Aanvraagformulier dendrochronologisch onderzoek archeologie & (cultuur)landschapDovnload 65.96 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte65.96 Kb.
AANVRAAGFORMULIER DENDROCHRONOLOGISCH ONDERZOEK ARCHEOLOGIE & (CULTUUR)LANDSCHAP

Stichting Nederlands Centrum voor Dendrochronologie

Postbus 1600

3800 BP Amersfoort

Bezoekadres: Smallepad 5; 3811 MG Amersfoort

Ir. M. Dominguez (m.dominguez@cultureelerfgoed.nl); Prof.dr. E. Jansma (e.jansma@cultureelerfgoed.nl)
Per afzonderlijk onderzoeksobject dient een afzonderlijke dateringsaanvraag te worden ingediend. Wij verzoeken u het ingevulde formulier per e-mail naar ons op te sturen, vergezeld van tenminste één digitale afbeelding van het te onderzoeken object. Zie voorts de toelichting hierachter.
Datum aanvraag dendrochronologisch onderzoek:
Aanvrager dateringsonderzoek

Naam organisatie :

Contactpersoon :

Straat :

Postcode :

Stad :


Land :

Tel. :


E-mail :

http:// :Opdrachtgever van het dateringsonderzoek

Naam organisatie :

Contactpersoon :

Straat :

Postcode :

Stad :


Land :

Tel. :


E-mail :

http:// :Archeologisch monument

AMR-registernummer:ARCHIS

Archisnummer :Opgraving

Toponiem :

Jaar van opgraving :

Opgravende instantie:

Publicaties :

GIS-informatie

Centrale X/Y coördinaten opgravingsterrein in WGS84:

Centrale X/Y coördinaten object in WGS84:
Objectsoort

Beschoeiing O

Fundering O

Waterput O

Huisplattegrond O

Wegconstructie OSchip O

Vegetatie OAnders, namelijk1 :

Beschrijving individueel hout

Vondst-nummer

Werkput

Spoornr.

Object-type1

Functie

Lengte

Breedte

Diepte


Diameter

Houtsoort
Opmerkingen per vondstnummer:

Vondst-nummer

Werkput

Spoornr.

Opmerkingen


Elektronisch bijgevoegde digitale afbeeldingen (veldopnames, tekeningen, plattegronden)

Nummer

Bestandsnaam

Toelichting

Copyright van de afbeelding berust bij:

1


2


3


4


5


6


7
Vermoedelijke ouderdom en argumentatie

Verdere archeologische informatie:


Voorbereiding en afhandeling dendrochronologisch onderzoek:

Toelichting: momenteel is verduurzaming en beheer van dendrochronologisch materiaal (hout) niet in overeenkomsten geregeld. In dat verband zijn onderstaande vragen relevant.
Sommige houtmonsters passen niet onder de microscoop, omdat zij te groot zijn.

Heeft u er bezwaar tegen als wij deze monsters tot handzamere proporties verzagen? Ja / Nee


Wilt u dat wij de gemeten monsters en de restanten naar u terugsturen? Ja / Nee

Voor het terugzenden van hout per post brengen wij de geldende tarieven in rekening.
Gegevensbeheer en -ontsluiting
De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de metingen en resultaten samen met de aangeleverde digitale bestanden worden opgeslagen en duurzaam beheerd in het e-depot voor dendrochronologie, het DCCD (http://dendro.dans.knaw.nl). Op verzoek van de opdrachtgever wordt deze informatie via het DCCD voor de opdrachtgever toegankelijk gemaakt.
De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de gegevens op termijn voor dendrochronologisch vervolgonderzoek worden gebruikt. Hierbij wordt vanaf het moment van de rapportage van de onderzoeksresultaten door Stichting RING een wachtperiode van twee jaar in acht genomen.
Datum:

Elektronische paraaf opdrachtgever:Stichting Nederlands Centrum voor Dendrochronologie

Postbus 1600

3800 BP Amersfoort

Bezoekadres: Smallepad 5; 3811 MG Amersfoort

Ir. M. Dominguez (m.dominguez@cultureelerfgoed.nl); Prof.dr. E. Jansma (e.jansma@cultureelerfgoed.nl)
Toelichting op het aanvraagformulier Archeologie & (Cultuur)landschap
Archivering en ontsluiting van gegevens
Stichting RING stelt er een eer in onderzoek te mogen doen naar de ouderdom van archeologisch erfgoed. Onze experts worden bij archeologisch onderzoek ingeschakeld door universiteiten, archeologische bedrijven, musea, gemeentelijke overheden en de rijksoverheid.
RING werkt vanaf 1 mei 2008 onder regie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aan de opbouw van een dendrochronologisch e-depot op het terrein van cultureel erfgoed in de Lage Landen: het Digital Collaboratory for Cultural Dendrochronology in the Low Countries (DCCD). Dit e-depot wordt beheerd door DANS, een instituut dat ook verantwoordelijk is voor de digitale opslag van archeologische gegevens in Nederland.
In het DCCD worden de dataverzamelingen van RING gecombineerd met de verzamelingen van andere laboratoria in binnen- en buitenland. Het DCCD stelt de opdrachtgevers van dendrochronologisch onderzoek in staat onderzoeksresultaten en -interpretaties online in te zien. Het DCCD is gesubsidieerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO, gebied Geesteswetenschappen).
Om de onderzoeksgegevens van dendrochronologische laboratoria in één enkel archief te kunnen verenigen, is een meer uniforme onderzoeksregistratie noodzakelijk. Het huidige aanvraagformulier is aangepast aan dit beleid. Nieuw is het verzoek om digitale afbeeldingen te leveren van het onderzoeksmateriaal en de archeologische setting. Deze zullen in het DCCD duurzaam worden beheerd om op termijn vervolgonderzoek aan het materiaal eenvoudiger en effectiever te maken.1 Zie voor de beschikbare opties http://vkc.library.uu.nl/vkc/dendrochronology/research/ProjectsWiki/DCCD%20Dictionary.aspx, onder ‘DCCD Dictionary Object & Element Type(s)’./4De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina