Aangenomen moties over afgelopen parlementaire jaarDovnload 238.74 Kb.
Pagina3/3
Datum19.08.2016
Grootte238.74 Kb.
1   2   3
Verzoekt de regering bij het hanteren van kostendekkende, transparante tarieven gedurende drie jaar vanaf het moment dat de tarieven kostendekkend zijn de nVWA een inspanningsverplichting op te leggen om te streven naar 10% tariefreductie per jaar, voortkomende uit effectief en efficiënt werken.

26 991, nr. 305

Zie brief aan TK (26 991, nr. 315) d.d.

20 april 2011.Ormel

Gezelschapsdieren: verzoekt de regering gemeenten te vragen om bij door gemeenteambtenaren gevonden dode gezelschapsdieren te controleren of zij al dan niet gechipt zijn en als dat zo is deze dieren als overleden te melden op www.animalalert.nl.

28 286, nr. 484 

Afgedaan, zie TK-brief (28 286, nr. 494) d.d. 15 maart 2011.

Ormel

Verzoekt de regering, «freeridergedrag» tegen te gaan door vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet Dieren ervoor te zorgen dat het registreren van het gebruik van diergeneesmiddelen algemeen verbindend wordt verklaard.

29 683, nr. 92 

Afgedaan, zie TK-brief antibiotica d.d. 25 november 2011.

Ormel

Verzoekt de regering, alle vormen van reclame voor antibiotica te verbieden.

29 683, nr. 93

Afgedaan, zie TK-brief antibiotica d.d. 25 november 2011.

Ormel c.s.

Verzoekt de regering, op korte termijn een plan van aanpak ter bestrijding van Q-koorts op te stellen, waarin tijdige ruiming van risicogroepen als een van de te nemen maatregelen is opgenomen.

28 286, nr. 434

Afgedaan, zie TK-brief d.d. 15 oktober 2010 (28 286, nr. 439).

Ormel c.s.

Verzoekt de regering, te bewerkstellingen dat een onafhankelijk voorzitter wordt aangezocht die met alle direct belanghebbenden met betrekking tot kwekers- en octrooirecht dit overleg vormgeeft.

27 428, nr. 198 

Motie wordt uitgevoerd, de Kamer wordt nader geïnformeerd.

Ormel/ Snijder-Hazelhoff

Verzoekt de regering, bij actieve openbaarmaking van nVWA-controlegegevens duidelijk onderscheid aan te geven tussen gegevens die louter ter informatie dienen en gegevens die hebben geleid tot een sanctie.

26 991, nr. 302 

Zie brief aan TK (minister VWS, mede namens staatssecretaris EL&I) d.d. 14 april 2011 (26 991, nr. 314). In de in het voorjaar 2012 toegezegde brief over openbaarmaking zal hierop ingegaan worden.

Ormel/ Snijder-Hazelhoff

Verzoekt de regering om in Europees verband fors in te zetten op dierenwelzijn ten aanzien van:

– uitvoering van het Europese verbod op de legbatterij per 1 januari 2012;

– uitvoering van de Europese eis voor groepshuisvesting van zeugen per 1 januari 2013;

– aanscherping van Europese normen van hokgrootte en aandeel dichte vloer voor vleesvarkens naar Nederlands niveau;

– aanscherping van de Europese norm voor het bloedijzergehalte van vleeskalveren naar een minimum van 4,5 mmol/liter.


28 286, nr. 483 

Afgedaan, zie brief aan de TK (28 286, nr. 494) d.d. 15 maart 2011, brief aan TK (28 286, nr. 514) d.d. 31 mei 2011 en brief d.d. 3 oktober 2011 (28 286, nr. 526).

Ouwehand

Verzoekt de regering, zich in te zetten voor maatregelen die garanderen dat ook nakomelingen van klonen en de producten van deze dieren niet op de Europese markt komen.

21 501-32, nr. 430 

Afgedaan, zie TK-brief (27 428, nr. 186) d.d. 10 mei 2011.

Ouwehand

Verzoekt de regering de reeds toegelaten bestrijdingsmiddelen die behoren tot de klasse neonicotinoïden opnieuw te toetsen op de effecten op de gezondheid van bijen, en hierbij ook expliciet eventuele sublethale effecten mee te nemen.

32 372, nr. 19 

Zie brief aan TK (32 372, nr. 57) d.d. 14 juli 2011.

Ouwehand

Verzoekt de regering te komen tot een plan van aanpak voor de opvang van gezelschapsdieren en voor het terugdringen van de toestroom van zwervend aangetroffen dieren, en de Kamer hierover binnen een halfjaar te informeren.

28 286, nr. 477 

Komt aan de orde in nog te verzenden brief vóór AO 14 december 2011.

Ouwehand

Verzoekt de regering een verbod in te voeren op het doden van palingen middels een zoutbad en regelgeving te ontwikkelen voor bedwelming voorafgaand aan de slacht,

32 658, nr. 14 

Zie brief aan TK d.d. 16 juni 2011 (TK 32 658, nr. 27).

Ouwehand

Verzoekt de regering het Dolfinarium op te dragen de gegevens over orka Morgan openbaar te maken en zo onafhankelijk onderzoek mogelijk te maken naar de terugplaatsing van deze orka in het wild.

28 973, nr. 53

Afgedaan, zie TK-brief (28286, nr. 527) d.d. 12 oktober 2011

Ouwehand

Verzoekt de regering, verbetervoorstellen te doen voor de opslag van in beslag genomen dieren;

spreekt uit dat in beslag genomen dieren nooit terug de handel in mogen gaan als (slangen)voer.28 973, nr. 72

Komt aan de orde in nog te verzenden brief vóór AO 14 december 2011.

Ouwehand

Verzoekt de regering binnen zes maanden met een plan van aanpak te komen om de huidige slachtpraktijk te verbeteren.

31 571, nr. 14 

Komt aan de orde in nog te verzenden brief vóór AO 14 december 2011.

Ouwehand c.s.

Verzoekt de regering, niet in te stemmen met het verlengen van het visserijprotocol tussen de EU en Marokko.

21 501-32, nr. 496

Zie brief aan TK (21 501-32, nr. 501) d.d. 24 juni 2011.

Slob

Verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat er een betere wetenschappelijke onderbouwing komt voor de bestandsschattingen van de geassocieerde visbestanden, en de visquota voor geassocieerde visbestanden wordt gekoppeld aan de trend bij de visquota voor schol en tong.

21 501-32, nr. 426 

Zie brief aan TK d.d. 12 juli 2011 (schriftelijk overleg over de landbouwraad).

Slob

Verzoekt de regering, uit het Europees Visserijfonds in het kader van beleidsas één stimuleringsbijdrage voor duurzame vistuigen mogelijk te maken.

29 675, nr. 112 

Afgedaan, zie TK-brief (29675, nr. 133) d.d. 13 september 2011.

Slob c.s.

Verzoekt de regering, in Europees verband steun te verwerven voor dit standpunt.

32 500 XIII, nr. 61

Zie brief aan TK d.d. 4 februari 2011 (TK 32 201, nr. 11).

Slob c.s.

Verzoekt de regering, te bevorderen dat er een ASC-standaard komt voor meerval, door een aquacultuurdialoog voor de meerval te starten, te verkennen of de toepasbaarheid van de ASC-standaard voor pangasius kan worden verbreed, de beschikbare kennis van de Milieukeur hiervoor in te zetten en de Kamer hierover binnen een jaar te informeren.

32 500 XIII, nr. 62 

Afgedaan, zie TK-brief (32 201, nr. 11) d.d. 4 februari 2011.

Slob c.s.

Verzoekt de regering, samen met de sector een onderzoek te doen naar onnodige regels mede met het oog op de komende discussie over het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid en de Kamer hierover binnen zes maanden te informeren.

29 675, nr. 111 

Ik zal u vóór de begrotingsbehandeling informeren.

Snijder-Hazelhoff c.s.

Verzoekt de regering, bij het toekomstige beleid uit te gaan van een zo hoog mogelijke basispremie en daar bovenop voor de vergroening/verduurzaming in te zetten op top-ups en daarbij de in de overwegingen genoemde voorbeelden mee te wegen.

21 501-32, nr. 463 

Zie de brief aan TK d.d. 1 juni 2011 (TK 28 625, nr. 125) over artikel 68. Motie wordt betrokken bij onderhandelingen over het nieuwe GLB.

Snijder-Hazelhoff c.s.

Verzoekt de regering, een dereguleringsplan op te stellen waarbij de controles en de uitbetalingssystematiek in lijn zijn en worden gebracht met de omringende landen.

28 625, nr. 118 

Zie TK-brief (28 625, nr. 126) van 27 mei 2011.

Van der Staaij c.s.

Verzoekt de regering, de selectie en aanwijzing van Habitatrichtlijngebieden, inclusief aanwijzingsbesluiten en instandhoudingsdoelstellingen, te evalueren en te bezien of met inachtneming van bovengenoemde constateringen aanpassingen gewenst zijn.

32 500 XIII, nr. 42 

Afgedaan, zie TK-brief (TK 32670, nr. 24) d.d. 14 september 2011.


Thieme

Verzoekt de regering, ten aanzien van controle op diertransporten, heldere en afrekenbare doelstellingen te formuleren en de Kamer hierover binnen drie maanden te informeren.

26 991, nr. 303 

Afgedaan, zie TK-brief (26 991, nr. 315) d.d. 20 april 2011.

Thieme

Verzoekt de regering, de controle op veetransporten en slachthuizen niet meer aan de sector over te laten, maar geheel in overheidshanden te nemen en de Kamer binnen drie maanden over de voortgang van dit proces te informeren.

26 991, nr. 304 

Afgedaan, zie TK-brief 26 991, nr. 315 d.d. 20 april 2011.

Thieme

Verzoekt de regering binnen de Wet Dieren vast te leggen dat nieuwe huisvestingsystemen voor dieren vooraf getoetst worden op de effecten ervan voor het dierenwelzijn en de diergezondheid.

28 286, nr. 471 

Zie brief aan de TK (28 286, nr. 494) d.d. 15 maart.

Thieme c.s.

Verzoekt de regering, binnen een half jaar een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar effectieve maatregelen voor het huidige afschotbeleid, en dit als handreiking aan de provincies mee te geven.

32 500 XIII, 127 

Afgedaan, zie TK-brief (31 581, nr. 19) d.d. 4 april 2011.

Thieme/Voortman

Verzoekt de regering zich te onthouden van het opleggen van geheimhoudingsverklaringen aan praktijkdeskundigen in gevallen waarin de volksgezondheid gevaar loopt.

28 286, nr. 454 

Afgedaan. Zoals in het plenaire debat q-koorts op 12 januari aangegeven, is geheimhouding zeer ongewenst en moet tot het uiterste worden voorkomen.

Van Veldhoven c.s.

Verzoekt de regering om zich in te spannen om in overleg met de lokale overheden van de BES eilanden zeker te stellen dat de besteding van deze 800 000 euro ten goede komt aan bescherming van behoud en versterking van natuurbeheer en duurzame visserij op de BES eilanden.

32 500 XIII, nr. 32

Zie brief aan TK (32 500 XIII, nr. 197) d.d. 20 juni 2011.

Van Veldhoven

Verzoekt de regering, om in het belang van zowel de volksgezondheid als het gelijk speelveld voor Nederlandse bedrijven, in Brussel aan te dringen op een aanpassing van de Vleeskuikenrichtlijn om de onbedoelde prikkel tot meer antibioticagebruik weg te nemen.

29 683, nr. 89

Afgedaan, zie TK-brief antibiotica d.d. 25 november 2011.

Van Veldhoven

Verzoekt de regering, met het oog op het waarborgen van de volksgezondheid in Europees verband in te zetten op het in de Hygiëneverordening opnemen van maximale toegestane bacteriële waarden in containers, ter verduidelijking van de definitie van het begrip «schoon».

29 683, nr. 90 

Afgedaan, zie TK-brief antibiotica d.d. 25 november 2011.

Van Veldhoven c.s.

Verzoekt de regering, de Europese uitrol van het Deense experiment of andere oplossingen ter voorkoming van bijvangst actief in Brussel te promoten bij de herziening van het gemeenschappelijke visserijbeleid, en in de tussentijd te bezien welke maatregelen in Nederland alvast kunnen worden genomen zonder het level playing field te verstoren.

32 500 XII, nr. 57 

Afgedaan, zie TK-brief (TK 32 500 XIII, nr. 197) d.d. 20 juni 2011.

Van Veldhoven c.s.

Verzoekt de regering, te concluderen dat de sector haar eigen verantwoordelijkheid niet neemt, en dus conform toezegging over te gaan tot het aankondigen van een vangstverbod voor paling uit de vervuilde gebieden, in het belang van zowel de sector als de consumenten.

32 500 XIII, nr. 58 

Afgedaan met de Tijdelijke wijziging van de Visserijwet 1963 (TK 32 658).

Van Veldhoven c.s.

Verzoekt de regering om, in aanvulling op het rapport van de Gezondheidsraad, nut en noodzaak van een norm voor een minimale afstand tussen veebedrijven en woongebieden in Nederland te onderzoeken.

28 286, nr. 464 

Afgedaan, de motie wordt uitgevoerd, zie brief aan TK (28 286, nr. 494) d.d. 15 maart 2011 en brief aan TK d.d. 21 juni 2011 (28 973, nr. 67), nl. nader advies van Gezondheidsraad, uit te brengen in 2012.

Van Veldhoven c.s.

Verzoekt de regering in haar verdere contacten met de partijen van het Platform Verduurzaming Voedsel in te zetten op het afspreken van vergelijkbare tussendoelstellingen voor het per 2020 verduurzamen van de voedselketens waarin de convenantspartijen actief zijn, en over de voortgang ten aanzien van die doelstellingen in de tussenliggende jaren aan de Kamer te rapporteren.

31 532, nr. 53 

Wordt meegenomen in de bundeling van convenanten.

Van Veldhoven c.s.

Verzoekt de regering om zich in 2011 in EU-verband in te zetten voor een grotere gezamenlijke inspanning bij douanewerkzaamheden ter controle van de invoer van hout, met het oog op de opsporing van de invoer van illegaal gekapt hout.

32 500 XII, nr. 33

Voor 1 februari 2012 stuur ik uw Kamer een overzicht van de stand van zaken omtrent het voorkomen van de invoer en het op de markt brengen van illegaal hout.

Verburg c.s.

Verzoekt de regering om de biobased economy te benutten in de transitie naar duurzame energie, onder meer door biobased op te nemen in de «Green Deal» die het kabinet gaat sluiten.

32 500 XIII, 94 

Zie brief aan (TK 32 500 XII, nr. 197) d.d. 20 juni 2011.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Verzoekt de regering, in deze visie concrete reductiedoelstellingen op te nemen, evenals voorstellen voor handhaving en consequenties voor veehouders en dierenartsen als de normen niet gehaald worden, en aan te geven hoe de positie van de dierenarts als gezondheidscoach en -adviseur versterkt kan worden.

29 683, nr. 87 

Afgedaan, zie TK-brief antibiotica d.d. 25 november 2011.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Verzoekt de regering, in te zetten op versterking van de kennisdeling tussen ondernemers en dierenartsen, reeds beschikbare (praktijk)kennis breed en makkelijk toegankelijk te maken en samenwerking tussen de Faculteit Diergeneeskunde (Universiteit van Utrecht), de Gezondheidsdienst voor Dieren en Wageningen UR te stimuleren.

29 683, nr. 88 

Afgedaan, zie TK-brief antibiotica d.d. 25 november 2011.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Verzoekt de regering een afwegingsmodel voor dierbeleid, zoals bedoeld in het advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden, nader uit te werken en de Kamer te informeren over de inhoud en voorgenomen wijze van toepassing van dit afwegingsmodel.

28 973, nr. 56 

Motie wordt uitgevoerd.

Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s.

Verzoekt de regering, plantenwetenschappers een uitspraak te laten doen in hoeverre de risico's op allergie en toxiciteit bij cisgenese groter zijn dan bij klassieke veredeling, en het RIKILT-rapport als voorlopig rapport te beschouwen en de opstellers ervan of andere wetenschappers te vragen om ook de vergelijking met klassieke plantenveredeling te maken, zodat recht wordt gedaan aan de onderzoeksvragen.

32 500 XIII, 122 

Zie brief aan TK (32 500 XIII, nr. 197) d.d. 20 juni 2011.

Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s.

Verzoekt de regering bij invulling van de bezuinigingen op de ELI-begroting 2012 en het daarmee samenhangende overleg tussen Rijk en provincies over de herijking van de ehs, prioriteit te geven aan voldoende budget voor beheer (het nieuwe subsidiestelsel natuur en landschap), en recht te doen aan het uitgangspunt gelijk beheer, gelijke vergoeding ongeacht de beheerder

32 500 XIII, nr. 162 

Afgedaan, zie TK-brief (TK 30825, nr. 107) d.d. 21 september 2011. Dit is onderdeel van het decentralisatie akkoord. Het wachten is op het besluit van de provincies 24 december 2011.

1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina