Aanwezig: Gemeente Edam-Volendam dhr. W. Runderkamp Gemeente Zeevang mw. D. van den Heuvel Gemeente Purmerend dhr. J. Krieger Gemeente Beemster dhr. J. Klaver isw dhr. M. Smit (voorzitter) isw mw. Y. CDovnload 15.06 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte15.06 Kb.
Aanwezig:

Gemeente Edam-Volendam dhr. W. Runderkamp

Gemeente Zeevang mw. D. van den Heuvel

Gemeente Purmerend dhr. J. Krieger

Gemeente Beemster dhr. J. Klaver

ISW dhr. M. Smit (voorzitter)

ISW mw. Y.C. Koopen (ambtelijk secretaris, verslag)
Afwezig: dhr. F. Bouwman (Waterland)

dhr. F. Saelman (Wormerland)

dhr. T. Doornenbal (HHNK)

dhr. B. Mewe (Landsmeer)
Concept verslag Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer

d.d. 18 september 2008


frame3

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Er zijn aantal berichten van verhindering, de gemeente Landsmeer heeft schriftelijke reactie gegeven. Deze wordt meegenomen in het verslag. De voorzitter stelt de mededelingen aan de orde.


Stand van zaken met betrekking tot:

  • aanvraag medegebruik busbaan door leerlingenvervoer: deze aanvraag is eind juni 2008 ingediend bij de provincie. Uit contact met de provincie is gebleken, dat de provincie het besluit op de aanvraag binnen 3 weken na nu afgerond hoopt te hebben. Er wordt met name nog gekeken naar de periode van de proef. De secretaris verwacht dat op zijn vroegst na de kerst gestart kan worden. Er komen namelijk indien het fiat wordt gegeven nog wat zaken op ons af, die geregeld moeten worden. Afgesproken wordt, dat mocht dat nodig zijn, er ook nog bestuurlijk actie wordt ondernomen.

  • uitstel onderzoek quick wins rondom ’t Schouw: er was op 2 september jongstleden een ambtelijk overleg gepland voor een eerste brainstormsessie over de situatie rondom ’t Schouw en de quick wins die daar te maken zouden zijn. Deze is door de provincie op een laat tijdstip afgezegd omdat de betrokken ambtenaar vertrekt bij de provincie. Besloten wordt om vanuit het PHO een brief te schrijven aan de provincie waarbij er aangedrongen wordt op snelle actie op dit punt. De locatie ’t Schouw is ook in de regiovisie een belangrijk knelpunt.

  • Mobiliteitsscan: deze informatie wordt voor kennisgeving aangenomen.


frame4

Het verslag van 19 juni 2008 wordt ongewijzigd vastgesteld.


frame5

De agenda van de Stadsregio wordt doorgenomen, er zijn veel zaken waar wordt gevraagd deze voor kennisgeving aan te nemen. Landsmeer plaatst bij punt 3 (Mobiliteitspakket Taskforce Mobiliteitsmanagement Metropoolregio) de opmerking dat investeren in het openbaar vervoer qua capaciteit en kwaliteit nauwelijks meer haalbaar is. Doortrekken Noord-Zuidlijn naar Zaanstad-Purmerend zou wel verbetering zijn, aldus Landsmeer. Naar aanleiding van agendapunt 4 (Anders betalen voor mobiliteit: proef in de Metropoolregio) wordt opgemerkt, dat er proef komt met 1000 vrijwilligers, die moet uitgroeien tot 10.000 personen. Hoe het met de wegenbelasting zit is echter nog steeds niet duidelijk. Bij punt 6 (MIRT en mobiliteitsaanpak) is Landsmeer zeer geïnteresseerd naar de uitkomsten en verdere stappen inzake de MIRT A 10-Noord. Voor het overige zijn er geen opmerkingen over de SRA-agenda.


frame6

De voorzitter licht toe, dat hij en de secretaris naar aanleiding van het vorige overleg een voorstel hebben gemaakt voor een andere opzet van het PHO verkeer en vervoer, met name om wat minder reactief de SRA-agenda te volgen en steviger in te zetten op een overleg verkeer en vervoer voor de regio Waterland. Graag stelt hij dit ter discussie. De heer Runderkamp vindt het een goed voorstel, het SRA-vooroverleg komt zo 5 à 6 maal per jaar bijeen. Een Waterlands overleg is een goede aanvulling. Ook de heer Krieger onderschrijft dit; de stukken bij de SRA kennen vaak een wat langere doorlooptijd. Hij denkt dat zo’n twee maal per jaar een overleg in Waterland voldoende is.

De voorzitter concludeert dat de aanwezige portefeuillehouders zich kunnen vinden in het voorstel. Afgesproken wordt dat de heer Krieger het vooroverleg voortaan voorzit. Het ISW blijft de uitnodiging en verdere ondersteuning verzorgen. Voor wat betreft het organiseren van een ambtelijk overleg wordt afgesproken, dat de ambtenaren elkaar treffen bij de werkgroep verkeer en vervoer in SRA-verband. Ter voorbereiding op het PHO Verkeer en Vervoer nieuwe stijl kan afhankelijk van het onderwerp wel ad hoc een ambtelijke werkgroep samengesteld worden om zaken voor te bereiden.

De nieuwe werkwijze gaat met ingang van het volgende vooroverleg in.


frame7

De programmabegroting 2009 wordt in november 2008 vastgesteld door het Algemeen Bestuur ISW. Afgesproken is om onderdelen daaruit voor te leggen aan de verschillende portefeuillehouders-overleggen. Het PHO Verkeer en Vervoer heeft geen opmerkingen over de tekst. De nieuwe structuur is al verwerkt in de tekst.frame8

De Regiovisie bevindt zich in de fase van bespreking in ambtelijke en bestuurlijke bespreking, waar de laatste wijzigingen aangebracht voor de finale besluitvorming door de raden. De heer Krieger is van mening, dat hetgeen de portefeuillehouders verkeer en vervoer belangrijk vonden, goed in de visie terecht is gekomen. Mevrouw Van den Heuvel meldt dat zij en de heer Klaver zojuist ook het vooroverleg Fysieke Omgeving hebben bijgewoond, waar de regiovisie uitgebreid is behandeld. Door de gemeente Beemster is een brief opgesteld over de aansluiting op de A7 ter hoogte van Oosthuizen. De gemeente Beemster is hier geen voorstander van en vreest sluipverkeer en een extra brug over de Beemster ringvaart. Afgesproken is, dat de tekst in de regiovisie gehandhaafd blijft maar er wel gekeken wordt naar de bezwaren die Beemster heeft.

De voorzitter stelt vast, dat hetgeen ten aanzien van mobiliteit in de regiovisie is opgenomen, conform de besprekingen in dit overleg is. De voorzitter is twee maal aanwezig geweest bij het PHO Fysieke Omgeving en dat is goed geland. De voorzitter concludeert dat de aanwezige portefeuillehouders zich kunnen vinden in hetgeen ten aanzien van mobiliteit is opgenomen in de visie en dat de bezwaren van Beemster nog nader worden onderzocht. Mevrouw Van den Heuvel merkt nog op dat als de visie is vastgesteld het werk pas echt begint. Er ligt een forse opgave op gebied van mobiliteit.
frame9

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, waarna de voorzitter de vergadering sluit.


ISW-bureau

Y.Koopen


Aldus ongewijzigd vastgesteld d.d. 13 november 2008 22 september 2008
: fileadmin -> documenten
documenten -> Het schakellied
documenten -> De kroniek van het St. Geertruiklooster te ’s-Hertogenbosch
documenten -> Verslag portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer d d. 19 juni 2008
documenten -> Woordenlijst per hoofdstuk Nederlands Engels bij Nederlands in gang
documenten -> Verzamelde woordenlijst Nederlands Engels bij Nederlands in gang
documenten -> Vanavond donderdag 27 oktober om 20. 30 in Theater de Bussel: Ernst van der Pasch Scherp Blijven
documenten -> Thermische klimaatbeheersing binnen de gemeente Oosterhout
documenten -> Het economisch actieprogramma regio waterland, together a new
documenten -> Basisboek marketingcommunicatie Meerkeuzevragen
documenten -> Meest gestelde vragen vng vrijwilligerspolis Uit welke verzekeringen bestaat de vng vrijwilligerspolis?
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina