Actualisering van de Belgische Nationale Biodiversiteitsstrategie 2006-2016Dovnload 454.05 Kb.
Pagina1/16
Datum26.08.2016
Grootte454.05 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Biodiversiteit 2020Actualisering van de Belgische Nationale Biodiversiteitsstrategie 2006-2016

Ondersteunend document bij de voorgestelde updates voor de doelstellingen van de NBS (Doc. 3)

15 mei 2013


Uitwerkingsprocedure


Nationale Biodiversiteitsstrategieën en Actieplannen zijn de voornaamste instrumenten om het Verdrag inzake biologische diversiteit op nationaal niveau te implementeren, daaronder begrepen het ondersteunen van de implementatie van biodiversiteit in de planning en activiteiten van alle sectoren die een (positieve en negatieve) stempel kunnen drukken op biodiversiteit. Op 26 oktober 2006 keurde de Interministeriële Conferentie Leefmilieu de Belgische Nationale Biodiversiteitsstrategie (NBS) 2006-2016 goed. Deze Conferentie is samengesteld uit de bevoegde ministers van de Federale Overheid en van de drie Gewesten van België (Vlaanderen, Brussel, Wallonië). Dit is een uniek nationaal document over het biodiversiteitsbeleid dat zowel de verantwoordelijkheden van de federale als gewestregeringen behelst en waarmee België tegemoetkomt aan zijn Europese en internationale verbintenissen.
Het actualiseren van de Nationale Biodiversiteitsstrategie is een buitenkans om de ambitieuze globale afspraken die tijdens de 10de Conferentie van de Partijen van het Verdrag inzake biologische diversiteit (VBD) in Nagoya tijdens het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie einde 2010 werden gemaakt, en de resultaten van de elfde Conferentie van de Partijen in 2012 om te zetten naar een nationaal beleid. Deze actualisering neemt ook de bijdrage van België tot invoering van de EU-Biodiversiteitsstrategie 2020, de Conclusies van de Raad van de EU over biodiversiteit en andere engagementen tot 2013 over andere overeenkomsten die aangaande biodiversiteit werden gesloten in aanmerking. Deze kaderdocumenten dienen als referentie voor de ontwikkeling en actualisering van strategieën en acties door de Federale, Gewest- en Gemeenschapsregeringen, en op het niveau van de provincies en gemeenten.
De Stuurgroepen “Verdrag inzake Biodiversiteit” en “Natuur” gaven gezamenlijk de aanzet tot de actualisering van de Belgische Nationale Biodiversiteitsstrategie 2006-2016. In deze stuurgroepen zetelen zowel de bevoegde Regionale en Federale overheden, als wetenschappers en NGO's actief op het vlak van milieu1. Deze stuurgroepen werden binnen het Belgisch Coördinatiecomité voor Internationaal Milieubeleid onder de auspiciën van de Interministeriële Conferentie Leefmilieu opgericht.
In 2011 werd via een tussentijdse stand van zaken nagegaan hoever het met de implementatie tot op 31 december 2011 stond. Aan het einde van dat proces werden aanbevelingen over de actualisering van de NBS geformuleerd. In maart 2012 besloot de Interministeriële Conferentie Leefmilieu om de looptijd van de huidige strategie met vier jaar, tot 2020 te verlengen. Zo kan de strategie tijdens het actualiseringsproces in 2012 met de internationale verbintenissen die in het kader van verdragen inzake biodiversiteit en op Europees niveau werden aangegaan, worden bijgestuurd en kunnen ook de conclusies van de tussentijdse stand van zaken van de implementatie van de NBS en de aanbevelingen die voor de actualisering van de NBS werden geformuleerd, erin worden verwerkt2.
Het voorontwerp van de geactualiseerde strategie wordt tussen 14 mei en 12 juli 2013 op de website www.biodiv.be/public-consultation aan een openbare raadpleging onderworpen. Op 13 juni 2013 wordt het voorontwerp tijdens een dialoog met de betrokken actoren besproken, daarop worden vertegenwoordigers van de burgermaatschappij, vakbonden uit de privésector en de administraties uitgenodigd.

Om tegemoet te komen aan de verbintenissen die mondiaal en op Europees niveau werden aangegaan, zoomt de actualisering van de NBS in op een aantal kwesties:

 1. Het aanpakken van opkomende risico's en de impact van interne handel in levende soorten

 2. De bescherming en het herstel van de biodiversiteit en hiermee verbonden ecosysteemdiensten via beschermde gebieden - groene infrastructuur - herstel - geen nettoverlies. Identificeren van routes voor de introductie van niet-inheemse invasieve soorten (IAS)

 3. Geleidelijke afschaffing van perverse stimulansen en gebruik van richtlijnen voor de integratie van de waarden van biodiversiteit en ecosysteemdiensten, ook in ontwikkelingsstrategieën, planningsprocessen en rapporteringssystemen. Ontwikkelen van een aanpak om deze waarden op te nemen in de nationale boekhouding

 4. Implementeren van het Nagoya Protocol

 5. In kaart brengen van de ecosysteemdiensten in België en evalueren van hun economische waarde

 6. Toezien op de implementatie en handhaving van de biodiversiteitswetgeving

 7. Betrekken van provincies, steden en andere lokale overheden

 8. Meer middelen (onder meer via innovatieve mechanismen) inzetten en verbeteren van de capaciteiten

De goedkeuring van een strategie is gewoon een eerste stap. Het bereiken van de doelstellingen van de NBS vormt een grotere uitdaging. De actieve deelneming van niet alleen de milieugemeenschap, maar van alle relevante betrokken actoren (Gewest-, Federale en lokale overheden, de Gemeenschappen, Provincies en Gemeenten, de actoren van het biodiversiteitsbehoud, de bedrijfssector, de wetenschappelijke instellingen, niet-gouvernementele organisaties en de samenleving als geheel) tijdens het komende decennium zal cruciaal zijn voor het toekomstige leven en het veiligstellen van ons welzijn. De geactualiseerde NBS moet in de planning en activiteiten van al die sectoren waarvan de activiteiten afhangen van, of die een (positieve of negatieve) stempel kunnen drukken op biodiversiteit worden geïntegreerd en worden opgenomen in de herziening van de federale en regionale actieplannen3.Biodiversiteit 2020 – De Actualisering van de Belgische Nationale Biodiversiteitsstrategie 2006-2016 zal in september 2013 door de Interministeriële Conferentie Leefmilieu worden goedgekeurd; daarin zetelen:


 • Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit (Voorzitter van de Conferentie)

 • Evelyne Huytebroeck, Minister van Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Joke Schauvliege, Minister van Leefmilieu van het Vlaams Gewest

 • Philippe Henry, Minister van Leefmilieu van het Waals Gewest

 • Jean-Pascal Labille, Minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

 • Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen, en Wetenschapsbeleid

 • Koen Geens, Federaal Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling

 • Johan Vande Lanotte, Federaal Minister van Economie, Consumenten en Noordzee

 • Sabine LARUELLE, Federaal Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

 • Carlo DI ANTONIO, Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed van het Waals Gewest

 • Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, de Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke kansen van de Franse Gemeenschap

 • Isabelle WEYKMANS, Minister van Cultuur, Media en Toerisme van de Duitse GemeenschapInhoudsopgave

Uitwerkingsprocedure 1

Voorwoord 5

Beleidssamenvatting 5

Deel I: Inleiding 8

Deel II. Het Belgische politieke kader 9

Deel III. Leidende beginselen, concepten en benaderingen 9

Deel IV. De bijgewerkte Strategie tot 2020 9

IV.1 - Ons streefdoel 9

Visie tot 2050 9

Algemene doelstelling van de Strategie tot 2020 9

IV.2 - Strategische doelstellingen 10

Doelstelling 1. De belangrijkste componenten van biodiversiteit in België identificeren en opvolgen 11

Doelstelling 2. De effecten van bedreigende processen en activiteiten en hun oorzaken onderzoeken en opvolgen 11

Een gepaste opvolging omvat het uitvoeren van jaarlijkse metingen/observaties van de gekozen vormen van biodiversiteit en indicatoren van de activiteiten om deze te vergelijken met de huidige status van de biodiversiteit en de druk van bedreigende activiteiten. Deze vergelijking, samen met een studie van de oorzaken van bedreigende processen, is uiterst nuttig voor een adaptief beheer van bedreigende activiteiten. Cruciale vragen die gesteld moeten worden bij de opvolgingsprocedure kunnen gebaseerd zijn op het voorgestelde “Kader voor het ontwerp van nationale opvolgingsprogramma's en indicatoren” Indicatorkader voor het Strategisch Plan voor Biodiversiteit 2011–2020 en de Aichi Biodiversiteitsdoelen (VBD Beslissing XI/3) voorgesteld door het VBD en de EU-hoofindicatoren ontwikkeld door het Europees Milieuagentschap (Streamlining European Biodiversity Indicators, SEBI 2020). 12

Doelstelling 3. Biodiversiteit en ecosysteemdiensten in België op peil houden of herstellen tot een gunstige behoudsstatus rehabilitate 12

Doelstelling 4. Duurzaam gebruik van de componenten van biodiversiteit garanderen en promoten 20

Doelstelling 5. De integratie van de zorg voor biodiversiteit in alle relevante sociale en economische sectorale beleidslijnen verbeteren 23

Doelstelling 6. Bijdragen tot een eerlijke toegang tot en een billijke verdeling van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van genetische rijkdommen en deze promoten - ABS 26

Doelstelling 7. Wetenschappelijke kennis over biodiversiteit verbeteren en communiceren 32

Doelstelling 8. De gemeenschap betrekken via communicatie, onderwijs, bewustmaking en opleiding 37

Doelstelling 9. Het regelgevingskader rond biodiversiteit versterken en de uitvoering, naleving en handhaving van de wetgeving inzake biodiversiteit verzekeren 39

Doelstelling 10. Samenhang tussen en coherente implementatie van verbintenissen en overeenkomsten inzake biodiversiteit garanderen 40

Doelstelling 11. Een voortgezette en effectieve internationale samenwerking garanderen voor het beschermen van de biodiversiteit 40

Doelstelling 12. De internationale agenda van de verdragen inzake biodiversiteit beïnvloeden 43

Doelstelling 13. De Belgische inspanningen opdrijven om biodiversiteitsvraagstukken op te nemen in relevante internationale organisaties en programma's 44

Doelstelling 14. Duurzaam bosbeheer in andere landen promoten 45

Doelstelling 14. Promoten van de betrokkenheid van steden, provincies en andere lokale overheden bij de uitvoering van de NBS 2020 45

Doelstelling 15. De toevoer van adequate middelen voor biodiversiteit garanderen 46

Deel V: Implementatie en opvolging van de Strategie 50

Lijst van afkortingen 56

Glossarium 57

Referenties 57

Bijlage 1: Biodiversiteitsactoren in België 57

Bijlage 2: Belangrijkste internationale overeenkomsten en instrumenten die rechtstreeks relevant zijn voor de biodiversiteit 57

Bijlage 3: Belangrijkste internationale organisaties die een impact hebben op de biodiversiteit 57

Bijlage 4: Samenhang van de Aichi-doelen met de EU-strategie voor biodiversiteit 2020 en de NBS 57

VBD mijlpalen in België 67  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina