Acol bridge verenigingDovnload 7.47 Kb.
Datum12.10.2016
Grootte7.47 Kb.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

van de


ACOL BRIDGE VERENIGING

ex artikel 23 van de statuten


LEDENCLUBS

Artikel 1.

De vereniging kent statutair (art. 6) twee bridgeclubs:

Dinsdagmiddagclub (statutair de Acol Bridgeclub voor Beginners), opgericht 1-1-1986
Woensdagavondclub (statutair de Acol Bridgeclub voor Gevorderden), opgericht 1-9-1988
Artikel 2.

De dinsdagmiddagclub is niet aangemeld bij de NBB; de woensdagavondclub wel.


Beide clubs zijn onderhevig aan het door de ALV vast te stellen competitiereglement van ABV en het jaarlijks door de ALV vast te stellen jaarprogramma.
Het bestuur past art. 5 van de statuten zodanig toe, dat alleen leden worden toegelaten die passen in de clubcultuur.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 3.

Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar of zo vaak als de voorzitter of twee leden van het bestuur dit noodzakelijk achten. Deze moeten de overige bestuursleden daarover twee weken van te voren in kennis stellen.


De secretaris draagt er zorg voor dat de agenda en de stukken, die tijdens de vergadering behandeld worden, minimaal één week voor bedoelde bestuursvergadering in het bezit zijn van de bestuursleden. Elk bestuurslid kan tot 10 dagen voorafgaand aan de vergadering agendapunten bij de secretaris indien.
Artikel 4.

Besluiten binnen het bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.


Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Indien bij de verkiezing van secretaris en penningmeester niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Ingeval bij de tweede stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden gekozen is.
Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is het verworpen.
Stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of één der andere bestuursleden schriftelijke stemming gewenst acht.
Voor het nemen van besluiten is er een meerderheid van het aantal bestuursleden nodig.

TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Artikel 5.

Het bestuur benoemt conform de statuten voor beide clubs een TC bestaande uit minimaal 3 leden en benoemt een voorzitter voor deze TC.


Bij elke jaarvergadering zal het bestuur deze TC voorstellen aan de leden.
De TC doet in aanbeveling welke van haar leden namens haar in het bestuur zitting zal nemen. Het bestuur legt deze aanbeveling - indien zij het hiermee eens is - ter goedkeuring voor aan de eerstvolgende ledenvergadering.
De TC legt jaarlijks aan het bestuur van de vereniging een jaarprogramma voor.
De TC is belast met de technische gang van zaken op de wekelijkse clubavonden. Basis hiervoor is het competitiereglement van de vereniging.
De TC is niet belast met de inhoud van de wedstrijden. Hiervoor is het bestuur verantwoordelijk (prijzen, aankleding, e.d.) Uiteraard zal over de algehele organisatie overleg en afstemming tussen bestuur en TC plaatsvinden.
De TC maakt een indeling van de viertallen waarmee clubs uitkomen in districts- of landelijk verband.

GANG VAN ZAKEN BIJ EEN PROTEST

Artikel 6.

Als uitgangspunt gelden de spelregels voor wedstrijdbridge, waar in artikel 92 en 93 e.e.a. is geregeld. Uiteraard is de wedstrijdleider (WL) hiervan op de hoogte.


Protest tegen een definitieve beslissing van de WL met betrekking tot de spelregels moet binnen tweemaal 24 uur bij de betreffende WL worden ingediend. Hiertoe vult de WL een standaard-protestformulier in en levert dat in bij het protestcomité (PC).
Protest tegen de uitslag dient binnen twee uur na de officiële publicatie aan de dienstdoende WL kenbaar te worden gemaakt. Deze zal het protest voorleggen aan de TC, die een definitieve uitslag vaststelt. Blijft de speler hiertegen bezwaar maken, dan meldt hij of zij dit aan de dienstdoende WL, die dit bezwaar schriftelijk ter beoordeling voorlegt aan het PC.
Alle andere protesten dienen schriftelijk bij de WL te worden ingediend. Deze draagt er zorg voor, dat ze ter behandeling in het bezit komen van het PC.
Als PC fungeert het bestuur van de vereniging. Het PC doet een uitspraak conform de spelregels voor wedstrijdbridge, hierbij al dan niet geadviseerd door de TC. Deze procedure is kosteloos.
Tegen de uitspraak van de PC kan tegen betaling beroep worden aangetekend bij de protestcommissie (PK) van de Nederlands Bridge Bond. De betaling zal worden gerestitueerd als het beroep wordt toegewezen. De PK heeft het laatste woord.

CONTRIBUTIEREGELING

Artikel 7.

Het verenigingsjaar loopt statutair (art. 15 eerste lid) van 1 september t/m 31 augustus.


Leden zijn, per vooruitbetaling, contributie verschuldigd over alle volle kalendermaanden van een verenigingsjaar. Dit betreft zowel de contributie aan de vereniging als, indien van toepassing, de bijdrage aan de Nederlandse Bridge Bond.


Bij aanmelding als lid geldt de contributieplicht vanaf de eerstvolgende kalendermaand. Vindt echter aanmelding plaats in mei, juni, juli of augustus, dan is vanaf september contributie verplicht.


Bij aanmelding is geen entreegeld verschuldigd.


Bij opzegging bestaat in principe geen recht op restitutie van vooruitbetaalde contributie. Wordt men binnen het verenigingsjaar lid van een andere bij de NBB aangesloten vereniging, dan kan op verzoek restitutie van de bondsbijdrage worden gegeven. In bijzondere gevallen, zoals bij overlijden, beslist het bestuur over eventuele verrekening.

Opzegging dient, liefst schriftelijk, te worden aangegeven bij de secretaris van de vereniging!

ROOKREGELING

Artikel 8.

De vereniging volgt zoveel mogelijk de richtlijnen van de NBB.


De rookregels van de beheerder van de speelzaal worden eerbiedigd.
Tijdens vergaderingen wordt er niet gerookt.
Tijdens de speelrondes mag er in de speelzaal niet worden gerookt. Er mag tussen de speelrondes door worden gerookt in een speciale rokershoek (indien aanwezig).

IN WERKINGTREDING

Artikel 9.

Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de datum van vaststelling door de Algemene Ledenvergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 september 2004.

De voorzitter, Minne SytsemaDe secretaris, Tiny vd KroftDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina