Aanvraagformulier ontheffing voor het berijden wegen met gewichtsbeperking en voor breedtebeperking landbouwvoertuigenDovnload 47.3 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte47.3 Kb.


AANVRAAGFORMULIER ONTHEFFING

Voor het berijden wegen met gewichtsbeperking en voor breedtebeperking landbouwvoertuigen

 1. Gegevens aanvrager

Naam :                                                  

Contactpersoon (bij bedrijf) :                                                  

Adres :                                                  

Postcode en woonplaats :                                               

Telefoonnummer :              Faxnummer:                          

Emailadres :                                                  
 1. Omschrijving van het verzoek

Reden van het verzoek :                                                  

                                                 

Bestemming van het vervoer:

Adres(sen) :                                                  

                                                 

Plaats :                                                   1. Periode waarvoor ontheffing wordt verzocht

Voorlopige geplande datum aanvang:   -  -    

Voorlopige geplande datum voltooiing:   -  -    

Frequentie van het transport :       x per      


 1. Gegevens voertuig:

Kenteken voertuig :   -  -  

Chassisnummer voertuig (bij ongekentekende voertuigen) :                          

Soort voertuig (tankauto, bus, tractor etc.) :                          

Aantal assen voertuig :       stuks

Afstand tussen de assen :   ,   m1

Breedte voertuig :   ,   m1

Massa leeg(rijklaar) :       kg.

Massa lading :       kg.

Massa voertuig + lading :       kg.

Asdrukken leeg voertuig :       kg.

Asdrukken voertuig + lading :       kg.


 1. Overzicht wegen waarvoor ontheffing wordt aangevraagd

Ouderkerk a/d IJssel

Stolwijk

Bergambacht

 Kerkweg

 Schaapjeszijde

 Loetweg

 Oudelandseweg

 Tiendweg Oost*

 Tiendweg West*

 Nesse Tiendweg**

 Fietspad Molenvliet** Beijerscheweg Zuid

 Beijerscheweg Noord

 Benedenkerkseweg Zuid

 Benedenkerkseweg Noord

 Benedenheulseweg en Schenkel

 Bilwijkerweg

 Koolwijkseweg

 Schoonouwenseweg Fransekade

 Tussenlanen

 Bovenberg

 Zuidbroek

 Benedenberg

 Kadijk**

 Bergweg**Haastrecht

 Hoogstraat
Schoonhoven

 Opweg Bovenkerkseweg Zuid

 Bovenkerkseweg Noord

 Bosweg

 Vaartweg

 Goudseweg


 Groene Kerkweg

 Broekselaantje

 Kadijkselaan

 Opweg


Vlist

Lekkerkerk

Berkenwoude

 Oost Vlisterdijk

 West Vlisterdijk

 Slangeweg

 Bonrepas

 Steinsedijk

 Fransekade

 Hoenkoopse rijweg

 Zijdeweg Lekkerkerkse Kerkweg

 Wetering Oost*

 Wetering West*

 Tiendweg West

 Tiendweg Oost

 Hoekseweg*
 Wellepoort

 Achterbroek en Schenkel Westeinde

 Zuidbroekse Opweg

 Oosteinde

 Kerkweg

 Dorpsstraat

 Westeinde


Krimpen aan de Lek

 Smalle Kampje*

 Molenweg*

 Tiendweg*Gouderak

 Lange Gouderakse

Tiendweg**

 Korte Gouderakse

Tiendweg**

 Beijersche Weegje


* wegen met een geslotenverklaring voor voertuigen op meer dan twee wielen, uitgezonderd landbouwverkeer

** verplicht fietspad, uitgezonderd landbouwverkeer.


Ter beoordeling van uw aanvraag moeten de volgende gegevens meegestuurd worden:

 • kopie van het kentekenbewijs;

 • eigen verklaring voor ongekentekende voertuigen.
 1. Ondertekening

Ondergetekende verklaart dit formulier zo volledig mogelijk en naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam aanvrager:

                                
Handtekening: ____________________

Datum:   -  -     Plaats:                           Maximaal toegestane massa.

Een ontheffing is niet nodig zolang de massa van het (beladen) voertuig onder het toegestane, op de borden vermelde maximum blijft. Bij het beoordelen van aanvragen om ontheffingen wordt de onderstaande tabel gehanteerd.
Type vrachtwagen

BestemmingBestemming is het eigen bedrijf of gemeentelijk parkeerterrein

Bestemming die bij uitzondering (éénmalig) bereikt moet worden, zoals bezorgen van bouwmaterialen

Bestemmingen met lage frequentie zoals bezorgen van gasolie, veevoer, bedrijven, garages, bouwmateriaal

Bestemmingen met vrij hoge frequentie, zoals melktransport vanaf boerderijen.

( enkele malen per week)2-assige vrachtwagen

N.v.t. ( 15 ton totaalgewicht is de limiet)

3-assige vrachtwagen

Aslast van 7 ton

Aslast van 8 ton

Aslast van 7 ton

Aslast van 7 ton

4- assige vrachtwagen

Aslast van 7 ton

Aslast van 8 ton

Aslast van 7 ton

Geen algemene ontheffing

Truck

N.v.t. ( 15 ton totaalgewicht is de limiet)

Truck met oplegger

Aslast van 7 ton

Aslast van 8 ton

Aslast van 7 ton

Geen algemene ontheffing

Vrachtwagen met aanhanger

Aslast van 7 ton

Aslast van 8 ton

Geen algemene ontheffing

Geen algemene ontheffing

Landbouwtractor

N.v.t. ( 15 ton totaalgewicht is de limiet)

Landbouwtractor met aanhanger

Aslast van 7 ton

Aslast van 8 ton

Aslast van 8 ton

Geen algemene ontheffing • Er wordt gesproken over assen in meervoud wanneer de assen een onderlinge afstand hebben die groter is dan 1,30 meter. Staan de assen dichter bij elkaar, dan wordt in de tabel uitgegaan van één as.

 • Voor de genoemde tonnages dient gelezen te worden “kleiner of gelijk aan”

 • Voor landbouwtractoren met aanhanger, 3-assige vrachtauto’s en trucks met oplegger geldt een ontheffingsmogelijkheid tot maximaal 25 ton totaalgewicht als de transporten worden uitgevoerd ten dienste aan de uitoefening van een agrarisch bedrijf.


Maximaal toegestane breedte landbouwvoertuigen.

Voor landbouwvoertuigen kan een ontheffing worden verleend voor een maximum breedte van 3.50 meter. Is het voertuig breder dan 3.50 meter of valt deze met andere afmetingen of massa buiten de wettelijke maten dan mag deze niet op de openbare weg rijden. De breedteontheffing geldt vooralsnog alleen voor de wegen in beheer bij het hoogheemraadschap en niet voor de wegen binnen de bebouwde kommen. Hiervoor moet bij de betreffende gemeente afzonderlijk ontheffing worden aangevraagd.


Voorschriften.

 • Een maximum snelheid van 30 km/uur en voor landbouwvoertuigen van 25 km/uur;

 • Een maximum aan te geven totaalgewicht;

 • Een maximum aan te geven breedte voor landbouwvoertuigen;

 • Een voorgeschreven route;

 • Het aanbrengen van een sticker op het voertuig.

Toelichting

 1. Aanvrager

De aanvrager moet een natuurlijk of een rechtspersoon zijn. De aanvrager is verantwoordelijk voor de naleving van de aan de vergunning verbonden voorschriften.


 1. Omschrijving van het verzoek

Hier dient aangegeven te worden waarom de bestemming niet op een andere wijze bereikbaar is en waarom met een voertuig dat zwaarder is dan 15 ton moet worden gereden.


 1. Voorgenomen uitvoeringsperiode

Hier kunt u aangegeven wat de geplande data zijn van aanvang en afronding van de werkzaamheden en eventueel de frequentie. Er mag ook een aparte planning aan de aanvraag worden toegevoegd.


 1. Algemene gegevens perceel

Hier kunt u de algemene gegevens over het voertuig vermelden. Zonder ontheffing is het niet toegestaan met voertuigen zwaarder dan 15 ton wegen met een gewichtsbeperking te berijden. De aanvraag voor de ontheffing dient minimaal 4 weken voor de geplande aanvang van het transport worden ingediend. Een aanvraag voor een dag-, week- of maandontheffing dient minimaal 5 werkdagen voor de geplande aanvang van het transport te worden ingediend. 1. Bijlagen

Bij de ontheffingsaanvraag moet altijd een kopie van het kentekenbewijs of indien er sprake is van ongekentekende voertuigen een eigen verklaring als bijlagen worden toegevoegd. Niet volledige ontheffingsaanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen.


 1. Overzicht wegen en fietspaden

Hier kunt u aangeven voor welke wegen en/of fietspaden ontheffing wordt aangevraagd.


 1. Ondertekening

Een ontheffingaanvraag moet altijd ondertekend zijn. Niet ondertekende ontheffingsaanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen.

Procedure-informatie


Na ontvangst wordt gecontroleerd of het formulier volledig is ingevuld, (voldoende) bijlagen zijn toegevoegd en of de aanvraag duidelijk is. Indien de aanvraag niet compleet is ontvangt u een verzoek om aanvullende gegevens. Voor het in behandeling

nemen van een ontheffingsaanvraag moeten leges worden betaald. De vergunninghouder van de ontheffing ontvangt hiervoor een legesnota.


Om derden de gelegenheid te bieden op de aanvraag te reageren publiceert Schieland en de Krimpenerwaard de ontheffingsaanvragen en het definitieve besluit in plaatselijke bladen. Eventuele zienswijzen van derden worden meegenomen bij de besluitvorming. Nadat het definitieve besluit is genomen kunnen ontheffingshouder en overige belanghebbenden hiertegen bezwaar maken. Eventuele bezwaren zullen door de bezwaarschriftencommissie worden behandeld.
Meer informatie

Indien u nog technische vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken op telefoonnummer 010 45 37 300.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina