Aanvraag voor een vergunning voor het verrichten van wettelijke controlesDovnload 242.12 Kb.
Pagina1/4
Datum27.09.2016
Grootte242.12 Kb.
  1   2   3   4


Aanvraag voor een vergunning voor het verrichten van wettelijke controles

line 3

Introductie

Procedure vergunningaanvraag

Het aanvragen van een vergunning voor het verrichten van wettelijke controles (Wta-vergunning) bestaat uit een aantal stappen. Sommige stappen neemt u zelf, andere stappen voert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) uit.


Stap 1: Stel vast of u een OOB-vergunning of een niet-OOB-vergunning wilt aanvragen

De Wta maakt onderscheid tussen wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang (OOB’s) en wettelijke controles bij overige ondernemingen en instellingen (niet-OOB’s). Met een niet-OOB-vergunning mag een accountantsorganisatie alleen wettelijke controles uitvoeren bij niet-OOB’s. Met een OOB-vergunning mag een accountantsorganisatie wettelijke controles uitvoeren bij zowel OOB’s als niet-OOB’s.

Beoordeel zelf voordat u een vergunning aanvraagt, of u wettelijke controles wilt gaan verrichten bij zowel OOB’s als niet-OOB’s of alleen bij niet-OOB’s. U kunt voor deze beoordeling gebruikmaken van de informatie op de website van de AFM of extern advies inwinnen.
Stap 2: Stel vast of uw organisatie en de externe accountants voldoende kwaliteit kunnen leveren en waarborgen

Beoordeel zelf of de externe accountants van uw organisatie wettelijke controles kunnen verrichten met voldoende kwaliteit en of uw organisatie deze kwaliteit ook kan waarborgen door middel van uw stelsel van kwaliteitsbeheersing. Voldoen uw organisatie en de externe accountants aan de normen opgenomen in de Wta en Bta? De AFM verleent alleen een vergunning als uw organisatie in staat is de kwaliteit van de te verrichten wettelijke controles te waarborgen en de normen na te leven. U kunt bij deze beoordeling gebruik maken van de self-assessment bij vraag 8 van dit aanvraagformulier.


Na de vergunningverlening moeten vergunninghoudende accountantsorganisaties en hun externe accountants deze normen blijven naleven. Voor een OOB-vergunning gelden meer en strengere normen dan voor een niet-OOB-vergunning.


 • Welke kwaliteitseisen zijn van belang bij een vergunning?


Stap 3: Neem contact op met de AFM om kenbaar te maken dat u een vergunning wilt aanvragen
Neem contact op met de AFM om kenbaar te maken dat u een vergunning wilt aanvragen. U kunt telefonisch contact opnemen met Toezicht | Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving op 020-797 2838 of een e-mail sturen naar wta@afm.nl. Vermeld daarbij dat u een Wta-vergunning wilt aanvragen. Wij maken dan zo snel mogelijk een afspraak met u voor een telefonisch oriënterend gesprek.

Stap 4: De AFM voert met u een telefonisch oriënterend gesprek

Tijdens het telefonisch oriënterend gesprek bespreken wij met u onder meer de achtergrond van uw mogelijke vergunningaanvraag, de juridische structuur van uw organisatie, mogelijke aandachtspunten, het proces van een vergunningaanvraag en welke verplichtingen verbonden zijn aan het verkrijgen en behouden van een vergunning. Naar aanleiding van het telefonisch oriënterend gesprek, kunnen wij u uitnodigen voor een verdiepend gesprek bij ons op kantoor. De uitkomst van deze gesprekken kunt u meenemen in uw beslissing om daadwerkelijk een vergunningaanvraag in te dienen.

Wanneer u een OOB-vergunning wilt aanvragen en al over een niet-OOB-vergunning beschikt, bespreken we tijdens het verdiepend gesprek met u welke vervolgstappen nodig zijn.
Stap 5: Dien een vergunningaanvraag in bij de AFM

Na het telefonisch oriënterend gesprek of het verdiepend gesprek bij de AFM kunt u de officiële vergunningaanvraag starten. Hiervoor gebruikt u dit formulier en het formulier Bijlagen bij vergunningaanvraag wettelijke controles. Zorg ervoor dat de informatie die u met de aanvraag meestuurt volledig is en aan alle andere eisen voldoet (zie stap 10 Mee te sturen documenten). Wanneer dit niet het geval is, kan de AFM besluiten uw aanvraag niet in behandeling te nemen. Aan het insturen van een vergunningaanvraag zijn kosten verbonden.
 • Vergunningaanvraagformulier accountantsorganisaties in het Digitaal loket (link naar beide formulieren)


Stap 6: De AFM toetst de betrouwbaarheid van alle (mede)beleidsbepalers van uw organisatie

Een betrouwbaarheidstoetsing van alle beleidsbepalers en medebeleidsbepalers maakt deel uit van de vergunningaanvraagprocedure. De AFM verleent alleen een vergunning als van alle (mede)beleidsbepalers de betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Als de AFM twijfelt aan de betrouwbaarheid van een (mede)beleidsbepaler, dan geeft de AFM de accountantsorganisatie de gelegenheid om de desbetreffende persoon terug te trekken en zo nodig een andere persoon aan te melden.
 • Meer informatie over de betrouwbaarheidstoetsing


Stap 7: De AFM beslist over de vergunningaanvraag

De AFM beoordeelt of uw organisatie en de externe accountants aan alle eisen voldoen op basis van de gegevens die u op het aanvraagformulier en de bijlagen invult. De AFM kan voor de beoordeling van de vergunningaanvraag aanvullende informatie bij u opvragen.

Als de AFM heeft vastgesteld dat uw organisatie en de externe accountants voldoen aan alle eisen, verleent de AFM uw organisatie een vergunning. Deze beslissing krijgt u per brief toegestuurd.
Bezwaar
Wanneer de AFM van mening is dat uw organisatie niet voldoet aan de eisen, ontvangt u een brief waarin de AFM haar voornemen bekendmaakt om uw vergunningaanvraag af te wijzen. Als u het niet eens bent met die voorgenomen afwijzing, kunt u binnen de in deze brief gestelde termijn uw zienswijze kenbaar maken aan de AFM. De toezichthouders die uw vergunningaanvraag behandelen, betrekken uw zienswijze in hun definitieve beslissing op de vergunningaanvraag. Die kan positief of negatief uitvallen.

Tegen een negatieve beslissing op de vergunningaanvraag kunt u bezwaar aantekenen bij de afdeling Juridische Zaken van de AFM. Deze afdeling beoordeelt uw bezwaar en beslist of de AFM uw bezwaar honoreert en u alsnog een vergunning krijgt. Tegen een afwijzing kunt u beroep aantekenen bij de Rechtbank Rotterdam. Hoe dit precies in zijn werk gaat wordt aangegeven bij de afwijzing van uw bezwaar.Stap 8: De AFM vermeldt uw gegevens in het openbare register

Als de AFM positief heeft beslist op uw vergunningaanvraag, dan vermeldt zij uw gegevens in het openbare register. Alle accountantsorganisaties die een vergunning hebben gekregen, worden opgenomen in het register van de AFM. Dit register is openbaar en beschikbaar op de website van de AFM.

Het register vermeldt onder meer de contactgegevens van de organisatie en de belangrijkste personen en of aan de accountantsorganisatie een OOB- of een niet-OOB-vergunning is verstrekt. Ook staan de externe accountants vermeld die de accountantsorganisatie heeft laten inschrijven, inclusief eventuele maatregelen die zijn opgelegd door de Accountantskamer in Zwolle. De gegevens die worden opgenomen staan in dit formulier met een asterisk (*) gemarkeerd.


 • Meer informatie over de vermelde gegevens in het register (stap 8)


Stap 9: Melding eerste wettelijke controle

Zodra uw accountantsorganisatie na vergunningverlening haar eerste wettelijke controle heeft afgerond, dient u dit per e-mail (wta@afm.nl) aan de AFM te melden. Vervolgens wordt deze wettelijke controle in een doorlopend toezichtsonderzoek beoordeeld. Daarmee borgt de AFM dat uw accountantsorganisatie aan de kwaliteitseisen voldoet. Hiermee beperkt de AFM het risico dat accountantsorganisaties controleverklaringen bij jaarrekeningen afgeven die onvoldoende zijn onderbouwd.Stap 10: Mee te sturen documenten

Met uw aanvraag dient u de hieronder genoemde documenten mee te sturen. De documenten dient u zo nodig te scannen en vervolgens net als de andere bijlagen in het Digitaal Loket te uploaden in het Vergunningaanvraagformulier accountantsorganisaties in het Digitaal loket.  1. Een beschrijving van de juridische en organisatorische structuur van uw organisatie (waaronder bijvoorbeeld een organogram waaruit ten minste alle eigendomsverhoudingen en posities van (mede)beleidsbepalers blijken);

  2. De statuten of overeenkomsten waarin de juridische en organisatorische structuur van uw organisatie zijn vastgelegd;

  3. Een gewaarmerkt papieren uittreksel van de inschrijving van uw organisatie in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (indien van toepassing). Dit uittreksel bevat alle actuele gegevens van uw organisatie en is niet ouder dan zes maanden op het moment van deze aanvraag;

  4. Een beschrijving van de juridische en organisatorische structuur van het netwerk (indien van toepassing);

  5. Het overzicht van het aantal behaalde PE-punten en het totaal aantal PE-punten behaald door de beleidsbepalers van uw organisatie per activiteit van permanente educatie voor de laatst afgesloten driejaarsperiode en de huidige periode tot op heden (indien van toepassing);

  6. Een opgave van het aantal vrijwillige controles (indien aanwezig) en

  7. Bijlagen bij vergunningaanvraag wettelijke controles.

Het is uw organisatie verboden wettelijke controles te verrichten of opdrachten daartoe te aanvaarden totdat de AFM uw organisatie daartoe een vergunning heeft verleend. De AFM verleent deze vergunning aan accountantsorganisaties die voldoen aan de normen zoals vastgesteld bij of krachtens de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) (waaronder het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta)).

Wijzigingen doorgeven

Als zich tijdens de aanvraag van uw vergunning wijzigingen voordoen in de gegevens die uw organisatie in het kader van de vergunningaanvraag aan de AFM heeft verstrekt, moeten deze direct worden doorgegeven aan de AFM. U kunt de wijzigingen voor uw vergunningaanvraag per e-mail doorgeven via wta@afm.nl. Na vergunningverlening kunt u de wijzigingen doorgeven via het Digitaal loket.Privacy gewaarborgd

De AFM verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en neemt daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht. Deze verwerking is conform de Wbp (op procesniveau) aangemeld bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de AFM (Privacy Officer) en opgenomen in het door deze functionaris gehouden openbaar register.
Heeft u vragen?

Op www.afm.nl vindt u meer informatie over het aanvragen van een Wta-vergunning. Ook leest u hier hoe u contact kunt opnemen met de AFM.


1.0 Voor welke wettelijke controles - OOB of niet-OOB?

1.1 De Wta voorziet in een gedifferentieerde toepassing van de regels en het toezicht naar accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten mede bij organisaties van openbaar belang (‘OOB-vergunninghouders’) en die deze controles uitsluitend verrichten bij overige ondernemingen en instellingen (‘niet-OOB-vergunninghouders’). Voor welke wettelijke controles vraagt uw organisatie een vergunning aan?

 Voor wettelijke controles mede bij organisaties van openbaar belang – OOB-vergunning Voor wettelijke controles uitsluitend bij overige ondernemingen en instellingen – niet-OOB-vergunning


Bedrijfsgegevens

1.2 Statutaire naam organisatie*

     

1.3 Rechtsvorm*

     

Let op: Om in aanmerking te kunnen komen voor een vergunning moet uw organisatie zelfstandig in het maatschappelijk verkeer als organisatorisch verband optreden. Dit betekent in het algemeen dat uw organisatie 1) een eigen naam voert, 2) zelf overeenkomsten kan aangaan, en 3) kan beschikken over een aan haar gebonden vermogen

1.4 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel

     Vestigingsadres

1.5 Straatnaam*

     

1.6 Huisnummer*

     

1.7 Huisnummertoevoeging*

     

1.8 Postcode*

     

1.9 Plaats*

     

1.10 Land*

     Contactgegevens voor de AFM

Vermeld hier de contactgegevens met betrekking tot deze vergunningaanvraag. De AFM gebruikt deze gegevens voor de correspondentie en communicatie met uw organisatie.

1.11 Achternaam

     

1.12 Tussenvoegsels

     

1.13 Voorletters

     

1.14 Voornamen

     

1.15 Titels voor de naam

     

1.16 Titels achter de naam

     

1.17 Geslacht

 Man


 Vrouw

1.18 Functie

     Postadres van uw organisatie

1.19 Vermeld hier het postadres van uw organisatie

 Gelijk aan vestigingsadres1.20 Straatnaam (of postbus)

     

1.21 Huisnummer (of postbusnummer)

     

1.22 Huisnummertoevoeging

     

1.23 Postcode

     

1.24 Plaats

     

1.25 Land

     Overige contactgegevens

1.26 Telefoonnummer

     

1.27 Faxnummer

     

1.28 E-mailadres

     

1.29 Internetadres (website) van uw organisatie

     Contactgegevens voor het openbaar register

1.30 Vermeld hier de contactgegevens die moeten worden opgenomen in het openbaar register van de AFM.

 Contactpersoon in het openbaar register is gelijk aan de reeds ingevulde contactpersoonContactpersoon binnen uw organisatie

1.31 Achternaam*

     

1.32 Tussenvoegsels*

     

1.33 Voorletters*

     

1.34 Postadres in openbaar register is gelijk aan het reeds ingevulde postadres

1.35 Straatnaam (of postbus)*

     

1.36 Huisnummer (of postbusnummer)*

     

1.37 Huisnummertoevoeging*

     

1.38 Postcode*

     

1.39 Plaats*

     

1.40 Land*

     

1.41 Overige gegevens in het openbaar register zijn gelijk aan de reeds ingevulde gegevens

1.42 Telefoonnummer*

     

1.43 Internetadres (website) van uw organisatie*

     


  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina