraaluittrek en het daarmee samenhangende aalherstel;

verzoekt de regering, in samenspraak met de sector te bezien of er met de sluiting van gebieden ook met minder vergaande maatregelen dan de huidige 3 maanden sluiting van de aalvangst voldaan kan worden aan de doelstellingen van de Europese aalverordening.32 658, nr. 18 

De TK wordt hierover voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Koppejan c.s.

Verzoekt de regering, in gezamenlijkheid met sector onderzoek uit te voeren naar de huidige cijfers van de overleving van bijvangsten voor verschillende soorten, en naar de ecologische en economische consequenties van een discardban;.

verzoekt de regering, naast het eerder gestelde in de motie-Koopmans c.s. 21501–32 nr. 462, gezamenlijk met de sector oplossingen te zoeken, onder meer door innovatie en de aanpassing van regelgeving;.

verzoekt de regering, niet in te stemmen met een discardban op basis van een «nulpercentage» aan discards en geen onomkeerbare besluiten te nemen, alvorens de Kamer middels een BNC-fiche is geïnformeerd en met de Kamer is gedebatteerd.


29 675, nr. 126 

Afgedaan, zie TK-brief (32201, nr. 20) d.d. 3 oktober 2011.

Lodders/Koppejan

Verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat de polders Zuidoord en de Zuiderdieppolder niet worden ontpolderd en de agrarische functie te behouden

30 862, nr. 55 

De motie wordt uitgevoerd.

Van Veldhoven/Koppejan

Verzoekt de regering, een spoedprocedure in te stellen die snel leidt tot een besluit over het al dan niet instellen van een aantal voorzorgsmaatregelen;

verzoekt de regering, om de mogelijkheden van een dergelijke alarmprocedure te onderzoeken en vorm te geven,32 658, nr. 15 

De Wet dieren bevat mogelijkheden voor het instellen van spoedmaatregelen, ook uit voorzorg. De motie wordt in dat kader uitgevoerd.

Koppejan/Lodders

Verzoekt de regering, het regeerakkoord inzake het niet ontpolderen van de polder Albrandswaard onverkort uit te voeren;

verzoekt de regering, in samenspraak met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Albrandswaard te komen tot een oplossing die draagvlak heeft onder de lokale bevolking30 862, nr. 57

Ik ben in overleg met de provincie om maximaal draagvlak te realiseren voor de projecten. Hierbij wordt ingezet op zoveel mogelijk behoud van de landbouwfunctie. De PKB in het kader van de Tweede Maasvlakte vereist echter enige vernatting.

Lodders

Verzoekt de regering alle bovengenoemde doelen op te sporen en te verwijderen uit de (concept) aanwijzingsbesluiten en de beheerplannen hierop aan te passen en de Kamer hierover voor 15 oktober 2011 te informeren.

32 670, nr. 19 

Deze brief zal ik uw Kamer op korte termijn doen toekomen.


Lodders c.s.

Verzoekt de regering, zorg te dragen voor een adequate handhaving van de voedselveiligheid met betrekking tot wilde paling, zowel Nederlandse als geïmporteerde paling;

verzoekt de regering, samen met de sector transparantie van de voedselketen te bewerkstelligen zodat het voor de consument duidelijk is in welke wateren de wilde paling gevangen is;

verzoekt de regering tevens, inzichtelijk te maken hoe de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) dit zal uitvoeren en handhaven.


26 991, nr. 286 

Afgedaan met de Tijdelijke wijziging van de Visserijwet 1963 (TK 32 658).

Lodders c.s.

Verzoekt de regering, te bewerkstellingen dat realisatie van de WCT geen vertraging oploopt door het voornemen van de regering om de compensatiegebieden elders in te zetten.

30 862, nr. 54 

Zie brief aan TK (TK 30862, nr. 48) d.d.

17 juni 2011.De Mos

Verzoekt de regering te voorkomen dat aan te leggen EHS gebieden schade aanrichten aan cultuurlandschap van Nederland.

32 500 XIII, nr. 31 

Afgedaan, zie TK-brief (TK 30825, nr. 107) d.d. 21 september 2011. Binnen de kaders van het onderhandelingsakkoord kunnen provincies rekening houden met het cultuurlandschap.


De Mos c.s.

Verzoekt de regering, een leidende rol te nemen in het overleg tussen marktpartijen om zo tot een gedragscode «Inkoopmacht» te komen en het instellen van een mediator tussen alle sectoren.

31 532, nr. 59 

Afgedaan, zie TK-brief d.d. 22 november 2011.

Ormel1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina