Afdrukdatum: 2007/09/25Dovnload 52.58 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte52.58 Kb.Release Notes

Afdrukdatum:

2007/09/25

Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar wel voor de IT verantwoordelijken van de uitzendbedrijven die met Hi-Ant werken. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke toestemming van Prato in eender welke vorm verder gedistribueerd of reproduceerd worden. Deze teksten kunnen ook informatie bevatten van funktionaliteiten die niet van toepassing zijn op uw uitzendbedrijf en/of die enkel na bestelling geactiveerd worden. Het feit dat het uitzendbedrijf een onderhoudscontract en/of huurlicentie heeft lopen, impliceert geenszins het recht op de beschreven funktionaliteiten in dit document.

1.V4.90

1.1.Nieuwe bestanden(TS)


 • EmptyOntvangstbewijsNL.doc

 • EmptyOntvangstbewijsFR.doc

1.2.Nieuwe tabellen

1.3.Bugfixes(TS)

 • Probleem bij kopiëren van een contract geeft foutmelding “De bewerking is in deze context niet toegestaan”

Probleem zit em in het broncontract dat wou gekopieerd worden. Hierin was het stelsel niet ingevuld. Bij het proberen bewaren van het contract komt de controle van stelsel.

Na aanpassen van stelsel opnieuw proberen te bewaren, maar dan treedt de fout op.

Aanpassing in code hinat -> indien recordset in addmode is (toevoegen nieuwe record), wordt bij het proberen te sluiten van deze recordset eerst een cancelupdate gedaan, zodat de foutmelding niet gebeurt.

1.4.Kleine aanpassingen(TS)

 • Agenda die wordt getoond op het hoofdscherm liet enkel maar 15 records zien. Aanpassing gedaan zodat de items in een treeview list komen te staan. De items waarvan de datum overschreden is, of de datum gelijk is aan de systeemdatum worden rood gekleurd in de treeview.

 • Bij bewaren van een klantenfiche wordt gecontroleerd of de optie STR is ingevuld (suffix klant nummer ticket restaurant), en indien ingevuld mag de waarde max. 4 tekens bevatten, anders probleem bij aanmaak van bestelbestand.


1.5.Afdruk document ontvangstbewijs maaltijdcheques(TS)

Vanuit de bestelmodule voor de maaltijdcheques zal het mogelijk worden om een bepaald bestelbestand te selecteren en voor dit bestelbestand per werknemer een ontvangstbewijs af te drukken (actie – print ontvangstbewijs maaltijdcheques).

Dit ontvangstbewijs kan dan ter bevestiging ondertekend worden door de werknemer.
Op het document worden de volgende gegevens vermeld:
- Naam en adresgegevens van de werknemer

- Aantal cheques

- Periode waarop het aantal cheques van toepassing is

- Vermelding ‘opsturen per post’ of ‘afhalen in kantoor’ wordt links boven op het document getoond.


Het document houdt rekening met de taal van de werknemer.
Het feit of het ‘opsturen per post’ of ‘afhalen in het kantoor’ betreft, wordt bepaald door een nieuw aan te maken attest. Per persoon kan men via dit attest aangeven of de persoon in kwestie de maaltijcheques toegestuurd wil krijgen per post of ze komt ahalen in kantoor. Hiervoor wordt een nieuwe attest en detail attest aangemaakt.
Hoofdattest : Maaltijdcheques

Detailattest “Opsturen per post”

Detailattest “Afhalen in kantoor”
Indien het attest niet ingegeven is, veronderstelt Hiant “afhalen in kantoor”
Bij het aanmaken van de lijst komt er ook een overzicht van alle werknemers die maaltijdcheques ontvangen maar waarbij het attest niet werd ingevuld.
Documenten worden afgedrukt met sortering op naam.

In te stellen parameters :

"scherm", "frmmclst", "hoofdattestontvangstbewijs", "0" -> bepaalt hoofdtype attest voor maaltijdcheques

"scherm", "frmmclst", "detailattestpost", "0" -> bepaalt detailtypeattest onder hoofdattest maaltijdcheques voor verzending met post

"scherm", "frmmclst", "detailattestkantoor", "0" -> bepaalt detailtypeattest onder hoofdattest maaltijdcheques voor afhalen op kantoor

1.6.Aanmaak excel maaltijdcheque bestelbestand(TS)


De export van het bestelbestand voor maaltijdcheqeus maakt een tekst bestand aan. Dit tekstbestand moet ook in excel aangemaakt kunnen worden.


Het wordt geactiveerd met de volgende parameter
Maaltijdcheques,,CreateExcel,
Type bevat

 • TR : Ticketrestaurant

 • SD : Sodexho

De waarde geeft de structuur aan : een opsomming van de veldnaam en lengte van de veldnaam. Gescheiden door een komma (voorbeeld van TR)

T,1,P,2,NUM,7,SUF,4,M,1,DATUM,8,NIV 1,5,NIV 2,5,NIV 3,5,WB,7,VERDEELLIJST,50,TOT.W.,9,ZW1,8,H1,2,ZW2,8,H2,2,ZW3,8,H3,2,ZW4,8,H4,2,ZW5,8,H5,2,LIJN1,40,LIJN2,40,LIJN3,40,LIJN4,40,LIJN1 TR,40,LIJN2,40,LIJN3,40,LIJN4,40,T,1,FILLER,24

Dus de eerste kolom in de excel krijgt de naam T en bevat het eerste teken uit de lijn van het bestelbestand. De tweede kolom naam P en de volgende 2 tekens van de lijn uit het bestelbestand.


Indien de parameter is ingesteld zal automatisch een excel met dezelfde naam als het bestelbestand aangemaakt worden.


1.7.Ticket 27322: SAT: BestelGeg – Opleidingen(SF)


Het veld LubGeg(1) activeren voor de structurele ingave van de opleidingen.

Opleiding omschrijving = Naam + Omschrijving


id naam omschrijving

1 DIR Leidinggevend personeel

2 EXE Uitvoerend personeel

3 EXE 01 Waardetransporteur

4 EXE 02 Bodyguarding

5 EXE 03 Interventie na alarm

6 EXE 04 Operator van alarmcentrale

7 EXE 05B Persoonscontrole - lange type

8 EXE 06 Winkelinspecteur

9 Kostuum NULL

10 Hond NULL

11 Wapen NULL

12 PFSS Port Facility Security Staff

13 PFSO Port Facility Security Officer

14 RX-toestel NULL
Het veld LubGeg(1) activeren gebeurd met behulp van de parameter:

param1: frmWnGeg1

param2: Opleiding

param3: Gestructureerd

waarde: 1

De opleidingen kunnen ingegeven worden via het menu

Gegevens -> Instellingen -> Beheer -> Beheer Hiërarchische Codes

1.8.Ticket 27312: SAT: BestelGeg - Veld Dienstverlener(SF)


Het veld dienstverlener activeren in het bestelgeg scherm van SAT.

Dit kan met behulp van de parameter (´scherm´, ´frmbestelgeg´, ´toondienstverlener´)


Het veld dienstverlener kan enkel geactiveerd worden met de parameter op voorwaarde dat het om een dienstencheque kantoor gaat. De parameter aanpassen zodat de volgende waarden ondersteund worden:

0: Het veld is niet zichtbaar

1: Het veld is zichtbaar op voorwaarde dat het om een dienstencheque kantoor gaat.

2: Het veld is zichtbaar ook al gaat het niet om een dienstencheque kantoor.

andere: komt overeen met optie 1
Als voorgaande parameter de waarde twee heeft en de onderstaande parameter de waarde 0 dan wordt het veld Dienstverlener opgevuld met alle klanten en niet enkele de klanten die de optie KDC geactiveerd hebben.

param1: cyclus

param2: actief

param3: *


1.9.Ticket 27135: SAT: tabel location laten genereren(SF)


Zorgen dat de checkdatabase functie ook de tabel location aanmaakt.
CREATE TABLE Location( Id int IDENTITY(1,1) NOT NULL, Referenceid int NOT NULL, Referencetype int NOT NULL, adres_countryCD int NULL, AdresTypeId int NULL, ContactPersoonID int NULL, postnr int NULL, Straat varchar(28) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL, Huisnr varchar(5) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL, Busnr varchar(4) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL, Gemeente varchar(30) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL, CONSTRAINT PK_Location PRIMARY KEY CLUSTERED ( Id ASC ))

1.10.Ticket 27318: SAT: BestelGeg velden aantal en functie(SF)


Het veld aantal kleiner maken en het veld functie erachter plaatsen.

1.11.Ticket 27319: SAT: BestelGeg – Locatietype(SF)


Locatie type wordt opgeslagen in het veld prioriteit. De types worden opgehaald via cd_srt = ´140´ Het label aanpassen via de changecontrols.
Het label van de combobox aanpassen met behulp van de changecontrols parameter:

param1: ChangeControls

param2: frmBestelGeg

param3: Label40.Caption

waarde: Locatie Type :

cdkey: UZC

De bestaande codes verwijderen uit code soort 40 en de volgende nieuwe codes aanmaken:

0: Onbekend

1: Zaal

2: Tent


3: Open Lucht

4: Bedrijf

5: Werf

6: Hotel

1.12.Ticket 27320: SAT: BestelGeg - Bezoekers Verwacht/Max(SF)


Bezoekers verwacht en Bezoekers Maximum wordt opgelagen in het Veld BrutoLoon.
Label aanpassen naar Aant. Verw./Max.
De velden op het frmBestelGeg scherm herschikken en het label voor BrutoLoon groter maken.

De changecontrols parameter instellen zodat de tekst op het label aangepast wordt.

param1: ChangeControls

param2: frmBestelGeg

param3: Label26.Caption

waarde: Aant. Verw./Max.:

cdkey: UZC

1.13.Ticket 27321: SAT: KLAFD extra veld bestelid(SF)


toevoegen via de checkdatabase routine.
Zorgen dat het veld bestelid (type = integer) toegevoegd wordt via de CheckDatabase routine.

If Not VeldAanwezig("KLAFD", "bestelid", ConCheck) Then

ConCheck.Execute "ALTER TABLE KLAFD ADD bestelid INTEGER"

End If

1.14.Ticket 27685: SAT: veld Dienstverlener beperken. (SF)


Het veld dienstverlener mag enkel de klanten tonen die de optie KDC of DVL geactiveerd hebben.
Na de wijzigingen door Ticket 27312 was het veld dienstverlener ook zichtbaar wanneer de parameter (´scherm´, ´frmbestelgeg´, ´toondienstverlener´) de waarde 2 had. Maar in dit geval werd de filter op KDC afgezet.

De werking van de parameter is aangepast op de volgende manier: • 0: Het veld is niet zichtbaar

 • 1: Het veld is zichtbaar op voorwaarde dat het om een dienstencheque kantoor gaat.

 • 2: Het veld is zichtbaar op voorwaarde dat de klant KDC of DVL in zijn opties heeft.

 • andere: komt overeen met optie 1

1.15.Ticket 27691: SAT: Attest Detail(SF)


Bij ingeven nieuw attest, de velden afleverdatum en attestdatum van plaats verwisselen.
Dit aanpassen met behulp van de changecontrols parameter. de posities van de twee velden alsook de tabindex aanpassen. Hieronder de query voor het aanmaken van de parameters:

insert into parameter (param1, param2, param3, waarde, user_crea, ts_crea, user_wijzig, ts_wijzig, cdkey) values ('changecontrols', 'frmattest', 'lblinfo(5).left', '3120', 'stfl', getdate(), 'stfl', getdate(), 'UZC')

insert into parameter (param1, param2, param3, waarde, user_crea, ts_crea, user_wijzig, ts_wijzig, cdkey) values ('changecontrols', 'frmattest', 'datgeg(0).left', '4200', 'stfl', getdate(), 'stfl', getdate(), 'UZC')

insert into parameter (param1, param2, param3, waarde, user_crea, ts_crea, user_wijzig, ts_wijzig, cdkey) values ('changecontrols', 'frmattest', 'datgeg(0).tabindex', '6', 'stfl', getdate(), 'stfl', getdate(), 'UZC')

insert into parameter (param1, param2, param3, waarde, user_crea, ts_crea, user_wijzig, ts_wijzig, cdkey) values ('changecontrols', 'frmattest', 'lblinfo(16).left', '120', 'stfl', getdate(), 'stfl', getdate(), 'UZC')

insert into parameter (param1, param2, param3, waarde, user_crea, ts_crea, user_wijzig, ts_wijzig, cdkey) values ('changecontrols', 'frmattest', 'datgeg(4).left', '1920', 'stfl', getdate(), 'stfl', getdate(), 'UZC')

insert into parameter (param1, param2, param3, waarde, user_crea, ts_crea, user_wijzig, ts_wijzig, cdkey) values ('changecontrols', 'frmattest', 'datgeg(4).tabindex', '5', 'stfl', getdate(), 'stfl', getdate(), 'UZC')

1.16.Ticket 27849: HiAnt: RTE bij openen personeel detail (SF)


Bij het openen van het detail van een personeelslid krijgt ik de volgende RTE

Run-Time error ‘3265’:

Kan het item niet vinden in de collectie die overeenkomt met de gewenste naam of het gewenste nummer.
Er is blijkbaar een nieuw veld toegevoegd aan de personeelsfiche maar er is geen controle ingebouwd om te controleren of het veld bestaat.

De controle inbouwen.

Volgende code toevoegen rond de procedure voor het laden van de lookupbox.

If VeldAanwezig("personeel", "geslachtid", con) Then


Else

MsgBox ("Het veld 'geslachtid' bestaat nog niet in de personeelstabel!")

End If

1.17.Aanpassing “aanmaak prestaties op basis roostercontract”, ingeval men de afdelingen bij de prestaties opvult a.h.v. de DETAIL-afdelingen: indien men enkel het “beginuur werk” invult, dan worden het uren-veld overgenomen (EO)

Volgende heeft betrekking op het geval dat men de prestaties opvult a.h.v. de DETAIL-afdelingen (afdelingen ingevuld per dagdeel) uit het contract (parameter ["PrestatieIngave", "afdeling", "*"] = 1)


Het volgende probleem stelde zich in het verleden:

Als men op een contractdag enkel het “begin werk” en “werk totaal” invulde (men vulde niet

begin rust, einde rust en einde werk in), en men vervolgens prestaties aanmaakte op basis

van het contractrooster, dan werd voor het aantal bij de prestaties niet het “werk totaal”

genomen.

Er werd in dit geval (einde werk stond op 0 – werd verondersteld dat dit 24 uur is) als aantal

24 – “begin werk” genomen.
Het volgende is nu aangepast:

Indien enkel het “begin werk” en “werk totaal” is ingevuld, dan wordt het “werk totaal”

overgenomen als aantal voor de prestaties.
Er is dus ook een aanpassing dienen te gebeuren aan de uren (beginuur en einduur

ingevuld bij de prestaties) die doorgegeven worden voor de in te vullen prestaties.

In plaats van dat het einduur op 0 wordt gezet, wordt nu het einduur berekend, nl.

einduur = beginuur + aantal uren + pauze tijd (optie PZT)1.18.Parametriseerbaar gemaakt dat loonverwerkers nu ook laattijdige dimona-aangiftes kunnen doen, zonder ze een controlecijfer hoeven te berekenen(EO)

Volgende is aangepast:

Via menu "Laattijdige aangifte" kunnen loonverwerkers nu ook laattijdige aangiftes doen,

zonder dat ze een controlecijfer hoeven te berekenen.

Voorwaardes:

- men moet loonverwerker zijn

- parameter ("dimona", "loonverwerker", "LaattijdigZonderControleNr") moet op 1 gezet

worden.

1.19.Er wordt nu gelogd in de logtable wanneer er een handmatige ingave van een dimonanr in Hiant gebeurt(EO)

Er treden soms nogal eens problemen op bij annulaties..., dat er van de RSZ terugkomt

“dimonanr niet gekend”.

Er is het vermoeden dat er bij handmatige ingave van een dimonanr binnen Hiant, soms het

verkeerde wordt ingevuld.


Indien men van de RSZ de bevestiging van een aangifte krijgt, staat hierop steeds een

dimonanr en een ontvangstbewijsnr.

Er is het vermoeden dat bij handmatige ingave van een dimonanr binnen Hiant, soms het

ontvangstbewijsnr (dat trouwens aan dezelfde geldigheids-controle voldoet als de

geldigheids-controle op het dimonanr) wordt ingevuld i.p.v. het dimonanr.
Daarom wordt vanaf nu elke handmatige ingave van een dimonanr gelogd in de logtable

Dit wordt namelijk gelogd in de logtable als volgt:


Type 75

Omschrijving Handmatige ingave dimonanr

Param1 Prestid

Param2 Wnnr

Param3 Klnr

Param4 Jaar

Param5 Prest.bp

Param6 DimonaNr

Param7 evt. een vorig dimonanr. dat hierdoor overschreven wordt

1.20.Uitbreiding lijst starters en stoppers: HiAnt biedt de mogelijkheid om de functionaliteit starters - stoppers voor alle klanten samen uit te voeren. (EO)

Volgende is aangepast:

Bij opstart wordt gevraagd: Geef klnr (0 = alle klanten). De lijst van starters en stoppers kan

dus aangemaakt worden voor alle klanten tegelijk (die een contract hebben in betreffende

periode bij het actieve kantoor).
HiAnt vraagt ook of een wijziging van de klant als een onderbreking moet beschouwd

worden (dus of voor dezelfde uzk binnen deze periode werken bij een andere klant als een

onderbreking wordt beschouwd).
Bij overzicht van de detailgegevens, worden volgende gegevens bijkomend getoond:

klnr, klant-naam, naam van de hoofdconsulent uit het contract, [evt. de standaard

wg-afdeling van deze hoofdconsulent ].

Via parameter("LijstStartersStoppers", "WgAfdelingTonen", "*"), standaard 1, bepaalt men

of men de standaardafdeling van de hoofdconsulent wil zien of niet.
Volgende types overzichten kunnen nu getoond worden:

1 = Detail gegevens

2 = Overzicht per week

3 = Overzicht per maand

4 = Overzicht per week per klant

5 = Overzicht per maand per klant1.21.Aanpassingen taal afdruk werkpostfiches. Deze werden namelijk altijd afgedrukt in de taal van de klant. Nu kunnen deze dus in de taal van de uzk worden afgedrukt. (EO)

Werkpostfiches werden standaard altijd afgedrukt in de taal van de klant.

Dit kon niet in de taal van de uzk, zelfs met alle mogelijke middelen niet via de DefValues tabel.
De programmatie is aangepast.

ZetTaalwpf: klnr EN wnnr worden meegegeven:

* enkel klnr ingevuld ingeval fiche onafhankelijk van wn wordt afgedrukt --> taal klant wordt

genomen


* ingeval dat klnr en wnnr is ingevuld --> taal uzk wordt genomen
Release Notes Hi-Ant/

Versie 4.90
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina