Aanpassing van het g. O. K. Decreet inschrijvingen



Dovnload 10.22 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte10.22 Kb.


VLAAMS VERBOND VAN HET
KATHOLIEK BUITENGEWOON ONDERWIJS
Guimardstraat 1
1040 BRUSSEL

M04BO033 is bestemd voor BuBaO en BuSO



KLASSEMENT: ADM/BuO/Inschrijving


Trefwoorden: Gelijke onderwijskansenbeleid

Inschrijving

Wijziging

Brussel, 15 mei 2004



AANPASSING VAN HET G.O.K. DECREET - INSCHRIJVINGEN

Mevrouw
Mijnheer
Het luik “inschrijvingsrecht” van het decreet Gelijke Onderwijskansen-1 is nu één jaar in voege. De inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar 2004-2005 verlopen dus net als de vorige volgens deze nieuwe ingrijpende regelgeving.

Op het einde van het eerste toepassingsjaar is al gebleken dat wijzigingen aan de regelgeving noodzakelijk zijn, nl. voorrang voor broers en zussen. De grondige evaluatie van het decreet (volgens het decreet ten laatste tegen 1 september 2006) zal wellicht nog voor andere aanpassingen zorgen, maar daarop hebben we nu nog totaal geen zicht.


In bijlage vindt u de recente wijzigingen van het decreet i.v.m. de voorrang voor broers en zussen.

Gelieve deze mededeling te klasseren onder ADM/BuO/Inschrijving

Meer inlichtingen kan u bekomen bij: L. De Geyter - adviseur wetgeving BuO -
tel. 09 269 14 82 - fax 09 269 14 85

Met vriendelijke groeten

Karel Casaer
Secretaris-generaal


G.O.K. - decreet - Voorrang voor broers en zussen

Op 5 april heeft het Vlaams Parlement de volgende wijzigingen van het G.O.K.-decreet van 28/06/2002 aangenomen.


“Elke leerling die tot dezelfde leefeenheid (= leerlingen met ten minste één gemeenschappelijke ouder of ouders en leerlingen met eenzelfde hoofdverblijfplaats) behoort als een reeds ingeschreven leerling, heeft vanaf het schooljaar 2004 – 2005, bij voorrang op alle andere nieuwe leerlingen, een recht op inschrijving in de betrokken school. De inrichtende macht bepaalt de procedure waaronder dit voorrangsrecht kan worden uitgeoefend, inzonderheid het tijdstip waarop of de periode waarbinnen men het recht kan doen gelden”.
De stelling van het VSKO dat het niet de bedoeling van het decreet kon zijn dat broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen geen voorrang konden krijgen bij inschrijving, werd nu door alle fracties van de Commissie Onderwijs van het Vlaamse Parlement onderschreven en zal ondubbel-zinnig ook in het decreet zelf ingeschreven worden. De letter volgt hier eindelijk de geest.

Enkele aandachtspunten (in afwachting van de definitieve goedkeuring van de wijziging van het decreet en van de aanpassingen van de omzendbrief):



  • ‘Broers’ en ‘zussen’ moet hier in de ruimst mogelijke zin opgevat worden. De termen slaan op alle mogelijke gezinsvormen waarbij de ouder(s) en de leerlingen een gemeenschappelijke hoofdverblijfplaats delen. De term die de overheid hiervoor hanteert is niet gezin, maar “leefeenheid”.

  • De concrete toepassing van het voorrangsrecht van broers of zussen is een bevoegdheid van de inrichtende macht, die daarbij wel de verplichting heeft duidelijk te communiceren aan alle betrokkenen welke procedure zij daarbij hanteert, in het bijzonder het tijdstip waarop of de periode waarbinnen men het recht op voorrang kan doen gelden. In de praktijk zal dit dus moeten gebeuren op afgesproken dagen vóór de start van de eigenlijke inschrijvingsperiode. Dit schooljaar zal dat niet anders meer kunnen meegedeeld worden dan via een brief aan de ouders. Vanaf volgend schooljaar wordt dit best -zoals heel de inschrijvingsprocedure- in het schoolreglement ingeschreven. Wij raden de scholen in elk geval aan nu alle mededelingen, brieven of andere bewijsstukken, die zij voor de communicatie van deze voorrang hanteren, te bewaren met het oog op mogelijke betwistingen.

  • Scholen die hun inschrijvingsprocedure reeds opgestart hebben en bijvoorbeeld nu al geen plaats meer zouden hebben voor broers of zussen, kunnen voor 2004-2005 een beroep doen op een overgangsmaatregel: vanaf 1 april kunnen zij voor reeds vol verklaarde niveaus, types, opleidingsvormen, pedagogische eenheden, bijkomend broers of zussen inschrijven en dus afwijken van de vastgelegde maximumcapaciteit. Dit is evenwel geen verplichting!. In geen enkel geval immers mogen scholen reeds aanvaarde inschrijvingen ongedaan maken ten gunste van broers of zussen.






De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina