Aanwezig: Corine, Anna, Liesbeth, Susanne, Nicolette, AnkeDovnload 10.77 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte10.77 Kb.
Notulen JNVVH vergadering, 4 maart 2014
Aanwezig: Corine, Anna, Liesbeth, Susanne, Nicolette, Anke
Afwezig met bericht: Claire, Esther, Lenneke, Ruth
Afwezig: Floor
1. Opening

Anna opent de vergadering


2. Notulen vorige JNVVH vergadering dd 9 januari j.l.

Notulen goedgekeurd.

Aanvullingen:

-visitatie: training staat gepland voor 17 maart a.s. Corine en Nicolette zullen hieraan deelnemen


-EHA confolio: nog niet compleet:

Huidige confolio ter beschikking: 1 uit LUMC, 1 uit VU, 1 uit Amphia (Rotterdam), 2 uit Radboud, ontbreken nog comfolio´s uit AMC, Maastricht, Groningen en.

*Susanne gaat het navragen aan Anja in Groningen

*Anna mailt Floor in Maastricht

*Esther (heden na) navragen in AMC

*Ruth (heden na) navragen in Erasmus

Liesbeth draagt confolio’s over aan Nicolette
3. Mededelingen NVVH:

Brief van Prof R. van Oers, voorzitter NVvH aan alle opleiders betreffende het verplichte onderwijs en cursussen in de differentiatie Hematologie en budget wat vastgelegd is hiervoor in 2 jaar.


4. Deelname Maastricht en Groningen in het bestuur.

Susanne aanwezig en welkom geheten. Haalbaarheid om bij de vergadering te zijn moet nog in praktijk blijken gezien lange reistijd uit Groningen.

Floor heden niet aanwezig.

Vooralsnog geen vaste taken te verdelen


5. Sectie hematologie NIV/ Commissie onderwijs en opleiding

Corine: geen nieuwe sectievergadering geweest,


Document 20% AIG in wording. Corine inventariseert hoeveel AIG er in elk centrum in de laatste 2 jaar wordt gedaan. Daarbij blijkt in praktijk nog lastige berekening. 20% wordt berekend over 48 urige werkweek x 52 minus 5 weken vakantie. Aandeel interne geneeskunde omvat dienst, overdrachtmomenten, onderwijs. Zeker voor parttime werkenden (48 minus 8 uur) wordt het aandeel interne geneeskunde zeker boven de 20%. Aanvullende berekeningen zullen de volgende vergadering verder besproken worden.
Perifere stage zal opnieuw besproken worden in de sectie. Rob Fijnheer heeft bezwaar gemaakt in de Commissie onderwijs en opleiding. Bespreken in de commissie soms lastig doordat het altijd een telefonische vergadering betreft. Hier is binnen de commissieneerder toe besloten. Advies Liesbeth aan Corine om te vragen of de commissie 2 x per jaar lijfelijk bijeen zou kunnen komen om de communicatie te vergemakkelijken.

Prof R van Oers zal het onderwerp perifere stage opnieuw in de sectie inbrengen


Aandacht voor CME geaccrediteerd opleiden. Belangrijke rol voor de EHA en EHA podcasts.

EHA lidmaatschap zal dan ook verplicht worden gesteld. Voor juniorleden geen bezwaar (20 euro), echter voor mensen boven de 35 jaar geldt een bijdrage van 150 euro, die in principe niet wordt vergoed


Volgende NVVH bestuursvergadering staat Behoud van kennis en vaardigheden met behoud van WW regeling als agendapunt. Liesbeth heeft telefonisch hireover contact gehad met prof R van Oers. Het standpunt van de NVVH moet duidelijk zijn: absoluut tegen.
In de Commissie is opnieuw geopperd dat er een vorm van internetcommunicatie wenselijk is voor de JNVVH, zoals Facebook, Twitter, Linked In. Hoewel er tijdens de ALV weinig animo tijdens de ALV van de JVVH j.l. en dit in de commissie besproken is, wil de commissie dit idee toch oppakken als aandachtspunt.
6. Arbeidsmarkt enquete

Respons op de enquete is 60%, ondanks dat alle mogelijke responders telegfonisch/per mail benaderd zijn. Alma is begonnen met de analyse van de data en deze worden besproken bij de komende NVvH vergadering van 12-3-2014.


7. EHA confolio’s zie boven
8. Onderwijsdag 7 mei: er zal nog een aankondigingsmail worden verstuurd door Anna, in afwezigheid van Ruth. Utrecht zal het onderwerp stamceldonor bespreken. Groningen zal in het najaar een onderwerp bespreken. Er is nu een disclosure dia noodzakelijk.
Planning voor nieuwe onderwijsdag: woensdag 29 oktober? Er zal door alle bestuursleden geverifieerd worden dat er geen gelijktijdig regionaal onderwijs gepland is op deze dag en niet binnen de herfstvakantie valt.
9. Evaluatie van het NHC wordt in de volgende NVVH vergadering besproken. Esther zal Regina Knoester benaderen dat zij opvolger is van Anke Gerrits.

Feest was succes. Opmerking blijft dat er contant betaald moet worden voor drankjes tijdens het feest. Prof R van Oers hier ook mee eens; nogmaals bespreken voor volgend jaar.

Verder jonge moderatoren zijn goed bevallen.

Volgende JNVVH zal de evaluatie nogmaals aan bod komen met nieuwe gegevens.


10. Evaluatie ALV en notulen.

Enthousiaste leden aanwezig. Liesbeth oppert dat de onderwijsorganisatie niet geheel duidelijk is in de notulen. Anna verifieert dit voor rondzending aan alle leden.


11. Social Event

Casus inleveren op secretaris mail.

Liesbeth oppert onderwerp: verzoek van bedrijfsarts met handtekening van patient betreffende een advies van inzetbaarheid van patient. Hoe hiermee om te gaan?
12. Logo JNVVH.

Goedgekeurd.


13. WVTTK

Diagnostiekdag: quiz wordt interactief, wordt tevoren op website gepubliceerdImmunohematologiecursus: reminder aan leden door secretariaat JNVvH, op agenda van de website NVVH plaatsen volgend jaarDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina