Aangifte en berekening van de veranderlijke bijdrage 2012Dovnload 32.39 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte32.39 Kb.

Aangifte en berekening van de veranderlijke bijdrage 2012

Bij beslissing van de Raad in te dienen vóór 20 februari 2013KADER 1: Identificatie van de aangever


1. Naam van de aangever:………………………………………………………………………………………

Registernummer: A/B1 . ..............

Adres : ………………………………………………...……………………………………………………………

Telefoonnummer waarop het Instituut u kan bereiken: ……………………………………...


2. Zo het een bedrijfsrevisorenkantoor betreft:

Naam van de vertegenwoordiger: ……………………………………………………………………………

Registernummer: A ..............
KADER 2: Verklaring

Heeft de aangever in het burgerlijk jaar 2012 honoraria gefactureerd zoals gedefinieerd onder a. van kader 3, en/of één of meerdere commissarismandaten?

Ja / Nee1KADER 3: Aangifte omzet: gefactureerde honoraria & aantal mandaten2

Omschrijving:Berekening:
Totaal:
 1. In het burgerlijk jaar 2012 gefactureerde honoraria verminderd met de uitgegeven creditnota’s, zoals opgenomen in de BTW-aangifte, met betrekking tot de commissarisopdrachten en andere opdrachten die bij of krachtens de wet aan de commissaris worden toevertrouwd,


alsook met betrekking tot de opdrachten die bij of krachtens het Wetboek van Vennootschappen uitsluitend aan de bedrijfsrevisor worden toevertrouwd (wanneer de bedrijfsrevisor geen commissaris is).

………………...EUR
x 1,30 % =


……..….. EUR 1. Aantal commissarismandaten op 31 december 2012

..……………….

mandaten


x 40 EUR =

……..….. EUR

Veranderlijke bijdrage

……..….. EUR

betaald voorschot

– ……..….. EUR

Saldo, te storten na opvraging van de bijdrage door het Instituut3

……..….. EUR

Datum: …………………………. Handtekening: …………………………………...Aangifte en berekening van de veranderlijke bijdrage
Wettelijk kader
1. Overeenkomstig art. 2 § 1, punt b van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, betalen de bedrijfsrevisoren jaarlijks ter financiering van de werkingskosten van het Instituut, naast een vaste bijdrage, eveneens een aanvullende veranderlijke bijdrage, die berekend wordt steunend op de omzet.
Hetzelfde artikel 2 bepaalt onder § 3 dat de bedrijfsrevisoren jaarlijks hun omzet meedelen door middel van een aangifteformulier, opgesteld door de Raad.
Jaarlijks wordt aan de bedrijfsrevisoren een voorschot van de veranderlijke bijdragen opgevraagd overeenkomstig artikel 2, § 4 van het huishoudelijk reglement.

Wie moet deze aangifte indienen?
2. Er wordt een aangifte voor de berekening van de veranderlijke bijdrage verwacht van elke bedrijfsrevisor natuurlijke persoon en van elk bedrijfsrevisorenkantoor ingeschreven in het openbaar register. Bedrijfsrevisoren (natuurlijke of rechtspersonen) die in de loop van het jaar 2012 ontslag wensen te nemen zullen onderhavig aangifteformulier indienen ter afrekening van hun veranderlijke bijdrage 2012.
3. De indiener van de aangifte die een veranderlijke bijdrage moet betalen voor 2012 zal beschouwd worden als een “inkomstenaangever”, die in voorkomend geval een aanvullend “minimum forfaitair kostenbedrag” kan worden aangerekend. Dit is het positief verschil tussen het bedrag van 5.000 EUR en het gezamenlijk bedrag van de vaste en de veranderlijke bijdrage betaald door een “inkomstenaangever” of door het “netwerk” van bedrijfsrevisoren in België zoals bedoeld in art. 2, 8° van de wet van 22 juli 1953 waarvan de bedrijfsrevisor deel uitmaakt en dat ook als dusdanig wordt vermeld in het openbaar register.

Toelichting bij het formulier
4. In kader 1 wordt de naam van de aangever vermeld. In het geval dat het een bedrijfsrevisorenkantoor betreft, zal ook de naam van de vertegenwoordiger worden vermeld die het formulier ondertekend.
5. In kader 2 zal worden verklaard of de invuller van het aangifteformulier al dan niet een inkomstenaangever is, die een veranderlijke bijdrage 2012 verschuldigd is.
6. In kader 3 worden, rekening houdend met het gegeven antwoord in kader 2, de elementen van de omzet opgegeven ter berekening van de veranderlijke bijdrage, zijnde:
a. Het totaal van de in de loop van het burgerlijk jaar (1 januari tot en met 31 december) gefactureerde honoraria verminderd met de uitgegeven creditnota’s, welke ook worden opgenomen in de BTW-aangifte, met betrekking tot de commissarisopdracht en andere opdrachten die bij of krachtens de wet aan de commissaris worden toevertrouwd, alsook met betrekking tot de andere opdrachten die bij of krachtens de wet uitsluitend aan de bedrijfsrevisoren worden toevertrouwd (met uitsluiting van de opdrachten die eveneens aan andere beroepsbeoefenaars kunnen worden toevertrouwd).

Een exhaustieve lijst van de opdrachten die in de berekeningsbasis van de veranderlijke bijdrage vallen is in bijlage toegevoegd.


b. Het aantal mandaten van commissaris op 31 december 2012.
7. Op basis van de medegedeelde elementen wordt de veranderlijke bijdrage berekend.
Het bekomen bedrag, verminderd met het opgevraagd voorschot op de veranderlijke bijdrage resulteert in het saldo aan veranderlijke bijdragen.

Bijlage
Exhaustieve lijst van de opdrachten die in de berekeningsbasisvan de veranderlijke bijdrage vallen 4

Opdrachten die bij of krachtens de wet aan de commissaris worden toevertrouwd


 • De commissarisopdracht (vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen), met inbegrip van de audit van de consolidatiebundel, het afleveren van een comfort letter, het afleveren van een verslag in het kader van een prospectus, de uitvoering van een audit of een tussentijds nazicht en de andere opdrachten die in het natuurlijk verlengde liggen van de commissarisopdracht.

 • Inbreng in natura (wanneer de opdracht wordt uitgevoerd door de commissaris).

 • Quasi-inbreng (wanneer de opdracht wordt uitgevoerd door de commissaris).

 • Ondernemingsraad (wanneer de opdracht wordt uitgevoerd door de commissaris).

 • Omzetting in een andere rechtsvorm (wanneer de opdracht wordt uitgevoerd door de commissaris).

 • Fusie (wanneer de opdracht wordt uitgevoerd door de commissaris).

 • Splitsing (wanneer de opdracht wordt uitgevoerd door de commissaris).

 • Vereffening (wanneer de opdracht wordt uitgevoerd door de commissaris):
   1. Voorstel tot ontbinding.

   2. Verslag over het afsluiten van de vereffening.
 • Optieplan op aandelen (wanneer de opdracht wordt uitgevoerd door de commissaris).

 • Deelneming van het personeel in het kapitaal en de winst (aandeelhouderschap van werknemers) (wanneer de opdracht wordt uitgevoerd door de commissaris).

 • Interimdividend.

 • Uitgifte van aandelen onder de fractiewaarde.

 • Beperking en opheffing van het voorkeurrecht.

 • Verslag over strijdigheid van belangen binnen de raad van bestuur en het directiecomité.

 • Wijziging van het maatschappelijk doel.


Opdrachten die bij of krachtens het Wetboek van Vennootschappen uitsluitend aan de bedrijfsrevisor worden toevertrouwd (wanneer de bedrijfsrevisor geen commissaris is)


 • Inbreng in natura.

 • Quasi-inbreng.

 • Ondernemingsraad.

 • Controle van geconsolideerde jaarrekeningen.1 Schrappen wat niet past.

2 Verduidelijking zie ommezijde.

3 Een negatief saldo wordt door het Instituut teruggestort op de bankrekening via dewelke het voorschot op de veranderlijke bijdrage werd betaald.

4 Zie ook bijlage bij de mededeling aan de bedrijfsrevisoren van 30 januari 2009 “Bijdragen in de werkingskosten 2009 van het Instituut – verplichting van de bedrijfsrevisoren natuurlijke personen om het netwerk te vermelden waarvan zij deel uitmaken”.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina