Aanverwantschap De betrekking die ontstaat tussen de bloedverwanten van twee mensen die met elkaar trouwen. Aanverwantschap blijft ook na echtscheiding bestaan. BloedverwantschapDovnload 12.31 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte12.31 Kb.


Aanverwantschap

De betrekking die ontstaat tussen de bloedverwanten van twee mensen die met elkaar trouwen. Aanverwantschap blijft ook na echtscheiding bestaan.


Bloedverwantschap

Bloedverwantschap ontstaat door je geboorte. Het is de relatie tussen personen die van dezelfde persoon afstammen.


Centraal Testamentenregister

De notaris schrijft elk testament in in het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Zodra iemand is overleden, is in dit register na te kijken of iemand een testament heeft laten opmaken en bij welke notaris.


Erfdeel

Het deel van de erfenis dat voor de erfgenaam is.


Erfenis

De erfenis (of nalatenschap) is het totaal aan bezittingen en schulden van iemand op het tijdstip van zijn overlijden.


Erfenis aanvaarden

De bezittingen én de schulden gaan over op de erfgenaam.


Erfenis beneficiair aanvaarden

De erfenis alleen accepteren als er een positief saldo overblijft na aftrek van de schulden.


Erfenis verwerpen

De erfenis komt niet bij de erfgenaam terecht, ook niet als de bezittingen groter zijn dan de schulden.


Erflater

De persoon die overlijdt en een erfenis nalaat.


Executeur-testamentair

De in het testament aangewezen persoon die de nalatenschap voor de erfgenamen moet afwikkelen. Deze persoon moet dus alles regelen.


Graad van bloedverwantschap

Bloed- en aanverwantschap wordt uitgedrukt in graden. Als je een stamboom tekent, kun je zien welke graad van bloedverwantschap er tussen bepaalde personen bestaat.


Groepen mogelijke erfgenamen

Er zijn vier groepen mogelijke erfgenamen. In deze groepen komen geen aangetrouwde familieleden voor, zoals zwagers of schoondochters. Groep 1: de echtgenoot en de kinderen (geen stiefkinderen) of (achter)kleinkinderen Groep 2: de ouders en de broers en zusters Groep 3: de grootouders Groep 4: de overgrootouders.


Juridische verwantschap

ridische bloedverwantschap ontstaat door adoptie.


Legaat

Een bepaling in een testament dat iemand een precies omschreven geldbedrag of goed krijgt.


Legitieme portie

Een ouder kan zijn kind bij testament onterven. Het kind kan dan wel aanspraak maken op de legitieme portie. Dit is de helft van het bedrag dat het kind zou hebben geërfd als er geen testament was geweest.


Nalatenschap

De nalatenschap (of erfenis) is het totaal aan bezittingen en schulden van iemand op het tijdstip van zijn overlijden.


Onterven

Onterven is het in een testament vastleggen dat iemand geen erfgenaam is. Tot op zekere hoogte kun je in een testament je echtgenoot of je kind onterven. Hierdoor heeft deze persoon minder rechten en wel als volgt: een onterfde echtgenoot krijgt wel bepaalde rechten, als dat tenminste nodig is voor zijn verzorging; een onterfd kind kan proberen aanspraak te maken op zijn legitieme portie. Dit is de helft van het bedrag dat het kind zou hebben geërfd als er geen testament was geweest.


Plaatsvervulling

Een regeling waarbij de kinderen van een overleden wettelijke erfgenaam in aanmerking komen voor de erfenis.


Samenwoners

Samenwoners zijn volgens de wet geen erfgenamen van elkaar. Daarom is het verstandig om bij de notaris zowel een samenlevingscontract als een testament te laten opmaken.


Successierechten

De belasting die je moet betalen over de waarde van de bezittingen en schulden die je erft. Hoeveel je moet betalen, hangt onder andere af van je relatie met de erflater en de hoogte van de erfenis.


Testament

Een verklaring die de notaris voor iemand opmaakt. Hierin probeert iemand te regelen wat er na zijn overlijden met zijn bezittingen en schulden gaat gebeuren.


Testamentair erfrecht

Als iemand een testament maakt en zo afwijkt van het versterferfrecht, is er sprake van testamentair erfrecht.


Versterferfrecht

Als een overledene geen testament heeft laten opmaken, wordt zijn nalatenschap verdeeld volgens het versterferfrecht of wettelijk erfrecht. Het is dat deel van het erfrecht dat vastligt in de wet.


Voogdij regelen

In een testament kun je een voogd aanwijzen voor je minderjarige kinderen. Dit is vooral belangrijk als de kinderen nog erg jong zijn.


Wilsrechten

Het recht dat een kind heeft om goederen uit de nalatenschap van zijn of haar ouder in eigendom te krijgen als er stieffamilie is.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina