Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur AfvaldecreetDovnload 78.86 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte78.86 Kb.

AEEA

Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur

Afvaldecreet

Decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen

Amén.

Aménagement-Environnement (tijdschrift)

AMI

Algememe Milieuinspectie

AMINAL

Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur

ARAB

Algemeen reglement voor de arbeids­bescherming, Regentsbesluit van 11.02.1946. Verwijzingen naar artikelen betreffen titel I van dit ARAB, tenzij anders vermeld. Dit is de reglementering op grond waarvan vóór het MVD en het Vlarem exploitatievergunningen verleend werden.

AROHM

Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen

AMV

Administratie milieuvergunningen

BBB

Beter Bestuurlijk Beleid

B.D.

bestendige deputatie

BKG

Broeikas gassen

B.S.

Belgisch Staatsblad

B.Vl.Reg.

Besluit van de Vlaamse Regering

BATNEEC

Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs

BBT of BREF

Beste Beschikbare Technologie

BENOR

Geeft aan dat een bepaald product in overstemming is met een Belgische norm

Bermbesluit

B.Vl.Reg. 27.06.1984 houdende maatregelen inzake natuurbehoud op de bermen beheerd door publiekrechtelijke rechtspersonen

Bodemsaneringsdecreet

Decreet 22.02.1995 betreffende de bodemsanering.

Bosbeheer

de dienst die door de Vlaamse regering is belast met het beheer van de bossen, nl. de Afdeling Bos en Groen van AMINAL

Bosdecreet

Bosdecreet 13.06.1990

BPA

Bijzonder Plan van Aanleg

B.Vl.Reg. Subsidiëring Afval

Besluit van de Vlaamse Regering van 23.01.2004 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lagere besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd

B.W.

burgerlijk wetboek

BZV

Biochemisch Zuurstof Verbruik

Cat. 1, cat. 2, cat 3-bedrijf

Vleesverwerkende en producerende bedrijven

CBS

college van burgemeester en schepe­nen

Coördinatiedecreet Ruimtelijke Ordening

Decreet 04.03.1997 houdende bekrachtiging van het B.Vl.Reg. 22.10.1996 tot wijziging van het B.Vl.Reg. 24.09.1996 tot coördinatie van de Wet van 29.03.1962 houdende organi­satie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw

COPRO

Onpartijdige instelling voor de Controle van Wegenisproducten

dag(en)

met “dag” wordt in de Milieuwijzer voor Gemeenten altijd “kalenderdag” bedoeld; zoniet wordt uitdrukkelijk het woord “werkdag” gebruikt

Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid

Decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Decreet Bedrijfsinterne Milieuzorg

Decreet 19.04.1995 tot aanvulling van het decreet van 05.04.1995 houden­de algemene bepalingen inzake milieube­leid met een titel betref­fende be­drijfsinterne milieuzorg

Decreet Bestrijdingsmiddelen

Decreet 21.12.2001 houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaams Gewest.

DBP

Dierlijke bijproducten

MV

Milieuvergunning

Decreet Milieubeleid

Decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Decreet
Milieubeleidsovereen-komsten

Decreet 15.06.1994 betreffende de milieubeleidsovereenkomsten

Decreet Ruimtelijke Ordening

Decreet 18.05.1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

DWA

droog weer afvoer (dit is de afvoer van afvalwater bij droog weer, dus niet verdund met regenwater, in tegenstelling tot de “RWA”)

EGW

emissiegrenswaarden

EPS

Geëxpandeerd polystyreen (piepschuim)

Erkenning FOST Plus

Besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk FOST Plus, Martinus V-straat 40, 1200 Brussel, als organisme voor verpakkingsafval, 18.12.2003, B.S. 12.02.2004.

ET

Erkend technicus

Europese Verordening dierlijke bijproducten

Verordening (EG) Nr. 1774/2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (Publicatieblad EG 10.10.2002)

FANC

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Fotini

beheersorganisme voor afvalfotochemicaliën

FSC

Forest Stewardship Council. Het FSC-label garandeert dat hout komt uit milieuvriendelijk beheerde bossen.

Gew.

Gewijzigd door

GFT

Groente-, Fruit-, en Tuinafval

GGO

Genetisch gemanipuleerd organisme

GIS

geografisch informatiesysteem

GMVC

gewestelijke milieuvergunningscommissie

GPBV – IPPC

Geïntegreerde Preventie & Bescherming van Verontreiniging Integrated polution prevention control

GRB

Grootschalig Referentie Bestand

Grondwaterdecreet

Decreet van 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer

GTD

Gemeentelijke technische dienst

HA

Huishoudelijk afvalwater

Habitatrichtlijn

Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21.05.1992 van de Raad inzake de instandhou­ding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, PB.L., 1992, nr. 206, 7.

IBA

Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater

IF

Inspectie Financiën

intercommunale

Intergemeentelijk samenwerkingsverband van gemeenten – de term ‘intercommunale’ heeft geen feitelijke juridische betekenis meer, maar is dermate ingeburgerd dat we hem blijven gebruiken in de Milieuwijzer voor Gemeenten

IKW’s

Inter kabinet werkgroepen

IVC

Interregionale Verpakkingscommissiejuncto = samen gelezen met

IPCC

Intergovernmental Panel of Climate Change

K.B.

Koninklijk Besluit

K.B. Ioniserende stralingen

Koninklijk Besluit 20.07.2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

kg/inw

Kilogram per inwoner

KBO

Kruispunt Bank Ondernemingen

KGA  GA

(Klein) Gevaarlijk Afval

KLIP

Kabels en Leidingen Informatie Portaal

KMO-afvalplan

Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen

KKMO

Kleine KMO

KLE, KLE’n

klein landschapselement, kleine landschapselementen

KLIP

Kabel & Leiding Informatie Portaal

KWS apolaire

(niet)oplosbaarheid in water van koolwaterstoffen

Landschapsdecreet

Decreet 16.04.1996 betreffende de landschapszorg (voor 29.02.2002: Decreet houdende bescherming van landschappen)

LDAR

Lekdetectie (beheersprogramma) fugitive emissie beheer

M.B.

Ministerieel Besluit

M.B. Subsidiëring Afval


Ministerieel Besluit 23.01.2004 houdende vaststelling van nadere regels voor de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lagere besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd

MD

Milieudeskundige

M.E.R.

Milieu Effecten Rapport

mer

Milieu effecten rapportage

M.O.

ministeriële omzendbrief

M.v.T.

Memorie van toelichting

MBO

Milieubeleidsovereenkomst

MER

milieueffectrapport

MER-besluit Grote Werken

B.Vl.Reg. 23.03.1989 houdende bepaling voor het Vlaams Gewest van de categorieën van werken en handelingen, andere dan hinderlijke inrichtingen, waarvoor een milieu-effectrap­port is vereist voor de volledigheid van de aanvraag om bouwvergun­ning

MER-besluit Hinderlijke Inrichtingen

B.Vl.Reg. 23.03.1989 houden­de organi­satie van de milieu-ef­fect­beoordeling van bepaal­de catego­rieën van hinderlijke inrich­tingen

Mestdecreet

Decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leef­milieu tegen de verontreiniging door meststoffen

Milieuvergunningsde-creet

Decreet van 28.06.1985 betreffende de milieuver­gunning

Minafonds

Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur

MiNa-raad, Minaraad

Milieu- en Natuurraad voor Vlaande­ren

minister – of minister van leefmilieu

in de Milieuwijzer voor Gemeenten is dat de Vlaamse minister van Leefmilieu

MKROS of MiKROS

MilieuKlachten Registratie- en OpvolgingsSysteem

Motiveringswet

Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen

MV

milieuvergunning

MVC

milieuvergunningscommissie

MVD

Milieuvergunningsdecreet

Natuurdecreet

Decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

NEC-richtlijn

National Emission Ceilings

Omzendbrief Bostoegankelijkheid

M.O. 18.02.1997 betreffende richtlijnen voor de toepassing van het B.Vl.Reg. 22.07.1993 betreffende de toegankelijkheid en het occasionele gebruik van de bossen

Omzendbrief Vegetatiewijzigingen

M.O. 10.11.1998 betreffende algemene maatregelen inzake natuurbehoud en wat de voorwaarden voor het wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen betreft volgens het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

Ontbossingsbesluit

B.Vl.Reg. 16.02.2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing

OSPAR

Organisatie die programma’s ontwikkeld om de emissie van gevaarlijke stoffen in het maritiem milieu (noord-oosten van de Atlantische Oceaan te verminderen

OVAM

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest

OVR

Omgeving Veiligheids Rapport

p.v.

proces-verbaal

Parl.St.

parlementaire stukken

PCB’s

PolyChloorBifenylen

PMD

Volgens de erkenning van Fost Plus: Plastieken flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankverpakkingen; Volgens het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen: plastiek verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons

PMVC

provinciale milieuvergunningscommissie

polderwet

Wet 03.06.1957 betreffende de polders

ppm

Parts per million

P1, P2, P3, P4

Vlampuntbepalend voor producten en houders

RMW-berekeningsmethode

Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerlawaai

R.v.St.

Raad van State

R.W.

Rechtskundig Weekblad

Recytyre

beheersorganisme voor afvalbanden

RECUPEL

beheersorganisme voor AEEA, vzw opgericht door producenten en invoerders van elektrische en elektronische apparatuur

regering

de Vlaamse regering (als de federale regering bedoeld wordt, wordt dit telkens expliciet vermeld)

RIOREF

referentie-standaard voor rioleringsgegevens; bevat voorschriften met definities, referentiecodes en uitwisselingsafspraken die verplicht zijn bij het digitaal of op papier opslaan van rioleringsgegevens (die gegevens vormen samen de rioleringsdatabank van Vlaanderen)

RO

Ruimtelijke Ordening

RWA

regenweer afvoer (dit is de afvoer van afvalwater bij regenweer, dus verdund met regenwater, in tegenstellng tot de “DWA”)

Samenwerkingsovereenkomst (of Samenwerkings-overeenkomst Milieu)overeenkomst met de titel “Samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest - Gemeenten: Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling”, gesloten tussen het Vlaams Gewest en de ondertekenende gemeenten voor de periode 2002 tot en met 2004 (opvolger van de vroegere milieuconvenanten)

SBZ

speciale beschermingszone

RUP

Ruimtelijk Uitvoerings Plan

schors.

(bij arresten van de R.v.St.) arrest waarbij de schorsing van een besluit werd gevorderd

SERV

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

SEVESO

Bedrijven met gevaarlijke stoffen op het terrein (stoffenlijst ter beschikking)

STIP

Steunpunt en Informatiecentrum voor Preventie van Afval

T.B.P.

Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek recht

T.M.R.

Tijdschrift voor Milieurecht

TOM

Technisch Overleg Milieuregelgeving

T.R.O.S.

Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

Toegankelijkheidsbesluit

B.Vl.Reg. 22.07.1993 betreffende de toegankelijkheid en het occasionele gebruik van de bossen

TWOL-studie

Toegepaste Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu

UHA

Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen

Uitvoeringsbesluit Landschappen

B.Vl.Reg. 03.06.1997 houdende algemene beschermingsvoorschriften, advies- en toestemmingsprocedure, instelling van een register en vaststelling van een herkenningsteken voor beschermde landschappen

Uitvoeringsbesluit Natuurdecreet

B.Vl.Reg. 23.07.1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

UKMO

Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen

UOBA

Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval

Valorfrit

beheersorganisme voor plantaardige en dierlijke vetten en oliën (frituurvetten en -oliën)

Valorlub

beheersorganisme voor afgewerkte oliën (motoroliën)

VEN

Vlaams Ecologisch Netwerk

vern.

(bij arresten van de R.v.St.) arrest waarbij de vernietiging van een besluit werd gevor­derd

VO

Vergunningsverlenende Overheid

VITO

Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek

Vl.Parl.

Vlaams Parlement

Vlaamse overheid

de regering, ministers, administraties en instellingen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest, als onderscheiden van de federale, gemeentelijke of provinciale overheid

VLACO

Vlaamse Compostorganisatie

VLAREA

Besluit van de Vlaamse regering 05.12.2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer

Vlarebo

B.Vl.Reg. 05.03.1996 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering

Vlarem

Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning

Vele publicaties schrijven “VLAREM”. Hier wordt het minder drukke “Vlarem” gebruikt, conform de aanbeveling van de Interuniversitaire Commissie Juridische Verwijzingen en Afkortingen in Juridische Verwijzingen en Afkortingen, Antwerpen, Kluwer, 1997, 93.Vlarem I

Titel I van Vlarem (B.Vl.Reg. 06.02.1991)

Vlarem II

Titel II van Vlarem, houdende milieuvoorwaarden voor hinderlijke inrichtingen (B.Vl.Reg. 01.06.1995)

VLM

Vlaamse Landmaatschappij

VMM

Vlaamse Milieumaatschappij

VOS

Vluchtige organische stoffen

VMW

Vlaamse Maatschappij voor Water­voorziening

VR

veiligheidsrapport

VVSG

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

wateringenwet

Wet 05.07.1956 betreffende de wateringen

Wet op het Natuurbehoud

Wet 12.07.1973 op het natuurbehoud

Wet Oppervlaktewateren

Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewate­ren tegen verontreiniging, meermaals gewijzigd

ZO

Zelfstandige Onderneming
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina