Aanleiding De Schilderswijk is één van de 40 wijken die Minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie (wwi) heeft geselecteerd. In deze wijken worden tijdens deze kabinetsperiode extra investeringen gedaanDovnload 22.79 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte22.79 Kb.
Aanleiding

De Schilderswijk is één van de 40 wijken die Minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) heeft geselecteerd. In deze wijken worden tijdens deze kabinetsperiode extra investeringen gedaan. Dat is nodig omdat zich in de Schilderswijk veel sociale, fysieke en economische problemen voordoen. Het kabinet kiest voor een breed offensief: een gecombineerde aanpak staat centraal.


Speerpunten kabinet

Binnen deze wijken wordt ingezet op vijf speerpunten: 1. wonen

 2. werken

 3. leren

 4. integreren

 5. veiligheid


Doel kabinet

Door in te zetten op de vijf speerpunten wil het kabinet in deze wijken het tij keren, zodat het in acht tot tien jaar weer wijken zijn waar mensen kansen hebben en waar iedereen prettig kan wonen, werken en leven. Ook de Schilderswijk moet van krachtwijk een prachtwijk worden.


Bewoners en partners in één verdrag

Het verdrag van de Schilderswijk is gemaakt door bewoners en partners uit de wijk en is daarmee een wijkactieplan dat de komende 10 jaar het verschil gaat maken in de Schilderswijk.


In een zeer korte periode is er intensief door veel verschillende partijen gewerkt aan de invulling van het Verdrag. Informele netwerken van bewoners, waaronder jongeren, vrouwen, ondernemers, sporters en kunstenaars, is gevraagd een agenda van de toekomst op te stellen. Het belangrijkste doel van het verdrag wat hieruit is voortgekomen is: biedt perspectief voor de jeugd en een schone, veilige wijk waar mensen elkaar op bijzondere plekken kunnen ontmoeten.
Wie zijn de strategische partners van het verdrag?

 1. Haag Wonen (www.haagwonen.nl)

 2. Gemeente Den Haag (www.denhaag.nl)

 3. Arcade (www.arcadewonen.nl)

 4. Staedion Woningcorporatie in Den Haag (www.staedion.nl)

 5. Politie Haaglanden (www.politie-haaglanden.nl)

 6. Reclassering (www.reclassering.nl/regionaal/denhaag)

 7. Haagse Hogeschool (Www.haagsehogeschool.nl)

 8. Middelbare scholen

 9. Koepel lagere scholen

 10. Meavita (www.meavita.nl)

 11. Welzijnswerk Schilderswijk

 12. Stichting BOOG (www.boog.nl)

 13. RG-consultants (www.rgconsultancy.nl)

 14. STIOM (www.stiom.nl)

 15. Bureau Jeugdzorg (www.bureaujeugdzorg.info)

 16. Jeugd Interventie Team (JIT) (www.hetjit.nl)

 17. Kamer van Koophandel (www.denhaag.kvk.nl)

 18. Stichting Winkels en Bedrijven

 19. Welzijnsorganisatie WES

 20. Welzijnsorganisatie WOC (www.wocdenhaag.nl)

 21. Raad voor Kinderbescherming (www.kinderbescherming.nl)

 22. Openbaar Ministerie (www.om.nl)

 23. GGD en gezondheidscentra (www.ggd.nl)

 24. Stichting Wijkbeheer (www.wijkbeheer.nl)

 25. Centrum van Jeugd en Gezin (www.nji.nl)

 26. Culturalis (www.culturalis.nl)


Maatregelen in de Schilderswijk

Uitgangspunt bij het opstellen van het verdrag was de vraag: “ Wat kan jij bieden aan de Schilderswijk vanuit de gemeenschappelijke doelen?”. Dit heeft veel vernieuwende en inspirerende ideeën opgeleverd. Een aantal ideeën is vastgelegd en vertaald naar zogenaamde maatregelenpakketten. De uitvoering en uitwerking hiervan gebeuren zowel met bewoners als met partners.
Werkveld

Maatregelpakket

Jeugd en Scholing

Talentontwikkeling 12+

Werk en economie

Florerende winkelstraten

Gezond leven, veilig leven en samen leven

Aanpak problemen achter de voordeur

Leefbaar en trots wonen

Een schone Schilderswijk


Uitwerking maatregelpakketten

 1. Talentontwikkeling 12+
  Talentontwikkeling 12+ is een omgeving voor iedereen, maar vooral voor jongeren. Dit zijn de buurthuizen nieuwe stijl: eigentijds en transparant, veilig en ook uitdagend. In nauwe samenwerking met de scholen.

  Wat gaat er gebeuren?
  Talentontwikkeling 12+ biedt praktische begeleiding naar werk en stages. Het komt tot stand vanuit publieke en private partijen. Grote bedrijven investeren in de infrastructuur van scholen en buurthuizen, lokale organisaties zorgen samen met bewoners voor een aansprekende programmering waar niet alles vastligt, maar er ruimte is voor initiatief vanuit de jongeren, de vrouwen en mannen zelf.

  Planning
  Talentontwikkeling 12+ komt in de komende vier jaar in de Schilderswijk.

  Partners
  Johan de Witt scholengroep, corporaties Staedion, Arcade en Haag Wonen, Welzijnsorganisaties WES en WOC, Jeugd Interventie Teams, Gemeente (OCW) en Meavita. 2. Florerende winkelstraten
  De winkelstraten in de Schilderswijk vormen een trotse weerspiegeling van de ondernemers en de bewoners uit de wijk. De winkelstraten moeten het visitekaartje van de wijk zijn. De ondernemers werken hard voor hun winkels. De winkelstraten zijn nu al belangrijk in de wijk, maar zij moeten ook de uitstraling krijgen om als trekker te dienen voor bezoekers buiten de wijk of bewoners met trots te vervullen.

  Wat gaat er gebeuren?
  Om de straten aantrekkelijker te maken wordt de openbare ruimte wordt heringericht. Bijvoorbeeld door het toevoegen van nieuwe bedrijfsruimten zoals woonwerkpanden. Maar ook door het vergroten van de aantrekkelijkheid van bestaande winkels en bedrijven aan deze straat en door het schoonhouden van de winkelstraten. Een intensief beheer behoort ook bij die aanpak. De bedoeling is dat winkelstraten een belangrijke motor zijn achter de bijbaantjes en stageplaatsen voor jongeren. Op die manier hebben meer mensen een betaalde baan en is er meer bedrijvigheid in de wijk.

  In de overleggen met bewoners en ondernemers uit de Schilderswijk die voorafgegaan zijn aan het verdrag hebben de ondernemers zelf voorgesteld om zich beter te organiseren. De ideeën van partners zoals de Kamer van Koophandel en de Stichting Winkels en Bedrijven sluiten hierop aan.  Partners
  Kamer van Koophandel, Gemeente (SZW en DSO), corporaties Haag Wonen en Staedion, Stichting Winkels en Bedrijven en ondernemers. 3. Aanpak problemen achter de voordeur
  De Schilderswijk is de meest kinderrijke wijk van Den Haag. Het verdrag richt zich daarom ook heel erg op de kinderen. Zij moeten kunnen opgroeien in een geborgen en veilige thuisomgeving. De financiële positie van de gezinnen speelt daarin een belangrijke rol. Een wijk vol kinderen betekent ook dat er gezinnen zijn met problemen.

  Wat gaat er gebeuren?
  De jeugdregisseur gaat bij gezinnen die problemen veroorzaken of ondervinden een belangrijke rol spelen. Hierin werkt hij samen met de gezinscoaches, één coach per gezin, en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

  Wat gebeurt er nu?
  Een voorbeeld is project Sesam. De betrokken corporatiemedewerker kan indien nodig een signaal afgeven aan een meldpunt van de Kessler stichting. De Kessler stichting gaat vervolgens op huisbezoek gaat en helpt de persoon bij het zoeken naar een oplossing.

  Planning
  Over vier jaar hebben de partners binnen het verdrag de gezinnen die problemen veroorzaken of ondervinden in beeld.

  Partners
  Gemeente (SWZ en OCW), corporaties, Welzijnsorganisaties, Raad voor Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Politie, Openbaar Ministerie, GGD en gezondheidscentra (o.a. Rubenshoek). 4. Een schone schilderswijk
  Een schone Schilderswijk is een basisvoorwaarde voor een leefbare wijk waar je trots op kunt zijn. Voor bewoners en partners in de Schilderswijk staat dit bovenaan de agenda.

  Wat gaat er gebeuren?
  De ‘operatie Schoon’ start in de Schilderswijk en andere krachtwijken. Het uiteindelijke doel is daarbij een inzamelsysteem via ondergrondse containers. Ze zijn altijd beschikbaar, geven een netter en schoner straatbeeld en dragen bij aan minder arbeidsbelasting voor de vuilnismannen. In het begin zal er intensief toezicht aanwezig zijn, zodat iedereen het belang van een schone Schilderswijk begrijpt.

  Een schone Schilderswijk kan niet zonder leefbare openbare ruimtes. Blinde gevels, dode hoeken en onderdoorgangen zijn een magneet voor vuil. Een gecombineerde aanpak van de herinrichting van de openbare ruimte en ingrijpen in de woningvoorraad ondersteunen ‘operatie Schoon’. De bedoeling is dat de straten in één veegbeurt schoon worden gemaakt van gevel tot gevel: straat, stoep en aangrenzend groen.

  De gemeente start in 2008 met een extra handhavings- en verwijderronde van illegaal geplaatst afval om zwerfvuil intensiever tegen te gaan, naast de gewone ophaaldag voor restafval.

  Het gedrag van bewoners moet ook veranderen om te komen tot een schone Schilderswijk. De bewoners zullen ervoor zorgen dat bewoners op de hoogte zijn van de regels en de mogelijkheden. Extra toezicht vormt hierop het sluitstuk. Er zal intensief en integraal gehandhaafd worden vanuit de betrokken gemeentelijke diensten en de corporaties.  Planning
  De komende maanden start het onderzoek waar in de Schilderswijk containers geplaatst kunnen worden, bijvoorbeeld door aanwezige kabels en leidingen. In 2008 kan een begin gemaakt worden met de plaatsing.

  Partners
  Gemeente (DSB), Stichting Wijkbeheer, Reclassering, corporaties, bewoners, Centrum van Jeugd en Gezin en politie. 5. Trots en leefbaar samenwonen
  Gevarieerde woningvoorraad
  Om ook mensen met iets meer inkomen te laten wonen in de wijk (nieuwe bewoners of mensen die meer zijn gaan verdienen) is het belangrijk verschillende soorten woningen aan te bieden. Een wijk dus met meer mogelijkheden; wonen voor mensen met een kleine en iets grotere beurs. Het gaat om een leefbare wijk waar bewoners trots zijn om er te wonen.

  Wat gaat er gebeuren?
  Woningverbetering van bestaande woningen, bouwen van duurdere woningen en daarnaast maken van een aantrekkelijke openbare ruimte.

  Keuze
  Schilderswijkers willen meer ruimte hebben om elkaar te kunnen ontmoeten en activiteiten te ontplooien. Hiervoor zijn twee mogelijkheden: het aanleggen van een wijkpark à la Transvaal, of het realiseren van een nieuwe theater met daarbij bijvoorbeeld een grand café en sportmogelijkheden.

  Planning
  Over een jaar is de keuze gemaakt.

  Evenementen en ontmoetingen om trots op te zijn
  De Schilderswijk bruist van de initiatieven, op kleine en grote schaal.

  Planning
  In het komende jaar zullen we in elk geval evenementen en een voetbalcompetitie tussen pleinen stimuleren en ondersteunen.

  Partners
  Gemeente, Culturalis, corporaties, Culturele instellingen, bewoners (organisaties) 6. Gezond lichaam in een gezonde wijk: APK keuring en bewegen op recept
  Over het algemeen zijn bewoners uit de Schilderswijk vaker ziek en leven ze korter. Een intensieve aanpak wordt ingezet om gezonder te leven en meer te bewegen. Hiervan maken deel uit: Bewegen op recept, een gezondheidsmakelaar en controles en verbeteringen van de binnenmilieus van woningen.

  Partners
  GGD, gemeente, STIOM, Haagwonen, Staedion, gezondheidscentra en Meavita. 7. Brede buurtschool voor iedereen
  De komende twee jaar gaan onderwijs, welzijn, zorg, sport en cultuur meer samenwerken om ervoor te zorgen dat kinderen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds onderwijs krijgen, kunnen sporten, aan cultuur kunnen doen maar ook omgekeerd betrokken worden bij klussen in en rondom de school. Deze brede buurtschool plus wordt een spil in de wijk waar kinderen en ouders centraal staan. De ontwikkeling van deze scholen zal plaatsvinden vanuit de bestaande locaties.

  Partners
  Scholen (basis- en voortgezet onderwijs), welzijnsinstellingen, corporatie, ouders, Centra Jeugd en Gezin, kinderopvanginstellingen, sport en culturele instellingen. 8. Werk en Integratie: De bodem van de kaartenbakken in zicht
  Reïntegratie
  De partners willen in de krachtwijken hun inspanningen om werklozen aan een baan te helpen aanzienlijk verhogen, zodat de wijk in tien jaar op het Haagse gemiddelde is. Deze economische impuls aan de krachtwijken -door het realiseren van voorzieningen, bedrijvigheid en het stimuleren van ondernemerschap- biedt werkgelegenheid aan de mensen in de wijk. Deze inzet wordt versterkt door regionale werkgevers te koppelen aan werkzoekenden, maar ook aan leerlingen en onderwijsinstellingen in de wijk. Het slotstuk van deze aanpak is het inzetten van reïntegratietrajecten en gesubsidieerde arbeidsplaatsen.

  Partners
  Diverse regionale bedrijven en onderwijsinstellingen 9. Inburgering: Een opleiding voor het leven in de wijk
  Inburgeren is leuk
  Inburgering moet een inspirerender imago krijgen, waardoor het niet meer als een plicht maar als een kans wordt beschouwd. De kwaliteit moet daarvoor omhoog en er moet een groter accent op participatie komen. In de Schilderswijk wordt een pilot uitgevoerd voor 50 deelnemers waarin inburgering wordt gekoppeld aan werk of andere vormen van maatschappelijke participatie. Bij problemen achter de voordeur wordt direct contact gelegd met de gezinscoach. De deelnemers aan de pilot zullen gedurende enkele weken een maatschappelijke stage volgen bij bijvoorbeeld een school, een sportvereniging, een bewonersorganisatie, een bedrijf, of een corporatie. Deelname wordt beloond met sociale airmiles (bijvoorbeeld het sparen voor een voetbalclinic bij ADO, een bioscoopkaartje e.d.).

  Partners
  Regionale bedrijven, onderwijsinstellingen, corporaties, sportverenigingen.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina