Aanmeldformulier aansluiting op de Beheervoorziening burgerservicenummer (bv bsn) ToelichtingDovnload 28.77 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte28.77 Kb.

Aanmeldformulier aansluiting op de Beheervoorziening burgerservicenummer (BV BSN)

Toelichting

Hieronder treft u het digitale aanmeldformulier voor aansluiting op de beheervoorziening BSN (BV BSN). Nagenoeg alle invoervelden moeten worden ingevuld. Het is zaak dat u dit formulier in één keer volledig ingevuld verzend. Eventueel kunt u het formulier vooraf printen of downloaden. Op die manier kunt u de antwoorden op de vragen binnen uw organisatie afstemmen.


Het ingevulde aanmeldformulier moet door de wettelijk vertegenwoordiger van uw organisatie zijn ondertekend en voorzien zijn van een document waaruit de tekenbevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger blijkt.

Het volledig ingevulde aanmeldformulier kunt u (alleen per post) verzenden aan:Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
Postbus 10451
2501 HL Den Haag


1. Organisatie


Naam organisatie (bestuursorgaan of statutaire naam) Toelichting: indien u bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht bent, wordt de aanmelding toegekend aan dit bestuursorgaan; dit orgaan dient u dan ook hier te vermelden. Voorbeeld: niet waterschap, maar dagelijks bestuur waterschap, niet ministerie X, maar de minister van X. Indien u geen bestuursorgaan bent, kunt u volstaan met het vermelden van de (statutaire) naam van uw organisatie.

(indien het een gemeente betreft invullen:
‘College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente ….’

Postadres (hoofdvestiging)
Postcode en plaats
BSN-vertegenwoordiger Toelichting: hier wordt de wettelijk vertegenwoordiger van uw organisatie bedoeld. Voor niet-overheidsorganen kan dat bijvoorbeeld blijken uit de statuten en/of de registratie bij de Kamer van Koophandel. Voor bijvoorbeeld ministeries kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid vastgelegd zijn in een mandaatbesluit.

Naam:


Functie:


BSN-contactpersoon Toelichting: hier wordt de persoon die uw organisatie als contactpersoon heeft aangewezen bedoeld. De BSN-contactpersoon is tevens aanspreekpunt en geadresseerde voor de documenten en informatie die in het kader van de aansluiting op de BV BSN worden verzonden aan uw organisatie.

Naam:


Functie:


Telefoonnummer:


Postadres, postcode en plaats (indien afwijkend):


E-mail adres:Technisch contactpersoon Toelichting: hier wordt de persoon, die binnen uw organisatie verantwoordelijk is voor de technische realisatie, bedoeld. De Technisch contactpersoon is de persoon met wie de BV BSN contact onderhoudt over de techniek. Dat betreft meldingen van technische storingen en aankondigingen van onderhoud. Ook het contact over gesignaleerde fouten in de bevraging en eventuele beveiligingsincidenten wordt met deze contactpersoon onderhouden.

Naam:


Functie:


Telefoonnummer*:


Postadres, postcode en plaats (indien afwijkend):


E-mail adres:
* Toelichting: het verdient aanbeveling een algemeen telefoonnummer en e-mail adres van een servicedesk/helpdesk of systeembeheer(der) te vermelden in plaats van het nummer en e-mail adres van een individueel persoon.


2. Juridische onderbouwing aanmelding


Type gebruiker Toelichting: zie hiervoor het stappenplan bij stap 1 en desgewenst de Wet algemene bepalingen BSN.

1) overheidsorgaan (ga verder met A)

2) gebruiker, niet zijnde overheidsorgaan, voor zover deze werkzaamheden verricht waarbij het wettelijk verplicht is het burgerservicenummer te gebruiken (ga verder met B)

A Indien overheidsorgaan

Grondslag status overheidsorgaan

orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld

een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleedGeef aan bij of krachtens welke wet de publieke taak aan u is opgedragen:


Ten behoeve van welke publieke taak wilt u verificatievragen stellen aan de BV BSN

Ten behoeve van de volgende publieke taken:


B Indien gebruiker, niet zijnde overheidsorgaan

Grondslag status gebruiker, niet zijnde overheidsorgaan

Wet:

Art.:


Ten behoeve van welke werkzaamheden wilt u de basisverificatievragen stellen aan de BV BSN

Ten behoeve van de volgende werkzaamheden:


Grondslag (artikelen) voor bevoegdheid en/of verplichting om verificatievragen zoals bedoeld in art. 15 lid 3 te stellen 

Ja, op basis van

Wet:


Art.:

Nee


Beantwoord bij “ja” tevens onderstaande twee vragen!

Ten behoeve van welke werkzaamheden wilt u bovengenoemde verificatievragen stellen aan de BV BSN

Ten behoeve van de volgende werkzaamheden:


Grondslag (artikelen) voor bovengenoemde werkzaamheden

Wet:

Art.:
3. Technische realisatie


Schaft uw organisatie een berichtenvoorziening aan of bouwt uw organisatie zelf een berichtenvoorziening?

Toelichting: om toegang te krijgen, heeft u programmatuur nodig die communiceert met de BV BSN. U kunt een eigen (maatwerk) berichtenvoorziening (laten) bouwen of er één aanschaffen bij uw leverancier.
 Ik schaf een berichtenvoorziening aan bij leverancier:

 Ik bouw zelf een berichtenvoorziening of laat dit doenHoudt u rekening met een langere doorlooptijd van de aansluitprocedure wanneer u zelf een berichtenvoorziening bouwt. Dit i.v.m. het doorlopen van de aansluittoets c.q. het testen van de voorziening.

Gewenste aansluitdatum:

Jaar, maand, dag4. Gebruik van Berichtenvoorziening burgerservicenummer


Aantal te stellen verificatievragen per jaar is:

 aantal is ≤ 10.000

 aantal is > 10.000 nl.:Eventuele pieken of seizoensinvloeden:

5. Ondertekening aanmeldformulier


Datum

(jaar, maand, dag)


Plaats:
Handtekening BSN-vertegenwoordiger*

* Zoals ingevuld bij punt 1.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina