Achterhoek Vitaal en Verbindend voorwoordDovnload 275.2 Kb.
Pagina1/3
Datum07.10.2016
Grootte275.2 Kb.
  1   2   3

Regiocontract Achterhoek2008-2011
concept voorstel 5 oktober 2007

Achterhoek

Vitaal en Verbindend


VOORWOORD
In de RUP 2007 zette de Achterhoek in op het realiseren van een duurzaam vitale regio. Dit streven blijft uiteraard overeind, maar wordt hier verwoord in de ambitie om vitaal en verbindend te zijn.
De Achterhoek kent een strategische ligging tussen stedelijke concentraties (Arnhem/Nijmegen, Stedendriehoek, Hengelo-Enschede, Ruhrgebied). In feite is de Achterhoek wat het Groene Hart is voor de Randstad. Een gebied waar men kan genieten van rust, ruimte en landschappelijk schoon. Maar de Achterhoek is niet alleen een mooi landschap. Het is ook een vitaal gebied met volop bedrijvigheid en een rijk sociaal en cultureel leven. Daarnaast heeft de Achterhoek verbindende potenties. Vanuit de Achterhoek zijn met en tussen de nabijgelegen grote woon- en werklocaties verbindingen te leggen, die de Achterhoek interessant maken om te wonen, te werken, te recreëren en op vakantie te gaan.
Om de ambitie ‘Achterhoek, vitaal en verbindend’ gestalte te geven, zullen kansen moeten worden aangegrepen en zal adequaat op een aantal bedreigingen in de Achterhoek moeten worden ingespeeld. Wij zien het Regiocontract als één van de middelen om hieraan invulling te geven en hebben hiertoe vijf programma’s geformuleerd. We zoeken daarbij ook zoveel mogelijk de samenhang met de Strategische Agenda voor de Achterhoek, welke wij momenteel met de gemeenten en stakeholders in de Achterhoek aan het opstellen zijn.
Onze programma’s voor het regiocontract komen globaal op het volgende neer.
Het programma Sociale Samenhang bevat speerpunten en projecten waarmee we de sociale cohesie in de Achterhoek willen behouden en versterken. Hierbij kan gedacht worden aan projecten op het vlak van preventief jeugdbeleid, preventie van gezondheidsproblemen bij ouderen en opvang van daklozen en zwerfjongeren. Ook de realisatie van sport en sportvoorzieningen staan op onze speerpuntenlijst.
Met het programma Vrijetijdseconomie spelen we in op de kansen die de Achterhoek heeft op het gebied van toerisme en vrijetijdsbesteding. In deze sector zien wij een nieuwe economische drager, welke ook een spin-off effect heeft naar andere economische sectoren. Concrete activiteiten die we willen oppakken zijn imagoversterking, uitbreiding van onze T&R-basisinfrastructuur en van onze (fiets)paden en upgrading van het aanbod aan T&R-voorzieningen.
Het programma Duurzame Economie biedt ons de mogelijkheid om iets te doen aan de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het probleem van vroegtijdig schoolverlaten. Dit zijn nijpende problemen in de Achterhoek. Ook de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en de aanleg van regionale bedrijventerreinen hebben wij aangemerkt als regionale speerpunten die binnen een duurzaam economisch beleid passen.
Het programma Klimaat & Leefomgeving hebben wij geformuleerd om te komen tot verkorting van de doorlooptijd van procedures, zodat het al vastgestelde (klimaat)beleid eerder in uitvoering komt. Concreet willen wij aan de slag met projecten op het gebied van bio-energie, klimaatadaptatie, luchtkwaliteit en windenergie.
En tot slot, het programma Ontsluiting Achterhoek is gericht op de fysieke infrastructuur die benodigd is om de regio in mobiliteitsopzicht goed te laten functioneren. Het gaat hier om de aanleg van verbindingen in ons regionale wegennetwerk en de upgrading van stationsomgevingen.
Met ons voorstel voor het Regiocontract 2008-2011, waarin wij een aantal stevige programma’s hebben geformuleerd, geven wij handen en voeten aan de uitdagingen waar wij als gebied voor staan. Door breed in te zetten op alle sectoren die van belang zijn voor goed draaiende economie leggen wij de basis voor een gezonde toekomst.

PROCES
De provincie heeft alle WGR-regio’s in Gelderland uitgenodigd om voorstellen te doen voor het Regiocontract. De oorspronkelijke deadline waarop voorstellen bij de provincie moesten zijn ingediend was 1 oktober jl. Deze deadline is later verschoven naar 1 december a.s.
De Regio Achterhoek heeft een proces uitgezet waarin - binnen de ons beschikbare tijd - nadrukkelijk is beoogd breed draagvlak te creëren. Dit hebben wij gedaan door gemeenten en stakeholders intensief te betrekken bij het leveren van input. Het prioriteren van ingediende projecten is gedaan door de diverse portefeuillehoudersoverleggen. Het Dagelijks Bestuur van de Regio heeft zich uitsluitend beperkt tot een coördinerende rol.
Uit de eerste meningspeiling over de Strategische Agenda voor de Achterhoek blijkt overigens dat de gekozen programma’s en speerpunten in het Regiocontract voor een groot deel aansluiten bij de prioritering die raadsleden hebben aangebracht in de Strategische Agenda. Ook dat draagt bij aan het draagvlak voor ons voorstel.
Voor de goede orde treft u hieronder de genomen en nog te nemen processtappen aan.


11 mei

Bestuurlijk overleg tussen provincie en Regio’s inzake proces Regiocontract.

23 mei

Procesplan regiocontract in DB

24 mei – 18 juni

Inventarisatie projecten onder gemeenten en externe partijen

21 juni

Ambtelijke sessie gemeenten/Regio.

Doel: indeling projecten in programma’s2 juli

Terugkoppeling over stand van zaken Regiocontract in AB

3 juli

Ontvangst officiële uitnodiging van provincie om voorstellen in te dienen voor regiocontract + opsomming van speerpunten die de provincie voor de Achterhoek voor ogen heeft.

Juli – medio augustus

Nadere uitwerking en onderbouwing programma’s door Regio, o.a. aan de hand van de speerpuntenbrief van de provincie (ambtelijk)

17 augustus

Ingelast DB: vaststelling vervolgprocedure Regiocontract:

- inzetten op vijf programma’s

- inzetten op een totale onderhandelingsinzet van € 20 mln verdeeld over de vijf programma’s

- prioritering binnen programma’s door portefeuillehoudersoverleggen5 september

DB neemt besluit over budget per programma. Budget per programma is bepaald naar evenredigheid en is indicatief van aard.

September

Prioritering in de portefeuillehoudersoverleggen

24 september

Toelichting op procedure in AB

24 september

Bijeenkomst Strategische Agenda

26 september

DB stelt – op basis van de prioriteringsvoorstellen van de portefeuillehoudersoverleggen – een concept-lijst samen.

5 oktober

Verzenden concept-lijst aan de gemeenten met verzoek om voor te leggen aan de raden

23 november

Uiterlijke datum indienen reacties

28 november

Bespreken reacties gemeenten in DB en besluit nemen over definitieve inzet voor Regiocontract.

1 december

Indienen Achterhoekse inzet voor Regiocontract bij provincie

10 december

Achterhoekse inzet voor Regiocontract ter kennisname aan AB

December

Onderhandelingen met de provincie


TOTAALOVERZICHT


Programma 1


Speerpunt2

Project

Indiener(s)

Projectkosten

gemeente

provincie

derden

1.

Sociale Samenhang
I

Preventief Jeugdbeleid

Centra voor Jeugd en Gezin

Gemeenten RA

pm3

€ 700.000,=
Verbetering ketenzorg

Platform Jeugdbeleid-Jeugdzorg Achterhoek

pm

€ 385.000,=
Alcoholmatigingsproject

GGD Gelre IJssel

Gemeenten RA€ 290.000,=

€ 290.000,=

€ 315.000,=II

Maatschappelijke opvang

Tradar

Tradar
€ 312.366,=

€ 133.871,=

Daklozenopvang

Doetinchem

€ 2.700.000,=

€ 600.000,=


III

Preventief Ouderenbeleid

Preventie gezondheidsproblemen bij ouderen

Gemeenten RA + GGD Gelre IJssel

pm

€ 750.000,=


IV

Sport en sportvoorzieningen

Zonnewater II

Bronckhorst
Ureninzet
Pilotproject Sport Service Bureau

Aalten, Berkelland

Oost Gelre

Winterswijk


€ 100.000,=

€ 140.000,=

€ 120.000,=

2.

Vrijetijdseconomie
I

Imagoversterking

Toeristische Imago-impuls

Gemeenten RA

Zutphen


Lochem

€ 761.000,=

€ 986.000,=


€ 1.713.000,=

Regiomarketing

SEO Achterhoek

€ 100.000,=

€ 100.000,=

€ 100.000,=II

Upgrading T&R- infrastructuur en informatievoorzieningWegwijs in de Achterhoek (bewegwijzering, routering en informatievoorziening)

Gemeenten RA

Zutphen


Lochem

RAL€ 590.000=

€ 1.000.000,=

€ 610.000,=

(fiets)padenprogrammering

RAL

Gemeenten RA€ 1.220.000,=


€ 3.500.000,=


€ 1.350.000,=III

Verbreding en kwaliteitsverbetering T&R aanbod

TROP-palet

Gemeenten RA

Zutphen


Lochem
€ 1.000.000,= en

ureninzet
IV

Cultuur(historie)

Nieuwbouw streekarchief

Gemeenten RA
B-lijst4


3.

Duurzame Economie
I

Onderwijs en Arbeidsmarkt

Ambachtsschool

POA

KvK


€ 680.000,=


€ 680.000.=

Techniekdagen

KvK
€ 20.000,=

€ 20.000,=

Integrale regionale werkgeversbenadering

Berkelland

Oost Gelre€ 480.000,=

€ 1.000.000,=

€ 160.000,=

Integrale aanpak voortijdige schoolverlaters

POA

KvK


Doetinchem

€ 500.000,=

€ 1.000.000,=

€ 500.000,=II

Ontwikkeling Regionale Bedrijventerreinen

RBT Achterhoek en RBT Laarberg

Oost Gelre

Berkelland

Doetinchem

B-lijst


III

Revitalisering/ herstructurering bestaande bedrijventerreinen

Bedrijventerrein Overberkel

Berkelland
B-lijst
Bedrijventerrein Verheulsweide

Doetinchem

(€1.500.000,=)

(€ 8.000.000,= via prov. tendersysteem)

(€ 500.000,=)

Parkmanagement

KvK
€ 30.000,=

€ 30.000,=

4.

Klimaat & Leefomgeving
I

Bio-energie

Co-vergisting met mest

Aalten

Biogasvereniging


Ureninzet
Ontwikkelen locatiescan cq beleidsregels

RA
Ureninzet
Bio-WKK / Stoken op streekhout

RBT Achterhoek

RBT de Laarberg


Ureninzet
inzamelstructuur knip- en snoeihout

RAUreninzet +

€ 25.000,=
II

Klimaatadaptatie

Pilot klimaatbestendig bouwen/verbouwen gemeentegebouw

RA
€ 100.000,=
Aanleg koelteparken

RA
€ 120.000,=
Energiezuinige openbare verlichting

RA
€ 160.000,=


III

Luchtkwaliteit

Aardgastankstations

Doetinchem en Berkelland
€ 200.000,=
Haalbaarheid oprichting kleinschalige vergisting voor biogas (Groot Zevert)

Doetinchem en Berkelland

€ 2.500,=

€ 247.500,=

€ 2.372.000,=

Regionale Verkeersmilieukaart

RA
€ 200.000,=


IV

Windenergieparken

Realiseren vier windenergieparken

div. gemeenten RA
Ureninzet

(evt. proces- en plangeld)
5.

Ontsluiting Achterhoek
I

Weginfrastructuur

Mobiliteitsplan Doetinchem

Doetinchem

€ 1.350.000,=

€ 1.350.000,=
Rondweg Hummelo

Bronckhorst
€ 2.000.000,=
Bereikbaarheid Achterhoek

Gemeenten RA
B-lijst


II

Stationsomgevingen

Stationsomgeving Ruurlo/ bedrijventerrein Schansekamp

Berkelland

€ 815.000,=

€ 1.455.000,=

€ 60.000,=

Stationsomgeving Winterswijk/ PPS Impuls

Winterswijk
B-lijst
Stationsomgeving andere kernenB-lijst

PROGRAMMA’S
Binnen dit voorstel zijn vijf programma’s geformuleerd:


 1. Sociale samenhang

 2. Vrijetijdseconomie

 3. Duurzame economie

 4. Klimaat & leefomgeving

 5. Ontsluiting Achterhoek

Per programma treft u hieronder een programmaformat aan.
Regio Achterhoek Programma Sociale Samenhang

Doel

Beoogde resultaten

Beoogde maatschappelijke effecten

Het programma Sociale Samenhang heeft tot doel te komen tot extra inzet op projecten, zodat er een versnelling komt in de uitvoering op het gebied van Sociale Samenhang.

 • lokaal coördinatiepunt per gemeente voor jeugd en gezin

 • verbeterde afstemming/verbinding tussen het aanbod voor de leeftijdsgroep 0-23 jarigen

 • verminderd alcoholgebruik en de daarmee samenhangende effecten

 • toegenomen levensverwachting en gezonde levensjaren en minder verschil in gezondheid bij ouderen

 • per jaar ontvangen 30 jongeren met psychische problemen een intensieve training

 • mensen met een beperking blijven participeren in het reguliere arbeidsproces

 • bestrijding van de dakloosheid

 • een centrum voor watertherapie en bewegingsprogramma’s in diverse zorg- en therapiebaden

 • de huidige stand van vrijwilligers wordt behouden of groeit

Het welzijn van de burgers in de Achterhoek is vergroot.

Kernactiviteiten

Middeleninzet

Dit programma bestaat uit de volgende speerpunten:

 1. Preventief Jeugdbeleid

 2. Preventie gezondheidsproblemen bij ouderen

 3. Maatschappelijke opvang

 4. Sport en sportvoorzieningen

Voor een toelichting zie bijlage.

Gemeente (2008-2011)

Provincie (2008-2011)

Bedrag

€ 3.190.000,= + PMBedrag

€ 3.177.366,=Relatie met provinciale omgevingsplannen/regionale agenda

 • Convenant Jeugdzorg-Jeugdbeleid

 • Regionale Sociale Agenda Achterhoek

 • Speerpunt genoemd in de brief GS d.d. 3 juli

Bijlage Programma Sociale Samenhang
De gemeenten in de Achterhoek werken samen aan het welbevinden van hun burgers. Het samenwerken vindt plaats binnen de kaders van de Convenant Jeugdzorg-Jeugdbeleid en de Regionale Sociale Agenda Achterhoek.

De Regionale Sociale Agenda Achterhoek kent een vijftal thema’s.


a. Thema betreft Naoberschap, Vrijwilligerswerk en mantelzorg.
b. Maatschappelijke participatie van jeugd
c. Vergrijzing
d. Leefbaarheid Kleine Kernen
e. Woonbehoefte en Strategische bouwen

De Regionale Sociale Agenda kent een dynamisch uitvoeringsprogramma, waaraan na instemming van de regionale commissie welzijn projecten binnen de genoemde thema’s kunnen worden toegevoegd. Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld en in uitvoering genomen.

Extra inzet van provincie wordt gevraagd op het gebeid van Vergrijzing. De gemeenten formuleren in 2007 het WMO-beleidsplan, waarbij de hoofdstukken vrijwilligerswerk, mantelzorg, leefbaarheid kleine kernen in gezamenlijk tot stand komen. In de uitvoering zal binnen het kader van de Sociale Agenda worden samengewerkt. Daar waar sprake blijkt van een majeure project zal dit in de tussenevaluatie van het regiocontract aan de orde worde gesteld.

Daarnaast zijn door de provincie de onderwerpen Maatschappelijke Opvang en Sport uit het coalitieakkoord tot speerpunt voor de Achterhoek benoemd.


Het Regiocontract heeft tot doel te komen tot extra inzet op bepaalde programmalijnen cq majeure projecten, zodat er een versnelling komt in de uitvoering. Op vrijwel alle thema’s is ook de betrokkenheid nodig van andere partijen. Gemeenten trekken bij de uitwerking dan ook samen op met maatschappelijke organisaties en andere overheden.
Speerpunt I: Preventief Jeugdbeleid
De basis voor het speerpunt preventief jeugdbeleid ligt in de Convenant “Over de regionale aansluiting tussen lokaal preventief jeugdbeleid van de gemeenten in de Achterhoek en het jeugdzorgbeleid van de provincie Gelderland”. Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Een aantal majeure projecten wordt voorgedragen voor het regiocontract: Het doel van het preventief jeugdbeleid is om de voorkomen dat jongeren bij de jeugdzorg terecht komen. In 2007 vindt een evaluatie plaats van het jeugdconvenant, hetgeen moet leiden tot versterking van de afspraken tussen provincie en gemeenten.
Projecten binnen dit speerpunt zijn:


a. Aansluiting jeugdbeleid-jeugdzorg/Centra voor Jeugd en Gezin: Het betreft het project oprichting lokale Centra voor Jeugd en Gezin. In de gemeente Oude IJsselstreek loopt een driejarige pilot. In de centra voor jeugd en gezin worden de taken van instellingen, die jeugdigen en ouders relevante ondersteuning bieden op het gebied van opvoed- en gezinsondersteuning gebundeld. Het project heeft een sterk organisatorisch karakter.
De overige Achterhoekse gemeenten hebben eveneens de intentie om te komen tot oprichting van lokale centra voor jeugd en gezin. De ervaringen, ontwikkelde producten en diensten in de pilot Oude IJsselstreek kunnen daarbij gebruikt worden.
De gemeenten willen samen met de provincie de regionale en lokale netwerkstructuren voor jeugdhulp laten aansluiten bij de jeugdzorg. Een goed en efficiënt werkend netwerk op de juiste schaalgrootte, kan de keten preventie-jeugdzorg-nazorg-preventie sluitend maken.


b. Verbetering van de ketenzorg: Het Platform Jeugdbeleid-jeugdzorg Achterhoek adviseert de gemeenten een project “verbetering van de ketenzorg” op te nemen. Het doel van het project is om voor de leeftijdsgroep 0-23 jarigen een verbetering te realiseren in de concrete uitvoering door varianten in aanbod beter te verbinden en afspraken op casusniveau te volgen (verwijsindex). Het doel, dat dit project nastreeft, heeft veel raakvlakken met het project ‘centra voor jeugd en gezin’.


c. Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek: Het betreft de voortzetting van het gelijknamige project in 2005-2007.Het project is zeer succesvol verlopen. Het project heeft gedragsverandering bij jeugd en ouders tot doel. Gedragsveranderingen vergen veelal langjarige campagnes. In het vervolgproject zijn nieuwe accenten gelegd. Daarom is het noodzakelijk om de komende 4 jaar een vervolg te geven aan dit project. De gemeenten leveren eveneens € 290.000,--.Initiatief

Initiatiefnemers

Doel

Resultaat

Gevraagd

Centra voor Jeugd en Gezin

Gemeenten Achterhoek

Oprichting van één lokaal coördinatiepunt per gemeente

Voegsignalering van risicovolle opgroei- en opvoedsituaties

Vraagbaak bij opvoeding voor jeugd en ouders

Regionaal zorg coördinatiepunt


€ 700.000

Verbetering van de ketenzorg

Platform Jeugdbeleid-jeudgzorg Achterhoek

Verbetering in de uitvoering van varianten in het aanbod en het volgen van afspraken op casusniveau

doorgaande lijn van cliëntinformatie

gebundelde expertise

verbinding tussen Centra Jeugd en Gezin en het aanbod van Jeugdzorg

voor alle leeftijdsgroepen wordt het aanbod in van jeugdzorg in beeld gebracht.€ 385.000

Alcoholmatigingsproject

Gemeenten en GGD Gelre IJssel

Bevorderen alcoholmatiging en vermindering negatieve effecten van alcoholgebruik

Er zijn ca tien subdoelen waarop proces- en effectonderzoek zich richt

€ 290.000


Speerpunt II: Preventief ouderenbeleid

De demografische gegevens laten voor de Achterhoek zien dat er sprake is van een toenemend aantal ouderen. Dit speerpunt sluit aan bij het provinciale programma Ontgroening en vergrijzing. Meerdere aspecten van het ouder worden kunnen onder deze programmalijn worden gebracht. Dit kan variëren van domoticaprojecten tot projecten voor veilig wonen.

Project binnen dit speerpunt is:
a. Preventie van gezondheidsproblemen bij ouderen: Er is een concept-plan van aanpak voor “Preventie van gezondheidsproblemen bij ouderen in de Achterhoek 2007-2010. Dit plan van aanpak kent een 17-tal keuzemogelijkheden. De mogelijkheden variëren van het opzetten van zorgnetwerken op wijk-, buurt of dorpsniveau, het opnemen van preventie in de ketens van cure, care of core, het oprichten van een consultatiebureau voor ouderen met advies over schaal, doelgroep en financiering, valpreventie, bewegen, sociale activering etc. De kosten voor het uitvoeren van het 4-jaren interventieprogramma worden geschat op € 750.000. In het najaar van 2007 zal de commissie welzijn een besluit nemen, waarna het uitvoeringsprogramma met bijbehorende budget definitief gemaakt wordt.Initiatief

Initiatiefnemer

Doel

Resultaat

Gevraagd

Preventie gezondheidsproblemen bij ouderen

Gemeenten en GGD Gelre IJssel

Het ontwikkelen en uitvoeren van 4-jaren interventieprogramma ter bevordering van de gezondheid en welzijn van ouderen

Toename levensverwachting, Toename aantal gezonde levensjaren

Minder verschil in gezondheid
€ 750.000
Nader te bepalen
ogv Prioriteitsstelling volgt


Speerpunt III: Maatschappelijke opvang
De gemeente Doetinchem is centrumgemeente voor de OGGz en heeft samen met de regiogemeenten een regionaal beleidskader en –plan voor de openbare geestelijke gezondheidszorg uitgebracht. In de Achterhoek komt een ketenbenadering voor de groep kwetsbare mensen, die op meerdere terreinen kampen met problemen. Elke gemeente beschikt over een lokaal OGGz-netwerk en draagt zorg voor een lokaal pakket aan maatregelen op gebied van schuldhulpverlening, dagbesteding, voorkomen van huisuitzettingen etc. Er functioneert een regionaal coördinatiepunt, gespecialiseerd in vrouwenopvang en verslavingszorg n er is een sociaal pension..
Een belangrijk aspect binnen de gehele maatschappelijke opvang betreft het aanbod aan dagbesteding en/of persoonlijke ontwikkeling voormensen, die tijdelijk of permanent ondersteuning nodig hebben om in de samenleving zelfstandig te kunnen functioneren. Dit is niet alleen terug te zien bij de OGG-z-doelgroep, maar valt ook waar te nemen in de transities die op korte termijn plaatsvinden bij de werkvoorzieningsschappen ( de beweging van binnen naar buiten) en de WBB, met name de langdurig werklozen, die geen uitzicht hebben op werk. In de contractperiode zullen programma’s worden ontwikkeld en aangeboden voor de diverse doelgroepen, gericht op tijdelijke of permanente ondersteuning op maat.
Projecten binnen dit speerpunt zijn:


a. Project Tradar: De Stichting Radar heeft een projectvoorstel ingediend, toegespitst op dagbesteding cq coaching van een groep jongeren, die door psyco-sociale problemen en/of psychiatrische problematiek vast dreigen te lopen. Het project ziet met name ook op zwerfjongeren. Het project heeft tot doel de zelfredzaamheid te vergroten en het sociaal netwerk te vergroten. De jongeren ontvangen begeleiding op maat. Het organiseren van dagbesteding is een provinciaal speerpunt.
b. Daklozenopvang: De toename van het aantal daklozen in de regio neemt toe. In de regionale OGGZ-nota is de noodzaak tot uitbreiding van de daklozenvoorzieningen in Doetinchem aangetoond. Door capaciteitsuitbreiding kan de opvang toenemen en kunnen meer activiteiten/dagbesteding worden aangeboden.


Initiatief

Initiatiefnemer

Doel

Resultaat

Gevraagd

Tradar

Stichting Radar, Lindenhout, GGNet, Iriszorg

Opzetten trainingscentrum voor (zwerf)jongeren met een psycho-sociale en/of psychiatrische problematiek

- per jaar ontvangen 30 jongeren intensieve trainingen
- er is voorzien in nazorg voor 3 jaar

€ 312.366,--

Daklozenopvang

Gemeente Doetinchem

(centrumgemeente OGGZ)Capaciteitsuitbreiding om daklozen op te vangen en activiteiten en dagbesteding aan te bieden.

Effectieve opvang met toegesneden voorzieningen

€ 600.000


Speerpunt IV: Sport en sportvoorzieningen
In het coalitieakkoord van de provincie is sport en bewegen een speerpunt. In de gemeenten in de Regio Achterhoek maken (breedte)sportverenigingen een zeer actief onderdeel uit van het sociale leven. De afgelopen jaren hebben meerdere gemeenten individueel gebruik gemaakt van de stimuleringsregeling breedtesport en via BOS-projecten is het bewegen op school en in de buurt bevorderd. Sport en beweging maakt integraal onderdeel uit van de activiteiten binnen de programmalijnen Vergrijzing en dagbesteding.
Met name bij de accommodaties zullen zich de komende jaren knelpunten gaan voordoen. Na de herindeling herijken de gemeenten hun accommodatiebeleid en betrekken daarbij ook de eisen die gesteld moeten worden aan de voorziening. De sportbonden stellen steeds hogere eisen aan de (top)sportaccommodaties. De sporthallen in de Achterhoek dateren uit de beginjaren ’80 en kunnen hieraan niet altijd voldoen. Zo is bekend dat de sporthallen in Doetinchem (Orion) en Lichtenvoorde (Longa) in 2010 niet meer voldoen aan de eisen voor het spelen van volleybalwedstrijden op eredivisie en Europacupniveau.

Projecten onder dit speerpunt zijn:
  1. Zonnewater II: Het zorgbad Zonnewater in Hoog Keppel is een particulier zorgbad met een voor Nederland uniek concept. Het project Zonnewater is veel breder dan alleen de functie sport welke als speerpunt is aangegeven, het heeft verder te maken met zorg en valt tevens onder het thema vergrijzing van de Regionale Sociale Agenda. Door het succes van het in 2004 geopende bad is uitbreiding noodzakelijk. Er is geen sprake van concurrentie met de gemeentelijke zwembaden. Het zorgbad richt zich op de zorgvraag en biedt bewegingsprogramma’s aan voor onder diabeteszorg, obesitas, revalidatie, vergrijzing etc. Het fungeert tevens als een landelijk kenniscentrum van bewegingsprogramma’s voor mensen met een handicap. Deze functie is in de regio niet aanwezig. De klanten komen uit een groot gebied. In de commissie welzijn van de regio Acherhoek hebben de regioportefeuillehouders onderstreept dat deze voorziening een sociaal en maatschappelijk rendement heeft van bovenlokale betekenis en dus regionale betekenis heeft.

   b. Pilotproject Sport Service Bureau: De gemeenten Berkelland, Aalten, Winterswijk en Oost Gelre willen in een pilot[project aftasten in hoeverre een sportservicebureau in de behoefte voorziet bij sportverenigingen. De aanleiding is de vrijwilligersproblematiek in combinatie met een toenemende professionaliering in de ondersteuning. De pilot past binnen de regionale sociale agenda (vrijwilligerswerk).

Initiatief

Intiatiefnemer

Doel

Resultaat

Gevraagd

Zorgbad Zonnewater II

Bestuur Zorgbad Zonnewater

Uitbreiding van het zorgbad, zodat tegemoet kan worden gekomen aan de toenemende vraag naar watertherapie voor specifieke doelgroepen

Een centrum voor watertherapie en bewegingsprogramma’s in diverse zorg- en therapiebaden,gericht op actieve bevordering van de gezondheid van mensen.

Bestuurlijke en ambtelijke ondersteuning bij fondsen- en subsidiewerving en realisatieproces

Pilotproject Sport Servicebureau

Sport Overleg Berkelland

Bieden van ondersteuning aan sportverenigingen en ontlasting vrijwilligers/ sportbestuurders

Behoud en groei huidige stand van vrijwilligers

€ 140.000,--Regio Achterhoek Programma Vrijetijdseconomie

Doel

Beoogde resultaten

Beoogde maatschappelijke effecten

De sector vrijetijdseconomie kan zich ontwikkelen tot een belangrijke economische drager van de Achterhoek. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de werkgelegenheid en bestedingen sec in de T&R-sector, maar ook naar het spin off – effect naar andere sectoren. Een goed recreatief aanbod verbetert het woon-, leef- en werkklimaat in de Achterhoek en zal daarmee bijdragen aan verbetering van het vestigingsklimaat in de Achterhoek voor mensen en bedrijven. Met dit laatste kan een aantal bedreigingen die op de Achterhoek afkomen omgezet worden in kansen. Hierbij kan gedacht worden aan demografische krimp en ontgroening en vergrijzing, teruggang van werkgelegenheid in de agrarische sector en het afkalven van de leefbaarheid in kleine kernen.
Vanuit bovenstaande gedachte werken de gemeenten in de Achterhoek (incl. Zutphen en Lochem) samen aan het opstellen van een Toeristisch-recreatief ontwikkelingsplan (TROP).

 1. Een grotere herkenbaarheid en bekendheid van de Achterhoek als toeristisch-recreatieve regio

 2. Een regiomarketingplan plus implementatie van een aantal activiteiten uit het plan.

 3. Een up-to-date basisinfrastructuur ten aanzien van bewegwijzering, routering en informatievoorziening

 4. Uitbreiding van het (fiets)padennetwerk met een aantal aantrekkelijke routes

 5. Uitbreiding van het toeristisch aanbod met een aantal voorzieningen die op korte termijn effect sorteren (quick wins).
 1. behoud van haar positionering in de top 10 van binnenlandse vakantiebestemmingen

 2. een bovengemiddelde werkgelegenheidsgroei in de sector

 3. een toename van de bestedingen in de sector

 4. een spin off effect naar andere sectoren

 5. aantrekkelijker woon-, leef en werkklimaat
Kernactiviteiten

Middeleninzet

De activiteiten lopen langs een viertal speerpunten:

 1. imagoversterking

 2. upgrading toeristisch-recreatieve infrastructuur en informatievoorziening

 3. verbreding en kwaliteitsverbetering toeristisch aanbod

 4. cultuur(historie)

Voor een nadere toelichting zie bijlage.

Gemeenten/derden

2008-2011Provincie

2008-2011Bedrag

€ 6.394.000,=Bedrag

€ 6.586.000,=Relatie met provinciale omgevingsplannen/regionale agenda

Provinciaal coalitieakkoord en uitwerkingsprogramma

Speerpunt genoemd in de brief GS d.d. 3 juli jl.


Bijlage Programma Vrijetijdseconomie
In de RUP 2006 heeft de Regio een bijdrage ontvangen voor de ontwikkeling van een Regionaal Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan voor de Achterhoek (TROP). Dit onder het motto van de provincie dat de Achterhoek op toeristisch-recreatief vlak goud in handen heeft, maar het T&R-product onvoldoende weet neer te zetten. De 8 gemeenten binnen de Regio Achterhoek en de gemeenten Zutphen en Lochem zijn hierop met elkaar aan de slag gegaan. Er is een opdracht uitgezet bij een bureau om op drie onderdelen een advies uit te brengen. Deze onderdelen waren:

 1. het samen bepalen waar de Achterhoek voor staat: de identiteit oftewel het profiel van de Achterhoek als vertrekpunt voor de te ondernemen activiteiten op T&R-vlak  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina