Actielijst dmr overleg 4 juni 2013Dovnload 56.49 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte56.49 Kb.

Actielijst DMR Overleg 4 juni 2013

Nr

Vergadering

Actiepunt

Actie door

1.

25-9-2012

06-11-2012


18-12-2012

05-02-2013


12-03-2013

23-4-2013


4-6-2013

De gezonde kantine krijgt vorm. 2 medewerkers hebben dit in hun takenpakket. René levert een bijdrage. Koen maakt een afspraak met René.

Er is een werkgroep geformeerd. Momenteel worden op maandag en dinsdag broodjes gezond verkocht.

Plannen vanuit de GGD krijgen vanaf januari vorm.

DJ Thiescheffer neemt contact op met René Bouwheer.

DJ heeft nog geen contact opgenomen met René Bouwheer. Deedee Griffin heeft de taak overgenomen. Zij heeft inmiddels een school met een gezonde kantine bezocht en is in samenwerking met een collega bezig om een menu te ontwikkelen.

Er is een werkgroep samengesteld die bijeen is geweest. Zie het verslag. Koen en Deedee gaan het Corlaer bezoeken. DJ heeft nog geen contact opgenomen met René Bouwheer. Koen pakt dit op.

In 2015 moeten alle scholen een gezonde school zijn.

René biedt ook na zijn vertrek uit de DMR zijn diensten aan.Koen en René.

2.

25-9-2012

06-11-2012


23-4-2012

Is het mogelijk om het lesuitval uitgesplitst naar ziek, verlof, compensatie, uitval door schoolactiviteiten, te krijgen.

Momenteel is dat nog niet mogelijk. Er wordt naar gestreefd om dit z.s.m. te regelen.

Wordt aan gewerkt.


Koen

3.

06-11-2012

Er is momenteel geen geld beschikbaar om de aula op te leuken.
4.

06-11-2012

18-12-2012

05-02-2013

12-3-2013


23-4-2013

4-6-2013


Ontwikkeling samenwerking Prisma:

Wim van Dijk en Koen worden begeleid door BMC. Hierdoor is Koen op woensdag niet aanwezig op het Vakcollege.

Koen informeert de DMR over de voortgang.

De projectgroepen zijn samengesteld. Tot de vakantie komen deze 7x bijeen. Streefdatum van de samenwerking is 2017. • De werkgroepen zijn opgestart.

 • Zij treden naar buiten met hun producten.

 • Op bestuurlijk niveau zijn er nog weinig ontwikkelingen.

 • Voorlichting nieuwe structuur vmbo.

 • Plan voor overleg DMR Prisma en VCA wordt meegenomen in het overleg tussen de directeuren.

Er is binnenkort een studiedag voor OP en OOP.

6-juni a.s. is de studiemiddag Prisma-VCA. Opgemerkt wordt dat het jammer is dat er geen programma voor het OOP is.Koen

5.

06-11-2012
18-12-2012

05-02-2013


12-03-2013

23-4-2013

4-6-2013


Momenteel is er nog geen reactie binnengekomen op de oproep voor het samenstellen van een ouderraad.

Nog geen reactie ontvangen.

Voorstel: De basisschoolbezoekers vragen op de basisschool naar de actieve ouders.

Martien benadert de ouders die deelgenomen hebben aan de Audit.

Martien wil graag spreektijd op de ouderavond van lj 1 vóór de zomervakantie en op de ouderavonden van lj 2 en 3. Dit punt wordt op 23 april ingebracht als agenda punt.

Koen heeft een oproep in de NB gedaan. Martien wil graag op de ouderavond van 1e jaars leerlingen graag spreektijd.

Bij het intakegesprek van de nieuwe leerlingen wordt de informatie brief uitgedeeld. Daarbij krijgt de oudergeleding spreektijd op de 1e algemene ouderavond, datum volgt.


Martien van Vliet

6.

06-11-2012

05-02-2013René legt het verzoek neer om aan het eind van de DMR vergadering punten te bespreken die meegenomen worden naar de CMR vergadering.

Uitgifte LC: 50% young potential en 50% SOL lijst.René

7.

06-11-2012

23-4-2013Nieuwe leerlingen:

 • Het streefaantal voor aankomend schooljaar is 100 leerlingen. Dit is o.a. gebaseerd op een meerjaren prognose van leerlingen die vanuit het basisonderwijs komt.

VCA groeit met 6,5%
8.

18-12-2012
05-02-2013
12-3-2013

Bezieling en Inspiratie:

 • Ouders informeren over de activiteiten.

Dit punt wordt naar het volgende overleg doorgeschoven.

Martien neemt in het kader van de bezieling en inspiratie op het VCA contact op met Lex v.d. Haterd.Martien van Vliet

9.

18-12-2012

Wifi: Kan dit vrijgegeven worden voor de leerlingen? ICT is hiermee bezig. De ouders krijgen de digitale gedragscode toegestuurd.
10.

18-12-2012

4-6-2013


De Back Office stopt in april 2013 in de huidige vorm. Zij komen dan alleen nog voor kennisuitwisseling bij elkaar.

Vanaf schooljaar 2013-2014 is er een applicatiebeheerder voor het Meridiaan College aangesteld voor 0,6 fte. De Back Office komt 1 x per week bijeen.


11.

05-02-2013

23-3-2013

Meerjareninvesteringsbegroting:

Na verduidelijking komt de MIB de volgende vergadering besluitvormend terug.

2 ouders geven positief advies en 1 ouder onthoudt zich van advies. De personeelsgeleding geeft unaniem instemming.


Koen

12.

05-02-2013

SBBO in Leusden wil ondergebracht worden bij het Vakcollege voor het praktijkdeel brood en banket. Dit wordt momenteel onderzocht.

Koen

13.

05-02-2013
4-6-2013

Er is nog geen uitsluitsel over de vakantie invulling 2013-2014.

In de CMR van 18 juni a.s. staat dit op de agenda. Koen vraagt de CMR geleding het voorstel te steunen van 1 week meivakantie en 1 week in juni.Koen

14.

12-3-2013
23-4-2013

Voorstel vanuit de oudergeleding DMR:

 • Het vacatiegeld voor het bijwonen van de vergadering komt ten goede aan de leerlingen vanaf schooljaar 2013-2014. De ouders bedenken waaraan ze dit bedrag aan kunnen schenken.

In de CMR is dit punt niet meer besproken.

Voorstel DMR: bijdragen aan de excursie voor degenen die dit niet kunnen betalen.Oudergeleding

15.

12-3-2013

Martien van Vliet neemt de plaats van René Bouwheer over in de CMR miv schooljaar 2013-2014. Martien loopt 2x mee.

Martien van Vliet

16.

12-3-2013

23-4-2013


4-6-2013

De DMR vraagt het MT te onderzoeken in hoeverre de functie van verzuimcoördinator binnen het Vakcollege vorm kan krijgen.

De taak wordt ondergebracht in de overformatie van het OOP.

De omvang van de taak wordt bepaald en daarna wordt besloten bij welke OOP-er deze wordt ondergebracht.


MT

17.

12-3-2013

23-4-2013

4-6-2013


DMR verkiezing:

Momenteel hebben 2 kandidaten naast de herkiesbare DMR leden zich aangemeld voor de DMR. Na 1 april volgt een verkiezing. De kandidaten introduceren zichzelf bij het personeel.

Margaretha Huls en Jan Schut zijn gekozen voor een 3-jarig termijn in de DMR. In het volgend overleg wordt er afscheid genomen van Rob Theben Terville en Carlo Smits.

Volgend schooljaar wordt een nieuw personeelslid afgevaardigd naar de CMR. Dit wordt in de vergadering van 4 juni a.s. besproken.

In de eerste vergadering van schooljaar 2013-2014 wordt gestemd over de afvaardiging naar de CMR.


Kandidaten

18.

12-3-2013

23-4-2013


4-6-2013

Deelformatieplan 2013-2014:

 • Het plan wordt informatief voorgelegd en verduidelijkt.

De opslagfactor wordt voor schooljaar 2013-2014 0,6. De DMR heeft unaniem instemming gegeven.

De deelformatie ligt ter advies en instemming voor aan de DMR. • Docenten worden geschoold om de bevoegdheden economie en natuurkunde/scheikunde te halen.

 • Namen worden geschrapt uit het deelformatieplan.

 • De werkmiddag wordt sinds de invoering van de kernteams uit de deskundigheidsbevordering bekostigd.

 • Blz 4: gebeid = gebied.

 • Blz 4: de 3 daagse cursus is intern en wordt niet in zijn geheel in de eerste week gegeven.

 • Blz 6: De klassen worden per richting uitgesplitst.

 • Blz 8: maximaal 21 lessen per week.

Onder voorbehoud van het doorvoeren van de wijzigingen geeft de oudergeleding unaniem positief advies en de personeelsgeleding unaniem instemming aan het deelformatieplan.

Koen

19.

12-03-2013

23-4-2013Takenlijst:

 • De takenlijst wordt doorgenomen en de wijzigingen doorgevoerd. 23 april komt de takenlijst ter instemming terug in het overleg.

 • Naschoolse activiteiten wordt niet uitgeven.

 • RT/dyslectiecoach.

 • Faalangst/ sociale vaardigheidstraining: 3 personen ipv 2

Met deze wijzigingen krijgt de takenlijst unaniem instemming en de ouders onthouden zich van advies.
20.

12-3-2013
23-4-2013

Taak projectleider/coördinator:

Dit punt komt terug in een volgend overleg.Er worden geen coördinatoren aangesteld.
21.

23-4-2013

De jaaragenda 2013-2014 wordt goedgekeurd.
22.

23-4-2013

Carlo Smits zit in de sollicitatiecommissie voor de taak eindexamensecretaris.
23.

23-4-2013

Het schoolplein moet sigarettenpeuken vrij worden.
24.

4-6-2013

SOP: onder voorbehoud van het doorvoeren van de wijzigingen geven 6 leden instemming en 2 leden onthouden zich van instemming.
25.

4-6-2013

Hans neemt afscheid van René Bouwheer, Walter Stekelenburg, Rob Theben Terville en Carlo Smits.
26.

18-12-2012

Volgend overleg: dinsdag 1 oktober 2013 van 19.30 tot 22.00 uur. Vanaf 20.00 uur is de directie aanwezig.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina