Aanwezig: 33 stemgerechtigde leden, inbegrepen de bestuursleden Tini van Dorst (wedstrijdsecretaris), Tineke Schotgerrits (jeugdzaken), Henk Smits (voorzitter) en Hans Kooij (secretaris). Er zijn vier machtigingen afgegevenDovnload 49.46 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte49.46 Kb.
NOTULEN van de ALGEMENE LEDENVERGADERING

gehouden op 18 april 2013

in Wijkcentrum XIEJEZO, Grote Beerstraat 10, Zwijndrecht
AANWEZIG: 33 stemgerechtigde leden, inbegrepen de bestuursleden Tini van Dorst (wedstrijdsecretaris),

Tineke Schotgerrits (jeugdzaken), Henk Smits (voorzitter) en Hans Kooij (secretaris).


Er zijn vier machtigingen afgegeven.
Er is bericht van verhindering ontvangen van bestuurslid Eric Schotgerrits, Cees van de Griend,

Gré van der Velden en Sylvia de Waard


1. OPENING.
Voorzitter Henk Smits opent de vergadering om 20.02 uur met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen.

Hij stelt tot zijn genoegen vast dat ook erelid Jan van den Berg tot de aanwezigen behoort. Hij heet hem dan ook in het bijzonder welkom. Verder geeft hij aan verheugd te zijn met de redelijk grote opkomst van geïnteresseerde leden. Het zijn er ditmaal 33, zelfs één meer dan vorig jaar.


2. MEDEDELINGEN / VASTSTELLEN AGENDA.
A. MEDEDELINGEN.
1. Henk Smits deelt mede dat de BVZ-contributies voor het komende seizoen 2013-2014 opnieuw zullen worden verhoogd. Het betreft wederom de verhoging door indexering van de afdracht aan de NBF. Het “eigen” stukje van de contributie blijft ongewijzigd op € 10,-- voor de jeugd en € 16,50 voor de senioren. Dit zowel bij de BVZ als de RBZ. De tarieven worden zoals hieronder in de tabel is weergegeven:

Sportpas

Sportpas plus

Junioren tot 18 jaar

€ 27,90

€ 35,70

Senioren 18 t/m 21 jaar

€ 38,85

€ 50,05

Senioren 22 t/m 64 jaar

€ 44,45

€ 57,90

Senioren boven 65 jaar

€ 38,85

€ 50,05

Gast / dubbelleden

€ 25,45

€ 25,45

Entreegeld nieuwe leden

€ 2,80

€ 2,80

Duplicaat pas

€ 8,40

€ 8,40

2. Het bestuur heeft de bedoeling om komend seizoen op de woensdag-laat éénmaal per twee weken een dubbel-handicap league te gaan beginnen. Dit is mogelijk geworden doordat er tijd is vrijgekomen doordat één van de twee bedrijvenleagues in opgeheven. We willen gaan starten vanaf 21.15 uur met 4 games per dubbel.

André de Jong wil € 2,00 korting geven op het baanhuurtarief. Geïnteresseerden kunnen zich bij het besuur aanmelden dan wel dit kenbaar maken op de inschrijfformulieren voor het nieuwe seizoen.
B. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA.
Bij punt 11, Voorstellen Bestuur en Leden, wordt punt 11.E zomerleague toegevoegd.

De agenda wordt verder zonder wijzigingen vastgesteld.


3. INGEKOMEN CORRESPONDENTIE.
Er is geen ingekomen correspondentie.
4. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 12 APRIL 2012.
De notulen worden paginagewijs doorgenomen en ongewijzigd goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris. Jan van den Berg merkt op over de alinea’s op blad 6, bij punt 6, handelend over de kritiek van leden op de samenstelling van de selectie voor de Stedenontmoeting, dit “gigantisch gezeik” te vinden. Waarvan akte.

5. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER.
Er zijn geen opmerkingen of vragen over de ontboezemingen van de voorzitter.

6. JAARVERSLAG SECRETARIS.
De voorzitter neemt het verslag paginagewijs door.

Ook over de verslaglegging van de secretaris zijn geen op- of aanmerkingen dan wel vragen, zodat deze ongewijzigd worden goedgekeurd. Met dank aan secretaris Hans Kooij voor zijn aandeel.


7. JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE.
Het wordt ééntonig: de aanwezigen hebben ook over de verslaglegging van de jeugdcommissie geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt dan ook goedgekeurd en Tineke Schotgerrits bedankt voor haar aandeel.
8. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE.
De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit de leden Tianne Vogelezang en Jan Sijssens. Jan Sijssens

leest de door hen opgestelde en getekende verklaring voor waarin wordt weergegeven dat zij de administratie en de daarop aansluitende rekening en verantwoording van het bestuur hebben gecontroleerd.

De commissie stelt voor om het verlies ad € 384,08 ten laste van het eigen vermogen te brengen en zij verklaart akkoord te zijn met de rekening en verantwoording van het bestuur en geeft de ALV in overweging het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beheer. De vergadering stemt in met dit voorstel en de voorzitter bedankt de leden van de commissie voor hun werk.
9. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER.
Voorzitter en penningmeester ad interim Henk Smits deelt mede dat de financiële rapportage over 2012 is afgesloten met een tekort van € 384,08. Begroot was een mogelijk verlies van € 1347,- . Zo bezien valt het dus zo’n € 1000,- mee !

Henk geeft een toelichting op de balans en de staat van baten en lasten: • Jordy Sluyter is in februari dit jaar afgetreden als penningmeester. Dit vanwege drukte en reorganisaties op zijn werk. Henk heeft zijn werk op dat moment van hem overgenomen.

 • De op de balans vermelde € 715,16 nog te ontvangen gelden zijn inmiddels binnen.

 • Het eigen vermogen bedraagt nu iets minder dan € 10.000,-

 • De vervangingsreserve is met € 806,-afgenomen. Dit is veroorzaakt door een vernieuwing van de inrichting van het kantoortje en de aanschaf van nieuwe shirts.

 • Verder geeft hij aan dat de lustrumreserve nu € 10.000,- bedraagt. Dit is ruim voldoende voor de

viering van het komende lustrum in 2014. Over deze viering is reeds een eerste gesprek geweest met André de Jong en hieruit is gebleken dat realisatie van onze plannen, bestaande uit entertainment en muziek, alsmede een warm en koud buffet, naar schatting een bedrag van € 9.000,- zullen vergen. Overigens willen we dit lustrum vieren op 17 januari 2014, de exacte verjaardag van onze vereniging. Uiteraard zullen de leden te zijner tijd nader worden geïnformeerd.

 • Het ledental is het afgelopen jaar gedaald naar 236. Dit heeft uiteraard consequenties voor de inkomsten van de vereniging. Vergroting van de inkomsten is mogelijk door advertenties op de site en door sponsoring. Dit laatste zien we bij de huistoernooien gebeuren, maar ook door de actie Sponsorkliks. Online aankopen op het internet door leden gedaan via Sponsorkliks leveren leuke inkomsten voor de club op, zonder dat de leden dat iets kost behalve een enkele muiskik op hun computer. Vorig jaar was de opbrengst nog maar klein, € 54,57,

maar als alle leden hieraan meedoen is een grotere opkomst heel wel mogelijk.

 • Henk geeft uitleg bij de posten op de staat van baten en lasten. Hij stelt met name voor om te besparen op een post van € 170,- inzake de huur van de postbus. Postbus opzeggen en adres wijzigen naar adres secretaris.

Verder valt op een verschil in representatiekosten tussen 2011 en 2012. Dit is veroorzaakt door een eenmalige bonus verstrekt aan voormalig penningmeester Willem Meivogel. De post wedstrijdkosten is lager dan vorig jaar. Dit is veroorzaakt door het wegvallen van de dinsdag-laat league. Verder zijn er bij de jeugd lagere lasten, uiteraard doordat het ledental bij de jeugd ook is gedaald. De post van € 250,- overige kosten komt door een bijdrage van de club in de trainersopleiding van Tianne Vogelezang.

Als er geen verdere vragen zijn gaat de vergadering akkoord met de verslaglegging over de financiën en verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid en bedankt de penningmeester voor zijn aandeel.
10. GOEDKEURING BEGROTING 2013.
Over 2013 wordt door de penningmeester een sluitende begroting gepresenteerd. De reden is gelegen in het feit dat er geen reservering voor het lustrum is gedaan omdat het gereserveerde bedrag ad € 10.000,- groot genoeg is voor de financiering van de te organiseren feestelijkheden. Er is nu zelfs al € 1.000,- over !

Henk geeft aan het onderwerp “viering lustrum” apart op de agenda van komend jaar te plaatsen. De leden kunnen dan samen met de ideeën van het bestuur hierover tot concrete plannen komen over de hoogte van de reserveringen hiervoor. Als we elk jaar € 2.000,- hiervoor reserveren levert dat steeds een tekort ter grootte van eenzelfde bedrag op. We hebben nu een eigen vermogen van € 10.000,- ; het bestuur vindt eigenlijk een bedrag van € 5.000,- groot genoeg, dus de andere helft van het vermogen zouden we voor de lustrumviering

kunnen bestemmen. Dan zouden we met een reservering van € 1.000,- per jaar verder kunnen volstaan.

Een verdere kostenreductie zou kunnen worden gevonden in verlaging van de bijdrage voor het prijzengeld voor het eindtoernooi.

Het bestuur is van mening dat het hoofdaccent moet liggen op bowlingactiviteiten en niet op feestvieringen.

Jan van den Berg vraagt naar het jeugduitje. Blijven we dit doen ? Tineke Schotgerrits antwoordt dat wel te willen maar we hikken aan tegen de steeds hoger wordende kosten. Het kan eigenlijk alleen als we met eigen vervoer gaan. Op dit moment is het nog onduidelijk. Lonneke den Haan wil liever sparen voor een uitje en niet voor een voldongen feit komen te staan. Theo Bos herinnert aan een eerder geopperd idee om een club van 100 op te zetten. De opbrengsten daarvan zouden (mede) aan de jeugd ten goede kunnen komen. Jan Sijssens vraagt naar de hoogte van de bijdrage hiervoor per persoon. Dit zou € 50,- bedragen.

Henk Smits antwoordt dat het idee nader zal worden bezien in de Bestuursvergadering. Wie weet komen we tot de oprichting van de “Vrienden van BV Zwijndrecht”.

Als er verder geen vragen zijn wordt daarna ingestemd met het verzoek van de voorzitter om akkoord te gaan met de voorgestelde begroting voor 2013.


11. VOORSTELLEN BESTUUR EN LEDEN.
A. Voorstel bestuur tot wijziging van het Algemeen Reglement BVZ.

In de statuten van de BVZ staat in artikel 8.2 : “Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie”.

In het Algemeen Reglement BVZ in artikel 8.6 is verder vastgelegd: “Elk verenigingslid dat is benoemd tot erelid, wordt voor de verdere duur van het lidmaatschap van de BVZ, vrijgesteld van het betalen van de “verenigingscontributie”. Aan Erelid Jan van den Berg wordt gevraagd waarom dit destijds nader is uitgewerkt in het Algemeen Reglement. Jan zegt dit zich niet meer te kunnen herinneren.

Henk Smits legt in het kort de achtergrond van het voorstel uit: In 2008 is in een bestuursvergadering afgesproken om dit in de praktijk als volgt te hanteren: indien het erelid stopt met zijn activiteiten binnen de vereniging, ofwel als speler of anderszins, wordt zijn lidmaatschap omgezet van de BVZ naar de RBZ. De “verenigingscontributie” blijft voor rekening van de vereniging, het deel afdracht NBF vervalt dan.

In de ALV van vorig jaar is deze problematiek aan de orde geweest en is een voorstel van Willem Meivogel tot wijziging van artikel 8.6 van het Algemeen Reglement door de ALV afgewezen. Om nu voor eens en altijd duidelijkheid te verschaffen in deze kwestie stelt het Bestuur nu voor om het bestaande artikel 8.6 te vervangen door het in de bijlage A van de agenda vermelde artikel. Ferry van Maasdam wil graag de laatste zin van het artikel aanpassen van “beëindigt zijn lidmaatschap” naar “beëindigt het lidmaatschap van de vereniging”.

De ALV gaat akkoord met de door het bestuur voorgestelde wijziging van het Algemeen Reglement.


B. Voorstel bestuur tot wijziging Reglement Huisleagues.

Henk Smits legt de reden van indiening van het voorstel aan de leden uit: Een speler met langdurige blessure aan de speelhand kreeg toestemming om in het seizoen met de andere hand te spelen en daarmee dus een nieuwe handicap op te bouwen. Probleem ontstond toen de blessure genezen was en de speler weer met de “gezonde” hand ging spelen, en daarbij gebruik bleef maken van de nieuw opgebouwde veel hogere handicap. Dit leidde tot ons inziens oneerlijke wedstrijduitslagen. Toen het bestuur voorstelde dit op te lossen op de manier die in het voorliggende voorstel is aangegeven, leidde dit tot een protest van het betreffende team.

Daarom is gezocht in de reglementen van de NBF naar artikelen hierover. Deze zijn niet gevonden. Wel is er een artikel hierover aangetroffen uit de Amerikaanse Bond. Het aangeboden bestuursvoorstel is mede hierop gebaseerd. Na een discussie over voor en tegens tussen diverse aanwezigen zoals Tini van Dorst, Jan van den Berg, Loes van Dorst, Hans Kooij en Jan Sijssens, besluit de vergadering het voorstel aan te nemen.

De uitslag van de gehouden stemming was: 27 stemmen voor, 1 stem tegen en 6 onthoudingen.
C. Evaluatie wisseling oliepatroon in huisleagues 3x per jaar.

Het lopende seizoen is er, als gevolg van de afspraak in de ALV van 2012, drie maal van oliepatroon gewisseld. Begonnen met Wall Street, verder gegaan met Stone Street en inmiddels met Bourbon Street. Het leek het bestuur zinnig om de leden te vragen naar hun ervaringen en gedachten hier over. En zoals te verwachten was zijn de meningen verdeeld. De sportbowlers willen graag 3x per jaar een nieuw patroon, de recreatieve bowlers vinden dit niet zo nodig. Zij willen wel volstaan met 1 patroon per jaar of kiezen voor de middenweg: 2x per jaar. Een veelheid van leden geeft in de vergadering zijn mening: ik noem de leden Piet Jacobs, Doortje van Eert, Wilma Bos, Theo Bos, Tineke Schotgerrits, Hans Kooij etc. Henk Smits legt uit dat het bestuur de spelende leden meermaals per jaar een uitdaging wil bieden, maar dan wel met een patroon uit de database met recreatiepatronen. De stijging van de gemiddelden van een veelheid van spelers geeft ook aan dat het een succesvolle manier van werken is gebleken. De meeste aanwezigen kunnen hier wel mee leven, maar willen graag dat de groep leden die het te bespelen patroon uitkiest breder is samengesteld. Henk heeft hiermee geen moeite en vraagt de leden om deelnemers aan de groep testers. De volgende leden stellen zich beschikbaar om dit op donderdagavonden gratis te gaan verzorgen: Tini van Dorst, Robert Bakels, Ferry van Maasdam, Loes van Dorst, Elly de Raad en Sjanie Secker. Het voorstel van het bestuur komt in stemming en wordt met 27 tegen 2, met 2 onthoudingen aangenomen.


D. Selectie Stedenontmoeting.

Tini van Dorst legt de achtergrond van het voorstel uit aan de aanwezigen. Sinds de uitgebreide discussie vorig jaar in de ALV zijn er door bestuur en speelsters meerdere gesprekken geweest en heeft men getracht op één lijn te komen. Ondanks dat dit soms leek op overeenstemming bleek het in de praktijk niet te werken. De twee groepen kunnen blijkbaar niet met elkaar in één team samenspelen. Dat leidde er toe dat de coach moest zoeken naar vervangende speelsters. Tot nu toe was het altijd zo dat er werd gezocht naar de beste speelsters/spelers.

Dat waren dus de spelers met de hoogste gemiddelden. Dat een team met de beste spelers niet altijd het beste team vormt moge duidelijk zijn. Teamspirit en wedstrijdmentaliteit zijn ook belangrijke criteria. In het vervolg zal de coach dus niet meer selecteren via een lijst met hoogste gemiddelden, maar leden persoonlijk benaderen.

Discussie over criteria, duidelijkheid en de mogelijkheid van foutieve keuzes en dus slechte resultaten vindt plaats tussen o.a. Joop van Loon, Jan van den Berg, Tini van Dorst, Theo Schotgerrits en Anneke Snaauw.

Het voorstel wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen.
E. Zomerleague.

Er wordt voorgesteld dit jaar een zomerleague te organiseren. De league zal op 8 dinsdagavonden worden gespeeld in de maanden juni en juli. De inschrijfformulieren zullen op de leagueavonden worden uitgedeeld.


12. VERKIEZING LEDEN KASCONTROLECOMMISSIE.
Als leden van de nieuwe kascontrolecommissie worden Ferry van Maasdam en Piet Jacobs gekozen.

Reserve is Cees van de Griend. De voorzitter bedankt de leden voor hun bereidwilligheid.


13. VERKIEZING BESTUURSLEDEN.
A. Henk Smits, voorzitter, benoeming tot lid van verdienste.
Henk is al weer gedurende 10 jaren onze voorzitter en conform het gestelde in het Algemeen Reglement BVZ, artikel 8, wordt deze functionaris in kwestie voorgedragen tot Lid van Verdienste.

Secretaris Hans Kooij neemt het woord en noemt, behalve de officiële reden, ook een aantal andere en niet minder belangrijke redenen om Henk tot Lid van Verdienste te benoemen. Zijn voorstel tot benoeming wordt door de ALV met algemene stemmen en met applaus aangenomen. Hans feliciteert Henk met zijn benoeming en overhandigt hem een fles wijn en een oorkonde ter herinnering aan de benoeming.

Daarnaast overhandigt hij hem een tegoedbon ter waarde van het in het Reglement voorgeschreven bedrag.

Tevens overhandigt hij echtgenote Joke een boeket bloemen en spreekt de hoop uit haar daarmee enigszins te belonen voor haar bereidwilligheid om haar echtgenoot zo veel en vaak af te hebben willen afstaan aan de vereniging.


B. Tini van Dorst, wedstrijdsecretaris, aftredend en herkiesbaar.
Tini wordt, eveneens met applaus en algemene stemmen, herkozen.


C. Eric Schotgerrits, bestuurslid algemeen, aftredend en herkiesbaar.
Ook Eric wordt met applaus en algemene stemmen, herkozen.
D. Jilles de Ruiter, penningmeester.
Voorzitter Henk Smits licht de ALV toe hoe de kandidatuur van Jilles tot stand is gekomen en zegt dat het aanbod van Jilles om iets voor de vereniging te willen gaan doen op een heel mooi moment kwam, namelijk juist toen Jordy te kennen gaf af te willen treden.

Het bestuur acht Jilles een voortreffelijke kandidaat met de juiste kwaliteiten en vaardigheden en stelt de ALV voor om hem te benomen tot penningmeester van de vereniging.De ALV stemt met algemene stemmen en applaus in met het voorstel tot benoeming.

14. RONDVRAAG.


 1. Jan Sijssens zegt niet tevreden te zijn met het aantal voor de competitie tellende wedstrijddagen in de maandag-laat league. Er zijn maar 10 teams en na 27 ronden is er evenwicht in competitierondes. De extra 5 rondes geven mogelijk een “oneerlijk” beeld te zien. De ALV besluit om in voorkomende gevallen de eindstand voor de team na 27 ronden af te sluiten en de resterende wedstrijddagen alleen voor de individuele stand te laten meetellen.

 2. Het dit jaar gekozen experiment ter selectie van kandidaten voor het eindtoernooi gedurende een drietal vooraf vastgestelde wedstrijddagen vindt Loes van Dorst niet leuk en niet voor herhaling vatbaar. Zij wil er dan ook mee stoppen. De vergadering gaat er in mee. Het blijft bij een eenmalige gebeurtenis.

 3. André de Jong deelt mede dat er voor de 1e verdieping van het AMES-pand een nieuwe huurder is gevonden. Het is een sportschool. Voor hen zullen zes parkeerplaatsen worden gereserveerd.

 4. De resultaten van het ARCA toernooi bij de jeugd kwamen pas na weken op de site. Joop van Loon vraagt naar de reden waarom. Henk zegt dat dit een misverstand was tussen hem en Eric Schotgerrits.

 5. Ook de toegezegde aankondiging van thuiswedstrijden van de Nationale League teams op de site kwam er soms niet. Henk geeft aan dit helaas te zijn vergeten.

 6. Erhard Veith zou graag zien dat er wat sneller en geconcentreerder werd gebowld in de huisleagues. Het lijkt er soms op dat spelers meer met hun mobiele telefoons bezig zijn dan met hun sport. Henk zegt toe dit op de bespreking op de eerste wedstrijddag bij de teamcaptains aan de orde te stellen.

 7. Harrie Kamstra geeft aan last te hebben van rook omdat de rokers de deuren van het rookruimte achter zich open laten. Ook dit komt in startgesprek aan de orde.

 8. Tineke Schotgerrits ergert zich aan de hoeveelheid bowlingtassen en –ballen en –schoenen in het gangetje bij de lockers. André de Jong zegt toe opruiming te laten houden.

 9. Karel Bosman wil graag de nummering van de teams in de huisleagues door elkaar gooien. We treffen nu steeds op dezelfde dagen dezelfde tegenstanders. Henk zegt toe dit te realiseren bij de start van het nieuwe seizoen.


15. SLUITING.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.45 uur de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina