Aanvraagformulier vakantie en verlofDovnload 24.42 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte24.42 Kb.Aanvraagformulier vakantie en verlof

Aan de directeur van p.c. basisschool het Beekdal, Drs. E.J. de Wit.

Aanvraag verlof als bedoeld in artikel 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969. 1. In te vullen door de aanvrager:

Naam aanvrager : .......................……................................


Adres : ..........................…….............................
Postcode en woonplaats : .............................……..........................
Telefoon : ..............................…….........................
Naam / namen leerling(en) en groep(en) waarvoor

verlof wordt aangevraagd : .............................……..……………......


: .....................………..…………..............

: ......................……………………...........


: .................……………………................
Geboortedatum / data leerlingen : ..............................., ....................................,

................................., ......................................


Periode verlof : van ............................. tot en met ...........................
Werkgeversverklaring wel / niet bijgevoegd*
Reden voor het verlof : .................................................................................................
..............................................................................................
...............................................................................................
Datum, ............................. 20 ...
Handtekening, ............................

B. In te vullen door de directeur van de school.
Het verlof wordt wel / niet * verleend.
Reden niet verlenen verlof / wel verlenen verlof*:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..............................................................................................................................
* doorhalen wat niet van toepassing is.
Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van deze beschikking gemotiveerd:


 • Een bewaarschrift indienen bij de directeur van de school.

(Indien de aanvraag betrekking heeft op vakantieverlof (art. 13a) of gewichtige omstandigheden (art. 14) 10 schooldagen per schooljaar of minder);


(Indien de aanvraag betrekking heeft op gewichtige omstandigheden (art. 14) voor

meer dan 10 schooldagen)

(Omcirkelen wat van toepassing is.)

Datum ..................... 20…..

..................................................

(handtekening)


Geen gewichtige omstandigheden/belangrijke redenen zijn bijvoorbeeld:


 1. Een afwijkend vakantierooster van slechts enkele dagen van andere kinderen uit het gezin, die op andere scholen zitten. (bijv. herfstvakantie/ krokusvakantie etc.)

 2. Geen andere boekingsmogelijkheden voor vakantie (vooral ontstaan door te laat boeken)

 3. Voor vakantie buiten het seizoen i.v.m. lagere prijzen.

 4. Een uitnodiging van bijv. tante, oom of grootouder(s) om mee op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties.

 5. Een of meerdere dagen eerder afreizen voor of terugkeren van vakantie om drukte op wegen te vermijden.

 6. Eerder afreizen, omdat men voor bepaalde tijd het vakantie-adres bereikt moet hebben (wegens periode vakantiehuisverhuur bijv.)

 7. Familiebezoek in een ander werelddeel (al of niet gekoppeld aan vakantie) hiervoor kan geen verlof meer verleend worden.

Vakantie is slechts mogelijk indien de aard van het beroep van ouder(s)/verzorger(s) zomerseizoengebonden is. Meer info op school verkrijgbaar.


Op school kunt u terecht voor meer informatie met betrekking tot verlof wegens “gewichtige omstandigheden” en “vakantie”.

RICHTLIJNEN VERLENEN (EXTRA) VAKANTIEVERLOF:


 1. Vakantieverlof (art.13a)

Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 8 weken tevoren aan directie van de school te worden voorgelegd.
Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer:

 • vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders, voogden of verzorgers het niet mogelijk is eenmaal per jaar gedurende de reguliere vakanties op vakantie te gaan;

(een werkgeversverklaring dient overlegd te worden, dat geen vakantie binnen de reguliere vakanties kan worden genoten)

Dit verlof: • mag hooguit eenmaal per schooljaar worden verleend;

 • mag niet langer dan 10 schooldagen zijn;

 • mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
 1. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder (art. 14,lid 1)

Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen of minder dient vooraf twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directie van de school te worden voorgelegd.

Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan, omstandigheden die buiten de wil van de jongere of de ouders zijn gelegen.

Enige voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn: • Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;

 • Verhuizing (ten hoogste 1 dag)

 • Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen);

 • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur van het verlof in overleg met de directeur);

 • Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad (1 dag).

 • Bij 25-, 40-, en 50- jarig ambtsjubileum en 12 ½-, 25-, 40-, en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag)N.B. Extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheden aangemerkt.


 1. Gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per

schooljaar (art. 14, lid 3)
Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 4 weken tevoren via de directie van de school bij de leerplichtconsulent(e) van de woongemeente te worden ingediend.
Waarschuwing:

De directie is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders / verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina