Adhd en add wat is adhd?Dovnload 56.65 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte56.65 Kb.
ADHD en ADD
Wat is ADHD?

ADHD is een stoornis waarbij kinderen moeite hebben zich te concentreren en aandacht vast te houden. Opvallend daarbij is dat er ook sprake is van bepaalde vormen van impulsiviteit en hyperactiviteit. ADHD betekent voluit geschreven Attention Deficit Hyperactivity Dysorder.

ADHD bestaat ook in de vorm waarbij alleen sprake is van een stoornis in de aandacht – zonder impulsiviteit en hyperactiviteit. Dit heet eveneens ADHD, maar men spreekt dan eerder van ADD (attention Deficit Disorder Without Hyperactivity).
Hoe komt ADHD?

Kinderen met ADHD kunnen de belangrijke en onbelangrijke prikkels moeilijk uit elkaar houden. Alle prikkels lijken even sterk binnen te komen, waardoor ze veel meer worden afgeleid en daardoor weer onrustig worden.

Die leerlingen horen niet alleen de juf praten maar ook alle andere geluiden om hun heen, waardoor ze zich niet meer kunnen ’focussen’.

De leerlingen met ADHD geven snel op. Dit komt doordat ze meer inspanning moeten verrichten om zich alleen te concentreren op wat de juf zegt.


Het kind heeft niet het vermogen om een selectie te maken uit alle prikkels die binnen komen. Daardoor kan de leerling zijn aandacht niet blijvend op de taak richten. Het niet kunnen onderdrukken van onbelangrijke prikkels wordt ook wel inhibitiezwakte genoemd.
De kernproblemen bij ADHD zijn:

Aandachts- en concentratiestoornissen, hyperactiviteit en impulsiviteit.

Aandachts- concentratie stoornissen

Hyperactiviteit

Impulsiviteit

Geen aandacht voor details

Onrustig bewegen met handen en voeten

Het antwoord eruit gooien voordat vragen afgemaakt zijn

Moeite om aandacht te houden bij de taak

Opstaan als zitten verwacht wordt

Moeite hebben om op zijn/haar beurt te wachten

Niet lijken te luisteren

Rondrennen of overal op klimmen

Verstoren van de bezigheden van anderen

Aanwijzingen niet opvolgen of taken niet kunnen afmaken

Moeite hebben met rustig kunnen spelen
Moeite met organiseren van taken

In de weer zijn of maar doordraven
Afkeer hebben van taken die langdurig geestelijke inspanning vergen

Excessief praten
Gemakkelijk afgeleid wordenVergeetachtig zijn
Symptomen ADHD

Het beeld van ADHD verandert snel met de leeftijd. Bij jonge kinderen staan de gedragsproblemen met hyperactiviteit op de voorgrond. 


Bij schoolgaande kinderen zijn er problemen met taakgericht gedrag, waardoor de schoolprestaties afnemen. Ook blijken er vaak problemen te zijn in de omgang met leeftijdgenoten en met zaken als zelfbeeld en zelfvertrouwen. 
Bij pubers zijn er vaak problemen in de contacten met leeftijdgenoten. Opvallend is dat sprake is van een verhoogd risico op overmatig gebruik van nicotine, alcohol en drugs. Daarnaast blijkt ook dat die groep vaker betrokken is bij ongelukken in het verkeer. 
Op de jongvolwassen leeftijd worden problemen met werk en studie steeds duidelijker. 
De invloed van ouders, docenten en therapeuten op het gedrag neemt met de ouder worden af, terwijl jongeren met ADHD het lang niet altijd redden zonder dagelijkse leiding en toezicht.
Vergelijking ADHD meisjes en jongens

Er zijn drie typen ADHD: 1.Het overwegende niet oplettend: dit wordt ook wel het ADD type genoemd en zijn meestal meisjes. 2. Hyperactieve en impulsieve type komt meestal voor bij jongens.3. Gemengd type komt ook weer vooral voor bij jongens.


Het is bekend dat ADHD vaker bij jongens dan bij meisjes voorkomt; geschat wordt twee tot vier keer zo vaak.

Jongens met ADHD zijn te herkennen aan:

-snel afgeleid

-hyperactief

-impulsief in hun handelingen

Meisjes:


-concentratieproblemen

- kunnen tot problemen leiden op school

-concentratieproblemen, maar storen de rest van de klas niet.

-meisjes geven minder lastig gedrag in de klas dan jongens.Erfelijkheid/ hersenen

In de jaren 80 van de 20ste eeuw werden nieuwe manieren uitgevonden om de hersenen in beeld te brengen. Dus, voor die tijd was het heel moeilijk om het vast te stellen.

Als je naar de familie van kinderen met ADHD kijkt dan vind je meestal minstens een bloedverwant met een gelijksoortig probleem.

Dus hieruit leiden we af dat ADHD erfelijk is, en dus in je genen zit.De problemen die met ADHD samenhangen worden veroorzaakt door een scheve verhouding van de chemische boodschappers dopamine en noradrenaline in de voorhoofdskwabben (het regelcentrum) en andere belangrijke gebieden van de hersenen. 

Een kind met ADHD is door een tekort aan dopamine niet in staat om de belangrijke boodschappen te selecteren uit de stroom van informatie waarmee de hersenen worden bestookt. 

Noradrenaline speelt een andere rol. Het is de chemische boodschapper die een 'vecht of vlucht'-reacties opwekt - het instinct van in het nauw gedreven dieren om te vechten of weg te rennen. Noradrenaline bereidt je voor op actie. 


ADHD en ADD in de klas

- Houd dezelfde structuur aan. Wanneer een ADHD leerling dit niet in de hand heeft zal hij proberen controle te krijgen door negatief aandacht te vragen.

- Geef inzicht in de lessituatie. Maak het begrijpelijke en overzichtelijke.

- Korte pauze. Omdat hun in een korte tijd heel veel inspanning moeten geven is het goed om er korte pauzes in te zetten.

- Maak lesbrieven waarin hoofdpunten zijn opgenomen. Daardoor zorg je ervoor dat de opdracht en de theorie goed te volgen zijn.

- Boeken; zorg voor zo weinig mogelijk boeken. Als er hele bladzijdes tekst zijn zorg er voor dat er een wit vel op de helft van de tekst wordt gezet dan is er minder afleiding.

-Zorg ervoor dat de leerling zo gericht mogelijk kan werken dus een opdracht per keer.

- Zorg voor een stappenplan; maak voor het uitvoeren van een opdracht een stappenplan.

- Tekenopdrachten op een groot vel; op een klein formaat kan ADHD leerlingen frustreren.

- Zorg voor een opdracht met snel resultaat, hierdoor verliest de leerling minder snel zijn aandacht.

- Geef concrete instructies

Wat is ADD?

Een kind met ADD valt niet gelijk op. Vooral in de thuissituatie worden de problemen met ADD goed zichtbaar. Het kind komt vaak over alsof het droomt, ongeïnteresseerd is en geen motivatie heeft om dingen te doen. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de grote moeite dat het kind heeft om de eigen gedachten te ordenen waardoor concentratieproblemen ontstaan.

-Ze hebben meer dan gemiddeld moeite om aan het werk te gaan. Daar kunnen ze niets aan doen; Het heeft o.a. te maken met een dopamine tekort in de hersenen. 

-Ze slagen er niet in de aandacht bij de taak te houden, behalve als deze in hun ogen interessant is. Dit heeft natuurlijk iedereen, maar deze kinderen hebben dat véél sterker. Ook dit is neurobiologisch bepaald. 

-Zijn vaak dromerig (ADD: Alle Dagen Dromerig).

-Hyperfocus: volledig opgaan in dat wat hen bezighoudt, waardoor ze vaak vergeten van taak te wisselen.

-Denken vaak ver vooruit en weten dan niet wat er nu aan de orde is. 

-Geven te weinig aandacht aan details.

-Lijken niet te luisteren als ze aangesproken worden.

-Volgen aanwijzingen niet op, komen verplichtingen niet goed na.

-Raken vaak dingen kwijt, hebben het huiswerk niet bij zich, enz.

-Schrijven huiswerk niet in de agenda (of schrijven het wel op maar kijken er nooit meer naar).

-Deze kinderen komen vaak te laat. 

-Ze worden makkelijk afgeleid door uitwendige prikkels en door hun eigen gedachten.

-Zijn vaak vergeetachtig bij dagelijkse activiteiten.

-Kunnen vaak niet vertellen wat er net geleerd is, ook al weten ze het wel.

-Ze zijn ongeorganiseerd en chaotisch.

-In gedachten vaak met twee of meer dingen tegelijk bezig.

-Lijken rustig, maar hebben last van "chaos" in het hoofd; meerdere gedachtes tegelijk.

-Reageren vaak met "vertraging" op een prikkel van buitenaf. De informatie komt wel binnen, maar de prikkelverwerking duurt langer.

-Moeite met het "produceren" van werk. Ze snappen de leerstof wel, maar krijgen het niet op papier.

-Moeite met het sociale gebeuren in de klas. Ze hebben vaak weinig vrienden. 

-Lijken vaak passief en inactief.

-Kinderen met ADD staan niet graag in het middelpunt van belangstelling. Houd hier rekening mee bij spreekbeurten e.d.
-Hiertegenover staan ook een flink aantal positieve kenmerken:

-Ze zijn uitgerust met extra concentratievermogen bij interesse (hyperfocus).

-Vaak zijn ze fantasierijk, met een groot voorstellingsvermogen.

-Deze kinderen hebben vaak een creatief talent (acteren, zingen, schrijven, tekenen, enz.)

-Handig.

-Hebben vaak veel humor.

-Ze zijn perfectionistisch.

-Ze denken vaak ver voor uit.

-Vaak hebben ze een groot probleemoplossend vermogen.

-Thinking "out of the box."

-Ze zijn gevoelig, emotioneel en betrokken.  

-Ze willen graag maximale resultaten leveren.

-Rustig (in gedrag, niet in hun hoofd). 

-Ze bezitten een groot inlevingsvermogen.

-Ze zijn vaak veelzijdig.

-Beschikken over veel doorzettingsvermogen


ADD en ADHD

ADD wordt wel vergeleken met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), maar dan zonder de hyperactiviteit en impulsiviteit. Een kind met ADD kan zich als het nodig is hyperfocussen op een bepaalde activiteit. Hyperfocussen houdt in dat je jezelf enorm intens kunt concentreren op een bepaalde zaak. Dit kost veel, heel veel energie waardoor andere zaken moeilijker worden. ADD is in tegenstelling tot ADHD niet duidelijk zichtbaar bij kinderen. Rond de middelbare schoolperiode wordt ADD pas goed zichtbaar. Er wordt wel gezegd dat de hyperactiviteit bij ADD zich in het hoofd afspeelt en zich niet uit in gedrag zoals bij ADHD.
Verschillen tussen ADD en ADHD

Er zijn meer verschillen tussen ADD en ADHD dan de hyperactiviteit. Door de verschillen in problematiek verschilt ook de aanpak hiervan. De belangrijkste verschillen zijn:ADD

ADHD

Bij een taak komt het kind moeizaam op gang.

Bij het uitvoeren van een taak is het kind erg druk.

Het kind kan slechts één ding tegelijk doen, vaak wel goed

Het kind doet meerdere dingen tegelijk, maar maakt zaken niet af.

De activiteiten zijn wisselend en verschillend.

Het kind denkt niet na over de gevolgen van een actie.

Hypo-actief: gefocust op één onderwerp.

Hyperactief: erg beweeglijk.

Dagdromen en veel in eigen gedachten en fantasie zitten komt vaak voor.

Snel afgeleid door externe prikkels.

Activiteiten worden langzaam uitgevoerd.

Verschillende activiteiten worden snel achter elkaar uitgevoerd.


ADD bij meisjes/vrouwen

Mensen met ADD vertonen geen hyperactief gedrag, hierdoor worden veel kinderen met ADD over het hoofd gezien. Bovendien komt ADD volgens onderzoekers vaker voor bij meisjes. Deze meisjes leren zich door gebruik te maken van hun hoge intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen, manieren aan om hun ADD symptomen te verhullen. Deze positieve en negatieve aanpassingen integreren steeds meer met de persoonlijkheid. De ADD symptomen worden als ware bedekt met een deken van gedragspatronen, vaak tegen hoge emotionele kosten. Het resultaat is steeds vaker chronische lichamelijke en emotionele uitputting op volwassen leeftijd. Vaak bij vrouwen tussen de 20 en 35 jaar.

Door hoge eisen aan zichzelf te stellen en er perfectionistisch zijn, dwingen ze zichzelf geen onvolledig of slordig werk af te leveren. Dit kan resulteren in een gevoel van overmatige bezorgdheid, aan laag zelfrespect en het gevoel van schaamte en onder prestatie. Bij vrouwen op volwassen leeftijd met ADD, zullen vaker kenmerken hebben van depressiviteit, ze zijn vaker neerslachtig, hebben een verminderd gevoel controle, en hebben een lagere zelfwaarde.
Tips voor omgang kind met ADD

Belangrijk in de omgang met een kind dat ADD heeft is duidelijk zijn. Zorg ervoor dat er in huis duidelijke regels zijn. Zorg er voor dat het kind zelfvertrouwen krijgt. Zelfvertrouwen kun je opbouwen door een door structuur en regelmaat aan te bieden in het leven van het kind. Bereid het kind altijd voor op nieuwe dingen of omgevingen. Geef het kind de ruimte om bepaalde zaken zelf te kunnen bepalen, maar zorg wel dat het overzichtelijk blijft. Meerkeuze opties werken heel goed. Biedt het kind verschillende opties aan en laat het er eentje kiezen.

Heb geduld bij een kind met ADD want vaak heeft het tijd nodig om de concentratie te vinden om bepaalde zaken te doen. Ook is een kind met ADD langer bezig om opdrachten en taken af te krijgen.

DSM IV ADHD en ADD

A. Ofwel (1), ofwel (2):
(1) Zes (of meer) van de volgende symptomen van aandacht tekort zijn gedurende ten minste zes maanden aanwezig geweest in een mate die onaangepast is en niet past bij het ontwikkelingsniveau:
Aandacht tekort • (a) slaagt er vaak niet in voldoende aandacht te geven aan details of maakt achteloos fouten in schoolwerk, werk of bij andere activiteiten

 • (b) heeft vaak moeite de aandacht bij taken of spel te houden

 • (c) lijkt vaak niet te luisteren als hij/zij direct aangesproken wordt

 • (d) volgt vaak aanwijzingen niet op en slaagt er vaak niet in schoolwerk, karweitjes af te maken of verplichtingen op het werk na te komen (niet het gevolg van oppositioneel gedrag of van het onvermogen om aanwijzingen te begrijpen)

 • (e) heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activiteiten

 • (f) vermijdt vaak, heeft een afkeer van of is onwillig zich bezig te houden met taken die een langdurige geestelijke inspanning vereisen (zoals school- of huiswerk)

 • (g) raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of bezigheden (bijvoorbeeld speelgoed, huiswerk, potloden, boeken of gereedschap)

 • (h) wordt vaak gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels

 • (i) is vaak vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden(2) Zes (of meer) van de volgende symptomen van hyperactiviteit-impulsiviteit zijn gedurende ten minste zes maanden aanwezig geweest in een mate die onaangepast is en niet past bij het ontwikkelingsniveau:

Hyperactiviteit • (a) beweegt vaak onrustig met handen of voeten, of draait in zijn/haar stoel

 • (b) staat vaak op in de klas of in andere situaties waar verwacht wordt dat men op zijn plaats blijft zitten

 • (c) rent vaak rond of klimt overal op in situaties waarin dit ongepast is (bij adolescenten of volwassenen kan dit beperkt zijn tot subjectieve gevoelens van rusteloosheid)

 • (d) kan moeilijk rustig spelen of zich bezighouden met ontspannende activiteiten

 • (e) is vaak 'in de weer' of 'draaft maar door'

 • (f) praat vaak aan een stuk door


Impulsiviteit • (g) gooit het antwoord er vaak al uit voordat de vragen afgemaakt zijn

 • (h) heeft vaak moeite op zijn/haar beurt te wachten

 • (i) verstoort vaak bezigheden van anderen of dringt zich op (bijvoorbeeld mengt zich zomaar in gesprekken of spelletjes)


Bronnen:

Boek: Leerkrachten primair onderwijs, Arga Paternofte en Henny de Kruif

Boek: Balans belicht, Pubers, Demeest recente inzichten over ADHD bij pubers, Arga Paternotte en anderen

ADHD and the brain

Tijdschrift Balans magazine, maart 2013, nr. 3

Kunstzone, oktober 2002, nr 10http://allesoveradd.blogspot.nl/2007/09/add-bij-vrouwen.html

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embeddedHYPERLINK "http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ri2BagoDwvI"&HYPERLINK "http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ri2BagoDwvI"v=ri2BagoDwvI

Vrouwen met adhdhttp://www.levente.nl/vrouwen.htm

http://www.youtube.com/watch?v=u82nzTzL7To

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/64045-verschillen-tussen-add-en-adhd-bij-kinderen.html

http://www.youtube.com/watch?v=-xM1X7if3SU ADD, 60 seconds in the brain

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/15956-oorzaken-van-adhd.html

http://www.gedragsproblemenindeklas.nl/add-gedragsproblemen.php

http://www.gezondheidsweb.eu/adhd/adhd-symptomen-verschillen-bij-jongens-en-bij-meisjes

http://www.bachbloesemadvies.nl/infohoek/adhd-of-add/adhd-een-vergelijking-tussen-jongens-en-meisjes.htm

http://www.alleskits.nl/wat-is-adhd.html

http://www.psyq.nl/files/1851145/1.3Wieishieronoplettend.pdf

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/15956-oorzaken-van-adhd.htmlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina