Aanwezig: Wil Smits (voorzitter), Jan van Leusen, Jos Verhulst (voorzitter werkgrp verkeer), Hans van Katwijk (beoogd nieuw wac-lid, notulist), Wil Schiere (nieuwe wijkagent), Anneke Nijman (wijkmanager), Barth van EetenDovnload 35.17 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte35.17 Kb.
Notulen vergadering Wijkraad Alteveer /’t Cranevelt d.d. 16 januari 2007Aanwezig: Wil Smits (voorzitter), Jan van Leusen, Jos Verhulst (voorzitter werkgrp verkeer), Hans van Katwijk (beoogd nieuw WAC-lid, notulist), Wil Schiere (nieuwe wijkagent), Anneke Nijman (wijkmanager), Barth van Eeten (wethouder Zorg), Jozé van den Hurk (communicatie-adviseur gemeente), Ine van Burgsteden (CDA raadslid)

Afwezig: Luit Rietema, Maurice Lankheet


 1. Opening

Wil opent de vergadering, met een speciaal woord van welkom voor de nieuwe wijkagent Wil Schiere, wethouder Barth van Eeten, voorlichter Jozé van den Hurk en Hans van Katwijk als mogelijk nieuw WAC-lid. Er volgt een korte kennismakingsronde.


 1. Heroïneverstrekking Rijnstate

Voor dit onderwerp zijn de wethouder en de communicatie-adviseur speciaal aanwezig.

Wil geeft eerst aan dat hij na de bekendmaking de nodige telefonische reactie heeft gehad van wijkbewoners, van verontrust tot boos en de vraag wat de rol van de wijkraad in deze is geweest.

Dat laatste is duidelijk: de wijkraad is niet betrokken geweest bij de besluitvorming. Als voorzitter is hij gebeld door wethouder van Eeten net voor de schriftelijke mededeling binnen kwam. Naar aanleiding van de reactie heeft de wijkraad een concept-convenant opgesteld en ‘last minute’ opgestuurd naar de wethouder. Dat convenant is gebaseerd op een overeenkomst in Utrecht. Het is niet de bedoeling dat het convenant vanavond vastgesteld wordt, maar het geeft aan in welke richting de wijkraad denkt. De komst van de heroïne­ver­strek­king en de opening van de psychiatrische zorg Braamberg daar vlakbij geeft de wijkraad de nodige zorgen. Over het voorkomen van overlast wil zij graag keiharde afspraken maken.
De wethouder geeft vervolgens een uitleg over de problematiek van de zeer zwaar verslaafden het heroïneverstrekkingsproject. Arnhem wilde dit allang en krijgt nu van het rijk subsidie voor medische verstrekking. Vanwege de ‘medische’ kant, naast verstrekking ook medische zorg, heeft de gemeente en Iriszorg (voorheem de Grift) dan ook aan Rijnstate gevraagd om al daar de verstrekking te laten plaats vinden.

Het gaat nu om 25 verslaafden, tot eind 2007 is geld toegezegd maar de doelstelling is om uiteindelijk de 75 – 100 zwaarverslaafden in Arnhem continue deze zorg te kunnen geven. De verantwoording voor de zorg ligt bij de wethouder, voor de openbare orde bij de burgemeester, daarom is dit een B&W-zaak en B&W hecht grote waarde aan het slagen van het project.

Uiteindelijk spaart het de gemeenschap geld uit. In andere steden waar de medische heroïneverstrekking al een feit is, is duidelijk minder criminaliteit.

De plaatsing bij Rijnstate is tijdelijk, max. 5 jaar omdat Rijnstate voor die locatie toekomstige bouwplannen heeft. Welke weet de wethouder niet, maar zal dit na laten gaan.

Om dit mogelijk te maken t.o.v. het bestemmingsplan zal er een z.g. art.17-procedure gestart worden, waarmee een ontheffing van max. 5 jaar verkregen kan worden.

De verstrekking is alle dagen van 9 tot 18 uur, driemaal daags. De verslaafden worden geacht op eigen gelegenheid op afspraak naar Rijnstate te komen


Vraag die sterk in de wijk leeft: wat gaan de verslaafden tussentijds doen? Blijven ze rondhangen bij het ziekenhuis, zwerven ze wijk in ?

En waarom bij Rijnstate, een medische voorziening kan ook elders gevestigd worden, zoals b.v. in Leiden, bij de methadonpost.

Vanuit de wijkraad wordt verder opgemerkt dat de bewoners getergd zijn:

Eerst komt er Rijnstate met al jarenlang overlast van verkeer en met name parkeeroverlast, ondanks toezeggingen destijds dat dit niet zo zou zijn.

Daarna komt er een grootschalige psychiatrische zorg, waarvan het negatieve effect op de wijk niet duidelijk is. Bekend is dat bij dergelijke klinieken de drugsdealers hun slachtoffers zoeken.

En vervolgens komt er een heroïneverstrekking voor zwaarverslaafden vlakbij die psychiatrische kliniek.

Wat is daarvan het gevolg? En wat gaan de zwaarverslaafden ‘tussentijds’ doen.

De wijkraad wil dit, in samenhang met de mogelijke overlast van de Braamberg, in een convenant geregeld hebben. Daarbij zou het vervoer niet overgelaten moeten worden aan het ‘eigen’ initiatief, maar geregeld moeten worden (busje; taxi of iets dergelijks). Bezwaar uit de wijk is ook dat met continue in de bus geconfronteerd gaat worden met verslaafden die heen en weer pendelen met de bus.

De wethouder legt uit dat de locatie bij Rijnstate, vanwege verder medische begeleiding de voorkeur heeft en uit ervaringen van andere projecten blijkt een ziekenhuis ook de beste locatie.
De wethouder zegt toe dat er zwart op wit een overeenkomst komt, waarin geregeld is hoe overlast voorkomen wordt, wat voor maatregelen tegen overtreders genomen worden en dat het project eventueel beëindigd wordt als de overlast desalniettemin aanwezig blijft.

Hij is er echter zelf van overtuigd dat er geen overlast zal zijn, er is een strak 24-uursprogramma voor de deelnemers. Voorts zal er gebiedsverbod gelden voor de verslaafden.Daarom vind hij het ook geen probleem om een dergelijk convenant af te sluiten.


De wijkagent wijst erop dat het aanwijzen van die gebieden een tijdrovende procedure is en vraagt nadrukkelijk om daar nu meteen mee te starten. De wethouder zegt dit toe.
Voor de wijk zal er begin februari een voorlichtingsavond komen. Daarbij zal ook Iris-zorg en Rijnstate aanwezig zijn en kan er op alle vragen een antwoord gegeven worden.

Daarnaast zal er die avond dan een afspraak gemaakt worden over het opstellen van een convenant. Naast de wijkraad en eventueel andere betrokken wijkbewoners, zullen daarbij betrokken zijn: de gemeente, wijkagent, Iriszorg, Braamberg en Rijnstate.

Nadat er aldus een convenant is overeengekomen, zal dit weer voorgelegd worden op een wijk­bijeen­komst om breed draagvlak in de wijk te krijgen. De wethouder zal dit gaan regelen.
Wil heeft al eens als suggestie gegeven om de (25) verslaafden waar het om gaat, kennis te laten maken met de wijkbewoners omdat ‘onbekend maakt onbemind’, in dit geval ‘maakt bevreesd’ .

Na enige discussie wordt dit punt niet haalbaar geacht. Maar, volgens de wethouder, is een alternatief om met een delegatie te gaan ‘kijken’ bij een andere gemeente, waar al een tijd een dergelijke project ‘draait’. Wijkmanager Anneke Nijman ondersteunt dit idee van harte.


Ten behoeve van de uitnodigingen van de bijeenkost, zal de wijkraad doorgeven welke bewoners (straten) een directe uitnodiging krijgen. Daarnaast zal dit aangekondigd worden in de wijkkrant en in de informatiekast bij de winkels.

Voorst zal de gemeente de uitnodiging tijdig publiceren in de Arnhemse Koerier.


De wethouder geeft nog eens zijn mening:

 • als blijkt dat de verstrekking m.b.t. overlast niet ‘beheersbaar’ conform de afspraken, dan is dit niet de goede plek

 • de gemeente kan niet alles sturen, inbreng vanuit de wijk is noodzakelijk

 • zorgvoorzieningen is beleid van de raad, B&W voeren besluiten uit

 • medische voorzieningen horen zijns inziens bij een ziekenhuis

 • algemeen belang loopt niet altijd gelijk op met individueel / wijkbelang

 • in alle redelijkheid komen we hier uit en sluiten een sluitende overeenkomst af

Wil recapituleert de gemaakte afspraken:


Bijeenkomst voor de wijk

-

actie: gemeenteUitnodigingen voor bijeenkomst: welke straten

-

actie: wijkraadTijdige bekendmaking bijeenkomst in wijkkrant en infokast

-

wijkraadTijdige bekendmaking bijeenkomst in Arnhemse Koerier

-

gemeente.Opstellen convenant ; onderwerp voor de bijeenkomst

-

gemeente neemt initiatief en regelt.

Betrokkenen: gemeente, wijkraad, wijkagent, Iriszorg, Braamberg en Rijnstate.Duidelijke uitleg Art. 17 procedure in bijeenkomst

-

gemeenteNagaan mogelijkheid van georganiseerd / begeleid vervoer verslaafden naar Rijnstate

-

gemeenteProcedure gebiedsontzeggingen starten

-

gemeente, in overleg met wijkagentNagaan bouwplannen Rijnstate (na 5 jaar)

-

gemeenteBezoek delegatie bij andere gemeente (waar heroïneproject al ‘loopt’)

-

gemeente, in overleg te bepalenOpgesteld convenant voorleggen in een nieuwe wijkbijeenkomst

-

gemeente

Dit punt is hiermee voor deze bijeenkomst afgehandeld.

De heren van Eeten en van den Hurk verlaten onder dankzegging voor hun aanwezigheid, de bijeenkomst.


 1. Notulen vergadering WAC 19 december 2006

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Nog openstaande actiepunten: • Actiepunten vorige vergadering blijven staan.

 • Anneke Nijman zal de wijkraad informeren over de status van de speerpunten.
 1. Mededelingen

Wijkplatform d.d. 31 janiari, 18.15 uur, over BuitenGewoonBeter: Wil, Jan en Jos gaan daarheen


 1. Actuele zaken


- BuitenGewoonBeter

Op 31 jan is er een voorlichting door de gemeente, zoals genoemd bij mededelingen.

Anneke zal de projectleider vragen voor de volgende bijeenkomst. Via de wijkkrant zal wijkbewoners gevraagd worden ideeën en mankementen te melden.
- Werkgroep Verkeer:

Op 5 januari is er een gesprek met wethouder Jansen geweest met als onderwerpen overlast Rijnstate, Braamberg, BuitenGewoonBeter en summier het masterplan welke door de werkgroep is ingesteld tbv verkeersregulering.

Afspraak gemaakt dat wethouder initiatief neemt voor indringend gesprek met Rijnstate.

M.b.t. voorlichting verkeersplan: Wil benadrukt dat bijeenkomst met wijk essentieel is om het plan ‘gedragen; te krijgen in de wijk.

In de volgende Craneveer een uitleg en uitnodiging plaatsen.
- Werkgroep Verrijzeniskerk:

Geen nadere actie geweest, Nog niets gehoord van de bemiddelaar van ‘Sander van Bodegraven’. Wil zal dat nagaan


- Werkgroep Noodwoningen:

Geen nadere mededelingen


- 3e flat Kluizeweg

Op 22 februari is de behandeling bij de Raad van State. Wil kan dan niet, Jan zal daarheen gaan namens de wijkraad.


- Arnhemse Linie (AL)

Morgen, 17 februari, is er een persconferentie over de uitgave van de Arnhemse Linie, een visie over de ontwikkeling van de Veluwe ten noorden van Arnhem in samenhang met de exploitatie van de vrijkomende militaire complexen. De AL komt voort uit GAAN (Groene Alliantie Arnhem Noord). Van oudsher neemt WAC daaraan deel.

Jan, Jos en Wil zullen daar heen gaan.


 1. Kopij Craneveer en website

Kopij voor het januari-nummer moet worden aangeleverd vòòr 19 januari 2007. Onderwerpen zijn:
 1. Rondvraag en sluiting

Wil sluit vervolgens de vergadering.

Vergaderdata in 2007: 20-02, 20-03, 17-04, 15-05, 19-06, 21-08, 18-09, 16-10, 20-11, 18-12
Pagina van

Stichting Wijkraad Alteveer / ‘t Cranevelt

secretariaat: L.S. Rietema, Schubertlaan 5, 6815 HH Arnhem, tel. 026-4429649, fax 026-3514001

e-mail: luit.rietema@euronet.nlPostbank nr. 552.96.01 t.n.v. Wijkraad Alteveer / ’t Cranevelt, Arnhem

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina