Achtergrondinformatie ifrs international Financial Reporting StandardsDovnload 11.73 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte11.73 Kb.
Achtergrondinformatie IFRS
International Financial Reporting Standards
De International Financial Reporting Standards, worden per 1 januari 2005 verplicht voor alle beursgenoteerde bedrijven in Europa. In Nederland ligt er momenteel een wetsvoorstel om het alle rechtspersonen toe te staan om te rapporteren op basis van de IFRS. Kortom bijna alle bedrijven krijgen hiermee te maken.
Het International Accounting Standards Committee is opgericht in 1973 door verschillende nationale accountantsorganisaties. Het doel was om meer eenheid voor de financiële verslaggeving te bewerkstelligen en daarmee de vergelijkbaarheid te bevorderen. In het begin waren de regels zeer ruim en vrijblijvend. Nu worden ze steeds strikter en vanaf 1 januari 2005 worden ze door de EU verplicht gesteld voor alle beursgenoteerde ondernemingen.
De behoefte aan International Financial Reporting Standards is ontstaan door een aantal ontwikkelingen. De globalisering en ICT ontwikkeling zijn belangrijke oorzaken. Hieronder zal dit worden toegelicht.
De globalisering van de kapitaalmarkt zet gestaag door. Veel bedrijven, zeker de grote beursgenoteerde ondernemingen, beperken zich al lang niet meer tot hun thuismarkt voor het aantrekken van kapitaal. Zowel vreemd als eigen vermogen trekken deze bedrijven in toenemende mate ook in het buitenland aan. Met name Amerika speelt hierbij een belangrijke rol. Vele bedrijven zijn ook genoteerd aan de Amerikaanse beurzen op Wall Street.
Ondernemingen met een notering op Wall Street, moeten rapporteren volgens de Amerikaanse boekhoudregels, US GAAP, maar ook volgens de regels in het vestigingsland. Philips moet bijvoorbeeld een jaarrekening maken volgens Dutch GAAP en US GAAP. Regelmatig leiden beide regels tot een aanzienlijk verschil in resultaat. Dit is niet altijd even goed uit te leggen aan de beleggers. Daimler-Benz in Duitsland is daarvan een voorbeeld. Toen zij in 1992 een beursnotering aan de NYSE (New York Stock Exchange) kregen, was het eigen vermogen volgens US GAAP 9mrd DM hoger dan het eigen vermogen volgens Duitse boekhoudregels. In 1993 was de winst volgens Duitse grondslagen 600mln DM, volgens US GAAP was er 1800mln DM verlies geleden. Kortom uit oogpunt van vergelijkbaarheid bestaat er grote behoefte om overal dezelfde boekhoudregels te hanteren.
Bovengenoemde punten leiden tot verwarring bij de belegger en zijn bovendien erg tijdrovend en daarom kostbaar voor bedrijven. Het maken van twee jaarverslagen met verschillende grondslagen, kost veel inspanning. Om de vergelijkbaarheid en transparantie te bevorderen ontstond de behoefte aan internationale regelgeving. Dit zou ook een kostenbesparing voor de bedrijven opleveren. Bijkomend voordeel is dat bedrijven hierdoor eenvoudiger kapitaal kunnen aantrekken over de hele wereld. Het draagt ook bij aan de efficiency van de kapitaalmarkten. Potentiële beleggers hoeven niet meer cijfers om te zetten naar cijfers volgens hun eigen boekhoudregels hetgeen een tijdrovend proces zou zijn en beleggers afschrikt.
De ICT ontwikkeling draagt ook bij aan de roep om internationale regelgeving. Vanwege internet en andere ICT toepassingen, is informatie real-time beschikbaar. Informatie-uitwisseling gaat razendsnel over de hele wereld. Het is daarom belangrijk dat informatie transparanter wordt en tevens makkelijk door iedereen te begrijpen is. Internationale regelgeving is daarvoor een middel.
Door uitzonderlijke stijging van de beurskoersen in de jaren ’90, was het verschil tussen de boekwaarde van een onderneming en de marktwaarde, ver uit elkaar gedreven. Algemeen bestond de behoefte om dit verschil te verkleinen. IFRS gaat uit van het principe van Fair Value Accounting. Dit betekent dat de grondslag marktwaarde of indirecte opbrengstwaarde is. Hierdoor wordt het verschil tussen boekwaarde en marktwaarde verkleind. We komen hier in de volgende paragraaf uitgebreid op terug. De vraag is of dit punt nu nog zo belangrijk is nu de koersen (2002) de laatste jaren sterk zijn gedaald.
Samenvattend kan worden gesteld dat globalisering, de ICT revolutie en de sterk stijgende beurskoersen ontwikkelingen zijn die hebben bijgedragen aan het ontstaan van internationale regelgeving. Internationale regelgeving vergroot de transparantie en vergelijkbaarheid. Dit maakt het voor de ondernemingen makkelijker om kapitaal aan te trekken en voor de belegger om te bepalen waarin moet worden geïnvesteerd.
Uitgangspunten van IFRS

Het algemene uitgangspunt van IFRS is fair value accounting. Dit betekent dat activa en passiva moeten worden gewaardeerd tegen de marktwaarde of de indirecte opbrengstwaarde. Waarde mutaties worden verwerkt in de Resultatenrekening en niet in het Eigen Vermogen. In de diverse paragrafen zal dieper worden ingegaan op dit uitgangspunt en de consequenties daarvan voor de jaarrekening.


Een pand dat als belegging wordt aangehouden, stijgt in waarde. Dit is ongerealiseerde winst. Volgens de huidige Nederlandse regels, wordt deze waardestijging niet verwerkt of verwerkt in een herwaarderingsreserve. Volgens IFRS moet dit in de resultatenrekening worden verwerkt als winst. Het gevaar bestaat nu dat beleggers/bestuurders denken dat deze winst uitgekeerd kan worden als dividend. Hierdoor pleegt men roofbouw op de onderneming. Bovendien, is de leiding van een bedrijf verantwoordelijk voor deze waardestijging? Is het niet gewoon het gevolg van de algemene economische situatie?
Fair value accounting kan ook te ver gaan. Denk aan leningen die op marktwaarde worden gewaardeerd. Een lening daalt in waarde als de rentestand hoger wordt. Dit kan een algemeen economische reden hebben of omdat het bedrijf een slechtere rating krijgt. Een hogere rentestand leidt tot een lagere marktwaarde van leningen en daardoor tot een winst. Kortom als een onderneming het slecht doet en een slechtere rating krijgt, maken ze winst. Dit is op zijn minst vreemd. Bovendien, in hoeverre is dit door de leiding van de onderneming te beïnvloeden, zeker als het een gevolg is van de algemene economische ontwikkelingen? Voor de duidelijkheid, moet worden vermeld dat op dit moment de regelgeving nog geen marktwaarde toestaat voor schulden, maar het denken gaat wel steeds meer in deze richting.
Vanwege het fair value concept, is het uitgangspunt vermogensbepaling. Door balansposten op marktwaarde te waarderen, wordt het vermogen vastgesteld. Bijna alle mutaties in de activa worden via de resultatenrekening verwerkt en niet in het eigen vermogen. Vermogensbepaling staat voorop, in tegenstelling tot de huidige Nederlandse regelgeving die meer uitgaat van resultaatbepaling. Dit betekent dat de eisen aan de verslaggeving anders zullen worden.
In de visie van de resultaatbepalende balans, wordt de balans gezien als een verzameling van toegerekende of nog toe te rekenen kosten en opbrengsten. De werkelijke waarde van het eigen vermogen is minder van belang. Bij de vermogensbepalende balans is het belangrijk om aan te geven wat de werkelijke waarde is van de activa en passiva zodat de werkelijke waarde van het eigen vermogen wordt bepaald. De mutatie in het eigen vermogen gedurende een jaar, vormt dan het resultaat uitgezonderd uiteraard aandelenemissies.
Door het streven naar full fair value accounting, wordt de jaarrekening meer toekomstgericht. Wat is het doel van de jaarrekening? Nu wordt de jaarrekening gebruikt voor het afleggen van verantwoording over het in het verleden gevoerde beleid en het daarmee behaalde resultaat. De IASB staat een jaarrekening voor die meer gericht is op inzicht in de toekomstige ontwikkelingen. Maar is een jaarrekening daar wel voor geschikt? En hebben allerlei niet beïnvloedbare factoren hier invloed op?
Ook voor de accountant en accountantsverklaring levert dit een wijziging op. Nu controleert de accountant of de gebeurtenissen uit het verleden goed in de jaarrekening zijn vastgelegd. De geschiedenis wordt gecontroleerd. De waardering op fair value, is meer toekomstgericht. De accountant zal zich derhalve meer moeten richten op de veronderstellingen en wijze van berekening die zijn toegepast door de onderneming in plaats van de geschiedschrijving uit het verleden. In de accountantsverklaring zal daarom ook meer moeten worden opgenomen over de geconstateerde juistheid of aannemelijkheid van de toegepaste rekenmethode en veronderstellingen. Een hele andere insteek dan nu het geval is.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina