Aanwezig: B. W. J. Steentjes, plaatsvervangend voorzitterDovnload 80.27 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte80.27 Kb.
Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Oude IJsselstreek op 3 februari 2005.

Aanwezig: B.W.J. Steentjes, plaatsvervangend voorzitter


P.W.Bannink, griffier

A.H.M. Menke, fractievoorzitter PvdA


O. Delioglu, PvdA
Mw. G. Jolink-Scheers, PvdA

B.J. Siemes, PvdA

H.J.T. Schenning, PvdA

W.H. Wensink, PvdA

Mw. A.L. Hedin-Pennix, PvdA

J.H.M. Finkenflügel, fractievoorzitter Lokaal Belang GVS


G.T. Colenbrander, Lokaal Belang GVS

Mw. H.B. Hofs, Lokaal Belang GVS

H.J.G.M. Hunting, Lokaal Belang GVS

Mw. W.M. Nijhof-Groen, Lokaal Belang GVS

Mw. M.G.H. Verwaaijen-Roosendaal, Lokaal Belang GVS

G. Vossers, Lokaal Belang GVS

Mw. C.M. Sluiter-Kuilwijk, fractievoorzitter VVD

J.M.H.W. Sluiter, VVD

Mw. A.A.F.J. Aalbers-van Ham, CDA

R.J.W.M. Bergevoet, CDA

M.A.J. Hettinga, CDA

G.J. Snelting, CDA

M. Tekinerdogan, CDA

H.P.M. Teunissen, CDA

P. van de Wardt, CDA

Voorts aanwezig: J.W. Haverdil, wethouder PvdA

J.F.M. Freriks, wethouder PvdA
A.P. den Butter, wethouder VVD

J.J.W. Esmeijer, waarnemend commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland


A.J. van Hout, chef Kabinet van de commissaris van de Koningin.
Notuliste: J.G.M. Vos-Roes

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Een bijzonder woord van welkom wordt gericht tot de heer Esmeijer waarnemend Commissaris van de Koningin en de heer Van Hout, chef Kabinet van de Commissaris.

Spreker zegt dat het een belangrijke vergadering is, waarin de profielschets van de burgemeester vastgesteld wordt. De waarnemend commissaris wil met de raad van gedachten wisselen en eventueel verhelderingvragen stellen. Spreker zegt dat het een goed moment is in het proces om dit op te pakken.

Hierna wordt het ambtsgebed uitgesproken.

Een bericht van verhindering is ontvangen van de heren J.B.H. Rutjes, PvdA, G.L.J.M. Wildenbeest, J.B.M. Löverink, wethouder W.E.N. Rijnsaardt en wethouder Van Balveren.


2. Vaststelling van de profielschets voor de nieuwe burgemeester.
De heer Esmeijer zegt dat het bezoek van de commissaris aan de gemeenteraad een vast onderdeel is in de procedure die moet leiden tot de benoeming van een nieuwe burgemeester. Doel is om met elkaar te overleggen over het profiel. Spreker wil van gedachten wisselen over het voorliggende concept van de profielschets en van de gelegenheid gebruik maken om te kijken naar de procedure en aan aantal aspecten dat met de benoeming samen valt. Het is goed om, indien de raad daar behoefte aan heeft, dat de raad een toelichting geeft op het profiel dat spreker heeft ontvangen. Indien daar geen behoefte aan bestaat, loopt spreker het profiel door om vragen te stellen dan wel opmerkingen te plaatsen. Het is aan de raad te bepalen wat het beste bevalt.
De voorzitter zegt dat de heer Finkenflügel namens de raad het woord zal voeren.
De heer Finkenflügel zegt namens de voltallige raad van de gemeente Oude IJsselstreek het gewenste profiel voor de nieuwe burgemeester te zullen schetsen

In De Gelderlander van 31 januari 2005 werd gesuggereerd dat de 4 fractievoorzitters het profiel samengesteld zouden hebben. Uiteraard hebben deze hier wel een rol in vervuld, maar ieder raadslid heeft binnen zijn eigen fractie alle mogelijkheden gehad om zijn of haar inbreng te doen; een en ander is wel door de fractievoorzitters gecoördineerd.

Als basis is uitgegaan van de bestuursstijlen en competenties zoals vastgelegd in de brochure van het Ministerie van Binnenlandse Zaken “Bestuurscompetenties burgemeesters”. Alle hierin genoemde eigenschappen zijn in meerdere of mindere mate noodzakelijke kenmerken voor een goed functionerende burgemeester. Het is dan ook lastig om hieruit een aantal eigenschappen te benoemen die juist voor de nieuwe gemeente Oude IJsselstreek belangrijk zijn. Dat is toch gelukt.
Bij het besluit tot herindeling hebben de raden van zowel Gendringen als Wisch aangegeven dat het geheel moet leiden tot een duidelijke meerwaarde, de zogenaamde “1+1=3” formule. Op alle fronten moet er samengewerkt worden en van de burgemeester wordt verwacht dat hij dit gaat coördineren en dat hij mede vorm geeft aan de gemeente Oude IJsselstreek. Dit betekent ook dat de contacten tussen de gemeente en haar inwoners als zeer belangrijk worden ervaren.
Spreker zegt dat het niet de bedoeling is om het gehele profiel voor te lezen, maar wil wel benadrukken dat de gemeente Oude IJsselstreek een plattelandsgemeente met ambitie is. Naast vernieuwing is ook behoud een belangrijk aandachtspunt. Met behoud wordt gedoeld op het rijke culturele- en verenigingsleven in de verschillende kernen. De burgemeester zal zich betrokken moeten voelen bij het wel en wee van deze gemeente en haar inwoners.

Kortom, gezien het profiel wordt gezocht naar een duizendpoot, maar deze term is in de profielschets niet opgenomen. Het woord “bruggenbouwer” wordt wel genoemd en daar waar de rivier de Oude IJssel, door sommige inwoners helaas nog als een scheiding tussen beide oude gemeenten wordt gezien, is bruggenbouwer wel een kerneigenschap van de nieuwe burgemeester.


De voorzitter geeft daarna de fracties de gelegenheid om de specifieke elementen vanuit de eigen achterban aan te geven.
De heer Menke zegt dat als de profielschets goed bekeken en gelezen wordt, het ook voor de Commissaris van de Koningin een bijna onmogelijke opgave lijkt een man of vrouw te vinden die aan de beschreven eisen kan voldoen. Er wordt geen schaap met 5, maar een gemuteerd schaap met nog veel meer poten gezocht. Spreker zegt namens de PvdA-fractie in het kort de meest essentiële eigenschappen te zullen belichten.
Voor de PvdA-fractie zijn de meest essentiële kwaliteiten in de profielschets het verbindende en coördinerende vermogen. Gezocht wordt iemand met veel bestuurlijke ervaring die de gemeente Oude IJsselstreek de eerste 5 jaren na de herindeling mede een gezicht en vorm geeft. Ervaringen in den lande met herindeling en vooral de eerste jaren daarna, zijn niet onverdeeld gunstig. Er is vaak veel aan de hand hetgeen terug te voeren is op bestaande cultuurverschillen en tegengestelde belangen. Voor de PvdA-fractie is het echter vooral ook een spannende zoektocht naar een nieuwe balans.

Voor het vinden van die balans wordt niet gezocht naar een man of vrouw met een grote persoonlijke geldingsdrang en een eigen agenda of iemand die per se op de zeepkist wil om in 2010 een succesvolle gooi te kunnen doen naar het gekozen burgemeesterschap, maar wordt gezocht naar iemand die de verschillende culturen in de nieuwe gemeente aan elkaar kan smeden. Iemand die de raad en het relatief onervaren college haar werk laat doen en het weet te begeleiden en stimuleren.

Een man of vrouw dus die politiek onbaatzuchtig zijn of haar kennis, kunde en ervaring de komende 5 jaar ten dienste wil stellen aan de grote opgave die de gemeente Oude IJsselstreek te wachten staat. Indien zo’n persoon gevonden kan worden, spelen voor de PvdA-fractie politieke kleur, sekse en geloofsovertuiging een ondergeschikte rol.

Spreker wenst de heer Esmeijer veel succes en wijsheid bij de voorselectie.


De heer Finkenflügel spreekt als vertegenwoordiger van Lokaal Belang GVS en zegt dat het duidelijk moge zijn dat kwaliteit bij de fractie van Lokaal Belang GVS voorop staat. Dat betekent dat politieke kleur en sekse van ondergeschikt belang zijn. Wat de fractie wel van belang acht is de voeling met de regio en deze gemeente en vooral met de structuur van de vele kleine kernen met elk hun specifieke eigenschappen en bijbehorende mentaliteit. Spreker zegt dat de vraag van de commissaris “wat verstaat u onder de mentaliteit” voorspelbaar is. Hij geeft aan dat er sprake is van een zogenaamd “Fingerspitzengefühl”. Het gaat om een deel van de Achterhoek dat tegen de Duitse grens gelegen is en bepaalde kenmerken heeft. Door de burgemeester moet zowel naar Nederland als over de grens gekeken worden. De fractie van Lokaal Belang GVS vindt het belangrijk dat de burgemeester over die eigenschappen beschikt.
Mevrouw Sluiter-Kuilwijk spreekt namens de VVD-fractie.

De gezamenlijk opgestelde profielschets voor de burgemeester wordt door de VVD volledig onderschreven. Daarnaast wil de VVD-fractie enkele accenten leggen. Nu 2 gemeenten zijn samengevoegd en er een grote opgave op velerlei terrein ligt, vindt de fractie dat het in de relatie burgemeester en bestuur/organisatie vooral van belang is dat de burgemeester een ervaren, krachtige bestuurder en tevens manager is. Iemand die in staat is een eenheid te smeden tussen twee culturen, die mensen kan binden, bijeenbrengen en betrekken in de besluitvorming. Een persoon die toegankelijk is voor alle burgers en daadkrachtig in zijn of haar optreden. In de relatie burgemeester en samenleving vindt de fractie het van belang dat hij of zij aandacht heeft voor de leefbaarheid en de verscheidenheid van de kernen en het platteland. Daarin moet hij of zij een bindende factor zijn met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Tot slot vindt de fractie het van belang en zeer wenselijk dat de nieuw te benoemen burgemeester zich in de gemeente Oude IJsselstreek vestigt.

Spreekster wenst de heer Esmeijer veel succes met het vervolg van de procedure en het zoeken naar een geschikte kandidaat.
De heer Van de Wardt spreekt namens de CDA-fractie.

De CDA-fractie heeft als mede-opsteller van de profielschets zorgvuldig gesproken over een aantal bestuurscompetenties van de beoogde burgemeester. De profielschets geeft onder punt B. de bestuursstijlen weer en onder punt C. de bestuursvaardigheden. De twee meest dominante bestuursstijlen onder punt B. en de 6 dominante bestuursvaardigheden onder punt C geven de extra accenten weer waar de CDA-fractie in het bijzonder waarde aan hecht.

Ten aanzien van de bestuursstijlen noemt spreker het woord “mentor”. De burgemeester moet mensen aanspreken op hun acties en ambities. Hij of zij moedigt aan en geeft vertrouwen. Persoonlijke kwaliteiten zijn betrokkenheid en betrouwbaarheid. Hij of zij is een coördinator, benadrukt discipline en zorgt voor planning, structuur en voortgangsbewaking. Persoonlijke kwaliteiten zijn ordelijkheid en verantwoordelijkheid.

Ten aanzien van de 6 bestuursvaardigheden noemt spreker “inlevingsvermogen”. Juist bij een heringedeelde gemeente vraagt deze bestuursvaardigheid de nodige aandacht en energie. Afstemming en samenvloeiing van 2 gemeenten in alle facetten; burgers met hun eigen wensen en verwachtingen, een nieuw bestuur, maar ook een ambtelijke organisatie die tot een eenheid moet samenvloeien. “Sociabiliteit”, het leggen van contacten, opbouwen van netwerken en onder verschillende omstandigheden mensen kunnen aanspreken, maar ook zeer belangrijk: aangesproken willen en kunnen worden. “Doorzettingsvermogen”, kan zijn of haar energie zó benutten dat deze voor de gehele taak toereikend is en weet daarbij ook anderen op te peppen en te enthousiasmeren. “Achtergrondoriëntatie”: is geïnteresseerd in gebruiken en gewoonten van mensen en het zal niet vreemd in de oren klinken dat het CDA ook hecht aan respecteren van normen en waarden van mensen en hiermee rekening te houden.”Besluitvaardigheid”: neemt tijdig de nodige beslissingen en stelt deze niet onnodig uit. Vervolgens als laatste punt “netwerkvaardigheden”: ontwikkelen en onderhouden van voor de gemeente relevante contacten en maakt daarbij gebruik van zijn of haar eigen netwerk.

Vanuit haar eigen invalshoek heeft de CDA-fractie een bijdrage geleverd aan de voorliggende profielschets. Het zoeken naar het bekende schaap met de 5 poten is een reële gedachte bij het lezen ervan. Belangrijk is hierbij op te merken dat de CDA-fractie niet het onmogelijke vraagt van een burgemeester. Wel is het goed te weten dat over niet al te lange tijd het voorjaar weer begint en alles langzaam maar zeker weer tot bloei komt. De CDA-fractie hoopt op een voorspoedige en zorgvuldige procedure en wenst de diverse betrokkenen veel succes met hun werk. Daarbij gevoegd wordt de wens dat de kleur groen in al haar pracht en praal opnieuw invulling mag geven aan de bloeiende plattelandsgemeente Oude IJsselstreek.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Esmeijer.
De heer Esmeijer zegt dat hij bijna denkt dat de heer Van de Wardt suggereert dat het vreselijk moeilijk is om een man/vrouw met zo’s profiel te vinden, maar dat het toch vanzelf weer voorjaar wordt.

Spreker zegt dat we voor het belangrijke moment te staan om deze nieuwe gemeente van zijn eerste burgemeester te voorzien. Vooral als het nieuw en anders is, zoek je naar iemand die in die context zijn of haar bijdrage kan leveren om dat wat nu nog lijkt onderscheiden te zijn, wat nu ook nog de delen kenmerkt, om daarvan een nieuw samenhangend geheel te maken met respect voor de identiteit van de verschillende onderdelen, waarbij vooral de kernen genoemd worden. Bekend is hoe de vacature is ontstaan. Thans is er een waarnemer. Spreker hoopt vandaag rond te komen met de verordening die de vertrouwenscommissie samenstelt en dat het profiel vastgesteld kan worden. Spreker wijst er op dat deze vergadering in verslag deel uitmaakt van de informatie die naar de kandidaten gaat. De kandidaten die solliciteren op de advertentie krijgen het profiel en het verslag van deze vergadering. Alles wat tegen spreker gezegd wordt is ook gezegd tegen de kandidaten. De vraagstelling van spreker moet zo gezien worden dat getracht wordt om uit het profiel, waarin heel veel algemene zaken staan, een aantal specifieke zaken naar boven te krijgen die voor kandidaten aanleiding zijn om te zeggen “daar wil ik op solliciteren, dat vind ik een aardige kant ervan” of waarvan kandidaten zeggen “dat lijkt me niets, dat is niet wat ik zoek”. In de brochure “Bestuurscompetenties burgemeesters” onder hoofdstuk 1, punt 4 staat ook dat een profiel specifieke zaken naar voren brengt waar de kandidaten rekening mee kunnen houden en waarin een zekere uitnodiging zit om daar op in te gaan in de sollicitatiebrief. In elk geval zijn kandidaten dan voorbereid dat dit aspecten zouden kunnen zijn die in de gesprekken een rol zouden kunnen spelen. Het profiel vervult een aantal functies. In de eerste plaats is het profiel bedoeld voor de kandidaten en geeft aan wat voor gemeente het is, wat wordt er gevraagd en waar worden accenten gelegd. Het is niet voldoende om een goede burgemeester te vragen die hoge kwaliteiten meebrengt. Naar welke kandidaat zoekt deze gemeente specifiek? De raad moet zich er van bewust zijn dat er concurrentie is. Deze nieuwe gemeente is op dit moment niet de enige die zich op de markt van burgemeesters begeeft. Er is onmiddellijke concurrentie van de buren. In het profiel moet een zekere wervingskracht gelegd worden. Spreker is benieuwd of de raad dit, naar aanleiding van de vragen en opmerkingen die zijn gemaakt, voldoende herkent.

Het profiel is ook een instrument in handen van de commissaris als hij de brieven gaat selecteren. Hij selecteert niet naar zijn eigen oordeel en idee, maar aan de hand van wat de raad als belangrijk heeft gekenmerkt. Datzelfde geldt voor de vertrouwenscommissie. Als deze kennisneemt van de eerste selectie van de commissaris, moet zij kunnen kijken of het kandidaten zijn die zo goed mogelijk bij het profiel passen.

De derde functie van het profiel is dat de raad straks een voordracht krijgt en dan zou moeten bekijken of het kandidaten zijn die, zoals door de vertrouwenscommissie beschreven is, passen in het profiel. Het profiel is dus ook een evaluatie-instrument. Ook als een kandidaat eenmaal benoemd is heeft de commissaris een gesprek met de burgemeester. Het zou goed zijn als het presidium van de raad zo nu en dan een gesprek met een kandidaat voert. Als een kandidaat in aanmerking wil komen voor herbenoeming is het ook goed om het profiel er weer bij te halen. Het is ook goed om, als er zich moeilijkheden mochten voordoen, ergens een document te hebben waarvan gezegd kan worden: zo iemand hebben we gezocht. We dachten die persoon gevonden te hebben en nu valt het in de praktijk toch tegen. De persoon voldoet niet aan alle kwalificaties die genoemd werden. Dan kan er een punt van scholing of een punt van verbetering van gemaakt worden. Dat zijn belangrijke functies van het profiel.


Profiel en verslag gaan derhalve naar de kandidaten. Spreker mist in het profiel wat typisch is voor deze gemeente. Gelukkig heeft een aantal sprekers hier al iets over gezegd. Hoe typeert de raad deze gemeente? De kwalificatie “plattelandsgemeente met ambitie”van de heer Finkenflügel was het begin van een soort pay-off. Wat is kenmerkend voor deze nieuwe gemeente? Er zijn profielschetsen die beginnen met een kleine paragraaf “wie willen we zijn; wat zijn we?” Spreker maakt zich sterk dat als de gemeente personeelsadvertenties plaatst om een ambtenaar te vinden, ook in de advertenties niets over de gemeente staat. Spreker adviseert de raad om dit ook in het profiel een plek te geven en denkt dat het voor mensen in het land, die kijken naar deze nieuwe gemeente in de Achterhoek waar ze wellicht nog nooit van gehoord hebben, nuttig kan zijn.

Er is door de raad gebruik gemaakt van de brochure “Bestuurscompetenties burgemeesters” en wellicht is er deelgenomen aan een cursus. De raad is met de brochure in de hand aan het werk gegaan en heeft keuzes gemaakt. Met betrekking tot de bestuursstijlen zegt spreker dat deze zijn ontwikkeld aan de hand van een model van een cirkel met daarin een kwadrant waarbij aan de linkerkant de stijlen die vooral intern gericht zijn, worden gekenmerkt. Aan de rechterkant worden bestuursstijlen getypeerd die vooral extern gericht zijn. Het valt spreker op dat in het profiel uit de 8 keuzes die gemaakt zouden kunnen worden, er 2 gekozen zijn, zoals de brochure ook aanbeveelt. Beide door de raad gemaakte keuzes zitten aan de intern gerichte zijde. Spreker vraagt of de raad dat ook zo bedoelt. Als dat zo is, is dat heel kenmerkend voor het soort burgemeester, dat gezocht wordt. Spreker vraagt of het zo is dat het moeilijk is om uit 8 er 2 te kiezen en vraagt naar de keuze van de raad indien een derde gekozen wordt, waarbij de raad uitgedaagd wordt er tenminste één uit de rechterhelft te kiezen. Het gaat dan om de vernieuwer, de netwerker, de realisator, de koersbepaler. Kan er door de raad dan een soort aanbeveling aan spreker gedaan worden door te zeggen “uit de rechterzijde, extern gericht, willen wij er ook één noemen”. Dat geeft meer profiel aan de keuze van de kandidaat.Oude IJsselstreek is een nieuwe gemeente, een gemeente in opbouw. De profielschets maakt melding van een organisatie in opbouw. Dit heeft te maken met herindeling te maken. De heer Menke heeft daar ook al iets over gezegd. Wat zijn de moeilijkheden waarvoor de gemeente komt te staan, die de raad nu al ziet en waar zij die externe hulp die u nu gaat zoeken zou willen inzetten? De raad komt heel veel dingen tegen. Genoemd worden financiële perikelen en wellicht de bouw van of keuze voor een nieuw gemeentehuis. Is het vooral de ambtelijke organisatie die de aandacht vraagt. Is het vooral om de dorpen zodanig met elkaar te verbinden dat ze het gevoel krijgen deel uit te maken van nieuws en iets beters?
Met betrekking tot rubriek D. uit de brochure zegt spreker het gevoel te hebben dat de raad “wat losjes” is. In de eerste rubriek staan teksten uit het boekje. Die zijn waardevol als gekeken wordt naar de keuzes die gemaakt zijn. Duidelijk wordt welke keuzes gemaakt zijn, maar het is minstens zo interessant om te zien welke keuzes niet gemaakt zijn. Dat is minstens zo veelzeggend. Om rubriek D. kiest de raad een eigen formulering en dat gaat over het eigen karakter van de Achterhoek. Spreker zou dat nader uitgewerkt willen zien. De Achterhoek is voor degenen die er woonachtig en/of geboren zijn qua mentaliteit misschien wel duidelijk, maar wellicht wil de raad ook kandidaten uit de rest van het land zien die dat niet direct op het netvlies hebben staan. Spreker adviseert de raad daar iets over te zeggen.
Een mooie formulering staat naar de mening van spreker onderaan. “Hij kan zicht thuis voelen in een betrekkelijk informele organisatie”. Bedoelt de raad daar de gemeentelijke organisatie mee of bedoelt zij dat de burgemeester zich ook in een bruin café of bij de schutterij zou moeten kunnen ophouden? Spreker wil daar nader over geïnformeerd worden.
Tot slot zegt spreker dat in de profielschets niet aan de orde komen specifieke kwaliteiten in de zin van financieel-economische oriëntatie, culturele belangstelling, ruimtelijke ordening en juridische kennis. De raad wordt uitgedaagd om te reageren. Reacties helpen de commissaris bij de selectie, helpen de vertrouwenscommissie en helpen kandidaten, maar ook de raad zelf om bij de uiteindelijke beoordeling van de voordracht te kijken of er goed gescoord is.
Spreker vraagt of de raad er bewust van heeft afgezien om bijzondere categorieën te noemen. Daarmee worden mensen bedoeld die in het openbaar bestuur wat zijn ondervertegenwoordigd. Tevens wordt gevraagd of de raad al dan niet voelt voor een referendum. Wil de raad een assessment deel uit laten maken van de procedure? Daarover moet nu een uitspraak gedaan worden. Dat kan verder in het traject niet meer tussengevoegd worden. Kandidaten dienen tevoren te weten of zij voorwerp van assessment kunnen zijn. Spreker komt later nog terug op de verordening op de vertrouwenscommissie en de verdere planning.
De voorzitter dankt de heer Esmeijer en denkt dat het goed is dat de raad zich in eerste instantie beperkt tot het profiel. Het raadplegend referendum staat als bespreekpunt nummer 3 op de agenda en komt dus vanzelf aan de orde.
De heer Menke zegt niet voorbereid te zijn op zo veel vragen, maar vindt de vragen van de heer Esmijer wel heel essentieel. Ze dragen bij tot een heldere profielschets. Spreker zegt vernomen te hebben dat de heer Esmeijer op 2 februari 2005 binnen 15 minuten in Zutphen, waar ook de profielschets besproken werd, weg was en vraagt of de Zutphense raad de profielschets zodanig samengesteld had dat dit mogelijk was.
De heer Esmijer zegt dat Zutphen een ander geval is. Zuthpen en Warnsveld zijn in elkaar opgegaan, maar het Zutphense deel is zo veel groter dan het Warnsveldse deel dat dit valt in de termen, zoals dat ministerieel geformuleerd is, dat Zutphen de enige kandidaat zou kunnen zijn. De raad heeft dat tot 3 keer gezegd en op dat moment wist spreker voldoende. Het profiel was tot aan het lettertype toe hetzelfde als de vorige keer. Spreker vond het dan ook overbodig om daar veel vragen over te stellen, omdat dit al door de vorige commissaris gedaan was.
De heer Menke zegt dat de commissaris begon te zeggen dat het belangrijk is om in elk geval een typering te geven van de gemeente. De heer Finkenflügel zei “een plattelandsgemeente met ambitie”. De PvdA-fractie heeft zicht uiteraard laten voorlichten door de griffier en een beschrijving van wat onze gemeente voorstelt en wat de ambities zijn maakt in elk geval onderdeel van het gehele informatiepakket. Spreker pleit er voor om het coalitieakkoord dat er ligt sinds januari 2005, onderdeel uit te laten maken van de documentatiemap voor de kandidaten. Het coalitieakkoord zegt iets over de ambities van de gemeente en hoe men die wil bereiken. De commissaris zei ook dat de gemeente Oude IJsselstreek zich moet onderscheiden van andere gemeenten, omdat de spoeling dun wordt op het moment dat veel gemeenten vragen om een nieuwe burgemeester. Er moet dus wervingskracht uitgaan van de advertentie. Spreker zegt dat het op zich al een hele kunst is om van het geheel een goede, leesbare advertentie te maken, die ook nog over wervingskracht beschikt. Hij zegt benieuwd te zijn naar wat er in de Staatscourant verschijnt. De wervingskracht blijkt ook uit bijvoorbeeld het coalitieakkoord en zaken uit het verleden die spelen. Spreker doelt hierbij op grote projecten binnen de gemeente als Hutten Noord, Hutten Zuid en de centrumplannen Ulft, Gendringen en Varsseveld. Dit zijn ambitieuze projecten die in elk geval een zekere evenwichtskunst van de burgemeester vergen. Spreker zegt daarom in zijn eerste bijdrage al aangegeven te hebben dat er gezocht moet worden naar een ervaren bestuurder en niet zo zeer naar iemand die jong en onbezonnen de komende jaren deze gemeente gaat leiden, maar in het bijzonder naar een persoon die helpt bij de uitvoering van het coalitieakkoord. Er is sprake van een compleet nieuwe situatie en relatief onervaren, maar wel goede wethouders, die de ruimte moeten krijgen. Dit zegt ook iets over wat gezocht wordt: niet iemand met een eigen agenda, maar vooral iemand die het in zich heeft dat allemaal voor elkaar te krijgen. Daarom is waarschijnlijk ook in de door de commissaris genoemde cirkel meer gekozen is voor de interne gerichtheid. Het is heel belangrijk dat deze raad, die grotendeels bestaat uit leden die ook in de vorige gemeenteraden zitting hadden, de verschillen in cultuur en in de organisatie handen en voeten geeft en ze moet natuurlijk ook extern gericht zijn. Spreker zou indien hij een keuze moet maken, kiezen voor een netwerker. Iemand die over veel netwerken beschikt, maar ze ook kan aanboren en vooral ook in het bruine café en bij de schutterij veel aanwezig is. De gemeente beschikt over een groot verenigingsleven met koren, schutterijen en allerlei andere verenigingen. Gevraagd wordt iemand die zich veel laat zien bij dat soort gelegenheden. Op de vraag van de heer Esmeijer of gezocht wordt naar iemand met specifieke kwaliteiten, culturele affiniteit of kwaliteiten op het gebied van ruimtelijke ordening, financiën, antwoordt spreker dat de gemeente al beschikt over dat soort “keien”. Daarom wordt vooral gezocht naar iemand die deze kwaliteiten kan binden. Hij of zij moet tevens krachtdadig zijn op zijn eigen portefeuille Openbare orde en Veiligheid. Met betrekking tot de bijzondere categorieën zegt spreker dat voor de PvdA-fractie geldt dat kwaliteit wat haar betreft voor gaat op categorisering van mensen. Het maakt de PvdA in principe niet zo heel veel uit. Als het kan is het mooi meegenomen, maar in de eerste plaats kiest de PvdA voor de genoemde kwaliteiten. De PvdA kiest niet voor een assessment. Over het referendum spreekt de PvdA als het betreffende agendapunt aan de orde is.
De heer Esmeijer zegt dat de PvdA duidelijk maakt dat interne gerichtheid er al goed uit komt. Er zitten goede mensen achter de collegetafel, maar de samenbindende factor zou vooral de rol van de burgemeester moeten zijn. Spreker zegt dat de PvdA eigenlijk vraagt om een zwaargewicht met als portefeuille Openbare orde en Veiligheid. Spreker vraagt de PvdA denkt dat het wervend is om een vooral intern gerichte zwaargewicht bezig te laten zijn met een coördinerende taak en zich verder bezig te houden met de openbare orde en veiligheid.
De heer Menke vraagt zich af of een ervaren iemand die binder en evaluator is meer zwaarwichtig is dan iemand die ruimtelijke ordening- of culturele affiniteit heeft. Gezocht wordt iemand die kan binden en evalueren. Dat kunnen veel mensen zijn. Er wordt niet specifiek gezocht naar iemand die aan de bovenzijde van het segment van burgemeesters zit. Gezocht wordt een aimabel persoon.
De heer Finkenflügel zegt dat hij zal proberen de door hem opgeschreven vragen te beantwoorden. Spreker zegt dat de heer Esmeijer is begonnen met een typering van de gemeente. Door de heer Van der Wardt is misschien onbewust een aanvulling gegeven door de kleur groen te noemen. Spreker geeft aan dat in de gemeente Oude IJsselstreek een spanningsveld bestaat tussen rood en groen. In dit geval wordt niet het politieke verhaal bedoeld. Er is een behoorlijk groot buitengebied waar in de komende periode nogal wat staat te gebeuren. Genoemd worden de Reconstructiewet, de invulling van het platteland, de andere activiteiten die daar ondernomen worden en daarnaast in het rood de activiteiten die er zijn in de grote projecten, de brede school Terborg, Varsseveld, De Hutten. We willen graag wat doen aan de industrie. Dit zijn twee verschillende belangen die op een of andere wijze gecombineerd moeten kunnen worden. Als je dat als gemeente voor elkaar kunt krijgen is er een aardige klus geklaard. Waarom de keuze toch meer intern gericht is, is door de heer Menke vrij goed verklaard. Er moeten 2 gemeenten, 2 gemeentelijke organisaties en 2 raden die in elkaar geschoven worden. De gedachtegang binnen Lokaal Belang GVS is dat er eerst intern de samenwerking optimaal op orde moet zijn alvorens verder te kijken. Kijkend naar het andere rijtje wil Lokaal Belang GVS het woord realisator noemen: handen uit de mouwen en kijken of de gemaakte afspraken nagekomen worden. Wat het eigen karakter van de Achterhoek betreft zegt spreker dat het antwoord “hij of zij zou het dialect moeten kunnen verstaan” een simpel antwoord zijn. Dat lijkt wat kort door de bocht, hoewel het voordeel binnen deze gemeente op zou kunnen leveren. De gemeente is gewend aan korte lijnen. Iedereen kent elkaar en belangrijk is dat iedereen tijd voor elkaar heeft. De contacten zijn niet alleen zakelijk, maar liggen vaak ook op het persoonlijke vlak. Dit is de reden waarom het woord informeel genoemd wordt. Met betrekking tot de binding met de bevolking zegt spreker dat het in de gemeente Gendringen de gewoonte was dat de burgemeester het eerste schot op kermis loste. Dit geeft de verbondenheid met de kernen en de dorpen aan. Gezocht wordt iemand die zich graag op de verschillende plaatsen laat zien. Ten aanzien van de portefeuille en de categorie zegt spreker dat Lokaal Belang GVS daar geen een uitspraak over heeft gedaan, omdat uitgegaan wordt van een collegiaal bestuur. Er zit een aantal personen dat zeer zeker kwalificaties hebben en Lokaal Belang GVS gaat er van uit dat er met de nieuwe burgemeester en de wethouders in het college eventueel een portefeuille verdeeld gaat worden. Daar wordt echter op dit moment wat minder waarde aan gehecht. Er wordt een zwaargewicht gezocht op bestuurlijk gebied en niet zo zeer op economisch of juridisch gebied. Uiteindelijk moet de boel draaiende gehouden worden. Het zou ook best iemand uit het bedrijfsleven kunnen zijn die, al dan niet lokale, bestuurlijke ervaring heeft.
De heer Esmeijer zegt dat het hem er niet zo zeer om gaat te vragen wat er óók nog zou kunnen, maar dat hij eerder over een inperking spreekt. Met betrekking tot de gezochte kandidaat had spreker liever gehoord dat de voorkeur ligt bij iemand die bestuurlijke ervaring heeft, die door de wol geverfd is en die weet wat er in gemeenteland te koop is. Dat is de persoon die we in deze gemeente nodig hebben en dat bedrijfsleven is mooi meegenomen. Dat is een andere typering dan “het bedrijfsleven is ook goed”.
De heer Finkenflügel zegt deze opmerking te begrijpen. In zijn fractie is hierover gediscussieerd. Ook in het bedrijfsleven worden ook nogal wat bestuurlijke kwaliteiten gevraagd, zeker waar het gaat om fusies en samenwerking. Die kwaliteiten worden vooral gezocht en niet of iemand een goede boekhouder is geweest.
De heer Steentjes geeft het woord aan mevrouw Sluiter-Kuilwijk.
Mevrouw Sluiter-Kuilwijk zegt dat de VVD-fractie wat aanvullingen wil geven. Oude IJsselstreek is een sterke plattelandsgemeente met ambitie, die behoorlijk wat industrie en behoorlijk wat grote projecten heeft. Dat is al een aardige typering waar iemand goed mee uit de voeten kan. De VVD-fractie vindt het heel belangrijk om te zoeken naar een intern gericht persoon omdat er iemand nodig is die culturen samen kan smeden, evenals de verscheidenheid van de kernen en het buitengebied. Dat is de eerste opgave. Ook moet de burgemeester een realisator en een netwerker zijn. Het is belangrijk dat de kandidaat op provinciaal en landelijk gebied contacten heeft en daar gemakkelijk toegang toe heeft. Het moet iemand zijn die een grote maatschappelijke betrokkenheid heeft en die zich veel aan de burger laat zien, zodat de burger weet dat de burgemeester écht aanwezig is, overal binnen kan lopen en dat “zijn deur altijd open staat”.
De heer Van de Wardt zegt dat er al veel zaken genoemd zijn. Het CDA zegt dat Oude IJsselstreek zeker na de herindeling, een gemeente is van veel kernen met een bepaalde eigenheid. Het is belangrijk om dat met elkaar goed te onderhouden. Mensen voelen zich daar thuis. Van belang is ook dat mensen werk en ontspanning binnen de eigen gemeente kunnen vinden. De vraag “hoe houd je de gemeente leefbaar en aantrekkelijk, ook voor jongeren” is een belangrijk spanningspunt. Er moet voor gezorgd worden dat jongeren niet wegtrekken, waardoor er een goede menging van jong en oud binnen de gemeente is. Heel typerend voor de gemeente is het enorm grote korps aan vrijwilligers dat in allerlei maatschappelijke organisaties en gremia actief is. Dit is een belangrijk voor de samenbindende factor in onze gemeente. Daar kan de gemeente trots op zijn. Het CDA kiest naast de in eerste instantie gegeven typeringen voor een netwerker. Het is belangrijk gegeven dat het een netwerker zowel naar binnen als naar buiten is. Het moet een persoon zijn die het gevoel heeft dat hij zaken met elkaar kan verbinden. Het CDA heeft op dit moment niet echt een mening over de portefeuille. Spreker denkt dat het goed is dat het binnen het college een punt van aandacht is en dat het iemand is die zich kan vinden in datgene wat er moet gebeuren. Met betrekking tot de organisatie zal het een naar binnen gericht persoon moeten zijn, omdat de gemeente over het algemeen te maken heeft met een open cultuur, laagdrempeligheid en de bekende deur die altijd open staat, maar ook de informele organisatie naar buiten toe. Het CDA vindt het belangrijk dat de burgemeester niet alleen uit zichzelf aanspreekt, maar ook aangesproken kan worden. Burgers moeten het gevoel hebben dat zij de man of vrouw persoonlijk aan kunnen spreken op allerlei zaken. Het CDA heeft geen bijzondere categorieën aangemerkt. Een assessment is voor het CDA niet noodzakelijk.
De heer Esmeijer zegt dat hij het beeld dat hij uit de profielschets heeft gehaald, bevestigd heeft gekregen. Met betrekking tot een aantal aangehaalde argumenten ten aanzien van de naar buiten gerichte kant valt op dat er in de raad eenstemmigheid is en dat het dan vooral gaat over de netwerker en de organisator. Spreker wil met betrekking tot de netwerker een vervolgvraag stellen. Het wil als het om netwerken gaat, nog wel eens helpen dat iemand lid is van een politieke partij. Dat is nergens vastgelegd. Het lidmaatschap van een politieke partij is geen competentie, maar als het gaat om het netwerk aspect is er in deze raad wel een bepaald beeld dat het aanbeveling verdient om lid te zijn van een grote politieke partij. Of verdient het aanbeveling om aan te sluiten bij een bepaalde verhouding die binnen de raad bestaat en die het electoraat ongeveer vertegenwoordigt? Spreker vraagt niet welke politieke kleur de raad wenst. Er is uitgesproken dat politieke kleur van minder belang is dan alle mooie competenties, maar als netwerk toch een bepaalde competentie is in de bestuursstijl die aanbeveling verdient, wil spreker daar even op doorvragen. Tevens wordt gevraagd of de raad hoopt dat de commissaris en de vertrouwenscommissie uiteindelijk ingaan op de vraag aan de kandidaat “u solliciteert naar deze functie in een nieuwe gemeente. We zijn een gemeente in opbouw, u blijft toch wel een poosje? Toch minstens wel één periode?”. Spreker vraagt de raad of dit een relevante vraag is of kan het de raad niet schelen? Over de portefeuilles heeft spreker een en ander gehoord. Vanzelfsprekend gaat de raad daar niet over, want dit is voorbehouden aan het college om dit onderling af te spreken. De vraag was er op gericht om te kijken welke competenties er aanwezig worden geacht, wat zijn de achtergronden van mensen en kijk ook naar het ambtelijk apparaat. In hoeverre kun je gratis en voor niets van de burgmeester iets cadeau krijgen wat je in deze organisatie mooi kunt benutten.

Er is niets gezegd over mannen en vrouwen. Spreker gaat er daarom van uit dat het niets uitmaakt en zegt toe dat in de advertentie opgenomen wordt dat er een informatiepakket over de gemeente beschikbaar is. Als de commissaris voldoende boekjes van de gemeente Oude IJsselstreek krijgt, worden die gereed gelegd voor de kandidaten die solliciteren. Aangegeven is dat een assessment niet noodzakelijk is. Dat is niet hetzelfde als dat het niet moet gebeuren. Er kan een formulering opgenomen worden dat een assessment niet op voorhand is uitgesloten. Dan zit de raad er niet aan vast en is er toch een mogelijkheid om het te gebruiken bij twee kandidaten van gelijke geschiktheid. Als niet opgenomen wordt dat een assessment deel uit kàn maken van de procedure, dan is die mogelijkheid uitgesloten omdat de spelregels niet tijdens het spel veranderd kunnen worden. Spreker geeft dit de raad in overweging. Indien de raad een beetje aarzelend zegt “ach, het is niet noodzakelijk”, wil zij daar dan keihard mee zeggen “nee, geen assessment” of zegt de raad “een assessment is op voorhand niet uitgesloten. De keuze is aan de raad, mijnheer de voorzitter”.


De heer Steentjes zegt dat wellicht de indruk bestaat dat hij de laatste vraag beantwoordt. Dat doet hij niet en spreker gaat het rijtje langs om het antwoord te geven.
De heer Menke meent dat de heer Esmeijer er van uit gaat dat een groot aantal sollicitanten mag worden verwacht. Met betrekking tot het assessment stelt spreker voor om voor de veilige modus te kiezen door op te nemen dat een assesssment deel uit kan maken van de selectieprocedure. Spreker heeft er geen probleem mee om nee te zeggen tegen een assessment, maar zegt dat het wellicht het op het einde toch handig is om de mogelijkheid te hebben.

Over de netwerker in relatie tot politieke partijen zegt spreker dat dit een netwerk kan zijn waar veel gebruik van gemaakt kan worden. De PvdA zegt dat kwaliteit voor gaat en als de kwaliteit toevallig een PvdA-burgemeester is, dan gaat de PvdA daar wel degelijk voor. Dit zou ook wat aansluiten op het electoraat. Na de laatste verkiezingen is het niet ondenkbaar dat dit zou kunnen. Spreker is voorzichtig omdat in eerste instantie is gezegd dat kwaliteit vóór gaat. Uiteraard heeft de fractie het liefst een PvdA-burgemeester, maar deze moet dan wel kwaliteit hebben. Over de periode dat de burgemeester in functie moet zijn, zegt spreker dat de PvdA van mening is, dat de burgemeester in elk geval één periode moet blijven en, in relatie tot de gekozen burgemeester: als het al op de manier doorgaat zoals door het kabinet nu voorgesteld is, zouden er in 2010 verkiezingen zijn. De PvdA zou dan een nieuwe start willen maken. Deze burgemeester zal vooral de eerste periode van 5 jaar moeten begeleiden en zich daarvoor moeten inzetten. Het is niet noodzakelijk, sterker nog, misschien wil de PvdA dat niet eens, dat hij de volgende periode meedoet. Dat zegt wellicht ook iets over de leeftijd. De PvdA zoekt een ervaren kandidaat en die zitten meestal in de hogere leeftijdscategorie. Het maakt niet uit of het een man of een vrouw is.De commissaris moet niet denken dat met een intern gericht persoon een autist bedoeld wordt, maar wel iemand die intern iets kan betekenen. Waar gesproken wordt over kwaliteit en het kennen van de Achterhoek is het handig om ook over de grens contacten te kunnen leggen. De wereld houdt niet op bij de grens van de gemeente Oude IJsselstreek, maar gaat verder naar het achterland.
De heer Finkenflügel zegt dat de door de commissaris voorgestelde constructie met betrekking tot het assessment geen enkel probleem is. Over de netwerker zegt spreker dat voor Lokaal Belang GVS het lid zijn van een bepaalde politieke partij absoluut niet hoog genoteerd staat. Een netwerk is in de ogen van Lokaal Belang GVS niet alleen een politiek netwerk. Er zijn veel meer netwerken mogelijk. De burgemeester moet uiteindelijk minimaal één periode aanblijven. Dit is toch wel lastig. Als het één periode is, waarvan hij of zij de laatste 2 jaar bezig is om zich te profileren om zich sterk te maken voor de verkiezingen, dan is Lokaal Belang GVS daar geen voorstander van. Anderzijds is het mogelijk dat als er iemand komt voor één periode, het ook zo kan zijn dat je de kans loopt iemand te krijgen die zijn carrière afbouwt en wellicht op zijn lauweren gaat rusten. Dat is niet de bedoeling. Lokaal Belang GVS zoekt echt een persoon voor tenminste één periode, maar ook iemand die duidelijk met de ambitie van de gemeente mee kan gaan.
Mevrouw Sluiter-Kuilwijk zegt dat de VVD zicht er in kan vinden om het assessment niet op voorhand uit te sluiten. Met betrekking tot het netwerk zegt spreekster dat de VVD echt een netwerker op provinciaal en landelijk niveau voor ogen heeft. Daarbij gaat de fractie er van uit dat dit aansluit bij een van de grotere partijen, waarbij de VVD vanzelfsprekend gaat voor een VVD-burgemeester. Een man of vrouw is voor de VVD niet van belang. De ligging van de gemeente geeft al aan dat iemand grensoverschrijdende contacten nodig heeft en ook in die zin een netwerker is.
De heer Van de Wardt zegt dat het CDA zich wat het assessment betreft aansluit bij de vorige sprekers. Over de periode zegt spreker dat het goed is om te spreken over de periode zoals de raad ook zit. Uitgaande van een persoon die de ambitie heeft om iets neer te zetten, sluit spreker zich wat dit betreft aan bij de woorden van de heer Finkenflügel. Spreker denkt dat het goed is, dat het iemand is die zich kan en wil waarmaken in de nieuwe gemeente. De kleur groen is natuurlijk altijd mooi. Kijkend naar de kleur binnen het college en in de wetenschap dat de burgemeester een onafhankelijke rol heeft, denkt het CDA dat de kleur groen past binnen de kleuren die op dit moment in het college zitten. Met betrekking tot de netwerkfunctie zegt spreker er ook van uit te gaan dat het een netwerker is die kijkt naar het netwerk op provinciaal, landelijk, maar ook Europees niveau. Oude IJsselstreek is een gemeente waar veel op het platteland kan en moet gebeuren. Europa is wat dat betreft dichterbij dan soms gedacht wordt. Het is goed om daar in iemand te hebben, die zich ook daarin kan profileren om ook binnen de eigen gemeente te realiseren waar we recht op hebben of wat we mogelijk kunnen maken.
De heer Esmeijer zegt dat gesproken wordt over 5 jaar. Dat is dezelfde periode als de zittingsperiode van de raad, die duurt tot het voorjaar van 2010. Normaal is dat het voor een burgemeester 6 jaar duurt. Met betrekking tot de opmerkingen over de verkiezingen van een burgemeester zegt spreker, dat hij niet weet waar men het over heeft. Spreker kent alleen de wetten die in het Staatsblad staan. Daar komt hij geen wettelijke bepalingen tegen die daar over gaan. Als er nu een burgemeester wordt benoemd, wordt hij of zij benoemd volgens bestaand recht. Als daarna het recht verandert, zien we wel weer. Dat is de manier waarop spreker hier nu tegen aan kijkt. Welke strategie op dit moment door wie dan ook in het geding wordt gebracht, spreker zegt een dienaar van de wet te zijn en deze zijn zoals ze nu geschreven zijn. Spreker kent geen enkele andere.
De voorzitter zegt dat indien dit het enige mogelijke verschil van mening is, het allemaal wel mee zal vallen.
De heer Menke zegt dat de periode van 6 jaar wel degelijk aansluit bij de periode tot 2010, waarover door de PvdA is gesproken.
De voorzitter vraagt of iedereen vindt dat alle vragen gesteld en beantwoord zijn. Dat vindt een ieder en de profielschets kan worden vastgesteld.
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten tot vaststelling van een profielschets voor de nieuwe burgemeester.


3. Voorstel over een raadplegend referendum inzake de aanbeveling van de burgemeestersbenoeming.
De voorzitter vraagt de heer Esmeijer of hij de vergadering moet schorsen of dat hij wil blijven om de uitslag van dit agendapunt te vernemen.
De heer Esmeijer zegt dat de uitslag van het voorstel meegenomen moet worden. De standaardteksten die hier voor beschikbaar zijn moeten een plek krijgen inde advertentie. Het is relevant om dit deel van de vergadering mee te maken. Spreker wil ook nog een opmerking plaatsen over de vertrouwenscommissie en zegt dat het moment daarvoor bepaald moet worden door de voorzitter.
De heer Steentjes zegt het op prijs te stellen dat de commissaris, indien de tijd het toelaat, bij het vervolg van de vergadering aanwezig blijft. Hij geeft daarna het woord aan de fracties.
De heer Van de Wardt zegt dat de CDA-fractie hecht aan een zorgvuldige en betrouwbare procedure. Enerzijds naar de kandidaten, maar anderzijds ook naar de burgers toe. Met gekozen volksvertegenwoordigers met een door de kiezers gegeven mandaat en binnen de huidige politieke samenstelling van de raad als ook van de vertrouwenscommissie, geeft de voorgestelde werkwijze zonder referendum voldoende waarborg en vertrouwen om te komen tot een afgewogen oordeel en een te verantwoorden besluit. Het CDA geeft aan geen raadplegend referendum te willen houden.
Mevrouw Sluiter-Kuilwijk zegt dat een raadplegend referendum vraagt omeen zorgvuldige behandeling van de regels. De tijdspanne om te komen tot die zorgvuldigheid is te kort. Bovendien zijn de landelijke ervaringen met het referendum zo ongunstig, dat wordt overwogen om het referendum met betrekking tot de benoeming van de burgemeestersbenoeming af te schaffen. Mede gezien deze ervaring in den lande lijkt het de VVD-fractie niet zinvol om een raadplegend referendum te houden.
De heer Finkenflugel zegt dat een referendum een goede kans lijkt om de burger wat meer bij de politiek te betrekken. We krijgen een nieuwe burgemeester en wat is er leuker dan dat de bevolking daar inspraak in zou hebben. Om dat te kunnen doen is echter een behoorlijke voorbereidingstijd nodig en zal het nodige geregeld moeten worden. Lokaal Belang GVS is van mening dat de voorbereidingstijd te kort is om tot een zorgvuldige procedure te komen waarin de mening van de burger volledig tot zin recht komt. De heer Van de Wardt heeft al aangegeven dat de burger de raad in de verkiezingen in principe gemandateerd heeft om dit soort beslissingen te nemen. Als daarnaast naar het kostenaspect gekeken wordt, is de meerwaarde te gering om te dat te gaan doen. Lokaal Belang GVS is geen voorstander van een referendum.
De heer Menke zegt dat een besluit genomen moet worden over het al dan niet houden van een raadplegend referendum. De eerste keer dat we de burgers rechtstreeks invloed kunnen geven op beleid en transparantie kunnen betrachten ligt de vraag voor hoe betekenisvol het raadgevende referendum voor burgers is en welke invloed burgers hebben. De omvang van het referendum is beperkt tot 2 door de raad geselecteerde kandidaten en het doel is om tot een eerste en een tweede aanbeveling te komen. De aanbeveling bestaat dus uit 2 door de raad geselecteerde personen waarbij door middel van een raadplegend referendum de bevolking kan bepalen wie als eerste op de aanbeveling van de minister komt. Is dit niet erg weinig invloed om een dergelijke raadplegend referendum op te tuigen? De PvdA-fractie vindt de huidige procedure om ten aanzien van de burgemeestersbenoeming in elk geval niet goed. Tot nu toe draagt de commissie uit de gemeenteraad tenminste 2 kandidaten voor aan de Minister van Binnenlandse Zaken en de gemeenteraad doet dit aan de hand van een tevoren opgestelde profielschets. Vervolgens benoemt de minister één van beiden en dat is meestal de kandidaat die de voorkeur van de gemeenteraad heeft gehad. De bevolking zou naar de mening van de PvdA via hun gekozen vertegenwoordiging, de raad dus, meer invloed moeten krijgen op wie de burgemeester wordt. Daarom is de PvdA er voorstander van dat de gemeenteraad de burgemeester zonder bemoeienis van de minister kiest. Ook vraagt de inspraak van burgers een zorgvuldige behandeling van de spelregels en de uitvoering van het referendum. Gezien de tijdspanne lijkt de zorgvuldigheid onder druk te komen staan. Bovendien had de bevolking bij de totstandkoming van de profielschets nadrukkelijk betrokken moeten worden. Dat is, doordat er geen tijd voor was, achterwege gebleven. Tot nu toe hebben burgemeestersreferenda plaats gevonden in Best, Vlaardingen, Boxmeer, Leiden en Zoeterrmeer en Delfzijl. Uit evaluaties van deze referenda is gebleken dat de bevolking weliswaar gematigd positief is over het burgemeestersreferendum,

maar dat de burgemeesterskandidaten niet goed campagne kunnen voeren, omdat de burgemeester een onduidelijke positie in het huidige gemeentelijke bestel heeft zonder werkelijke instrumenten om leiding te geven aan het college van burgemeester en wethouders. Bovendien zijn de kosten bij een apart te organiseren referendum erg hoog in verhouding tot de opbrengst en vaak wordt het benodigde opkomstpercentage van 30% niet gehaald.

Onder de huidige referendumwet is de invloed van de burger slechts marginaal. De PvdA kiest principieel voor burgemeestersbenoeming door de raad zonder tussenkomst van de minister en in die systematiek past geen raadgevend referendum. Tevens zou er meer duidelijkheid moeten bestaan over de bevoegdheden van de burgemeester en moet de opkomst minstens 30% zijn. Gezien het opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen in november 2004, dat net iets boven de 50% lag, lijkt dat nauwelijks haalbaar. Dit afgezet tegen de kosten van een referendum, kiest de PvdA niet voor een raadgevend referendum betreffende de burgemeestersbenoeming.
De voorzitter zegt dat het helder is dat alle 4 de woordvoerders zich hebben uitgesproken om geen raadgevend referendum te houden.
Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten om geen raadplegend referendum te houden ten behoeve van een aanbeveling inzake de benoeming van een nieuwe burgemeester.

4. Voorstel tot vaststelling van de Verordening op de vertrouwenscommissie inclusief de benoeming van de leden van de vertrouwenscommissie.
De heer Menke spreekt namens de raad en zegt dat in artikel 3 vierde lid, waar in staat dat een wethouder en de gemeentesecretaris als adviseur kunnen worden toegevoegd aan de commissie, sprake is van een kan-bepaling. De raad heeft afgesproken dat ook te doen, gezien het feit dat behalve de raad ook het college en secretaris wel degelijk met de nieuwe burgemeester te maken krijgen en vaak nog meer dan de raad zelf. De kan-bepaling is niet gewijzigd, maar de afspraak is gemaakt om zowel een wethouder als de secretaris, beide als adviseur, deel uit te laten maken van de vertrouwenscommissie. Het is goed om dit op dit moment naar buiten toe te zeggen om te voorkomen dat mensen later horen dat er nog twee extra personen in de vertrouwencommissie zitten.
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten:

1. In verband met de vervulling van de vacature van burgemeester een vertrouwenscommissie in te stellen;


2. tot leden van de commissie te benoemen:

- B.W.J. Steentjes namens het CDA

- J.H.M Finkenflügel namens Lokaal Belang GVS

- A.H.M. Menke namens de PvdA

- C.M.Sluiter-Kuilwijk namens de VVD.
3. De Verordening op de vertrouwenscommissie 2005 vast te stellen.
De heer Esmeijer zegt niets toe te zeggen over artikel 3. Het is een verstandige kan-bepaling. Spreker vindt het uitermate verstandig dat de raad deze belangrijke categorieën ook betrekt in de adviesrol.

Met betrekking tot artikel 4 “De geheimhouding” zegt spreker dat het goed is om hier bij de start van het proces het accent op te leggen. De raad benoemt een vertrouwenscommissie. Dat veronderstelt dat de raad al zijn vertrouwen legt in die commissie, dat die het werk goed doet en tot een aanbeveling komt die de moeite waard is om aan het eind van de rit met elkaar te bespreken. Het kan heel gemakkelijk mis gaan. Het is belangrijk werk en er kan binnen een commissie de nodige opwinding ontstaan. Het is de kunst om de informatie binnen te houden. Spreker wijst er op dat dit in het belang is van de kandidaten, omdat de privacy anders geschonden wordt. Het is in het belang van de commissie zelf, van de raad en de gemeente, want als er iets mis mocht gaan met de vertrouwelijkheid en de geheimhouding, zal spreker niet aarzelen om de Minister van Binnenlandse Zaken daarover te informeren. Het is dan aan de minister te bepalen wat hij doet. Hij kan de vertrouwenscommissie buiten werking stellen en ook de raad overslaan en zijn eigen procedure volgen. Dat moeten we niet willen en dat moet absoluut voorkomen worden. Spreker vraagt de raad twee dingen:

- de vertrouwenscommissie zelf staat onder geheimhouding; zij moet dat uitermate serieus nemen en niet denken dat er altijd wel iemand is die je in vertrouwen kunt nemen. Neem niemand in vertrouwen buiten de commissie om;

- anderen wordt gevraagd de vertrouwenscommissie niet lastig te vallen. Vraag niets en reageer niet op publicaties in de pers. Laat de mensen in de vertrouwenscommissie uw vertrouwen kunnen waarmaken en ontloop ze een beetje. Stel geen vragen, bemoei je er niet mee en maak geen opmerkingen in een richting die toch een reactie uitlokt. Een ongelukje zit een klein hoekje en kan heel grote gevolgen hebben.

Het lekken uit de vertrouwenscommissie is een strafbaar feit. Als er schade uit voortkomt bent u schadeplichtig, maar de Minister kan ook het Openbaar Ministerie inschakelen en u laten vervolgen. Dat is geen loos dreigement, maar een wettelijke bepaling.

Spreker wil vooral het accent leggen op het eerste: wees uitermate zorgvuldig in het belang van de zaak.


De voorzitter dankt de heer Esmijer en zegt dat wat gezegd is geen verdere toelichting behoeft. Het is helder. De commissie zal naar eer en geweten moeten handelen.
De heer Esmeijer zegt met betrekking tot de planning dat het profiel vandaag is vastgesteld. Er wordt een verslag van gemaakt, dat formeel vastgesteld moet worden. Spreker hoopt dat dit snel kan. Op het moment dat het verslag en het profiel ter beschikking van de commissaris komt, wordt de advertentie geplaatst. Spreker gokt er op dat dit op 17 februari 2005 plaats kan vinden. Tot 10 maart 2005 is er gelegenheid om te solliciteren en sluit de sollicitatietermijn. De commissaris gaat de brieven selecteren en roept een aantal kandidaten op. Als hij tot een aanvankelijk oordeel is gekomen, dan nodigt hij de vertrouwenscommissie uit. Daarvoor is in zijn agenda de datum 22 april 2005 genoteerd. Het zou goed zijn dat de leden van de vertrouwenscommissie deze datum vast noteren. Daarna wordt het wat ongewis, want de vertrouwenscommissie kan 2 of 3 kandidaten oproepen, maar het kunnen er ook 10 zijn, hoewel dit wel wat veel lijkt. De vertrouwenscommissie kan er ook behoefte aan hebben om meer dan 1 gesprek te voeren. De vertrouwenscommissie kan ook zeggen dat er een assessment moet plaatsvinden. Op dat moment ben je er van afhankelijk waanneer dat kan plaatsvinden. Er moet wel getracht worden zó te plannen dat binnen de termijn van 4 maanden na publicatie van de advertentie een aanbeveling door deze raad wordt vastgesteld in de richting van de Minister van Binnenlandse Zaken. Zo gaat het. Er komt een voordracht van twee personen. U maakt alleen de nummer één openbaar. De voordracht gaat naar de minister en de commissaris; de laatste doet daar een advies bij voor de minister.

Dan is er een wachttijd van 6 weken tot de minister tijd heeft om de kandidaat te zien en de zaak verder formeel af te maken. Rekent u maar uit, het zal niet voor juni/juli zijn. Het is dan vakantietijd en in het uiterste geval moet op september gerekend worden. Alles wat het eerder is, valt mee.De voorzitter zegt hiermee aan het einde van de vergadering te zijn gekomen en wenst allen een voorspoedige en zorgvuldige procedure. Spreker dankt de heer Esmeijer en de heer Van Hout voor hun komst en wenst hen wijsheid en geluk. Alle aanwezigen worden bedankt voor hun inbreng en de vergadering wordt gesloten.

Aldus opgemaakt en vastgesteld op 24 februari 2005.


De griffier, De plaatsvervangend voorzitter,

Drs. P.W. Bannink B.W.J. SteentjesJV/03-02-2005

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina