Aanvraag van een rechtspersoon tot erkenning als laboratorium in de discipline luchtDovnload 113.59 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte113.59 Kb.

Aanvraag van een rechtspersoon tot erkenning als laboratorium in de discipline lucht

AMV-LL_01-160901
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Afdeling Milieuvergunningen

Dienst BBT en Erkenningen

Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL

T 02 553 79 97

erkenningen@lne.vlaanderen.be − www.lne.beIn te vullen door de afdeling Milieuvergunningen

ontvangstdatum


Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier kunt u als rechtspersoon een erkenning aanvragen als laboratorium in de discipline lucht als vermeld in artikel 6, 5°, b), van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).Aan wie bezorgt u dit formulier?

U kunt uw aanvraagformulier op een van de volgende manieren indienen bij de afdeling Milieuvergunningen:  • door het aangetekend op te sturen naar het adres bovenaan op dit formulier

  • door het persoonlijk af te geven tegen ontvangstbewijs op het adres bovenaan op dit formulier

  • door het elektronisch op te sturen via een erkend ondernemingsloket.

Waar kunt u terecht voor meer informatie?

Als u vragen hebt over de indiening en de behandeling van uw aanvraag, kunt u contact opnemen met Griet Schockaert door te bellen naar 02 553 79 97 of te mailen naar erkenningen@lne.vlaanderen.be.
Administratieve gegevens
1

Vul hieronder de gegevens in van de maatschappelijke zetel en van de zaakvoerder van het laboratorium.
naam

     
ondernemingsnummer

    

.

   .

   


juridisch statuut

     
straat en nummer

     
postnummer en gemeente

     
telefoonnummer

     
e-mailadres

     
website

     
voor- en achternaam zaakvoerder

     2


Vul hieronder het adres in van de exploitatiezetels waar de erkenning wordt uitgeoefend, en de pakketten of onderdelen die uitgevoerd worden in de betreffende exploitatiezetel als er verschillende exploitatiezetels zijn.

U hoeft deze rubriek alleen in te vullen als de exploitatiezetel op een ander adres gevestigd is dan de maatschappelijke zetel. Het vestigingseenheidsnummer van een Belgische vestiging kunt u terugvinden in de Kruispuntbank van Ondernemingen op http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub.


exploitatiezetel 1exploitatiezetel 2vestigingseenheidsnummer 

.

   .

   


.

   


 

.

   .

   


.

   
straat en nummer     
     


postnummer en gemeente     
     


pakketten of onderdelen     
     
3


Vul hieronder het telefoonnummer en het e-mailadres in die op de lijst met erkende laboratoria op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie gepubliceerd mogen worden.

U hoeft deze rubriek alleen in te vullen als de gegevens verschillen van die van de maatschappelijke zetel, vermeld in vraag 1.


telefoonnummer


     
e-mailadres


     
4


Vul hieronder de gegevens van de contactpersoon in.
voor- en achternaam


     
telefoonnummer


     


e-mailadres


     


Pakketten waarvoor de erkenning wordt aangevraagdPakket L.1: monsterneming en analyse met testbuisjes van afgassen (emissie) en omgevingslucht (immissie) in daartoe geëigende situaties5


Wilt u een erkenning aanvragen voor dit pakket?


ja

nee


Pakket L.2: emissiemetingen - basispakket: rookgastemperatuur, druk, watergehalte, gassnelheid, gasdebiet, stofgehalte in een gaskanaal en een continue meting van zwaveldioxide, stikstofoxide, zuurstof, koolstofdioxide, koolstofmonoxide en vluchtige organische componenten als totaal organische koolstof6


Wilt u een erkenning aanvragen voor dit pakket?


ja

nee


Pakket L.3: emissiemetingen - stookinstallaties tot 10 MW: rookgastemperatuur, druk, watergehalte, gassnelheid, gasdebiet, stofgehalte in een gaskanaal en een continue meting van zwaveldioxide, stikstofoxide, zuurstof, koolstofdioxide en koolstofmonoxide7


Wilt u een erkenning aanvragen voor dit pakket?


ja

nee


Pakket L.4: emissiemetingen - monsterneming en analyse van zware metalen8


Wilt u een erkenning aanvragen voor dit pakket?


ja. Ga naar vraag 9.nee. Ga naar vraag 10.9


Kruis aan voor welke deelpakketten u een erkenning wilt aanvragen.

U kunt een of meer hokjes aankruisen. De pakketten onder L.4.2 zijn telkens een uitbreiding van pakket L.4.1. Pakket L.4.3 is een uitbreiding van pakket L.4.1. De pakketten onder L.4.4 zijn telkens een uitbreiding van pakket L.4.1.
L.4.1 Cd, Tl, As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Se, Sn en Hg als totaalgehalte (als som van stof- en gasvormig) en als gehalte stofvormig
L.4.2 andere metalen, als totaalgehalte (als som van stof- en gasvormig):
L.4.2.1 Be
L.4.2.2 Ti
L.4.2.3 In
L.4.2.4 Mo
L.4.3 Pt (gehalte stofvormig)
L.4.4 specifieke metaalverbindingen:
L.4.4.1 arseenwaterstof
L.4.4.2 Cr (VI)-verbindingen zoals calciumchromaat
L.4.4.3 Cr (III)-chromaat, zinkchromaat en strontiumchromaat
L.4.4.4 arseentrioxide en arseenpentoxide
L.4.4.5 arseenzuren en hun zouten
Pakket L.5: emissiemetingen - monsterneming en analyse van anorganische stoffen10


Wilt u een erkenning aanvragen voor dit pakket?


ja. Ga naar vraag 11.nee. Ga naar vraag 12.
11


Kruis aan voor welke deelpakketten u een erkenning wilt aanvragen.

U kunt een of meer hokjes aankruisen.
L.5.1 gasvormige anorganische chloorverbindingen als HCl
L.5.2 natchemische bepaling van zwaveloxiden SOx
L.5.3 chloor
L.5.4 NH3
L.5.5 waterstofsulfide
L.5.6 broom en zijn damp- of gasvormige verbindingen, uitgedrukt als HBr
L.5.7 cyaanwaterstof
L.5.8 N2O
L.5.9 bemonstering van stofdeeltjes met specifieke grootte (PM10 en PM2,5)
L.5.10 chloorcyaan
L.5.11 fosgeen
L.5.12 fosforwaterstof
L.5.13 hydrazine
L.5.14 natchemische bepaling van zwaveltrioxide SO3
L.5.15 gasvormige anorganische fluorverbindingen als HF
Pakket L.6: emissiemetingen - monsterneming en analyse van vluchtige organische stoffen (VOS) - basispakket VOS: aromatische koolwaterstoffen, paraffinische koolwaterstoffen, alifatische halogeenkoolwaterstoffen, esters, ketonen, alcoholen en ethers12


Wilt u een erkenning aanvragen voor dit pakket?


ja

nee


Pakket L.7: emissiemetingen - monsterneming en analyse van organische stoffen13


Wilt u een erkenning aanvragen voor dit pakket?


ja. Ga naar vraag 14.nee. Ga naar vraag 15.
14


Kruis aan voor welke deelpakketten u een erkenning wilt aanvragen.

U kunt een of meer hokjes aankruisen. De pakketten onder L.7 zijn telkens een uitbreiding van pakket L.6.
L.7.1 olefinische koolwaterstoffen
L.7.2 glycolethers
L.7.3 chloorbenzenen en chloortoluenen
L.7.4 methylmethacrylaat
L.7.5 naftaleen
L.7.6 dimethylformamide
L.7.7 pinenen
L.7.8 N-methylpyrrolidon
Pakket L.8: emissiemetingen - monsterneming en analyse van zeer vluchtige organische stoffen (ZVOS)15


Wilt u een erkenning aanvragen voor dit pakket?


ja. Ga naar vraag 16.nee. Ga naar vraag 17.
16


Kruis aan voor welke deelpakketten u een erkenning wilt aanvragen.

U kunt een of meer hokjes aankruisen.
L.8.1 ZVOS met uitzondering van methaan, ethyleenoxide en vinylchloride
L.8.2 methaan
L.8.3 ethyleenoxide
L.8.4 vinylchloride
Pakket L.9: emissiemetingen - monsterneming en analyse van weinig vluchtige organische stoffen17


Wilt u een erkenning aanvragen voor dit pakket?


ja. Ga naar vraag 18.nee. Ga naar vraag 19.18


Kruis aan voor welke deelpakketten u een erkenning wilt aanvragen.

U kunt een of meer hokjes aankruisen. De pakketten onder L.9 zijn telkens een uitbreiding van pakket L.2.
L.9.1 dioxines (PCDD’s en PCDF's)
L.9.2 dioxineachtige PCB's
L.9.3 PCB's
L.9.4 polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s)
Pakket L.10: emissiemetingen - monsterneming en analyse van reactieve organische stoffen19


Wilt u een erkenning aanvragen voor dit pakket?


ja. Ga naar vraag 20.nee. Ga naar vraag 21.
20


Kruis aan voor welke deelpakketten u een erkenning wilt aanvragen.

U kunt een of meer hokjes aankruisen.
L.10.1 formaldehyde
L.10.2 andere aldehydes dan formaldehyde
L.10.3 fenol
L.10.4 alifatische amines
L.10.5 zwavelkoolstof
L.10.6 carbonzuren
L.10.7 isocyanaten
L.10.8 maleïnezuuranhydride
L.10.9 thio-alcoholen (mercaptanen) en thio-ethers
Pakket L.11: bepaling van niet-geleide emissies21


Wilt u een erkenning aanvragen voor dit pakket?


ja. Ga naar vraag 22.nee. Ga naar vraag 23.
22


Kruis aan voor welke deelpakketten u een erkenning wilt aanvragen.

U kunt een of meer hokjes aankruisen. Pakket L.11.2 is een uitbreiding van een pakket onder L.4, L.5, L.6, L.7, L.8, L.9, L.10, L.15 en L.17.
L.11.1 uitvoering van lekdetectieprogramma’s (LDAR) en emissiebepaling
L.11.2 meting van andere diffuse bronnen: te specificeren
Pakket L.12: immissiemetingen23


Wilt u een erkenning aanvragen voor dit pakket?


ja. Ga naar vraag 24.nee. Ga naar vraag 25.24


Kruis aan voor welke deelpakketten u een erkenning wilt aanvragen.

U kunt een of meer hokjes aankruisen.
L.12.1 de continue meting van zwaveldioxide, stikstofoxiden, koolstofmonoxide, ozon en zwevend stof met specifieke groottekarakteristiek PM10 en PM2,5
L.12.2 bepaling van neervallend stof
L.12.3 bepaling van de volgende metalen in neervallend stof en zwevend stof: Cd, Tl, As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Se, Sn en Hg
L.12.4 bepaling van gasvormig kwik in omgevingslucht
Pakket L.13: immissiemetingen - monsterneming en analyse van vluchtige en zeer vluchtige stoffen ((Z)VOS) in omgevingslucht25


Wilt u een erkenning aanvragen voor dit pakket?


ja. Ga naar vraag 26.nee. Ga naar vraag 27.
26


Kruis aan voor welke deelpakketten u een erkenning wilt aanvragen.

U kunt een of meer hokjes aankruisen.
L.13.1 benzeen
L.13.2 vinylchloride
Pakket L.14: immissiemetingen - monsterneming en analyse van organische stoffen en andere stoffen27


Wilt u een erkenning aanvragen voor dit pakket?


ja. Ga naar vraag 28.nee. Ga naar vraag 29.
28


Kruis aan voor welke deelpakketten u een erkenning wilt aanvragen.

U kunt een of meer hokjes aankruisen.
L.14.1 vluchtige polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s): naftaleen, acenafteen, acenaftyleen, fenantheen, antraceen en fluoreen
L.14.2 niet-vluchtige polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s): fluorantheen, pyreen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, benzo(g,h,i)peryleen, indeno(1,2,3,c,d)pyreen en dibenzo(a,h)antraceen
L.14.3 dioxines (PCDD's en PCDF's)
L.14.3.1 gesuspendeerd in omgevingslucht of als gas
L.14.3.2 als depositie in neerslagkruik
L.14.4 PCB's
L.14.5 dioxineachtige PCB’s
L.14.6 BTEX: veldmeting met automatische monitoren
L.14.7 HF en HCl
L.14.8 SO2, NO2, O3 en BTEX door middel van passieve samplers en analyse
L.14.9 NH3Pakket L.15: bepaling van de belasting door asbestvezels en andere vezels in omgevingslucht met behulp van elektronenmicroscopie29


Wilt u een erkenning aanvragen voor dit pakket?


ja

nee


Pakket L.16: keuring en kalibratie van vast opgestelde apparatuur voor de volgende metingen en bemonsteringen in emissies30


Wilt u een erkenning aanvragen voor dit pakket?


ja. Ga naar vraag 31.nee. Ga naar vraag 32.
31


Kruis aan voor welke deelpakketten u een erkenning wilt aanvragen.

U kunt een of meer hokjes aankruisen. De pakketten onder L.16 zijn telkens een uitbreiding van pakket L.2 en van een pakket dat de desbetreffende parameter bevat.
L.16.1 anorganische gasvormige componenten
L.16.1.1 O2
L.16.1.2 CO
L.16.1.3 NOx
L.16.1.4 SO2
L.16.1.5 HCl
L.16.1.6 HF
L.16.1.7 NH3
L.16.1.8 N2O
L.16.1.9 Hg
L.16.1.10 Cl2
L.16.2 stof
L.16.3 organische gasvormige componenten
L.16.3.1 TOC via FID
L.16.3.2 fosgeen
L.16.4 langetermijnbemonstering van dioxines en PCB's
Pakket L.17: nemen van geurmonsters en uitvoeren van geuranalyses door middel van olfactometrie32


Wilt u een erkenning aanvragen voor dit pakket?


ja

nee


Pakket L.18: bepaling van geurverspreiding door middel van snuffelploegmetingen33


Wilt u een erkenning aanvragen voor dit pakket?


ja

nee


Pakket L.19: meting van NH3-verwijderingsrendement van gaswassers, opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme stallen34


Wilt u een erkenning aanvragen voor dit pakket?


ja

nee


Pakket L.20: monsterneming en analyse van trichlooramine in zwembadlucht35


Wilt u een erkenning aanvragen voor dit pakket?


ja

nee


Bij te voegen bewijsstukken

36


Voeg de onderstaande bewijsstukken bij uw aanvraag en vink ze telkens aan in de aankruislijst.


een bewijs van het juridische statuut van rechtspersoon
een gunstige beoordeling van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek over de aangevraagde pakketten als vermeld in artikel 25, eerste lid, 1°, van het VLAREL. Die beoordeling mag niet ouder zijn dan één jaar, voorafgaand aan de datum van de indiening van de volledige erkenningsaanvraag.
een bewijs dat het laboratorium voor ten minste één parameter beschikt over een ISO/IEC 17025-accreditatie als vermeld in artikel 25, eerste lid, 2°, van het VLAREL. Het laboratorium is daarvan vrijgesteld als het alleen een erkenning wil voor het pakket L.11.1, L.11.2 of L.18.
een bewijs dat het laboratorium voor het overige deel van de aanvraag beschikt over een ISO/IEC 17025-accreditatie of een gunstige beoordeling van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek over de toepassing van ISO/IEC 17025 als vermeld in artikel 25, eerste lid, 3°, van het VLAREL. Die beoordeling mag niet ouder zijn dan één jaar, voorafgaand aan de datum van de indiening van de volledige erkenningsaanvraag.
een lijst van alle personeelsleden die betrokken zijn bij de erkenningsaanvraag, met vermelding van hun voor- en achternaam en hun functie
Ondertekening door de zaakvoerder van het laboratorium

37


Vul de onderstaande verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.

Ik verklaar dat ikzelf als zaakvoerder van het laboratorium en de andere natuurlijke personen van wie de identiteit wordt vermeld in de aanvraag, in de voorbije periode van drie jaar geen strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte voor een overtreding van de milieuwetgeving die verband houdt met het gebruik van de erkenning, en dat het laboratorium aan alle andere erkenningsvoorwaarden voldoet.

Ik bevestig dat ik heb kennisgenomen van:

  • de algemene en bijzondere erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 8 en 25 van het VLAREL

  • de algemene en bijzondere gebruikseisen waaraan een erkend laboratorium in de discipline lucht moet voldoen, vermeld in artikel 34, en artikel 44 tot en met 53/2 van het VLAREL.

datum


dag


  maand


  jaar


    handtekening


     


voor- en achternaam
     
h:\2014\huisstijl\logo\'s\logo vlaamse overheid.jpg

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina