Afdeling Bos en GroenDovnload 40.52 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte40.52 Kb.
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Departement Leefmilieu en Infrastructuur

Administratie Milieu- Natuur-, Land- en Waterbeheer – Afdeling Bos en Groen

Waaistraat 1 – 2° verdieping – 3000 LEUVEN


Aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie voor

bebossing of herbebossing
Bosdecreet van 13 juni 1990 – art. 87
Registratienummer :

Dossiernummer :

Eigenaarsnummer :

In te vullen door de administratie
Dit formulier is enkel te gebruiken voor privé-bossen.

Voor ‘bebossing van landbouwgronden’ bestaat een andere subsidieregeling en is een ander aanvraagformulier beschikbaar.

Wilt u meerdere aanvragen doen en hebt u onvoldoende formulieren? Kopieer dan dit blanco-formulier of vraag bijkomende formulieren op een van de adressen op de laatste bladzijde.


BOSEIGENAAR (= eigenaar van de grond)

Duid aan over welk type van boseigenaar het gaat:
 Particulier / mede-eigendom of onverdeeldheid (*) / firma / vereniging

NAAM : VOORNAAM :


INDIEN DE FIRMA OF VERENIGING, volledig naam en functie van de ondertekenaar :

STRAAT : nr. : bus :


POSTCODE : GEMEENTE :
LAND :
TELEFOONNUMMER : E-MAIL: …………………………………………


(*) gelieve op een apart blad alle eigenaars op te geven.
OPSTELLER VAN DE AANVRAAG (andere dan de boseigenaar)

Duid aan in welke hoedanigheid u de aanvraag opstelt:
 Gevolmachtigde(*) / afgevaardigde / houtkoper / beheerder / familielid / andere; welke………….

NAAM : VOORNAAM :


STRAAT : nr. : bus :
POSTCODE : GEMEENTE :
LAND :
TELEFOONNUMMER : E-MAIL: …………………………………………….

(*) gelieve volmacht bij te voegen


De subsidie mag gestort op rekeningnummer:
Rekeninghouder:


Als bijlage dient een duidelijk liggingsplan gevoegd te worden, waarop voldoende merkpunten aangegeven staan om de betreffende percelen gemakkelijk terug te vinden op het terrein.


LIGGING VAN DE BOSPERCELEN WAARVOOR DE SUBSIDIE GEVRAAGD

WORDT :

GEMEENTE :

DEELGEMEENTE, WIJK: ………………………………………………………………………………………………
STRAAT, MEEST NABIJE STRAAT OF ANDER GOED HERKENNINGSPUNT:
NAAM VAN HET BOS (eventueel):

KADASTRALE GEGEVENS:


Deelgemeente en/of afdeling

Sectie

Nummer(s)

Oppervlakte

1.


2.


3.


4.

BESCHERMD LANDSCHAP? JA / NEEN / NIET GEKEND


ZONERING OP HET GEWESTPLAN (indien gekend)?
INGEVAL VAN HERBEBOSSING (herbezetting, door menselijke ingreep of spontaan met een bosvegetatie van een stuk grond dat de laatste vijftig jaar reeds met bos bezet was)

JAAR VAN DE LAATSTE KAPPING :

KAPMACHTIGING : datum :
dossiernummer :
of

BEHEERSPLAN : registratienummer :


datum goedkeuring :

VOORHEEN AANWEZIGE BOOMSOORT :


INGEVAL VAN BEBOSSING (bosaanleg van een oppervlakte sinds vijftig jaar niet meer met bos bezet)

Indien’agrarisch gebied’ volgens de gewestplannen:

· vergunning college van burgemeester en schepenen (Veldwetboek art; 35 bis § 5)

BIJGEVOEGD / AANGEVRAAGD op / /
· advies afdeling Land* BIJGEVOEGD / AANGEVRAAGD op / /
Indien ‘natuurgebied’ volgens de gewestplannen:

· advies afdeling Natuur* BIJGEVOEGD / AANGEVRAAGD op / /(*) Indien niet bijgevoegd en niet aangevraagd zal de afdeling Bos & Groen hiervoor instaan.

TECHNISCHE GEGEVENS: zoals voorzien in het goedgekeurde beheersplan op blad(en):Nr. perceel

en bestandBoomsoort(en)

Oppervlakte in ha

Wijze van aanleg

Hoeveelheid plantsoen (aantal) of zaadgoed (kg)

Plantverband

…. m x …. mLeeftijd en afmetingen van het plantsoen
Afkortingen

gebruiken (zievolgend blad)
0 : planten

1 : zaaien

2 : natuurlijke

verjongingLIJST MET AFKORTINGEN VAN DE BOOMSOORTEN

E Eik: zE* (Zomereik), wE* (Wintereik), El Els: zEl (Zwarte els), gEl (Grauwe els)

AE* (Amerikaanse eik), mE (Moeraseik) Be Berk: rBe (Ruwe berk), zBe (Zachte berk)

Es Es Wi° Wilg: sWi (Schietwilg), kWi (Kraakwilg),

B* Beuk xWi (S x rubens)

bK Boskers Po* Populier: zPo° (Zwarte Populier),

tPo (Trilpopulier), xPo* (Kultuur-populier)

Hb Haagbeuk

Ed Esdoorn : gEd (Gewone esdoorn), Ab Abeel : wAb (Witte abeel), gAb (Grauwe abeel

nEd (Noorse esdoorn), vEd (Veldesdoorn) P* Pijnboom of den : Ps* (Gewone pijn),

Pc* (Corsicaanse pijn)

Li Linde: zLi (Zomerlinde), wLi (Winterlinde), vAc Valse acacia

xLi (Hollandse linde) Tax Taxus

Ol° Olm : rOl (Ruwe olm), gOl (Gewone olm) Jun Jeneverbes

TKa* Tamme kastanje Do* Douglas

Wn Walnoot L* Lork : jL* (Japanse lork), Xll* (Hybride-lork)


* Overeenkomstig het koninklijk besluit van 14.09.1973 (B.S. 01.12.1973) dient voor de aangeduide

boomsoorten een certificaat van herkomst van het plant- en zaadgoed van de N.D.A.L.T.P. afgeleverd

te worden en dit ten laatste bij de aanvraag tot uitbetaling van de subsidie.

° Vergt een voorafgaand advies van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Gaverstraat 4 te

9500 Geraardsbergen.

Ik ga hierbij de verbintenis aan om de bospercelen, waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet te kappen en / of van bestemming te wijzigen binnen een periode van twintig jaar, te rekenen vanaf heden (BVR 29.04.1991 art. 6

§ 2 – 3° - B.S. 16.07.1991).

Ik verklaar op mijn eer dat voor de werkzaamheden op de betrokken percelen geen andere subsidies werden verkregen of zullen verkregen worden (BVR 29.04.1991 – art. 6 § 2 – 4°).

Ik heb er kennis van dat ten vroegste drie jaar en ten laatste vijf jaar na het beëindigen van de werken, tijdens de laatste controle, voor de betrokken onroerende goederen een beheersplan zal moeten zijn goedgekeurd (B.V.R. 29.04.1991 – art. 10 § 1.1., art. 11) voor zover dit volgens het Bosdecreet is vereist.


Ik heb er kennis van dat, zo vastgesteld wordt dat aan één van de voormelde eisen niet werd voldaan, het bedrag van de reeds uitbetaalde subsidie kan worden teruggevorderd (BVR 29.04.1991 – art. 12).
Naam: …………………………………………………………………………………
Datum: … / … / 200 …
Handtekening: ……………………………………………………………………….

BIJLAGEN bij de aanvraag te voegen:

- kopie liggingsplan stafkaart op schaal 1/10.000: - vermelding van kaartnummer • aanduiding der percelen

 • aanduiding der boomsoorten

- kopie kadastraal plan

- kopie vereiste vergunningen en / of adviezen


AANVRAAG TE STUREN NAAR DE WOUDMEESTER VAN DE AFDELING BOS EN GROEN VAN DE PROVINCIE WAAR DE BOSAANLEG WORDT UITGEVOERD

ANTWERPEN : Copernicuslaan 1 bus 7 –

2800 ANTWERPEN – tel: 03 / 224 62 60VLAAMS-BRABANT : Waaistraat 1

3000 LEUVEN – tel.: 016 / 21 12 32

LIMBURG : Gouverneur. Roppesingel 25

3500 HASSELT – tel.: 011 / 26 44 70OOST-VLAANDEREN : Gebroeders. Van Eyckstraat 4 – 6

9000 GENT – tel.: 09 / 265 45 84WEST-VLAANDEREN : Zandstraat 255

8200 ST. ANDRIES-BRUGGE – tel.: 050 / 45 41 50
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina