Actualiteiten vng jeugdDovnload 32.28 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte32.28 Kb.
Actualiteiten VNG Jeugd | Inrichting administratie en landelijke inkoop | November 2014
Veel gemeenten zijn op dit moment bezig hun administratieve processen in te richten om declaraties te kunnen ontvangen en betalingen te kunnen doen. De VNG krijgt daarover veel vragen. We hebben alle informatie hierover in deze nieuwsbrief samengevat. Ook informeren we gemeenten over de landelijke inkoop, omdat de inkoop ook raakt aan de inrichting van administratieve processen.
De volgende onderwerpen komen aan de orde


 1. Naar een ingerichte betalingsadministratie jeugd in 8 stappen

 2. Woonplaatsbeginsel: vaststelling gezag en afspraken bij verhuizing

 3. Stand van zaken initiële vulling

 4. Standaarden voor maandelijkse facturatie achteraf

 5. Landelijke inkoop: tariefsinformatie

 6. Landelijke inkoop: melding aanvang zorg

 7. Landelijke inkoop: informatie voor verwijzers
 1. Naar een ingerichte betalingsadministratie Jeugd in 8 stappen

Eén van de processen die gemeenten moet inrichten, is het bedrijfsvoeringproces in de backoffice. Om gemeenten te helpen snel inzicht te krijgen in de stappen die nog gezet moeten worden, biedt de VNG een Model Inrichting Declaratieproces. In dit model vindt u de acht kritische punten die u afgesproken dan wel ingeregeld moet hebben, om klaar te zijn voor het afhandelen van declaraties en facturen in 2015. U kunt het model hier vinden.

 1. Woonplaatsbeginsel: vaststelling gezag en afspraken bij verhuizing

In de bestuurlijke Commissie Jeugd van oktober zijn principeafspraken tussen gemeenten gemaakt over hoe om te gaan met het vaststellen van het gezag en welke afspraken gemeenten onderling maken bij verhuizing. Dat heeft geleid tot een factsheet


 1. Initiële vulling jeugdzorgVia dit project worden de gegevens van zittende cliënten die onder de AWBZ, ZVW of JeugdzorgPlus vallen, en straks onder de Jeugdwet vallen, naar gemeenten overgedragen. Bijna alle gemeenten hebben zich inmiddels aangemeld. In dit bericht ziet u welke vervolgstappen moeten worden genomen. 1. Standaarden voor maandelijkse facturatie achteraf

Veel gemeenten hebben in het kader van inkoop met aanbieders afgesproken dat ze maandelijks achteraf factureren. Niet iedere aanbieder is dat nu gewend. Soms omdat ze nu gesubsidieerd worden (jeugd- en opvoedhulp, JeugdzorgPlus), soms omdat ze met DBC’s werken die je niet maandelijks af kunt sluiten (jeugd-GGZ). De VNG spreekt maandelijkse facturatie achteraf ook af met landelijke aanbieders, op een aantal uitzonderingen na.

Voor maandelijkse facturatie achteraf kunnen aanbieders het ‘Standaardbericht JW303” gebruiken. Dat vindt u op www.visd.nl/standaarden. Voorwaarde is wel dat een aanbieder op VECOZO is aangesloten, zodat ze dit bericht kunnen sturen. Gemeenten worden via het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGK) op VECOZO aangesloten, zodat ze de facturen kunnen ontvangen.Voor alle aanbieders die nog niet met JW303 kunnen werken, is VWS bezig met de ontwikkeling van een exceltool dat facturen alsnog in het gewenste JW303 format plaatst.


 1. Landelijke inkoop: tariefsinformatieDe tarieven die de VNG is overeengekomen met landelijke aanbieders voor specialistische functies, worden gericht verspreid aan gemeenten via een beveiligd bestand. In iedere gemeente is één contactpersoon die dit bestand per email krijgt. U krijgt dit bestand uiterlijk maandag 24 november. Als voor u niet duidelijk is wie binnen uw gemeente dit bestand gekregen heeft, kunt u mailen naar lc@vng.nl Bij dit bestand vindt u informatie over de korting die is toegepast en het ritme waarin gefactureerd wordt.


 1. Landelijke inkoop: melding aanvang zorgIn het landelijk raamcontract is opgenomen dat op het moment dat een aanbieder een hulpverleningsplan heeft opgesteld voor een jeugdige, hij een melding doet bij de gemeente die op grond van het woonplaatsbeginsel moet betalen voor de te leveren zorg. Op die manier weet een gemeente, eerder dan dat de eerste factuur komt, van de instroom van een kind dat door een arts of rechter toegang tot jeugdhulp heeft gekregen en in een zorgfunctie die binnen het landelijk raamcontract valt.
Dit zogenaamde MAZ (Melding Aanvang Zorg)-bericht, wordt naar verwachting per 1 april 2015 door VECOZO ondersteund. Tot die datum vraagt de VNG aanbieders gemeenten de informatie handmatig toe te sturen. Dit is het format dat de aanbieder daarbij gebruikt (met uitzondering van de aanbieders met de zorgfunctie vrouwenopvang voor eergerelateerd geweld en loverboyproblematiek: zij versturen in plaats van de gegevens a t/m c een code om de veiligheid van deze vrouwen te waarborgen):


  1. Naam van de Jeugdige:  1. Geboortedatum van de Jeugdige:  1. BSN van de Jeugdige:  1. Geleverde ondersteuning:  1. Het volume van de ondersteuning:als opmerking neemt u op:

Onder verwijzing naar de overeenkomst landelijke inkoopafspraken specialistische jeugdzorg, die tussen de VNG en [jeugdhulpaanbieder] is afgesloten (zie www.vng.nl/landelijke-inkoop-jeugdzorg), roep ik bij deze de werking in van de Raamovereenkomst, op grond van artikel 7.3 van de Raamovereenkomst, tussen uw Gemeente en ons, betreffende de functie [xxx]

 1. Landelijke inkoop: informatie voor verwijzers

Hieronder vindt u een tekstkader met ‘standaard’ informatie die u aan uw verwijzers in de regio kunt doorgeven. In het hele land kan verwezen worden naar via de raamcontracten van de VNG landelijk ingekochte zorg.


De VNG heeft raamovereenkomsten gesloten met landelijke voorzieningen voor specialistische jeugdhulp. De VNG heeft hiermee contracten gesloten die voor alle gemeenten gelden, zodra zij op grond van het woonplaatsbeginsel bepaalde jeugdhulp dienen te betalen.
Criteria voor de landelijke zorgfuncties zijn het aantal cliënten (laag), ordening van het aanbod (landelijk) en de (zorg)inhoud van het aanbod (specialistisch). Voor een toelichting verwijs ik u graag naar www.vng.nl/landelijke-inkoop-jeugdzorg. Hier is naast de gepubliceerde raamovereenkomsten en Programma’s van Eisen, ook een lijst te vinden met de organisaties die de VNG per landelijke zorgfunctie heeft gecontracteerd.
Wij willen u hier graag op wijzen, zodat u weet dat u tevens naar deze zorgfuncties en deze jeugdhulpaanbieders kunt verwijzen, naast de eigen lokale en (boven)regionale ingekochte hulp.
Mocht u hier vragen over hebben, dan verwijzen wij u graag naar de Landelijke Coördinatie van deze contracten: lc@vng.nl.

U kunt daarbij ook een tabel voegen met de landelijk ingekochte functies:


Deze functies zijn landelijk ingekocht:Functie

Aanbieder

Jeugdzorgplus (machtiging van de rechter nodig)
a) JeugdzorgPlus voor jongeren onder 12 jaar;

Horizon

b) Zeer Intensieve kortdurende Observatie en Stabilisatie

Horizon

c) Gesloten opname van tienermoeders tijdens zwangerschap of met pasgeboren kind

Intermetzo

GGZ
a) Eetstoornissen

Altrecht GGz (Rintveld) en Rivierduinen (Ursula )

b) Autisme

Dr. Leo Kannerhuis en Yulius

c) Persoonlijkheidsstoornissen

De Viersprong

d) GGZ voor doven en slechthorenden

GGMD, Pro Persona en Lentis

e) Psychotrauma / complex trauma

Centrum ’45 en Fier

f) Kinder- en jeugd psychiatrie universitair en academisch

Afdelingen universitaire en academische ziekenhuizen kinder- en jeugdpsychiatrie: UMC Utrecht, Erasmus MC, academisch deel van De Bascule, Curium, Accare en Karakter1 en overige academische functies in Groningen, Maastricht en Nijmegen (chronische vermoeidheid).

g) Adoptie- en hechtingsspecifieke stoornissen

Basic Trust

h) Forensische jeugdpsychiatrie klinisch

GGZ Eindhoven (De Catamaran)

Jeugd sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (LVB ZZP 4 en 5 met toeslag op tarief, 125 plekken)

Ambiq, ’s Heeren Loo (Groot Emaus), Koraal Groep (De la Salle) en Pluryn (de Beele)

Expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties onder 18 jaar.

Fier, Kompaan en de Bocht

Observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling

De Hondsberg

Erkende gedragsinterventies (alleen die worden ingezet in strafrechtelijk kader!)

Aanbieders zijn te vinden op website VNG

www.vng.nl/landelijke-inkoop-jeugdzorg

Voedselweigering bij peuters

SeysCentra

Forensisch-medisch onderzoek bij minderjarigen

Forensische Polikliniek voor Kindermishandeling


Heeft u vragen? Bel het OTD! Wij beantwoorden graag al uw vragen. Neem contact met ons op via otd@vng.nl of bel 070-3738398 • www.vng.nl/declaratiejeugd

 • www.vng.nl/landelijke-inkoop-jeugdzorg


VNG, november 2014


1 Voor De Bascule, Curium, Accare en Karakter geldt dat ze deels onder landelijke afspraak vallen. Er is gekozen voor een geografische afbakening, regio’s met grote omzet contracteren zelf, de rest valt binnen het raamcontract. Hierover is een apart factsheet.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina