Afdeling Huizen en communiteitenDovnload 0.55 Mb.
Pagina1/10
Datum21.08.2016
Grootte0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Afdeling 9. Huizen en communiteiten.
9.1. Algemeen. Manuscripten met verslagen over werking, dagverloop en geschiedenis van ieder huis. 1895 - z.d. 1 register en 2 schriften.

9.2. Huizen en communiteiten, ingedeeld per provincie en alfabetisch gerangschikt.

9.2.1. Huizen en communiteiten in België - Centrale provincie.
ANTWERPEN SANCTA MARIA 1933

1933 : Handelshogeschool


1. Geschiedenis. Nota met historisch overzicht (1), verslagen en briefwisseling over stichting en ge­beurtenissen tijdens de Tweede Wereldoor­log, knipsels over het 25-jarig rectoraat van Zr. Aline Van Melkebeke, Handelshogeschool te Antwerpen. 1932 - 1982. Jubileumboek, (z.d., 1982), Jubileum. 50 jaar Handelshogeschool, 40 jaar Oud-studenten, 20 jaar Halicom, (z.d., 1983). 1935 - 1983. 1 omslag en 2 boeken.

2. Centraal dossier. Bisschoppelijke toestemming voor stichting, bouw­vergunning, nota's, notities en briefwisseling over o.a. docenten, financiën, patrimonium, subsidies, eventuele inrichting van een humaniora en tijdelijke bezetting van de gebouwen door het Bel­gische Rode Kruis, bestek van herstellingswerken, kadastraal plan, statistiek van de leerlingen. 1932 - 1954. 1 omslag.

3. Werking en financiën. Knipsels, verslagen, nota's en briefwisseling over o.a. oprich­ting, werking, docenten, verhouding tot en gelijk­schakeling met het universitair niveau, samen­werking met de Sint-Ignatius­handels­hogeschool voor jongens, oud-leerlingen en toekenning van beurzen, prospectussen, brochure : Het rege­rings­program­ma voor universitaire expansie door T. Lefèvre, reglemen­ten, lijsten van de leden van de administratieve commissie, uittrek­sels uit het Belgisch Staatsblad. 1932 - 1982. 1 omslag.

4. Patrimonium. Briefwisseling betreffende verkoop van de gebouwen door de Jezuïeten aan de Zusters van Liefde, ontwerp van de koopakte, kwitantie van de koopsom. 1932 - 1934. 1 omslag.
9.2.1.

ANTWERPEN SINT-VINCENTIUS (1) 1826

1826 - 1922 : Huis voor ongeneeslijken en ouderlingen

1922 : Sint-Vincentiusgasthuis

1922 : Sint-Vincentiusschool voor Verpleegsters en Vroedvrouwen


1. Geschiedenis. Nota's met historisch overzicht, lijsten van soldaten en vluchte­lingen in het hospitaal tijdens de Eerste Wereldoorlog, knipsels, toespraak t.g.v., programma en verslagen o.a. van inhuldiging van het gasthuis, van het eeuwfeest en van een koninklijk bezoek, verslag van de ge­beurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog, kopieën van documenten uit het bisschoppelijk archief van Meche­len. 1833 - 1957. 2 omslagen.

2. Centraal dossier. Overeenkomsten, notities, verslagen en briefwisse­ling over o.a. patri­monium, fondaties (2), oprichting en wer­king van de kliniek, subsidiëring, artsen, bezetting door het Belgische Rode Kruis tijdens de Tweede Wereldoorlog en financiële en materiële aangelegenheden, testa­ment­uittreksel en notitie over de stich­ting van P.J. Triest, notariële akten en ontwerpen ervan, finan­ciële versla­gen, bisschop­pelijke toestemming voor omvor­ming tot kliniek, prospec­tus­sen, nota over school voor verpleegkunde, bestekken en facturen van bouw- en ver­bouwings­werken, reglement, contracten met artsen, statistieken van het patiëntenbestand. 1824 - 1951. 2 omsla­gen.

3.1. Werking en financiën van de kliniek. Kwitantie van betaling van verblijfkosten, financieel verslag, statistieken over zieken, nota betreffende oprichting van een dienst voor radiotherapie. 1896; 1922 - 1951. 1 omslag.

3.2. Werking van de school. Omzendbrieven over en verslagen van werking van kliniek en school, prospectussen, briefwisseling over o.a. financiële aange­legen­heden, personeel, officiële erkenning van de school en verzekering van de leerlingen, reglementen, lesprogramma's (3). 1925 - 1954. 1 omslag.

4. Patrimonium.

4.1. Onroerend goed en hypothecaire leningen. Koopakten, hypothecaire en kadastrale documen­ten, akten van erfenissen en hypothecaire leningen, kwitan­ties, lijst van notariële akten, plannen, affiche van een openbare verkoop, foto (1), briefwisseling over de aankopen. 1827 - 1949. 4 omslagen.

4.2. Bouw- en verbouwingswerken. Briefwisseling, facturen, kwitanties, bestekken en financiële verslagen. 1874 - 1963. 1 omslag.

9.2.1.

BERTEM 1817

1817 - ? : Huis voor ongeneeslijken

1817 : Kosteloos lager onderwijs

1817 : Kantschool

1817 : Rusthuis voor ouderlingen


1. Geschiedenis. Kopieën van documenten uit andere archieven met betrek­king tot het huis, nota's met historisch overzicht, uittreksel uit het memoriaal, verslagen van gebeurtenis­sen tijdens beide wereldoorlogen, prent. 1819 - 1940. 1 omslag.

2. Centraal dossier. Overeenkomsten en briefwisseling over o.a. aanstel­ling van een aalmoeze­nier, patrimonium, zusters en perso­neel, subsi­diëring, werking en erkenning van de school en het gesticht voor chronische zieken, materiële en financiële aangelegen­heden, huur­con­tract, vragenlijst over personeel. 1824 - 1954. 1 omslag.

3. Werking en financiën. Koninklijk Besluit van Willem I met goedkeuring van oprichting en aanvaarding van de fondatie Humblé (1), kopieën van erkenning van de congregatie door Napoleon, brief­wisseling over o.a. geestelijke aangele­genhe­den, fondatie Humblé, erfenis­sen, wer­king en financiën van het huis voor onge­neeslijken en van de school, testa­menten, kwitanties en lijsten van, notities en financiële ver­slagen betreffende diverse obliga­ties, vonnis en brief betreffende verzekerde bewaring van een meisje in het huis. 1810 - 1955. 2 omslagen.

4. Patrimonium.

4.1. Onroerend goed en hypothecaire leningen.

4.1.1. Onroerend goed en hypothecaire leningen van de congregatie. Koopakten, hypotheekdocu­menten, lijsten van akten en eigen­dommen, plannen, briefwis­seling over en akten van hypothecaire leningen, kwitan­ties. 1826 - 1921. 1 omslag.

4.1.2. Onroerend goed en hypothecaire leningen, vóór de komst van de Zusters van Liefde. Notariële akten, kwitanties, lijst, hypo­theekdocumenten. 1789 - 1805. 2 omslagen.

4.2. Bouw- en verbouwingswerken. Financiële verslagen, facturen, kwitan­ties, plannen. 1887 - 1961. 1 omslag.

9.2.1.


BRUSSEL PAPENVEST 1834 - 1955

UKKEL 1955

1834 : Koninklijk Instituut voor Doofstommen en Blinden

1834 - ? : Rustoord voor dames

1834 - ? : Huis voor krankzinnigen

1845 - ? : Kleuter- en lagere school

? - 1877 : Externaat

___________________________________________________________________________

1. Geschiedenis. Briefwisseling over, toespraken t.g.v., schema voor en lijst van de officiële bezoeken, gelegenheidsdrukwerk en -geschriften, nota's met historisch overzicht, verslagen van de gebeurte­nissen tijdens de Tweede Wereld­oorlog, In Memoriam van Elisabeth Mees - Zr. Astère, knipsels, pu­blikatie t.g.v. het 150-jarig bestaan van de instelling, MEYER (J.), Etude socio-historique du projet pédagogique de l'Institut Royal pour Sourds et Aveugles (IRSA) et/ou le rôle de l'éducateur à l'occa­sion du sesquintenaire, (Leuven, 1983). 1860 - 1955. 2 omslagen en 1 boek.

2. Centraal dossier. Overeenkomsten en briefwisseling over o.a. oprich­ting, patrimo­nium, financiële en materiële aangelegenheden, werking, subsidiëring, financieel verslag van de oorlogsschade, plannen, lijst van giften van het Belgische Rode Kruis aan de instelling, vragenlijsten. 1833 - 1958. 2 omslagen.

3. Werking en financiën. Notities betreffende financiën van de zusters en over een doof­stomme blinde, knipsels, omzendbrieven en briefwisse­ling over werking, leningen, financiering en subsidies, verzoekschrift aan Rome en nota over de overbrenging van de instel­ling naar Ukkel, nota's over opvoeding van dove en blinde kinde­ren, kwitanties, jaarlijks rapport van de Société Royale de Philan­tropie de Bruxelles, prospectussen. 1834 - 1964. 2 omslagen en 1 schrift.

4. Patrimonium.

4.1. Onroerend goed en hypothecaire leningen.

4.1.1. Onroerend goed en hypothecaire leningen van de congregatie. Notariële akten, kwitan­ties, hypothecaire en kadastrale documen­ten, plannen, notities, overeen­komsten en briefwis­seling over aan- en verkopen, ont­eigeningen, lenin­gen, verzekeringen, verhu­ring en ver­bouwings­werken (1), expertise­rappor­ten, knipsels, verslagen van de onderhandelin­gen. 1805 - 1961. 11 omslagen.

4.1.2. Eigendomstitels daterend van vóór de komst van de Zusters van Liefde. Testa­menten, koopakten. 1803 - 1805. 1 omslag.

4.2. Bouw- en verbouwingswerken. Facturen, plannen, kwitanties, brief­wisseling, contracten en bestekken. 1908 - 1966. 3 omslagen.

9.2.1.


DILBEEK REGINA CAELI 1927

1927 : Kleuter- en lagere school

1928 : Middelbaar onderwijs

___________________________________________________________________________

1. Geschiedenis. Memoriaal, toespraak t.g.v., programma's van en knipsels over de viering van jubilea van de instelling en van enkele zusters, nota met historisch overzicht. 1923 - 1972. 1 omslag.

2. Centraal dossier. Overeenkomsten en briefwisseling over o.a. patri­monium, oprich­ting, werking, financiële en materiële aangelegenheden, subsidies, vernederlandsing van de school, personeel, bestekken, plannen. 1924 - 1955. 2 omslagen.

3. Werking en financiën. Prospectussen, knipsels, briefwisseling over o.a. busdiensten voor de leerlingen, personeel en concurrentie met en hulp aan naburige scholen, statuten van de ouder­vereniging, losse nrs. Het Borreke, lezing : Het geestelijk leven in onze insti­tuten voor meisjes, lijst van het personeel, arbeidscontracten. 1927 - 1958. 1 omslag.

4. Patrimonium.

4.1. Onroerend goed. Briefwisseling over de aankoop van de eigendommen en gedeelte­lijke onteigening, overeenkomst met het gemeentebestuur, notariële akten, Konink­lijk Besluit met toestemming aan de kerk­fabriek van Dilbeek voor de verkoop van een terrein aan de Zusters van Liefde, schattingsverslag. 1924 - 1938. 1 omslag.

4.2. Bouw- en verbouwingswerken. Briefwisseling, notities, overeenkomst en ontwerpen voor bestratingswerken, plannen, facturen, bestekken, contracten. 1937 - 1948. 9 omslagen.

9.2.1.


GENK 1958

1958 : Onze-Lieve-Vrouwlyceum

___________________________________________________________________________

1. Geschiedenis. Nota's over geschiedenis van de school en van Genk, verslag van de viering van een jubileum, Onze-Lieve-Vrouwlyceum. Genk, 1955-1980, (Genk, 1980). 1958 - 1980. 4 stukken.

2. Werking. Briefwisseling over oprichting, knipsels en transcripties, programma van en liedtekst t.g.v. inhuldiging van het lyceum, los nr. De Mijn­streek. 1955 - 1962. 1 omslag.

3. Patrimonium.

3.1. Onroerend goed. Briefwisseling over, aanvraag en toestemming voor de aankoop van gemeentegrond, plan. 1956 - 1957. 1 omslag.

3.2. Bouw- en verbouwingswerken. Contracten, facturen, bestekken, plan­nen, briefwis­seling, financiële verslagen, foto's (1). 1958 - 1964. 7 omslagen.

9.2.1.

LEUTH SINT-BARBARA 1922 - 1939

1922 - 1939 : Hospitaal

___________________________________________________________________________

1. Geschiedenis. Notitie met historisch overzicht van de naam Vilain XIIII (1). 1923. 1 stuk.

2. Werking. Briefwisseling over oprichting, werking en bestuur van het hospitaal, statistiek van de patiënten. 1922 - 1939. 1 omslag.

9.2.1.


LEUVEN SPES NOSTRA 1928

1928 : Universiteitsklinieken Sint-Rafaël

1928 : School voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth

1939 : Hogere School voor Verpleegsters-monitricen

___________________________________________________________________________

1. Geschiedenis. Nota's met historisch overzicht, verslagen van de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog en van de gevangenschap van Gabrielle Van der Haelen - Zr. Angélina, knipsels, toespraken t.g.v. een jubi­leum van de school, brochure Het Medisch Centrum van de Katholieke Universiteit te Leuven. 1929 - 1961. 1 omslag.

2. Centraal dossier. Verslagen van, nota's, overeenkomsten, notities en briefwisseling over o.a. werking, financiële en materiële aangelegen­heden, patrimonium, overna­me van de school, bediening van het kanker­instituut, opening van een Nederlandsta­lige afdeling, personeel, zusters en de relatie tot de Katholieke Universiteit van Leuven, lijsten van verdwenen voorwerpen tijdens de Tweede Wereld­oorlog en van de zusters, bestekken, financiële verslagen, vragenlijst, sta­tistiek van de schoolpo­pulatie. 1926 - 1967. 3 omslagen.

3. Werking en financiën.

3.1. Algemeen. Notities over onderhandelingen betref­fende overname van de instellingen door de congregatie. 1926 - 1928. 1 stuk.

3.2. Universiteitsklinieken Sint-Rafaël. Verslagen, briefwisseling, nota's en overeen­komsten betreffende overname en werking van de instellingen, het inwendig bestuur van de universiteitsklinieken en de relatie tot de Katholieke Universiteit van Leuven, finan­ciële verslagen, begrotingen, inventarissen van de inboedel. 1959 - 1965. 4 omslagen.

3.3. School voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth. Briefwisseling over o.a. leerlingen, stages en financiering, verslagen van vergaderingen betref­fende de overeen­komst met de Katholieke Universiteit van Leuven, prospec­tussen, statistiek van studie­dagen, reglement van de opleiding voor vroedvrouwen. 1933 - 1965. 1 omslag.

3.4. Hogere School voor Verpleegsters - monitricen. Prospec­tussen, le­zing over noodzaak van de opleiding, jaarverslagen, lijst van de afgestudeerden van 1945, briefwisseling over oprichting en finan­ciering van de school, nota's over wedden van de leerkrachten, begro­tingen, lesprogram­ma's, inventaris van de inboedel, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad met erkenning van de school. 1939 - 1965. 1 omslag.

4. Patrimonium.

4.1. Onroerend goed. Briefwisseling betreffende aankoop en huur van de eigendommen, huurcontract, kwitanties, kadastrale documenten, expertiserapporten, plannen. 1928 - 1948. 1 omslag.

4.2. Bouw-, verbouwings- en inrichtingswerken. Briefwisseling, facturen, financiële verslagen, bestekken, contracten, kwitanties, plannen, foto's (1), notities. 1928 - 1960. 6 omslagen.

9.2.1.


LOVENJOEL AVE REGINA 1948

1948 : Medisch Pedagogisch Instituut

1948 : Kleuter- en lagere school (1)

___________________________________________________________________________

1. Geschiedenis. Knipsel over het zilveren jubileum van de instelling. 1973. 1 stuk.

2. Centraal dossier (2). Verslagen van, nota's en briefwisseling over o.a. wer­king, in­richting, materiële en financiële aangelegenheden, artsen, verbou­wings- en inrich­tingswerken, personeel, schoolpro­gram­ma's en patrimonium, ontwerp voor de oprichting van een psycho­logische dienst, begroting, plan, expertiseverslag. 1946 - 1950. 1 omslag.

3. Werking en financiën. Nota's en briefwisseling over o.a. oprich­ting en erkenning van de instelling, artsen, opleiding van het peda­gogisch personeel, sociale dienst, Franstalige afdeling, avondschool, finan­ciering en subsidiëring, ar­beidscon­tracten, Minis­teriële Beslui­ten met erkenning van de instel­ling en benoemingen van artsen, lijst van het onderwij­zend personeel, knip­sels, uur­rooster, statistieken van de leerlingen, verslag van een pedagogische confe­rentie, pros­pectus. 1948 - 1967. 2 omslagen.

4. Patrimonium.

4.1. Onroerend goed (3).

4.2. Bouw- en verbouwingswerken. Overeenkomst, nota's en briefwisseling over goedkeuring van de plannen, subsidiëring en inrich­tings- en bouwwerken, plannen, foto (4), rapporten, finan­ciële ver­slagen, schat­tings­verslagen, bestekken en facturen. 1937 - 1964. 1 omslag.

9.2.1.


LOVENJOEL SALVE MATER 1918

1918 : Psychiatrische kliniek

1918 : School voor psychiatrische verpleging

1922 - 1948 : Kleuter- en lagere school (1)

___________________________________________________________________________

1. Geschiedenis (2). Verslagen van, knipsel en briefwisseling over de gebeurte­nissen tij­dens de twee wereldoorlogen, nota met historisch overzicht over de familie de Spoel­berch (3). 1920 - 1945. 1 omslag.

2. Centraal dossier (4). Overeenkomsten en briefwisseling over o.a. oprichting en werking van de school en van de psychiatrische instel­ling, materiële en financiële aangelegen­heden, patrimonium, artsen en personeel, werken aan de instelling, de boerderij, oorlogsschade en bezetting en over de leerstoel Psychiatrie, statuten van de V.Z.W., plannen, bestek­ken, Ministeriële Besluiten met benoemingen van bestuur en artsen, lijst van de patiënten, financiële verslagen van de lonen van personeel en zusters, belastingsdocumenten. 1921 - 1955. 3 omsla­gen.

3. Werking en financiën. Verslagen van, knipsels, nota's en briefwisse­ling over overeenkomst met de Katholieke Universiteit van Leuven, in­huldi­ging, werking en financiering van de instellingen, artsen en leerstoel Psychiatrie, overeen­komst en ontwer­pen, statis­tieken van de vrouwe­lijke univer­siteits­studenten, prospec­tussen, financiële ver­slagen over de psy­chiatrische instelling en de boerde­rij. 1912 - 1948. 4 omslagen.

4. Patrimonium.

4.1. Onroerend goed. Notities, briefwisseling over aankopen en aanleg van een kerkhof, koopakten, plannen, affiches van openbare verkopen, ontwerp van een overeen­komst met de gemeente betreffende het kerkhof. 1913 - 1957. 2 omslagen.

4.2. Bouw- en inrichtingswerken. Financiële verslagen, briefwisseling, contracten, facturen, plan. 1916 - 1947. 2 omslagen.

9.2.1.


MARLINNE (MECHELEN - BOVELINGEN) 1917 - 1956

1917 - 1956 : Kleuter- en lagere school

___________________________________________________________________________

1. Geschiedenis. Memoriaal, verslag van de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereld­oorlog. 1917 - 1956. 2 stukken.

2. Centraal dossier. Verslagen van, notities, overeenkomsten en brief­wisse­ling over o.a. subsi­diëring, over­dracht van de school aan de V.Z.W. Zusters van Liefde van J.M. te Velm, patrimonium, materiële en financiële aangelegenheden, opheffing van het huis en afstand van de eigendommen, belastings­documen­ten, statistiek van de leerlin­gen. 1918 - 1958. 1 omslag.

3. Werking en financiën. Briefwisseling met de familie de Borchgrave d'Altena (1) en met de pastoor. 1919 - 1952. 1 omslag.

4. Patrimonium.

4.1. Onroerend goed. Akten van overdracht van de school, kadastrale documenten, noti­ties. 1923 - 1958. 1 omslag.

4.2. Bouw- en verbouwingswerken. Financiële verslagen, factuur en kwi­tanties. 1923 - 1929. 5 stukken.

5. Opheffing. Briefwisseling over terugtrekking van de zusters en overdracht aan een andere congregatie. 1947 - 1956. 1 omslag.

9.2.1.

MELSELE ONZE-LIEVE-VROUW-van-GAVERLAND 1826

1826 : Kostschool

1826 - ? : Externaat voor handenarbeid

1826 : Kosteloos onderwijs (externaat)

1826 - ? : Ziekenzorg

___________________________________________________________________________

1. Geschiedenis. Geschiedenis van het vermaerd miraculeus beeld van Onze Lieve Vrouw van 't Gaverland, (Gent, 1853), prentbriefkaarten (1), knipsels en program­ma's van diverse jubilea van de instelling, ver­slagen van de gebeurtenis­sen tijdens de Tweede Wereldoorlog, nota's met historisch overzicht, knipsel en verslag t.g.v. het gouden klooster­jubileum van Ernestine Nelis - Zr. Henriëtta en het op rust gaan van Octavie Eyskens - Zr. Herta, kopieën van documenten uit andere archieven met betrekking tot het huis, Zie iets nieuws ga ik maken..­.Het O.-L.-V.-van-Gaverlan­dinstituut te Melsele, honderdvijftig jaar, (Beveren, 1980). 1853 - 1980. 1 omslag.

2. Centraal dossier. Overeenkomsten en briefwisseling over o.a. konink­lijke goed­keuring van de oprichting, materiële en financiële aangele­genheden, patrimo­nium, werking van de school, ziekenzorg, aanneming van de kleuter- en lagere school door de gemeente, perso­neel en bouw- en inrichtings­werken, schenkingsakte met bepaling van de in te richten werken, testamen­ten, koopakten, huur­contract, schattingsver­slagen van de gebouwen, plan. 1817 - 1955. 3 omslagen.

3. Werking en financiën. Overeenkomsten en briefwisseling over werking, aanne­ming van de scholen door de gemeente, financiële aan­gele­genheden en oprichting van een wijk­school en een museum, notities betref­fende giften aan het huis, knipsels, prospectussen, statis­tiek van de schoolbevolking. 1844 - 1963. 1 om­slag.

4. Patrimonium.

4.1. Onroerend goed en hypothecaire leningen.

4.1.1. Onroerend goed en hypothecaire leningen van de congregatie. Noti­ties, briefwis­seling en overeenkomsten betreffende het onroerend goed, koopakten, plannen, huurcontract. 1823 - 1922. 2 omslagen.

4.1.2. Onroerend goed en hypothecaire leningen, vóór de komst van de Zusters van Liefde. Koopakten, testamenten, plannen. 1758 - 1798. 1 omslag.

4.2. Bouw- en verbouwingswerken. Briefwisseling, facturen, bestekken, contracten met de aannemers, kwitanties, financiële verslagen, plannen. 1895 - 1951. 1 omslag.

9.2.1.


PELLENBERG SINT-BARBARA 1958 - 1967

1958 - 1967 : Universitair ziekenhuis

___________________________________________________________________________

1. Overeenkomst met de Katholieke Universiteit te Leuven en opening van het zieken­huis. Briefwisseling, notities, nota's over sanatoria, loonbarema's en de communiteit, verslagen van de onderhandelingen, overeenkomst en ont­werpen ervan, knipsels en toespraak bij de opening. 1952 - 1960. 1 omslag.

2. Werking en financiën. Briefwisseling, nota's over de financiële vergoe­dingen voor en tewerkstelling van de zusters, jaarverslagen. 1959 - 1966. 1 omslag.

3. Opheffing. Briefwisseling. 1966. 2 stukken.

9.2.1.

SINT-TRUIDEN SANCTA-MARIA 1841

1841 : Krankzinnigenhuis

1841 - 1966 : Kosteloos en betalend lager onderwijs

1842 - 1887 : Weeshuis (1)

1847 - 1966 : Kleuterschool

? - 1966 : Kostschool voor burgermeisjes
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina