Aanmeldingsformulier nieuwe leerling gegevens leerlingDovnload 53.65 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte53.65 Kb.AANMELDINGSFORMULIER NIEUWE LEERLING


GEGEVENS LEERLING:

Achternaam kind:

Voornamen kind:

Roepnaam kind:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer thuis:

Geheim; ja/nee*

Geslacht:


jongen/meisje *

Nationaliteit:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Burger Service Nummer:

Medicijngebruik/allergieën:

Naam huisarts:

Adres huisarts:

Telefoonnummer huisarts:

Bijzonderheden (Bijv. medisch):

Godsdienst:

Plaats in het gezin:


Kind is oudste/jongste/……………………….*


GEGEVENS OUDER/VERZORGER 1:

Naam ouder/verzorger 1:

Relatie tot het kind:


Vader/ Moeder/ Anders nl……………………….*

Adres: (indien anders dan kind)

Postcode :

Woonplaats:

Nationaliteit:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Mobiel telefoonnummer:

Naam en plaats hoogst genoten opleiding:

Soort onderwijs hoogst genoten opleiding:

Basisonderwijs

 LBO

 MBO


 HBO

 Universiteit

 Overige nl….


Afgerond met diploma ja/nee*
Bij “nee”: Hoeveel jaren is de hoogste vorm van onderwijs genoten?

Beroep:

Naam werkgever:

Telefoon werk:

Thuistaal:

Burgerlijke staat:


Gehuwd/Samenwonend/Gescheiden*

E-mail adres:

GEGEVENS OUDER/VERZORGER 2:

Naam ouder/verzorger 2:

Relatie tot het kind


Vader/ Moeder/ Anders nl……………………….*

Adres: (indien anders dan kind)

Postcode :

Woonplaats:

Nationaliteit:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Mobiel telefoonnummer:

Naam en plaats hoogst genoten opleiding:

Soort onderwijs hoogst genoten opleiding:

Basisonderwijs

 LBO

 MBO


 HBO

 Universiteit

 Overige nl….


Afgerond met diploma ja/nee*
Bij “nee”: Hoeveel jaren is de hoogste vorm van onderwijs genoten?

Beroep:

Naam werkgever:

Telefoon werk:

Thuistaal:

Burgerlijke staat:


Gehuwd/Samenwonend/Gescheiden*

E-mail adres:

Zitten er al broertjes/zusjes op deze school? Ja / Nee *

Heeft U uw zoon/dochter ook aangemeld op een andere school? Ja / Nee *

Zo ja, op welke school …………………………………………………………………………………………………..

Het kind is afkomstig van andere basisschool/peuteropvang/kinderopvang: Ja/Nee*Naam school/ peuteropvang/ kinderopvang:
Het kind zit in groep:
Naam leerkracht/ pedagogisch medewerker:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Opmerkingen:
MeerderWeert scholen:

  • Geven nooit, zonder uw toestemming, gegevens van leerlingen door aan niet aan school gerelateerde personen of instanties;

  • Verklaren dat foto’s of video’s gemaakt door de school, alleen vertoond worden in school gerelateerde publicaties (waaronder social media), voor nascholings-doeleinden, opleiden van stagiaires en/of voor publicaties van de stichting MeerderWeert, waarvan de school deel uitmaakt *.

  • Bewaken dat de website van de school alleen algemene en positieve opnamen van de school en haar gebruikers bevat;

  • Zorgen ervoor dat internet- en e-mailgebruik geschiedt onder begeleiding en strikte regels zoals vermeld in de schoolgids, bedoeld om de kinderwereld te beschermen.

*Indien u voor uw kind andere regels m.b.t. de privacy wilt laten gelden, dan dient u dit


schriftelijk kenbaar te maken aan de directeur van de school.
Ouders (s) en/of verzorgers:


  • Zijn ervan op de hoogte dat de gegevens van deze leerling worden opgenomen in het administratiesysteem van de school. Deze gegevens kunnen uitgewisseld worden t.b.v. educatieve software.

  • Zijn ervan op de hoogte dat de gegevens van deze leerling worden verstrekt aan de GGD t.b.v. de preventieve screening door de schoolverpleegkundige.

  • Machtigen het personeel van de basisschool om bij ongevallen medische hulp in te roepen. Op school ligt een protocol medisch handelen ter inzage.

  • Verklaren kennis te hebben genomen van de inhoud van de schoolgids, die op de website van de school is terug te vinden.

  • Verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Wanneer relevante informatie niet naar waarheid is ingevuld kan de inschrijving ongedaan gemaakt worden.

Ondergetekende verklaart wel/niet* bereid te zijn de jaarlijkse ouderbijdrage per kind te voldoen. (* doorhalen wat niet van toepassing is)

Datum: ……………-………………-…………………

Plaats: …………………………………………………..Handtekening ouder/verzorger 1: Handtekening ouder/verzorger 2:

------------------------------------------ ---------------------------------------

Geachte ouders/verzorgers,

Fijn, dat u uw zoon/dochter Basisschool Leuken wilt aanmelden.

Vriendelijk verzoeken wij u om bijgevoegd formulier zo volledig mogelijk ingevuld terug te sturen naar school voorzien van een kopie van een door de overheid uitgegeven document met daarop het burger service nummer (BSN nummer) van uw kind.


Dit nummer staat o.a. op de volgende documenten:


of

  • uittreksel van het bevolkingsregister

U kunt ook op school een kopie laten maken van dit document.


Na de aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intake gesprek. Dit gesprek is bedoeld om de onderwijsbehoefte van uw kind in kaart te brengen en om te beoordelen of onze school aan deze onderwijsbehoefte kan voldoen. Daarna wordt besloten of uw kind op onze school kan worden toegelaten. Binnen zes weken na het intakegesprek hoort u of uw kind definitief wordt toegelaten.

Voordat uw zoon of dochter daadwerkelijk start op onze school wordt u benaderd door de groepsleerkracht.

Zij/hij bespreekt met u data voor meedraaidagen en maakt met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.

Mochten er nog vragen zijn, bel gerust met de directie (tel. 0495-534143) of stuur een e-mail naar directie@bs-leuken.nl

Wij hopen op een goede en fijne samenwerking;

alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Bart CarisDirecteur BS Leuken.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina