Adviesnota ab vergaderingDovnload 18.71 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte18.71 Kb.


info@hollandrijnland.net

www.hollandrijnland.net

BNG 28.51.13.992Adviesnota ABVergadering:

Algemeen Bestuur


Datum:

24 juni 2009

Agendapunt:

05


Kenmerk:

09/


Portefeuillehouder: P. Glasbeek

Onderwerp:

OV-visie Holland RijnlandBeslispunten:

 1. In te stemmen met de Nota van Beantwoording en wijzigingen OV-visie Holland Rijnland;

 2. De OV-visie Holland Rijnland, Schakels in het Zuidvleugelnet, vast te stellen, met in achtneming van de wijzigingen zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de Nota van beantwoording en wijzigingen;

 3. Het besluit over de vaststelling te publiceren;

 4. De OV-visie Holland Rijnland aan te bieden aan de provincie Zuid Holland, met het verzoek om de OV-visie op te nemen in het programma van eisen voor de concessie 2011-2018.


Inleiding:

In de OV-visie Holland Rijnland presenteert de regio een duidelijk beeld van de gewenste ontwikkeling van het openbaar vervoer in de regio. Aan de hand van de OV-visie wil Holland Rijnland met de provincie Zuid-Holland, als OV-autoriteit, in gesprek om het openbaar vervoer in de regio fors te verbeteren. De aanbesteding van het OV van 2011-2018 in de regio wordt momenteel door de provincie voorbereidt.


Op 20 november 2008 heeft het DB de concept OV-visie Holland Rijnland, Schakels in het Zuidvleugelnet vastgesteld. In de periode van 15 december tot 16 maart hebben de gemeenteraden en andere belanghebbenden de gelegenheid gehad een zienswijze kenbaar te maken. De zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de Nota van Beantwoording en wijzigingen OV-visie Holland Rijnland.
De reacties zijn overwegend positief. Veel gemeenten spreken hun waardering uit en kunnen op hoofdlijnen instemmen met de visie. De meeste opmerkingen worden gemaakt over het ontsluitend net (niveau 3) en het aanvullend vraagafhankelijk vervoer (niveau 4). Daarnaast wordt in veel reacties extra aandacht gevraagd voor het milieuaspect en toegankelijkheid van het OV-netwerk (incl. 400 meter–norm haltes) voor ouderen en mindervaliden. In de OV-visie worden geen uitspraken gedaan over de kostenverdeling. Enkele gemeenten maken daarom een voorbehoud voor wat betreft de financiële bijdrage.
Beoogd effect:

Het openbaar vervoer in de regio fors verbeteren om de bereikbaarheid van dit deel van de Randstad te kunnen continueren en waar mogelijk te verbeteren. De ambitie van de regio is een reizigersgroei van 70% te realiseren in 2016.Argumenten:

  1. Zienswijzen zijn zorgvuldig gewogen. Bij de beantwoording van de zienswijzen is gewogen in hoeverre de zienswijze bijdraagt aan de regionale visie dan wel de formulering van de regionale visie verder aanscherpt. Als reacties aanleiding geven tot aanpassing van de OV-visie, zijn de voorgestelde aanpassingen weergegeven in hoofdstuk 3 van de Nota van Beantwoording en wijzigingen.

  2. Het Algemeen Bestuur is bevoegd. Het DB heeft partijen verzocht om zienswijzen in te dienen op de concept OV-visie. Het DB heeft op grond van het bepaalde in artikel 6 van de inspraakverordening, haar beschouwingen hierop gegeven in de Nota van Beantwoording. Het AB stelt de beantwoording vast.
  1. Samenhangend openbaar vervoer netwerk. Een metro-achtig netwerk, zoals voorgesteld in de OV-visie levert de hoogste OV-vervoersgroei op.

  2. Voorbereiden op de toekomst. De OV-visie maakt het mogelijk voor te sorteren op ontwikkelingen in de toekomst. Ruimtelijke claims en infra-projecten worden inzichtelijk gemaakt. Het eindbeeld is nu nodig om ruimtelijke reserveringen te kunnen maken.

  3. Reizigersgroei van 70% in 2016 mogelijk. Frequentie, snelheid en kwaliteit zijn de voornaamste succesfactoren van de ambitie.

  4. Aansluiting op regionale OV-netwerken Haaglanden en Amsterdam Metropolitan Area. Reizigers zijn niet gebonden aan bestuurlijke grenzen. Het gepresenteerde OV-netwerk sluit aan op de bestaande netwerken in Stadsgewest Haaglanden, Haarlemmermeer en Stadsregio Amsterdam. Met deze partijen zijn reeds contacten om de aansluitingen van de netwerken te optimaliseren.
  1. Publiceren van het besluit is verplicht. Een besluit treedt niet in werking voordat het bekend is gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 3.40 en 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht.
  1. De provincie Zuid Holland is OV-autoriteit. De provincie Zuid Holland verleent de OV-concessie in de regio Holland Rijnland. De genoemde OV-verbindingen van het 2e en 3e niveau vallen binnen de concessie ‘Holland Rijnland – Midden Holland’ van de provincie Zuid Holland.

  2. De provinciale bijdrage in exploitatiekosten blijft ongeveer gelijk. Een voorzichtige raming geeft een toename van de exploitatiekosten met 30% (excl. RGL-west). Het aantal busreizigers (excl. RGL) stijgt met 65%. Resultante is dat de kostendekkingsgraad toeneemt van 48% tot 60 % en de jaarlijkse provinciale exploitatiebijdrage vrijwel gelijk blijft.


Kanttekeningen/risico’s:

  1. Elk keuze heeft winst en verlies. Voor sommige reizigers zal het gepresenteerde netwerk een extra overstap of grotere afstand tot de halte kunnen betekenen. Voor de meeste reizigers echter levert het gepresenteerde netwerk een snellere reistijd op. Benadeelden moeten goed geïnformeerd worden door het uitleggen van de keuzes die gemaakt zijn.

  2. Meer overstappen maar sneller thuis. Door bundeling van lijnen vervallen enkele directe verbindingen waardoor een beperkt aantal reizigers moet overstappen. De frequentie van de overstapverbinding is over het algemeen veel hoger, waardoor de reiziger sneller op zijn eindbestemming is.
  1. De regio gaat er niet over. De provincie Zuid Holland is OV-autoriteit en verleent de concessie aan de vervoerder.


Financiën:

Om het gewenste netwerk zoals gepresenteerd in de OV-visie te kunnen realiseren, is een inschatting gemaakt van de benodigde investering. In totaliteit komt dit neer op €280 miljoen kosten, exclusief de RijnGouweLijn. In de OV-visie worden geen uitspraken gedaan over de kostenverdeling. De financiële gevolgen per uit te voeren project zijn onder meer onderdeel van het uitvoeringsprogramma dat opgesteld zal worden.Communicatie:

 1. De personen, maatschappelijke instanties en gemeenten die een zienswijze hebben ingediend ontvangen ter kennisname de Nota van Beantwoording en wijzigingen;

 2. het besluit tot vaststelling van de OV-visie Holland Rijnland wordt gepubliceerd op de website van Holland Rijnland en op de gemeentepagina van de huis-aan-huisbladen;

 3. de definitieve gedrukte versie van de OV-visie Holland Rijnland wordt aangeboden aan de regiogemeenten en andere betrokkenen.


Evaluatie:

--
Bijlagen:

 1. Nota van Beantwoording en wijzigingen OV-visie Holland Rijnland

 2. Concept OV-visie Holland Rijnland, Schakels in het Zuidvleugelnet (is reeds verzonden op 11 december 2008)
In Holland Rijnland werken samen:
Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk,

Leiden, Leiderdorp, Lisse,

Noordwijk, Noordwijkerhout,

Oegstgeest, Teylingen,

Voorschoten en Zoeterwoude.

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden

Postbus 558, 2300 AN Leiden

Telefoon (071) 523 90 90


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina